Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Z Á P I S ze 40. jednání Profesního aktivu autorizovaných oborů TZS a TPS České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě konaného ve dnech 5. a 6. 6. 2018 v hotelu Fara Rančířov u Jihlavy

Z Á P I S ze 40. jednání Profesního aktivu autorizovaných oborů TZS a TPS České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě konaného ve dnech 5. a 6. 6. 2018 v hotelu Fara Rančířov u Jihlavy

Z Á P I S

ze 40. jednání Profesního aktivu autorizovaných oborů TZS a TPS

České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

konaného ve dnech 5. a 6. 6. 2018 v hotelu Fara Rančířov u Jihlavy

________________________________________________________________________________

Úterý 5. 6. 2018

1.Zahájení aktivu

Jednání zahájil Ing. Petr Dospiva, předseda profesního aktivu. Uvítal přítomných 33 účastníků aktivu a seznámil je s připraveným programem.

Ing. Pater podal informace z činnosti Komory za uplynulé období mezi aktivy. Informoval o aktualitách informačního systému Profesis (dříve vydávaná DVD jsou nahrazena čipovou kartou) a vyzval přítomné k hledání nových autorů. Dále informoval o plánovaném setkání zájemců o tvorbu nového SZ, které se uskuteční dne 12. 6. 2018 v sídle ČKAIT. AO by se měli zaměřit na Dokumentaci staveb, nové vyhlášky, atp. Vyzval k účasti na této akci zejména aktivní projektanty.

Ing. Hejduková podala informace o aktualitách z činnosti SVI, upozornila na nově vydané Řády ČKAIT, informovala o PROFESISu. Připomněla možnost vyhledávání starších verzí různých právních předpisů k požadovanému datu (praktická ukázka). PROFESIS je pouze v on–line a off-line verzi, DVD již nejsou vydávána. Každá AO si může po vstupu do svého uživatelského účtu (uživatelské jméno: číslo autorizace, všech 7 míst, heslo obdržel každý člen, při ztrátě lze vyžádat nové na profesis@ckait.cz) do on-line verze stáhnout a naistalovat Program PROFESIS (off–line verzi) do svého notebooku/tabletu. Program je použitelný ,,v terénu“, nevyžaduje trvalé připojení k internetu. V případě aktualizace dat v Programu je připojení k internetu potřeba. Aktualizace je volba uživatele, neprobíhá automaticky.

Ing. Vaverka informoval o plánech na dostavbu sídla ČKAIT v Praze, o setkání zástupců vlády ČR s podnikateli, kterého se zúčastnil, kde ministryně MMR ČR paní Dostálová sdělila, že byly zahájeny práce na tvorbě zcela nového stavebního zákona. Členové ČKAIT jsou ve třech z šesti pracovních skupin.

Ing. Klas kritizoval přístup zástupců státu k tvorbě nových zákonů a vyhlášek (nyní SZ), neboť pracovníci ministerstev nejsou aktivní, ale pouze se vyjadřují k návrhům různých odborníků z řad akademiků a podnikatelů, kteří toto dělají jako svou dobrovolnou iniciativu nad rámec své práce.

Ing. Šišma připomněl přítomným historii vzniku ČKAIT a rozdílné způsoby práce AO před 25 lety a nyní. Informoval o fungování legislativní rady ČKAIT.

Ing. Petr Dospiva informoval o umístění „Standardů profesních výkonů a souvisejících činností“ vč. ekonomické části pro pozemní a technologické stavby v systému Profesis a vyzval k používání v praxi (A 4.1 Profesis). Pomůcka bude postupně upravena s ohledem na vyhlášku č. 499/2006 Sb. po její novelizaci č. 405/2017 Sb.

2.Novelizace SZ a vyhlášek č. 499, 500, 503/2006 Sb. – Ing. Jindřich Pater

Seznámil přítomné s dopady změn SZ, které vyvolaly novelizaci celkem 44 zákonů a vyhlášek. Novelizovaný SZ byl vydán pod č. 225/2017 Sb. a je účinný od 1. 1. 2018.

Pro činnost AO jsou nejdůležitější novely prováděcích předpisů, jako je zejména vyhláška               č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, která byla novelizována č. 405/2017 Sb. (účinnost 1. 1. 2018), dále vyhláška č. 500/2006 Sb. o územně plánovací dokumentaci, novelizované č. 13/2018 (účinnost od 29. 1. 2018) a vyhláška č. 503/2006 Sb. – podrobnější úprava SŘ  novelizovaná č. 66/2018 Sb. (účinnost od 20. 4. 2018).

