Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Výroční zpráva a usnesení z VH 2013 oblasti Ostrava

Výroční zpráva a usnesení z VH 2013 oblasti Ostrava

Stručná zpráva o činnosti OK ČKAIT Ostrava – Valná hromada dne 21.1.2013 1. Členská základna 2. Činnost a jednání výboru oblasti: 3. Program celoživotního vzdělávání ČKAIT 4. Další aktivity 5. Spolupráce se zahraničím 6. Dlouhodobý program podpory oprav panelových domů 7. Výhled na další období činnosti
 1. Členská záíkladna Počet členů v ostravské oblasti: 2549, což představuje cca 8,7 % z celkového počtu členů komory, který je 29370. Je podáno 29 nových žádostí. 4 členové naši oblasti jsou zastoupeni v představenstvu komory, dozorčí radě a dozorčí komisi. Další členové pracují ve zkušebních komisích pro různé obory autorizace.
 2. Činnost a jednání výboru oblasti: Schůze výboru se konaly 10x. Průběžně byly vyhodnocovány úkoly stanovené v Usnesení VH ze dne 23. 1. 2012 - úkoly byly splněny. Kontrola deníků AO- bylo pozváno ke kontrole 50 a skutečně zkontrolováno 37. Bez závad 22. Kancelář spolupracuje s ICO - jsou prodávány odborné publikace členům za zvýhodněné ceny. Tržby za prodané publikace činily v loňském roce 58 161,- Kč.
 3. Program celoživotního vzdělávání ČKAIT Ukončen IV. běh programu CŽV. Vydávají se certifikáty odbornosti. V loňském roce jsme připravili 26 odborných akcí s celkovou účastí 1 123 osob. Plán odborných akcí pro rok 2013 postupně naplňujeme. Máme připraveno prozatím 18 akcí, některé vícedenní, takže se jedná celkem o 29 „školících“ dnů. V kanceláři jsou k dispozici odborné časopisy a literatura.
 4. Další aktivity V loňském roce proběhlo šesté kolo soutěže Stavba roku MsK. Soutěž je připravována v součinnosti s SPS, Obcí architektů, ČKAIT a MSK pod záštitou hejtmana. Podrobnosti naleznete na webových stránkách www.stavbamsk.cz. Program „Tvorba vzdělávacího programu pro stavební inženýry v MSK“ ve spolupráci s FAST VŠB je ve fázi pilotního prověření – zdarma bude uskutečněno celkem 2x6 seminářů (kurzů). Probíhá poradenství pro bezbariérové řešení staveb.
 5. Spolupráce se zahraničím 30. 8. - 2. 9. 2012 proběhlo za naší účasti setkání inženýrských komor malé Višegrádské čtyřky (V4) v Polsku.
 6. Dlouhodobý program podpory oprav panelových domů Předpokládá se, že od 2. pololetí 2013 se rozběhne další kolo „Zelená úsporám“.
 7. Výhled na další období činnosti Zvyšování odborné úrovně našich členů formou přednášek, seminářů a odborných exkurzí v intencích Programu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT Zajištění poradenství v oblasti bezbariérového řešení staveb Spolupráce se všemi našimi dosavadními partnery Průběžně doplňovat odborné akce v rámci CŽV viz. bod 3. Viz příloha.
