Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis z 37. jednání Profesního aktivu TZS a TPS ČKAIT konaného ve dnech 9. a 10. 11. 2016 v hotelu Fara Rančířov u Jihlavy

Zápis z 37. jednání Profesního aktivu TZS a TPS ČKAIT konaného ve dnech 9. a 10. 11. 2016 v hotelu Fara Rančířov u Jihlavy

Středa 9. 11. 2016
 
 1. Zahájení aktivu
Jednání zahájil Ing. Petr Dospiva, předseda profesního aktivu. Uvítal přítomné a hosty, a seznámil je s připraveným programem.
 
 1. Novela stavebního zákona – aktuální stav, Mgr. Jana Macháčková, MMR ČR
Přítomní byli seznámeni s aktuálním stavem projednávání novely stavebního zákona č. 183/2006 Sb. (dále SZ) k dnešnímu dni. Novela SZ prošla dne 26. 10. 2016 prvním čtením v parlamentu ČR a nyní je na projednání ve výborech. (viz. tisk č. 927).
Přednášející seznámila posluchače se základními změnami a úpravami původní verze SZ. Novela SZ si vyžádá novelizaci až 43 zvláštních předpisů a zákonů, takže se odhaduje, že by novelizovaný SZ mohl začít platit přibližně od 1. 1. 2018.
 
 1. Spolupráce AO s HZS část II – mjr. Bc. René Skácel, HZS ČR - Jihlava
Přednášející, který zastává funkci velitele záchranné roty HZS ČR v Jihlavě, seznámil přítomné s organizací HZS ČR se zaměřením na úkoly a vybavenost záchranné roty v Jihlavě. Součástí přednášky byly ukázky z různých uskutečněných zásahů IZS a HZS a prohlídka celého areálu včetně zde umístěné hasičské a další techniky.
 
Po skončení přednášek a návratu z exkurze proběhla mezi účastníky neformální diskuze nad přednesenými tématy. Diskutováno bylo též o přípravě Standardů projekčních prací (poslední verze od Ing. Štěpána ze dne 20. 10. 2016) a na ně navazující snaze vytvořit nový honorářový řád, který by stanovoval hodinovou náročnost na vypracování projektové dokumentace v různých fázích projektové přípravy.
 
 
Čtvrtek 26. 5. 2016
 
 1. Ing. Jindřich Pater podal informace z činnosti Komory za uplynulé období mezi aktivy. Mimo jiné připomněl, že v roce 2017 se uskuteční volební shromáždění delegátů Komory a v roce 2018 volby do výborů všech oblasti ČKAIT. Vyzval přítomné členy k aktivnímu přístupu přípravy voleb, zejména k výběru vhodných kandidátů do vedení Komory a k větší angažovanosti v oblastech. Dále informoval o stavu prací na Standardech projektových prací a na honorářovém řádu (viz. seminář ze dne 31. 10. 2016 Ing. Štěpán). Dále podal informace o připomínkách ČKAIT k novele SZ (k dnešnímu dni existuje již 17 novel SZ). ČKAIT vydal novou publikaci s aktuální verzí SZ.  Dále poskytl informace o vládním nařízení k podpoře zavádění metody BIM do projektování (pověřeno MPO a Ing. Serafin) a o výsledcích jednání s předsedou UNMZ ČR o snaze zpřístupnit ČSN zdarma všem zájemcům – zatím nedošlo k dohodě na podmínkách. Závěrem svého vystoupení se kriticky zmínil o Pražských stavebních předpisech (nařízení č. 10/2016), které jsou nesystémové a uvádějí jiné hodnoty, než zákonné a dle platných celorepublikových vyhlášek.
 
 1. Ing. Dominika Hejduková – nová vedoucí SVI ČKAIT.
Doplnila informace z činnosti Střediska vzdělávání a informací. Představila některé nové publikace, vydané ČKAIT v posledním období (např. Smluvní vztahy ve výstavbě a koordinátor BOZP). Dále podala informace o aktuálním stavu informačního sytému ČKAIT Profesis, na který byly umístěny všechny dříve vydané časopisy Z+I a Stavitelství.Závěrem informovala o připravovaných seminářích (např. technické normy ve stavebnictví v Praze).
 
