Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Usnesení z VH 2011

Usnesení z VH 2011

Valná hromada se konala v přívětivém prostředí Kongresového centra Bazilika v obchodním centru IGY v Českých Budějovicích. 167 přítomných členů oblasti, tj. 10,4% z celkového počtu členů, vyslechlo ve zprávě přednosty oblasti a předsedy výboru ing. Františka Hladíka souhrnné informace o činnosti v roce 2010. Výbor oblasti se sešel v r.2010 9 krát, na jednáních projednával aktuální stav plnění úkolů, tak jak je stanovila VH v r.2010.
Výbor oblasti a přednosta OK děkuje všem členům, kteří se VH zúčastnili a těm, kteří z různých důvodů se nemohli VH zúčastnit, podáváme tuto základní informaci o výsledcích jednání VH:
SCHVÁLILA:
Zprávu o činnosti výboru oblasti a oblastní kanceláře Komory za rok 2010, přednesenou přednostou ing. Františkem Hladíkem,
Plán činnosti OK ČKAIT na rok 2011
ZVOLILA delegáty na Shromáždění delegátů.
VZALA NA VĚDOMÍ:
Informace předsedy Komory,
Informace o jmenovitých činnostech zajišťovaných Komorou,
Zprávu dozorčí rady,
Informace z vystoupení hostů.
UKLOŽILA:
Výboru oblasti zajistit plnění plánu činnosti pro rok 2011 v souladu s Usnesením, vyhodnotit závěry dnešní diskuse.
Delegátům oblasti zastupovat zájmy oblasti přednesené na této valné hromadě, podpořit hlavní úkoly činnosti ČKAIT.
Výboru oblasti rozvíjet spolupráci s orgány Jihočeského kraje a Statutárního města Č.Budějovice, s odbornými školami v regionu a s partnerskými organizacemi v oblastech společného působení.

11. 04. 2011