Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis z 39. jednání Profesního aktivu autorizovaných oborů TZS a TPS České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě konaného ve dnech 8. a 9. 11. 2017 v hotelu Fara Rančířov u Jihlavy

Zápis z 39. jednání Profesního aktivu autorizovaných oborů TZS a TPS České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě konaného ve dnech 8. a 9. 11. 2017 v hotelu Fara Rančířov u Jihlavy

Program aktivu:
 1. Zahájení Profesního aktivu
 2. Databázové projektování – první kroky k BIM
 3. Data z 3D skenování jako primární vstup pro projektování
 4. Standardy A4.1 Projektování staveb
 5. Zákon č.194/2017 Sb., o urychlení výstavby vysokorychlostního internetu
 6. Novela č. 183/20006 Sb. (Stavební zákon), a s ním souvisejících předpisů
 7. Závěry z jednání, odborná diskuze
Aktivu se zúčastnilo 37 účastníků, z toho 2 členové představenstva, 2 pracovníci ČKAIT a 2 externí lektoři.

Průběh aktivu:
  Středa 8. 11. 2017
 1. Zahájení aktivu
  Jednání zahájil Ing. Petr Dospiva, vedoucí profesního aktivu. Uvítal přítomných 37 účastníků aktivu a seznámil je s připraveným programem.
  Ing. Jindřich Pater, místopředseda ČKAIT, podal informace z činnosti Komory za uplynulé období mezi aktivy. Mimo jiné informoval o jednání zástupců profesních komor zemí V4, při kterém došlo k zajímavé výměně zkušeností z činností komor a jejich uspořádání. Dále informoval o některých publikacích, vydaných v poslední době ČKAIT a poděkoval všem tvůrcům výročního almanachu ČKAIT, vydaného k 25 letům od vzniku komory. Informoval o aktualitách informačního systému Profesis (on-line verze bude od 1. 1. 2018 doplněna o off-line verzi) a vyzval přítomné k hledání nových autorů pomůcek Profesis.
 2. Databázové projektování, jako první kroky k BIM – Ing. Vladimír Voltr, ÚVJ Řež
  Byli jsme seznámeni se zkušenostmi se základními principy databázového projektování, které jsou prakticky využívány při přípravě převážně energetických staveb, zajišťovaných divizí Energoprojekt Praha. Jedná se o proces vytváření a tvorby dat o budově, použitelných během celého jejího životního cyklu. V ukázkách byl představen systém GADUS (pro prohlížení dokumentací skutečného provedení – vyhledávání a přenos dat, export výkresů a schemat, atp.), systém PDMS, určený pro tvorbu modelů, systém MS ACCESS – určený pro tvorbu aplikací, systém AXSYS.Engine – tvorba strojních, elektro a ASŘ schémata závěrem i se systémem GPZ – grafická podpora zajišťování, usnadňující opravy zařízení a jejich částí při provozu, revize a servis.
 3. Data z 3D skenování – Ing. Václav Šanda, technický ředitel společnosti GEFOS, a.s.
  Seznámil přítomné s metodami skenování 3D modelů laserovými přístroji se záznamem velkého množství dat, s vysokou přesností a rozlišením. Upozornil na skutečnost, že rozhodujícím činitelem při zpracovávání pořízených dat je technik, který vyhodnocuje pořízená data. Rychlost skenování je vysoká, ale rozhodující je doba pro vyhodnocení, která bývá až patnáctkrát nižší. V současné době dochází též ke kombinaci skenování a digitálního fotografování staveb a různých složitých zařízení. Součásti přednášky byly praktické ukázky z realizace jednotlivých zakázek.
 4. Standardy v kapitole A 4.1 projektování staveb, části TZS – Ing. Stanislav Smiga, vedoucí TPh – Technologická zařízení, Třinecká projekce
  Po úvodním slově jednoho z autorů uvedené kapitoly Ing. Patera, který stručně zrekapituloval situaci s tvorbou Standardů v rámci ČKAIT, podal podrobné informace o návrhu kapitoly 2.10 – způsob oceňování projekčních prací v oborech TZS – Technologické stavby Ing. Smiga z projekce Třineckých železáren, a.s. Cílem uvedené kapitoly je popis postupu při stanovování časové náročnosti prací v hodinách za projekční práce ve standardním rozsahu, tj. vycházející ze zákonných požadavků na projektanta. Z vypočtené pracnosti – rozsahu hodin bude cena stanovena na základě hodinové sazby zpracovatele. Součástí kapitoly je množství tabulek, v nichž jsou různé stavby rozděleny podle odhadovaných investičních nákladů (1 milion až 2 miliardy korun) a podle jejich očekávané složitosti a náročnosti. Prezentovaný pracovní materiál s datem 23. 10. 2017, byl předán zástupcům PS k diskuzi na aktivu PS dne 10. 11. 2017. Po ev. úpravách bude materiál předán zájemcům z aktivu TZS.
  Po skončení přednášek prvního dne aktivu proběhla mezi účastníky neformální diskuze nad přednesenými tématy a nad dalšími záležitostmi, týkajícími se činností AO v praxi.

