Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Vodovod, kanalizace, plyn - upřesnění možných oborů autorizace pro tyto profese

Vodovod, kanalizace, plyn - upřesnění možných oborů autorizace pro tyto profese

Obecně platí výklad ČKAIT blíže uvedený v publikaci "Autorizovaný inženýr a technik v procesu výstavby" (3. vydání). Z tohoto stanoviska komory vyplývá, že autorizovaný inženýr nebo technik v oboru Technika prostředí staveb, specializace technická zařízení nebo zdravotní technika vykonává projektovou činnost v celém rozsahu profese uvnitř stavby a může projektovat i přípojky, souvisící s touto stavbou a zajišťující správnou funkci systému.
Rozsah činností v oboru Technika prostředí staveb, specializace zdravotně technické instalace (ZTI) zahrnuje projektování a vedení montážních prací i pro:

  • Čistírny odpadních vod instalované do kanalizačních systémů, technická zařízení na vnitřní kanalizaci podléhající zákonu o vodách č. 254/2001 Sb., jako typové výrobky a mající nezbytná osvědčení a dodavatelskou průvodní dokumentaci. Z toho vyplývá, že typové odlučovače tuků a ropných látek, jsou-li umístěny v objektu nebo jeho bezprostřední blízkosti a jsou součástí vnitřní nebo objektové kanalizace patří do oboru Technika prostředí staveb. Totéž platí pro malé čistírny odpadních vod pro rodinné domy.
  • Požární vodovody vnější, vnitřní, zavodněné, nezavodněné
  • Technické a technologické vybavení pro domovní a neveřejné studny. Předmětem není vyhodnocení zdrojů vody, její kvalita, umístění studny a její stavební provedení (tj. již obor vodohospodářské stavby).

Venkovní rozvody plynu včetně zdrojů jsou projektovou činností v rámci oboru Technologická zařízení staveb (AI i AT).

Úprava trubních rozvodů a koordinace vnějších sítí je také řešena v rámci oboru Městské inženýrství a odpovídající specializace oboru Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství.
Definice přípojek vody a kanalizace uvedená v zákoně č. 274/2001 Sb. je závazná a stanovuje technické parametry systému. Vodovodní a kanalizační přípojka není vodní dílo. Pohled na zabezpečení projektové činnosti s ohledem na zákon č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů není se zákonem č. 274/2001 Sb. v rozporu. Vyplývá to ze skutečnosti, že v případě kanalizační a vodovodní přípojky jde o "jednoduchou stavbu " (viz § 44, 46a, 139b Stavebního zákona), kde postačí jen tzv. kvalifikovaná osoba (bez autorizace), kterou je osoba s vysokoškolským nebo středoškolským odborným vzděláním a 3 letou praxí v oboru.

Autorizační rada 12. 6. 2013