Závěr Na dnešní valné hromadě hodnotíme naši činnost v minulém roce. Mohu konstatovat, že byly splněny úkoly kladené na oblastní kancelář usnesením VH z roku 2012 a usnesením shromáždění delegátů z téhož roku. Byla dodržena všechna ekonomická kriteria pro činnost kanceláře. Dovolte, abych na závěr poděkoval členům výboru a také paní Jarcovjákové a paní Jarolímové, za jejich práci na vysoké profesionální úrovni. Dále přeji vám všem do nového roku pevné zdraví hodně zdaru a úspěchů při uplatňování vašich odborných znalostí a zkušeností. Příloha: plán odborných akcí na 1. pololetí roku 2013 Ing. Svatopluk Bijok předseda oblastní kanceláře USNESENÍ Valné hromady České komory autorizovaných inženýrů a techniků oblasti Ostrava, konané dne 21. 1. 2013 v Domě kultury města Ostravy. A/ Valná hromada schvaluje:
 • Zprávu o činnosti výboru oblasti a oblastní kanceláře ČKAIT v Ostravě za rok 2012, přednesenou p. Ing. Svatoplukem Bijokem – předsedou oblasti
 • Zprávu o činnosti dozorčí rady ČKAIT a kontrole činnosti OK Ostrava v roce 2012, přednesenou členem DR ČKAIT p. Ing. Vlastimilem Šmiřákem
 • Výsledky voleb :
 • Na Shromáždění delegátů ČKAIT, které se bude konat v Praze dne 16. 3. 2013 a možnost jmenování náhradníků předsedou OK ČKAIT Ostrava. Zápis o výsledku volby delegátů na Shromáždění delegátů, je součástí Usnesení valné hromady.
B/ Valná hromada bere na vědomí:
 • Vystoupení předsedy ČKAIT Ing. Pavla Křečka o činnosti a hospodaření ČKAIT v roce 2012
 • Diskusní vystoupení hostů valné hromady ČKAIT
C/ Valná hromada ukládá: Výboru oblasti Ostrava zajistit plnění plánu činnosti pro rok 2013 a to zejména :
 • spolupracovat s úřady státní správy a samosprávy MS kraje
 • udržovat a dále rozvíjet spolupráci s VŠB-TU Ostrava, Fakultou stavební, strojní a FBI a spolupracovat se středními průmyslovými školami MS kraje
 • v rámci celoživotního vzdělávání a zvyšování odborných znalostí členů ČKAIT pokračovat v roce 2013 ve spolupráci s Českým svazem stavebních inženýrů, Svazem podnikatelů ve stavebnictví, Stavební, Strojní fakultou a FBI VŠB-TU Ostrava a dalšími subjekty v zajišťování školení, seminářů a exkurzí pro členy ČKAIT
 • zajišťovat odborné poradenství pro členy oblasti
 • usilovat o to, aby ČKAIT jako organizace mohla aktivně zasahovat do tvorby zákonů a vyhlášek, týkajících se jejich odborné činnosti
 • nadále vyřizovat žádosti o získání autorizace
 • dále rozvíjet spolupráci s polskou komorou
D/ Valná hromada ČKAIT oblasti Ostrava se obrací na své členy:
 • aby důsledně dbali na kvalitu své práce a na korektní vztahy se zákazníkem a ostatními účastníky výstavby a tak napomáhali zvyšovat prestiž ČKAIT
 • aby se nadále aktivně zapojovali do programu celoživotního vzděláváni členů ČKAIT
 • aby aktualizovali, nebo oznámili svou e-mailovou adresu do oblastní kanceláře ČKAIT Ostrava
E/ Valná hromada děkuje hostům a členům komory za jejich účast a vystoupení na valné hromadě a ukládá výboru oblasti zodpovědně posoudit všechny přednesené informace, připomínky, doporučení, náměty a vhodným způsobem je využít pro zkvalitnění činnosti komory. Zahájení valné hromady se zúčastnilo 220 členů z 2 549 ( 8,6 %) řádných členů ČKAIT oblasti Ostrava a hostů, kteří byli na valnou hromadu písemně pozváni (viz zpráva mandátní komise. Kvórum pro přijetí usnesení je (1/2 + 1 zúčastněných ) t.j. 111 hlasů. Usnesení bylo přijato výraznou většinou hlasů přítomných účastníků valné hromady (proti nebyl nikdo). Návrhová komise pracovala ve složení: Ing. Vít Hudeček, Dr. Ing. Tomáš Novotný, Ing. Kamil Šamárek Mandátová komise: Ing. Ladislav Čech, Ing. Jana Procházková, Ing. Jaroslav Kašpárek Volební komise: Ing. Martin Vilč, Ing. Jaroslav Habrnal, Ing. Libor Hlisníkovský Předseda OK ČKAIT : Ing. Svatopluk Bijok
07. 02. 2013