Byly zavedeny nové pojmy jako „Soubor staveb“ a „stavba vedlejší/hlavní“. Dále se byl zaveden pojem „Oprávněný investor“. Došlo ke změnám v příslušnostech a působnostech SÚ, upraven okruh účastníků ÚŘ a SŘ (ekologické iniciativy). Zaveden pojem „společné územní a stavební řízení“ s výstupem „společné povolení“.

Novela vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve znění vyhl. č. 405/2017 Sb. – rozšiřuje se počet příloh na 16.

Novela vyhlášky č. 500/2006 Sb. ve znění vyhl. č. 13/2018 Sb. – celkem má 18 příloh.

Novela vyhlášky č. 503/2006 Sb. ve znění vyhl. č. 66/2018 Sb. – celkem má 16 příloh

 

Po skončení přednášek prvního dne aktivu jsme se přesunuli do Radničního pivovaru v Jihlavě, kde proběhl slavnostní večer na počest v pořadí 40 aktivu, při kterém byli oceněni někteří naši členové, kteří se na činnosti aktivu po dobu uplynulých 20 let nejvíce podíleli.

Oceněni byli Miroslav Brada, Jiří Frýba, Pavel Ficek, Stanislav Hejda, Jiří Kliner, Jan Kunc, Pavel Masák, Jan Murtinger, Karel Pastuszek, Jindřich Pater, Antonín Pokorný, Vladimír Smrž, Eva Stropková, Jaromír Šišma a Zdenek Žabička. Předseda aktivu Petr Dospiva všem osobně poděkoval a předal věcné dary.
Občerstvení při tomto slavnostním večeru si jeho účastníci sami uhradili.

 

Středa 6. 6. 2018

3.Zkušenosti s provozováním Aquapalace Praha Čestlice - Ing. Roman Šmíd

Seznámil přítomné s historií výstavby této u nás dost ojedinělé stavby (2001 až 2008), s jejími technickými parametry (zastavěná plocha 9500 m2, vodní plocha 2500 m2, počet návštěvníků až 3000) se zaměřením na vodní hospodářství, zdroje tepla a elektřiny (dvě kogenerační jednotky), na vytápění, vzduchotechniku a chlazení včetně odvlhčování. V závěru svého vystoupení se zaměřil na provedená úsporná opatření, která vedla k úspoře energií a vody.

 

4.Bezpečnost a přístupnost při užívání staveb - Ing. Mojmír Klas

Ve své přednášce uvedl mnoho příkladů převážně nevhodných řešení, se kterými se jako soudní znalec v oboru na stavbách setkal. Upozornil na zodpovědnost projektanta, který musí stavbu navrhnout tak, aby jí bylo možné bezpečně a v souladu s platnými předpisy provozovat, a to po celou dobu životnosti stavby za předvídatelných podmínek. Stavba musí být bezpečná nejen pro provoz, ale i pro svou údržbu (opravy, revize – bezpečnostní lávky, zábradlí, kotvící body na střeše, ochranné koše u žebříků, atp.)

Není-li k dispozici schválená PD, tak zodpovědnost za provedení stavby přebírá zhotovitel, který by měl po dokončení díla vypracovat a stavebníkovi odevzdat dokumentaci skutečného provedení stavby. Její součástí by měly být návody k používání stavby.

 

5.Závěry jednání a doporučení

Účastníci byli opět vyzváni k hledání nových (mladých) kolegů, kteří by se mohli zapojit do práce v aktivu TZS a TPS, a to ze všech oblastí činností, zejména tvorby pomůcek Profesis.

Do pracovních komisí pro tvorbu nového Stavebního zákona byli z řad členů aktivu navrženi: Ing. Jindřich Pater, Ing. Karel Vaverka, Ing. Stanislav Smiga, Ing. Jiří Kliner.

Předsedající Ing. Petr Dospiva zhodnotil celý průběh 40. Profesního aktivu TZS a TPS jako úspěšný a vyzval přítomné k aktivnímu zapojení se do všech činností pro Komoru.

Příští Profesní aktiv TZS a TPS by se měl uskutečnit ve dnech 17 až 18. 10. 2018 nebo ve dnech 24 až 25. 10. 2018, a to na stejném místě. O konečném termínu budou členové aktivu včas informováni.

 

Zapsal Ing. Ladislav Čmelík