Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis č.2/2018 ze dne 23.2.2018 z Technické komise ČKAIT

Zápis č.2/2018 ze dne 23.2.2018 z Technické komise ČKAIT

 Záznam ze zasedání technické komise ČKAIT č. 2/2018
dne 23.2.2018
Přítomni: Ing. Ladislav Bukovský, Ing. Jan Klečka, Ing. Lubomír Keim, CSc, Ing. Václav Mach, Ing. Šárka Janoušková, Ing. Lenka Wiatrová
Omluveni: Ing. Robert Špalek, Ing. Michal Drahorád, Ph.D., Ing. Petr Sedlák, Ph.D., Marie Báčová, Ing. Hedviga Klepáčková, Ing. Josef Filip, Ph.D.
 
Program
 1. Dotaz – stanovisko TK
  1. Publikovat na webu
  2. Poznámka – Stanovisko se váže na platnost citovaných předpisů
 2. Normalizace
 • Distribuční model – LK – zda je norma zboží či nikoliv – normy vázané na právní předpis – úkol státu (výrobkové normy)
  normy ochrana právního zájmu – stejný statut jako výrobkové normy, takové hrazeny státem
 • VM – návrh rámce koncepce přístupu ČKAIT k normalizaci – k projednání
  • Podpořit tvorbu norem obsahujících normové požadavky
  • ČSN doplňující EN
  • Politika ČKAIT k ČSN
  • Normy na provádění – vážou se na SZ a další předpisy, řešitelé musí vyhodnotit části rušených, které nelze zrušit
 • do představenstva předán materiál Statut člena TNK jmenovaného za ČKAIT v TNK – nebylo schváleno PřČKAIT, nemáme zápis
 1. Stavební výrobky
 • Vlastnosti nezbytné pro návrh a použití výrobků – není řešeno
 • Dohled ČOI na výrobky přímo na stavbu dodávané – rizika pohybu nekvalifikovaných a neznalých osob
 1. TS
 • Normativní dokument
 • Autorská práva členů kolektivu – připravit licenční smlouvu na kolektivní dílo bez autorských práv pro konkrétní osobu, dořešit pravidla
 • Rubrika „Standardy technické“ do Profesisu + malonákladové vydávání tiskem, zveřejnit Standard, na Profesisu řízený text
 1. TS01 návrh výšky místností
 • Předáno RPRP a představenstvu – na vědomí dle zápisu z PřČKAIT prostřednictvím Ing. Patera
 • předložit na vědomí Př s tím, že bude vydán
 1. TS geometrické odchylky schodišťových stupňů
 • Prostředky na přípravu – dotaz RPRP Ing. Pater
 • TS měření schodišť – připravit osnovu
 • ŠJ+MB článek do Z+i o bezpečnosti pohybu na schodišti
 1. TS odchylky rozměrů staveb a konstrukcí pro PS – v přípravě
 • návrh rozborového úkolu odchylky normy, a předpisy, metodika měření
 1. další TS
 • Vzhled povrchů
  Norma pro omítkové povrchy
  Navrhování a hodnocení vzhledu povrchů – příprava osnovy
 • TS odvodnění mostů
  Návrh a provádění
 • LK – Stínící technika, TS na zakázku (náklady uhradí objednatel)
 1. TS – návaznost a přednormy pro vlastnosti výrobků, které nejsou definovány a jsou nezbytné pro navrhování výrobků do staveb
 • Použití výrobků ve stavbách
 1. Řízení standardů
 • Pravidelná aktualizace
 1. Kvalita veřejných zakázek
 • projednat s LV, plánovací list úkolu
 1. Vydat komentář k EK dřevěné konstrukce v plněném znění – úplná znění může vydat ČAS – společný projekt zvážit možnosti spolupráce např. dělení nákladů a zisku
Projednat s GŘ Mgr. Veselým obchodní model i do budoucna, TS ve spolupráci jako přednorma, vzorek TS ukázat jako návrh normativního dokumentu, mediální partner ČASu ?
VM – navrhne stručný obsah
Různé
 • JK – řešení problematiky výšky schodů MTS s MHMP
 • Mosty, aktivity ČKAIT z hlediska mechanické odolnosti a stability
 • Navrhujeme řídit termínovou listinu ČKAIT s přesahem nejméně 3 roky, systém změn RSS
 • TK doporučuje distribuci PROFESIS pro střední školy – spustitelné z flash a bez instalace (vhodné i pro členy na stavbách)
 • VM zpoplatnění norem s GŘ Mgr. Z. Veselým na Internetu publikováno
 • Náměty VM
  • Geotechnické konstrukce – návrh ČSN – normalizační úkol – ČKAIT – zablokováno, navrhnout rozborový úkol a následně normy – podnět k dokončení nebo revizi
   - podnět – neexistují detailní požadavky související s posuzováním mechanické odolnosti a spolehlivosti geotechnických konstrukcí (např. základů, svahů, násypů nebo pažení výkopů) chybí normalizovaný způsob posouzení
   problém neřeší EUROKÓD 7,
   nedořešený normalizační úkol, úkol neřeší úplný problém, TK doporučuje úkol dopracovat
  • Národní stanovené parametry (NSP) uvedené v přílohách EN, jsou v ČR informativní – návrh společného stanoviska MMR a UNMZ k platnosti NSP uvedených v přílohách EN (publikovány v Evropské databázi),
   (navrhnout řešení problému s MMR), projednání s UNMZ 
 
 • LK – zadáno zpracování zbývající části normy na střechy (č.02)
 • TK doporučuje, aby se Ing. Bukovský setkal s Mgr. Veselým
Organizační:
 • LB předal Ing J. Paterovi pro účely jednání na představenstvu seznam navrhovaných Standardů
 • JK - cobuilder.com – standardy informací, normy hEN, předávání a informace pro BIM
 
Zapsala: Ing. L. Wiatrová
Schválil: Ing. L. Bukovský
 
Příští setkání 6.4.2018 v 9.00 malá zasedačka