Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis z 38. jednání Profesního aktivu autorizovaných oborů TZS a TPS České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě konaného ve dnech 3. a 4. 5. 2017 v hotelu Fara Rančířov u Jihlavy

Zápis z 38. jednání Profesního aktivu autorizovaných oborů TZS a TPS České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě konaného ve dnech 3. a 4. 5. 2017 v hotelu Fara Rančířov u Jihlavy

Z Á P I S
z 38. jednání Profesního aktivu autorizovaných oborů TZS a TPS
České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
konaného ve dnech 3. a 4. 5. 2017 v hotelu Fara Rančířov u Jihlavy
________________________________________________________________________________
Středa 3. 5.2017
 1. Zahájení aktivu
  Jednání zahájil Ing. Petr Dospiva, předseda profesního aktivu.
  Uvítal přítomné a seznámil je s připraveným programem.
  Ing. Pater podal informace z činnosti Komory za uplynulé období mezi aktivy. Mimo jiné informoval o výsledcích volebního shromáždění delegátů Komory. Dále informoval o některých publikacích, vydaných v poslední době ČKAIT a také o možnosti získat vzory smluv, používaných ve výstavbě, v souboru Word.
  Ing. Vaverka informoval o poznatcích z jednání se zástupkyní MMR ČR Ing. Pavlovou s ohledem na očekávanou novelu SZ, která by měla platit od 1. 1. 2018, pokud bude zdárně dokončen její schvalovací proces (nyní je v připomínkovém řízení v Senátu ČR) a na tvorbu s tím souvisejících vyhlášek a příloh.
 2. Vytváření umělého mikroklimatu pro osoby – Ing. Jiří Frýba
  Byli jsme seznámeni s dlouholetými zkušenostmi s udržováním mikroklimatu zejména v kancelářských prostorách administrativních budov a s rozdílným vnímáním tepelné pohody jednotlivými osobami zejména ve velkoplošných kancelářích v různých obdobích kalendářního roku.
 3. Systémy biometrického rozpoznávání osob – Ing. Luboš Klejšmíd, Vítkovice IT Solutions a.s.
  Přednášející seznámil přítomné s různými způsoby biometrické identifikace osob, a to zejména při zajištění stupů do některých budov (např. vnitřní prostory bank), nebo k odbavování cestujících na letištích (rozpoznávání obličejů, otisky prstů, dlaně, atp.) včetně praktické ukázky identifikačních přístrojů. Předvedené systémy mohou být rovněž použity k identifikaci osob na stadionech a velkých shromážděních v rámci boje proti vandalismu a terorismu. Základem jsou kvalitní algoritmy a počítačové software s vysokou kapacitou paměti. 
  Po skončení přednášek prvního dne aktivu proběhla mezi účastníky neformální diskuze nad dvěma následujícími tématy:
 4. Standardy projekčních prací
  Ing. Pater podal informace o aktuálním stavu tvorby Standardů. Odsouhlasená je společná textová část a čeká se na finální verzi od Ing. Štěpána, která by měla být hotova do konce května 2017.  
  Ekonomická část Standardů má též hotový text, ale čeká se na dokončení tabulek a grafů (křivek) pro pozemní stavby, podle kterých by se měly určovat ceny projektových prací s ohledem na druh stavby a její složitost. Následně bude dle stejného „klíče“ vytvořena ekonomická část pro technologické stavby.
  Představen byl i nový ceník UNIKA 2017, který by mohl být též použit pro finální verzi, podporovanou ČKAIT. K tomuto tématu aktivně vystoupili pánové Vaverka, Šišma, Pastuszek, Pater, Dospiva a další.
 5. Novela vyhlášky 50/1978 Sb. – záznam z této diskuse provedl Ing. Jiří Kliner: 
  Členové aktivu byli seznámeni se současným stavem přípravy předpisů pro oblast „Vyhrazených technických zařízení“. Je hotova novela zákona o bezpečnosti a provozu vyhrazených technických zařízení, která je v připomínkovém meziresortním řízení (MPSV, SUIP, TIČR, HK ČR). Své stanovisko dala i ČKAIT (Ing. Dvořáček). Zpracovávají se návrhy čtyř prováděcích nařízení vlády ČR (elektro, plyn, tlakové a zdvihací zařízení). Vše by mělo být hotové do konce roku 2017 a mělo by být následně zařazeno do legislativního plánu vlády ČR na rok 2018.
  Členové aktivu požadují být informováni o dalším vývoji v této problematice na dalším aktivu.
  Dojde-li ke zrušení vyhlášky č. 50/1978 Sb. požadujeme, aby nový právní předpis zahrnoval i projektování elektrických zařízení v rozsahu stávajícího §10 a §12 odst. 5 uvedené vyhlášky.
