Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis 41. jednání Profesního aktivu autorizovaných oborů TZS a TPS ČKAIT konaného ve dnech 17. a 18.10. 2018 v hotelu Fara Rančířov u Jihlavy

Zápis 41. jednání Profesního aktivu autorizovaných oborů TZS a TPS ČKAIT konaného ve dnech 17. a 18.10. 2018 v hotelu Fara Rančířov u Jihlavy

 
Středa 17.10.2018
 
1.Zahájení aktivu
            Jednání zahájil Ing. Petr Dospiva, předseda profesního aktivu. Uvítal přítomných 24 účastníků aktivu a seznámil je s připraveným programem. Dále nastínil možná témata pro příští jednání a představil nový formát aktivu, který by měl být v prvním jednacím dnu otevřen i dalším zájemcům (např. i z řad samosprávy a státní správy) o vybraná témata. Kritizoval špatnou koordinaci aktivit ČKAIT (semináře, zkouškové termíny, atp.) pro které se někteří stálí účastníci tohoto aktivu nemohli tentokrát zúčastnit. Závěrem informoval o možnosti využití knihovny v sídle komory.
 
            Ing. Jindřich Pater podal informace z činnosti Komory za uplynulé období mezi aktivy. Informoval o závěrech jednání RPRP v Ostravě a o aktualitách informačního systému Profesis. Dále informoval o právě vyhlášeném legislativním záměru Vlády ČR vytvořit zcela nový koncept Stavebního zákona. Jeho vypracováním bylo pověřeno MMR ČR. Vytvářejí se pracovní skupiny, do kterých se zapojila i ČKAIT. Hlavním cílem nového SZ by mělo být zjednodušení přípravy staveb, a tím i zkrácení stavebního řízení.
 
2.Připomínky k návrhům zákona o Bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení
            Tento bod byl na návrh Ing. Patera dodatečně zařazen do programu, neboť bylo potřeba urychleně vypracovat připomínky za ČKAIT k předloženým návrhům změn zákona o Bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů, které byly vyvolány povinností ČR, zapracovat příslušné předpisy Evropské Unie do české legislativy.
 
            Bohužel byl ČKAIT dát na odborné posouzení velmi krátký termín, neboť své připomínky je nutno odeslat na MMR ČR již do 19.10.2018. Byly vytvořeny čtyři pracovní skupiny, složené podle odborného zaměření jednotlivých účastníků aktivu (tlakové nádoby, elektrická, plynová a zdvihací zařízení), kteří společně prostudovali navržené úpravy změn uvedeného zákona a vypracovali písemné připomínky k jeho jednotlivým částem, které následně za všechny skupiny zkompletoval do odpovědi za ČKAIT Ing. Pater.
 
            Původně plánovaná přednáška o využití průmyslových odpadů byla přesunuta na další den.
 
Čtvrtek 18.10.2018
 
3.Možnosti využití průmyslových odpadů v energetice – Ing. Petr Dospiva, RPS Ostrava
            S tímto tématem seznámil účastníky sám pan předseda, který zastoupil omluveného autora této  přednášky Ing. Michala Pavlíka z firmy Reduza s.r.o. z Ostravy. Přítomní byli seznámeni s projektem výstavby speciální výrobní linky na zpracovávání průmyslových odpadů spalováním za vysokých teplot a s jejími technickými parametry (výkon má až 10 000 tun odpadů za rok).
 
4.Zařízení pro homogenizaci hlušiny za účelem získávání kameniva pro stavební účely
            I ve své další přednášce Ing. Petr Dospiva představil unikátní technologické zařízení, a to speciální linku na zpracování materiálů z haldy Heřmanice v Ostravě, kterou navrhla firma RPS Ostrava, a.s. Popsal historii vzniku haldy a její nebezpečí, spočívající v hoření nashromážděného materiálu, kdy vzniká nepříjemný zápach a kouř, který znečišťuje ovzduší. Navržené zařízení je schopno vytvářet stavební kamenivo o různých rozměrech a kvalitě. Celkové investiční náklady na stavbu tohoto zařízení dosáhly půl miliardy korun.
 
5.Využití odpadního skla, gumy a kovu – Ing. Šenbauer, A- Glass Recycling s.r.o.
            Představil společnost REC group z Uherského Brodu, která je tvořena celkem sedmi divizemi, z nichž každá se zaměřuje na zpracování jiného druhu odpadního materiálu. Společně vytvářejí Recyklační ekologické centrum.  Ing. Šenbauer se následně podrobněji věnoval využití odpadního skla, ze kterého je vytvářena skelná močka a následně pěnové sklo, které se využívá zejména pro výrobu štěrkového granulátu jako podsypového materiálu s výbornými tepelně izolačními vlastnostmi a nízkou hmotností proti klasickému štěrku z kameniva.
            S využitím starých pneumatik a s jejich zpracováním a zejména s výrobou pryžových drtí nás seznámil Ing. Nedoma z firmy GELPO s.r.o. Uvedl příklady různých průmyslových výrobků vyrobených z pryžové drti, které nacházejí široké využití, jako např. izolační a podlahové desky, sportovní povrchy, zásypový gumový granulát, antivibrační a odhlučňovací systémy, atp. 
 
6.Závěry jednání a doporučení
Účastníci byli opět vyzváni k hledání nových (mladých) kolegů, kteří by se mohli zapojit do práce v aktivu TZS a TPS, a to ze všech oblastí činností.
 
Předsedající Ing. Petr Dospiva zhodnotil celý průběh 41. Profesního aktivu TZS a TPS jako úspěšný a tvůrčí, a to zejména pracovní atmosférou při posuzování návrhu zákona o VTZ.
 
Příští Profesní aktiv TZS a TPS by se měl uskutečnit ve dnech 15 až 16.5.2019 nebo ve                              dnech 22 až 23.10.2019, a to na stejném místě, případně i v jiné lokalitě, která bude poskytovat stejné dopravní, ubytovací a přednáškové možnosti, jako poskytuje hotel Fara Rančířov.
O vybraném termínu příštího aktivu budou jeho členové včas informováni.
 
Zapsal Ing. Ladislav Čmelík