Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Stručná zpráva o činnosti OK ČKAIT Ostrava – Valná hromada dne 27.1.2010

Stručná zpráva o činnosti OK ČKAIT Ostrava – Valná hromada dne 27.1.2010

 1. Členská základna
 2. Činnost a jednání výboru oblasti:
 3. Program celoživotního vzdělávání ČKAIT
 4. Další aktivity
 5. Spolupráce se zahraničím
 6. Dlouhodobý program podpory oprav panelových domů
 7. Výhled na další období činnosti

 1. Členská základna
  V současné době máme v ostravské oblasti 2345 členů, což představuje cca 8,5 % z celkového počtu členů komory, který je 27440. Dále je podáno 52 nových žádostí.
  Členové naši oblasti jsou zastoupeni také v představenstvu komory, dozorčí radě i ve stavovském soudu. Jedná se o 4 členy - (Pater, Sláčal, Jakubík, Lošťáková), členové také pracují ve zkušebních komisích pro různé obory autorizace.


 2. Činnost a jednání výboru oblasti:
  Schůze výboru se konaly pravidelně každý měsíc s výjimkou prázdnin. Průběžně byly vyhodnocovány úkoly stanovené v Usnesení VH ze dne 27. 1. 2009 a můžeme konstatovat, že byly splněny.
  Dále v kanceláři probíhá kontrola deníků AO- loni pozváno ke kontrole 69 a skutečně zkontrolováno 53. Dále bylo u 19 členů vedeno jednání o stížnostech klientů na AO.
  Kancelář spolupracuje s ICO - jsou prodávány odborné publikace a to nejen členům za zvýhodněné ceny, ale i veřejnosti. Tržby za prodané publikace činily v loňském roce 140 623,- Kč.


 3. Program celoživotního vzdělávání ČKAIT
  Program CŽV dokončil v loňském roce 3. ročník III. běhu. V současné době probíhá vyhodnocení dle prohlášení jednotlivých autorizovaných osob.
  Pro naše členy jsme v loňském roce připravili 28 odborných akcí s celkovou účastí 2450 osob + 78 osob na exkurzích, celkem 2528 osob.


 4. Další aktivity
  Informační kancelář
  Plán odborných akcí pro rok 2010 postupně naplňujeme. Největší akcí příštího roku bude odborná exkurze do Číny, kterou Informační kancelář připravuje na 1. polovinu května 2010.
  V Informační kanceláři jsou k dispozici odborné časopisy a literatura.
  V loňském roce proběhlo třetí kolo soutěže stavba roku MSK. S ohledem na úspěšný průběh bylo rozhodnuto o pořádání dalšího ročníku. Soutěž je připravována v součinnosti s SPS, Obcí architektů, ČKAIT a MSK pod záštitou hejtmana. Podrobnosti naleznete na webových stránkách www.stavbamsk.cz
  Uzávěrka přihlášek je k 15. březnu 2010.


 5. Spolupráce se zahraničím
  Ve dnech 25. 5. 09 až 31. 5. 2009 jsme uspořádali odbornou exkurzi na významné stavby ve Španělsku a Francii, kde hlavním cílem byla prohlídka mostu v Milau. Blíže se o průběhu exkurze můžete dočíst ve 3. čísle Z+i 09.
  Ve dnech 03. až 06. září 2009 se uskutečnilo setkání zástupců takzvané malé (regionální) V4 v Krakově. Setkání se spolu s námi účastnili zástupci ČKAIT a ČSSI z Karlových varů, a dále zástupci z Polska, Slovenska a Maďarska o průběhu jednání se můžete dočíst ve 4. čísle Z+i 09.
  Na "přípravné" setkání malé V4 navazovalo 16. setkání inženýrských komor a svazů zemí V4 ve dnech 22. - 25. 10. 2009, jejímž zajištěním a organizací byla pověřena naše oblastní kancelář.


 6. Dlouhodobý program podpory oprav panelových domů
  V roce 2009 bylo zpracováno 109 žádostí s celkovým počtem 2 876 bytových jednotek.


 7. Výhled na další období činnosti
  Celková koncepce činnosti naší oblastní kanceláře se naplňuje již dlouhodobě a chceme v tomto směru pokračovat i v tomto roce. Půjde zejména o programy týkající se :
  Zvyšování odborné úrovně našich členů formou přednášek, seminářů a odborných exkurzí v intencích Programu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT
  Spolupráce se všemi našimi dosavadními partnery
  Připravovaný plán odborných akcí na I. pololetí roku 2010 zatím obsahuje 16 položek s tím, že bude nadále doplňován a upřesňován v průběhu roku dle návrhů a požadavků našich členů. Viz příloha.

Závěr Na dnešní valné hromadě hodnotíme naši činnost v minulém roce. Mohu konstatovat, že byly splněny úkoly kladené na oblastní kancelář usnesením VH z roku 2009 a usnesením shromáždění delegátů z téhož roku.
Rovněž hospodaření kanceláře dopadlo dobře - dodrželi jsme všechna ekonomická kriteria.
Dovolte, abych na závěr poděkoval členům výboru a také paní Jarcovjákové a paní Jarolímové, za jejich práci na vysoké profesionální úrovni.
Dále přeji vám všem do nového roku pevné zdraví hodně zdaru a úspěchů při uplatňování vašich odborných znalostí a zkušeností.


Ing. Svatopluk Bijok
přednosta oblastní kanceláře

10. 02. 2010