Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Valná hromada oblasti Liberec.

Valná hromada oblasti Liberec.

Valná hromada OK Liberec proběhla dne 22. 1. 2015.
Plán činnosti výboru OK na r. 2015 a usnesení VH v tomto znění.

PROGRAM ČINNOSTI OK NA ROK 2015.
Pokračovat ve vzájemné spolupráci na projektech celoživotního vzdělávání partnerských organizací v oblasti. V rámci CŽV provést některé akce i mimo Liberec ve spádových oblastech Kraje.

 1. Spolupráce s odbornými školami v oblasti, podpora studentských soutěží.
 2. Spolupracovat s ostatními organizacemi na projektu „Soutěž Stavba roku Libereckého kraje (jedenáctý ročník).
 3. Spolupráce s Regionálním stavebním společenstvím a ČSSI v rámci uzavřené dohody v oblastech působnosti Komory.
 4. Podporovat odborné exkurze a zájezdy organizované ve spolupráci s Regionálním stavebním společenstvím a ČSSI.
 5. Spolupracovat v rámci své působnosti s Paktem a v dalších poradních sborech Kraje.
 6. Spolupracovat s ČSSI a RSS při přeshraničních kontaktech v rámci Euroregionu.
 7. Spolupracovat na projektech záchrany kulturního dědictví.
 8. Zabezpečit pokračování kontrol deníků autorizovaných osob.


USNESENÍ valné hromady ČKAIT oblasti Liberec, ze dne 22. 1. 2015.
 1. Valná hromada na svém dnešním zasedání schvaluje:
  - zprávu o činnosti výboru oblasti a oblastní kanceláře Liberec za rok 2014 přednesenou
  předsedou oblasti panem Ing. Karlem Urbanem.
  - plán činnosti výboru oblasti Liberec na rok 2015 přednesený předsedou oblasti Ing. Karlem
  Urbanem.
 2. Valná hromada zvolila
  - 9 členů výboru oblasti ČKAIT Liberec (jmenné složení je v příloze usnesení).
  - 7 delegátů a 2 náhradníky na Shromáždění delegátů ČKAIT, které se bude konat dne 21.3.2015.
  (jmenné složení je uvedeno v zápise volební komise a v příloze usnesení).
 3. Valná hromada bere na vědomí:
  - Informaci předsedy ČKAIT Ing. P. Křečka o činnosti Komory v roce 2014 a výhled na rok 2015.
  - Zprávu ředitele ČKAIT Praha Ing. Radka Hnízdila.
  - Zprávu Dozorčí rady ČKAIT přednesenou Ing. Vladimírem Mocem (člen Dozorčí komise ČKAIT).
  - Zprávu místopředsedy OP ČSSI Liberec Ing. Vladislava Bureše.
  - Zprávu zástupců pojiš. společnosti GrECo JLT CZ Mgr. Doležela a Ing. Bartoníčkové.
  - Zprávu ředitele Stř. školy tvorby a designu nábytku Liberec Ing. Václava Tichého.
  - Zprávu ředitele Stř. školy stavební Liberec Mgr. Radka Cikla.
  - Zprávu člena výboru OK Liberec Ing. Václava Ropka.
  - Zprávu člena OK Liberec Ing. Jiřího Rozkovce.
 4. Valná hromada ukládá:
  - výboru oblasti Liberec zajistit plnění schváleného plánu činnosti pro rok 2015.
  - výboru oblasti Liberec projednat na následující výborové schůzi témata diskusních příspěvků
  z této valné hromady.
 5. Valná hromada zmocňuje
  - předsedu výboru oblasti Liberec k případnému výběru náhradníka za omluveného delegáta na
  SD 2015.
Schváleno v 16:53 hodin přítomnými členy oblasti Liberec.
Valné hromady se zúčastnilo 78 členů z 985 řádných členů ČKAIT oblasti, kteří byli na valnou hromadu písemně pozváni.
Příloha usnesení - Zpráva Mandátní a volební komise. Kvórum pro přijetí usnesení bylo 40 hlasů.
Usnesení bylo přijato hlasováním. V době hlasování bylo přítomno 78 členů.
počty hlasů – pro: 78, proti: 0, zdrželo se: 0.
Návrhová komise pracovala ve složení: Ing. Jaromír Sedlický a Ing. Vladimír Moc.


03. 02. 2015