Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Usnesení Valné hromady ČKAIT oblasti České Budějovice

Usnesení Valné hromady ČKAIT oblasti České Budějovice

 1. Valná hromada na svém dnešním zasedání SCHVALUJE:
  • Zprávu o činnosti výboru oblasti a oblastní kanceláře Komory za rok 2008 ,
  • Plán činnosti OK ČKAIT na rok 2009,
  • Zprávu dozorčí rady o kontrole činnosti OK ČKAIT v roce 2008,
  • Zprávu volební a mandátové komise o výsledku voleb.


 2. BERE NA VĚDOMÍ:
  • Informace předsedy Komory,
  • Zprávu o předběžných výsledcích hospodaření Komory a oblastní kanceláře za rok 2008,
  • Informace o jmenovitých činnostech zajišťovaných Komorou.


 3. ZVOLILA
  Členy výboru oblasti na 3leté období
  Ing.Vladimír Dufek, Ing.František Hladík, Ing.Jaroslav Hodina, Ing.Tomáš Chromý, Ing.Jan Jelínek, Ing.Radek Lukeš, Pavel Otruba, Ing.Jiří Straka, Ing.Ivan Štětina
  Delegáty na Shromáždění delegátů 2009:
  Ing.Vladimír Dufek, Marie Hladíková, Ing.Jaroslav Hodina, Ing.Jan Jelínek, Ing.Bohumil Kujal, Ing.Radek Lukeš, Ing.Jan Mašek, Pavel Otruba, Vladimír Petr, Jiří Pražák, Ing.Jiří Straka, Ing.Petr Tomek
  náhradníky na Shromáždění delegátů 2009:
  Ing.Tomáš Chromý, ing.František Bostl a ing.František Hladík
  Kandidáta dozorčí komise
  Pavel Otruba


 4. VYSLOVILA PODĚKOVÁNÍ odstupujícím členům výboru oblasti Marii Hladíkové, ing.Bohumilu Kujalovi a ing.Jiřímu Schandlovi a členovi dozorčí komise Janu Křiváčkovi


 5. UKLÁDÁ:
  • Výboru oblasti zajistit plnění plánu činnosti pro rok 2009 v souladu s Usnesením, vyhodnotit závěry dnešní diskuse a náměty z ní se trvale zabývat.
  • Delegátům oblasti zastupovat zájmy oblasti přednesené na této valné hromadě, podpořit hlavní úkoly činnosti ČKAIT a předložený návrh rozpočtu na rok 2009.
  • Rozvíjet spolupráci s orgány Jihočeského kraje a Statutárního města Č.Budějovice v oblastech společného působení a s VŠTE České Budějovice.

USNESENÍ bylo přijato hlasováním. V době hlasování bylo přítomno 78 členů.
Počty hlasů
pro: 78
proti: 0
zdrželo se: 0

Podpisy členů návrhové komise: Ing.Ivan Štětina,ing.Milena Honzáková, ing.Václav Stibůrek

Přednosta OK ČKAIT ing. Jiří Schandl
V Č. Budějovicích 21.1.2009

04. 03. 2009