Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti oblasti ČKAIT Jihlava v roce 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti oblasti ČKAIT Jihlava v roce 2009


Činnost oblastního výboru České komory autorizovaných inženýrů a techniků Jihlava směřovala k podpoře výkonů autorizovaných členů v oblasti tak, jak bylo výboru uloženo usnesením VH ČKAIT v lednu 2009. Naplňování usnesení, plánu práce roku 2009 je předmětem této výroční zprávy. Obsah výroční zprávy je souhrnem dílčích zpráv členů výboru oblasti, představitelů pracovních aktivů a kanceláře komory v Jihlavě. Zprávu projednal výboru oblasti na své schůzi dne 25.11.2009 a předkládá ji svým členům na této VH k posouzení a schválení.

Podporou pro činnost oblasti Jihlava byla diskuse o náplni a hodnocení celoživotního vzdělávání členů, podněty a požadavky členů oblasti, dotazy a stížnosti klientů a uplatňování usnesení představenstva komory, směřující do oblastní úrovně. Dále významnou podporou byla spolupráce v rámci regionální sekce Brno s oblastmi Brno, Olomouc, Ostrava, Zlín. Oblast zajišťovala služby pro orgány ČKAIT, Dozorčí radu ČKAIT a Disciplinární senát ČKAIT.

PLNĚNÍ USNESENÍ VALNÉ HROMADY 2009
 1. Shromáždění delegátů
  Zúčastnilo se 6 delegátů z naší oblasti na Shromáždění delegátů 21.3.2009 v Praze v Národním domě.


 2. Celoživotní vzdělávání
  V roce 2009 pokračoval již III. tříletý běh celoživotního vzdělávání v rámci naší komory nás členů. V roce 2009 jsme zorganizovali a uskutečnili několik vzdělávacích akcí pro členy z naší oblasti. 12.února jsme uskutečnili seminář na neobvyklé téma "Psychologie podnikání" , přednášející Doc. MUDr. Felix Irmiš, CSc, celkem se zúčastnilo 35 autorizovaných osob . Na této zajímavém semináři jsme měli možnost se seznámit s mnohými metodami v oborech psychologie a psychiatrie , včetně praktických cvičení na uvolňování stresu. Zvolené téma dle účastníků bylo zajímavé a aktuální. 27.května jsme uskutečnili neméně zajímavý seminář na téma "Zelená úsporám" , celkem se zúčastnilo 50 osob, přednášející byli pracovníci Energetického úřadu z Brna. Seminář byl velice aktuální s ohledem na spuštění dotačního programu . Další seminář jsme uskutečnili 8.řijna na téma " Zásady navrhování a zatížení stavebních konstrukcí", přednášející Doc. Jana Marková, CSc z Kloknerova ústavu z Prahy. Celkem se zúčastnilo 25 účastníků. Téma bylo zvoleno vzhledem k zavedení závaznosti Eurocodu od 1.4.2010. Seminář byl odborně na vysoké úrovni, zakončen byl testem nás zúčastněných. Test nám odkryl naše slabiny a každý se zúčastněných si mohl udělat představu o svých znalostech v této oblasti. Pro velký zájem jsme zopakovali 20.řijna seminář na téma " Zelená úsporám" s důrazem na zkušenosti v praxi. Celkem se zúčastnilo 40 autorizovaných osob.
  Ve spolupráci s Ing. Mirvaldem PSM CZ, sro proběhlo celkem 8 firemních prezentací s celkovou účastí 160 AO. Zde zaznamenáváme pokles oproti minulým letům jak v množství akcí tak co do počtu účastníků.
  V květnu jsme uskutečnili zahraniční leteckou exkurzi do Říma. Celkem se zúčastnilo 35 autorizovaných osob. Exkurze byla zaměřena na historické stavby Říma a stavební vývoj města po současnost, celkem trvala 5 dní.

  Na rok 2010,1.pololetí připravujeme semináře na téma:
  • 2/2010 se uskuteční seminář na téma Zatížení stavebních konstrukcí II. Přednášející Doc. Jana Marková, CSc.
  • 04/2010 pokračování semináře" Zelená úsporám"
  • na druhé pololetí připravujeme seminář opět z oblasti legislativy, téma upřesníme v průběhu roku.
  V roce 2010 organizujeme v termínu 9. 6. až 13.6. zahraniční leteckou exkurzi do Finska, Helsinky. Program bude velice zajímavý s průvodkyní PhDr.Markétou Hejkalovou, která v této oblasti dlouhodobě působí. V této exkurzi bude možné se zúčastnit vlakové cesty za polární kruh či jednodenního výletu do Petrohradu.


 3. Spolupráce na vydávání tiskovin komory
  V loňském roce jsme pracovali na příspěvkách pro Z+i a Stavebnictví. V Z+i jsme informovali o dění v naší oblasti např. o soutěži Stavba Vysočiny, či o zkušenostech s odbornou exkurzí, dále jsme prezentovali stavbu obchodního centra CITY PARKU Jihlava v komorovém tisku.

 4. Spolupráce se samosprávou a státní správou
  V roce 2009 jsme se opět podíleli společně se Stavebním sdružením Vysočina o.s., s Krajem Vysočina, krajskými reprezentacemi Svazu podnikatelů ve stavebnictví na soutěži Stavba Vysočiny a doprovodných soutěžích. Akce se konala pod záštitou hejtmana Jiřího Běhounka.
  Uskutečnili jsme Společenské setkání stavařů na Vysočině společně s vyhlášením výsledků těchto soutěží.
  Setkání proběhlo 3.6.2009 ve Velkém Meziříčí na zámku slavnostním vyhlášením výsledků soutěže Stavba vysočiny 2008 (7.ročník) a doprovodných soutěží o nejlepší studentský projekt a soutěž učňů. Odborná porota pod vedením Doc.Ing.Akad.Arch. Františka Pšeničky, CSc, z fakulty architektury ČVUT udělila vítězům jednotlivých kategorii čtyři tituly Prestižní stavba Vysočiny 2008 a pět staveb bylo oceněno Čestným uznáním.

 5. Ostatní spolupráce
  Již druhým rokem se uskutečnili doprovodné akce u příležitosti Dne stavebnictví. Jednou z nich proběhl Den otevřených dveří na některých stavbách a stavebních školách Kraje Vysočina. Ve spolupráci se Svazem podnikatelů ve stavebnictví se podařilo zajistit prohlídky staveb na Vysočině. Dále 11.12.2009 se uskutečnilo setkání zástupců stavebních firem, představitelů města Havlíčkův Brod, Hospodářské komory, ČKAIT, stavební školy v Havlíčkově Brodě , zástupců VUT Brno na přípravě vzniku Stavební fakulty v Havlíčkově Brodě se zaměřením TZB.

 6. Informovanost členů
  V loňském roce 2009 jsme využívali komorového tisku, Z+i, dále stále ve větší míře využíváme internetu, ať celokomorových stránek s aktuálním seznamem pořádaných akcí, tak zasílání zpráv přímo na Vaše e-mailové adresy. Využíváme k informování Vás členů cca 300 e-mailových adres.

Připomínky a náměty z návratek k dnešní valné hromadě nebyly. Děkuji zájemcům, kteří se nám přihlásili se zájmem o práci v orgánech komory.


Závěrem Vám přeji v letošním roce zdraví, štěstí a radost z práce

Děkuji za pozornost.

Ing. Jan Konicar
Přednosta OK Jihlava

V Jihlavě dne 13.1.2010
26. 01. 2010