  Dále byla diskutována problematika nutnosti přikládání k žádosti o autorizační zkoušku dle zák. č. 360/1992 Sb. i „Osvědčení o zkoušce z vyhlášky č. 50/1978 Sb.“ Bylo konstatováno, že v oborech TZS a TPS není a nebude ve specializaci „elektro“ podmínkou mít uvedené Osvědčení. Odkaz na toto tvrzení lze najít i na webu ČKAIT v záložce Často kladené otázky, bod B.6.
  Dále byla projednána problematika ČSN 332200-6 ed. 2 ze 3/2017 (zatím platí též v souběhu ed.1. uvedené ČSN a to do 1. 6. 2019). Tato „nová“ ČSN uvádí ve formuláři k Tab. E1 nazvaném „Zpráva o výchozí revizi elektroinstalace“ požadavek na potvrzení díla projektantem, který zpracoval předmětnou PD, že stavba je provedena v souladu s touto ověřenou PD. Je zde nově požadováno, aby AO potvrzovala tuto skutečnost otiskem autorizačního razítka a svým podpisem. K tomuto nutno poznamenat, že potvrzování souladu provedení díla s PD (realizační, montážní, atp.) nepatří podle SZ § 158 do vybraných činností ve výstavbě, a proto nemusí být prováděno AO. Pokud bude stavebník a tvůrce ČSN na tomto požadavku trvat, je potřeba toto potvrzení či kontrolu PD legalizovat samostatnou smlouvou o dílo, a to bez požadavku na potvrzení AO.
  V tomto směru doporučuje aktiv revizi předmětné ČSN, které by vedlo k vypuštění požadavku na uvedené povinné potvrzování projektantem.
 6. Mojmír Klas – žebříky na ocelové komíny
  Byli jsme seznámeni s normou, týkající se pevných kovových žebříků, zejména v souvislosti s přístupy na zařízení (např. volně stojící komíny). Uvedená norma stanovuje podmínky pro návrhy žebříků. Následovalo několik příkladů z autorovy praxe soudního znalce v oboru (různé úrazy vzniklé při lezení na žebřících, např. na komíny)
 7. Ing. Jindřich Pater – aktuální situace se zaváděním BIM v ČR
  Metoda BIM se postupně stále více při zpracovávání projektů rozšiřuje a je stále více v praxi využívána. Přednášející se zaměřil na vysvětlení výhod tvorby modelu metodou BIM, a to nejen pro projektanty v oborech TPS, ale následně i pro stavebníky a pro provozovatele nové budovy při její správě a údržbě. Seznámil přítomné s „Koncepcí zavádění BIM v ČR“, kterou musí vypracovat MPO ČR do 31. 7. 2017 (podílí se na tom Ing. Serafín a pí. Kratochvílová). Velmi důležitá je vazba mezi VZ a metodou BIM, ve které nelze uvádět neidentifikovatelné výrobky. V ČR by mohl být BIM nařízen u staveb financovaných z veřejných zdrojů asi od roku 2022. ČKAIT BIM podporuje.
 8. Malé větrné elektrárny – Ing. Břetislav Koč, Technologické centrum AV ČR
  Přednášející seznámil přítomné s historií a současností navrhování a používání malých větrných elektráren v ČR s použitím mnoha obrazových materiálů a video ukázek. Další informace na danou problematiku je možné čerpat z internetu: www.tzb-info.cz (OZE - větrná energie), www.csve.cz (Česká společnost pro větrnou energii), www.povetrnik.cz (o větrných mlýnech) nebo www.vetrne-elktrarny.eu (výroba a integrace MVtE). Na závěr přednášky byly podány informace o platné legislativě ve vazbě na MVtE.
 9. Závěry jednání a doporučení
  Účastníci byli opět vyzváni k hledání nových (mladých) kolegů, kteří by se mohli zapojit do práce v aktivu TZS a TPS, a to ze všech oblastí činností.
  Aktiv ukládá členům aktivu aktivně se zapojit do procesu novely vyhlášky č. 50/1978 Sb. v souladu s bodem 5 tohoto zápisu.
  Aktiv ukládá členům pracovní skupiny pro tvorbu standardů dopracovat ekonomickou část standardu pro obor TZS na základě podkladů od oboru PS.
  V závěrečné diskuzi byla navržena témata k jednání na příštím aktivu:
  • Požární bezpečnost budov
  • Potrubní pošta (zkušenosti z nemocnice Motol)
  • 3D skener využití v praxi (budovy, terén)
  • Praktické zkušenosti s realizací stavby navržené v  BIM (ukázky z praxe)
  • Revoluce 4.0 - Naše budoucnost?
  • Činnost UUCEB včetně možné exkurze
  • Posuzování stavebních výrobků
  • Autorské právo v projekční a architektonické praxi, patenty, ochranné známky, atp.
  • Zodpovědnost projektanta za vady v PD podle NOZ
  • Zákon o bezpečnosti vyhrazených technických zařízení
 
 
Předsedající Ing. Petr Dospiva zhodnotil celý průběh 38. Profesního aktivu TZS a TPS jako úspěšný a vyzval přítomné k aktivnímu zapojení se do všech činností pro Komoru.
 
Příští Profesní aktiv TZS a TPS by se měl uskutečnit ve dnech 1. a 2. 11. 2017 nebo ve dnech 8. a 9. 11. 2017, a to ve stejném místě. O konečném termínu budou členové aktivu včas informováni.
 
 
Zapsal Ing. Ladislav Čmelík