 1. Ing. Jindřich Pater – přednáška na téma BOZP ve výstavbě
            Přednášející podal informace o základních právních předpisech v oblasti BOZP na stavbách, zejména o novele zákona č. 309/2006 Sb. ve znění zákona č. 88/2016 Sb, kde vypíchl důležité skutečnosti, týkající se vazby mezi projektantem a stavbou. Projektant nemá ze zákona povinnost vypracovat plán BOZP pro konkrétní stavbu. To je povinnost stavebníka. Projektant v PD má pouze uvést odkazy na platné zákony a normy z oblasti BOZP.
            Popsal a vysvětlil funkci a povinnosti koordinátora BOZP, který by měl vypracovat plán BOZP. Musí to být osoba, která je odborně k tomuto způsobilá. Uvedl rovněž, kdy musí být a kdy ne ze zákona koordinátor BOZP na dané stavbě ustanoven (počet dodavatelů, délka stavby, atp.)
 
 
 1. MCAE Systems Kuřim – 3D tiskárny v praxi
Zástupci uvedené firmy paní Ivana Žitníková a pan Milan Hruška podali základní informace o možnostech využití 3D tiskáren v praxi, kde je jejich největší uplatnění ve strojírenství při zhotovování prototypů a modelů. Používá se technologie tisku FDM, kdy se roztavený plast nanáší v několika vrstvách na sebe dle navrženého výkresu pomocí speciálního programu.
 
 1. Aktuální stav zavádění BIM v ČR se zaměřením na profese TPS – Ing. Jakub Veselka
Metoda BIM se postupně stále více rozšiřuje a je v projekční praxi využívanána. Přednášející se zaměřil na vysvětlení výhod tvorby modelu metodou BIM, a to nejen pro projektanty v oborech TPS, ale následně i pro stavebníky a pro provozovatele nové budovy při její správě a údržbě.
 
 1. Na závěr jednání aktivu proběhla plodná diskuze
Jedním z diskutovaných témat byly Pražské stavební předpisy (č. 10/2016), které byly vydány Nařízením Rady Hl.. m. Prahy, a jsou účinné od 1. 8. 2016 a stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze.
 
V diskusi mimo jiné vystoupil Ing. Frýba, který upozornil na možnou duplicitu „Standardu profesních výkonů“ a informací v oblasti stanovení rozsahu a obsahu projektových prací, určených projektantům v oborech TZS a TPS, které jsou uvedeny v PROFESISu v  metodické pomůcce MP 1 a dále pak v navazujících oborových pomůckách MP 1.5 a MP 1.6. Jejich obsah bude po přijetí  Standardů profesních výkonů a souvisejících činností  (viz. Profesis A 4.1) prakticky duplicitní. Ing. Frýba dává ke zvážení možnost vypuštění uvedených metodických pomůcek MP 1.5 a MP 1.6 z Profesisu nebo provedení jejich revize (vypuštění obecných částí) s důrazem na odbornou část MP.
 
Dále Ing. Frýba seznámil přítomné s pracovní verzí materiálu nazvaného:  „Návrh výše honorářů za zpracování projektové dokumentace staveb v části TPS“, který připravil Ing. Jiří Petlach. Tento materiál by mohl být autorem prezentován a diskutován na dalším aktivu.
 
 
 1. Závěry jednání a doporučení
 
 1. Účastníci byli vyzváni k vytipování vhodných kandidátu z oboru TZS a TPS do voleb na všech úrovních a k aktivní účasti na valných hromadách oblastí.
 
 1. Účastníci byli opět vyzváni k hledání nových kolegů, kteří by se mohli zapojit do práce v aktivu TZS a TPS, a to ze všech oblastí činností.
 
 1. Aktiv ukládá svým členům sledovat aktuální vývoj v oblastech.
 
 1. V závěrečné diskuzi byla navržena témata k jednání na příštím aktivu:
 • Požární bezpečnost budov
 • Potrubní pošta (zkušenosti z nemocnice Motol)
 • 3D skener využití v praxi
 • Právní zodpovědnost projektanta
 • Standardy a honorářový řád
 • Praktické zkušenosti s realizací stavby navržené v  BIM (Residence River View Praha)
 
Předsedající Ing. Petr Dospiva zhodnotil celý průběh 37. Profesního aktivu TZS a TPS jako úspěšný a vyzval přítomné k aktivnímu zapojení se do všech činností pro Komoru.
 
 
                        Příští Profesní aktiv TZS a TPS by se měl uskutečnit ve dnech 3. a 4. 5. 2017 nebo ve dnech 17. a 18. 5. 2017, a to ve stejném místě.
 
 
 
Zapsal Ing. Ladislav Čmelík