Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Usnesení z VH oblasti Olomouc

Usnesení z VH oblasti Olomouc

Zpráva volební komise:


Delegáti na Shromáždění delegátů 20.3.2010 v Praze jsou zvoleni:
Ing. Jiří Dan
Ing. Miroslav Machalec
Ing. Michal Majer
Ing. Anežka Najdekrová
Ing. Jiří Švub
Ing. Zdeněk Tomek
Ing. Milan Válek
Ing. Jaromír Vrba,CSc.
Ing. Antonín Zajíček

Náhradníci:
Ing. Jaroslav Karásek
Petr Krejčí
Václav Mastný

členové volební komise:
Ing. Milan Stejskal, podepsán v.r
Ing. Vladimír Půda, podepsán v.r.
Ing. Jana Černá, podepsána v.r.


Usnesení valné hromady České komory autorizovaných inženýrů a techniků oblasti Olomouc ze dne 26.1.2010

 1. Valná hromada na svém dnešním zasedání schvaluje:
  • Zprávu o činnosti výboru oblasti a oblastní kanceláře Komory za rok 2009 přednesenou přednostkou oblasti pani Ing.Anežkou Najdekrovou a plán činnosti na rok 2010.
  • Zprávu Dozorčí rady o kontrole činnosti OK ČKAIT v roce 2009
  • Výsledky voleb dle Zápisu mandátní a volební komise


 2. Valná hromada bere na vědomí:
  • Informace předsedy Komory o hlavních úkolech v roce 2009 a výhledu na rok 2010
  • Zprávu o předběžných výsledcích hospodaření Komory a oblastní kanceláře za rok2009
  • Návrh rozpočtu hospodaření Komory na rok 2010, který bude předložen Shromáždění delegátů
  • Informace o jmenovitých úkolech zajišťovaných Komorou.


 3. Valná hromada zmocňuje přednostu oblasti, aby za zvolené delegáty na shromáždění delegátů, kteří se nemohou jednání z objektivních důvodů zúčastnit, určil ze zvolených náhradníků účastníky, dle potřeby bez ohledu na pořadí dnešní volby


 4. Valná hromada ukládá:
  • Delegaci oblasti schválené Valnou hromadou v roce 2010 včetně náhradníků na Shromáždění delegátů konaného dne 20.března 2010 podpořit hlavní úkoly činnosti ČKAIT a předložený návrh rozpočtu na rok 2010
  • Výboru oblasti aby zajistil plnění plánu činnosti pro rok 2010
  • Výboru oblasti aktivně se podílet na soutěži Stavba roku 2010 Olomouckého kraje
  • Výboru oblasti pokračovat ve spolupráci s OP ČSSI,SPS a ČKA
  • Výboru oblasti vyhodnotit závěry dnešní diskuse a náměty z ní se trvale zabývat.


 5. Součástí usnesení je zpráva mandátní a volební komise, součástí které jsou zvolení delegáti na Shromáždění delegátů v Praze.

Valné hromady se zúčastnilo členů z 1260 řádných členů ČKAIT oblasti,kteří byli na Valnou hromadu pozváni. Usnesení bylo přijato hlasováním:
pro - všichni
proti - 0
zdržel se - 0

Návrhová komise pracovala ve složení:
Ing.Jan Drábek
Ing.Libor Blaťák
Ing.Jan Táborský

Za mandátovou komisi: Ing.Milan Stejskal
10. 02. 2010