  Čtvrtek 9. 11. 2017
 5. Zákon č. 194/2017 Sb., o urychlení výstavby vysokorychlostního internetu – Ing. Kliner, viceprezident ČAT
  Členové aktivu byli seznámeni s textem a jednotlivými paragrafy uvedeného zákona, který by měl usnadnit výstavbu internetových sítí, což je základní podmínka pro urychlenou digitalizaci všech oblastí činností v ČR. Byl vysvětlen základní účel zákona, jednotlivé pojmy a názvosloví, jeho dopady do novely SZ, vazba na koordinace prací různých profesí a na další zákony a vyhlášky.
 6. Novela SZ č. 183/2006 Sb., a s tím souvisejících předpisů – Ing. Jindřich Pater, místopředseda ČKAIT
  S účinností k 1. 1. 2018 vstupuje v platnost novela SZ, vydaná zákonem č. 225/2017 Sb. Přednášející přítomné velmi fundovaně a zajímavě seznámil s jednotlivými změnami původního SZ a jejich dopady na další právní předpisy a vyhlášky.
  Novela SZ vyvolala novelizaci celkem dalších 44 zákonů a mnoha prováděcích předpisů, z nichž nás nejvíce zajímají vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb (nově 16 příloh), dále vyhl. č. 503/2006 Sb. (co musí stavebník dodat na SÚ), a vyhl. č. 500/2006 Sb. Neuvažuje se o novelizaci vyhl. č. 501/2006 Sb. (detail k ÚŘ a SŘ), vyhl. č. 23/2008 Sb. (technické podmínky PO), vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby ani vyhl. č. 398/2009 Sb. (BUS).

  Všichni členové ČKAIT obdrží jako přílohu časopisu Z+i č. 5/2017 novelu SZ a v dalším čísle Z+i na jaře 2018 by měli obdržet ministerstvem nově vydané výše uvedené 3 vyhlášky.
  Informace o plném znění nového SZ je též možné najít na Profesisu, při zadání data 1. 1. 2018.
 7. Závěry jednání a doporučení
  Účastníci byli opět vyzváni k hledání nových (mladých) kolegů, kteří by se mohli zapojit do práce v aktivu TZS a TPS, a to ze všech oblastí činností.
  Předsedající Ing. Petr Dospiva zhodnotil celý průběh 39. Profesního aktivu TZS a TPS jako úspěšný a vyzval přítomné k aktivnímu zapojení se do všech činností pro Komoru. Současně byli účastníci aktivu vyzváni k aktivitě v rámci příprav nového složení výborů OK ČKAIT pro volby na jaře 2018.

  Příští aktiv se mimo jiné bude věnovat novele vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.
  Příští Profesní aktiv TZS a TPS by se měl uskutečnit ve dnech 18. až 19. 4. 2018 nebo ve dnech 2. – 3. 5. 2018, a to ve stejném místě. O konečném termínu budou členové aktivu včas informováni.
  Účastnící aktivu odsouhlasili, že v rámci konání příštího, výročního 40. Profesního aktivu, se uskuteční slavnostní večer, při kterém bude zrekapitulována dvacetiletá, úspěšná činnost aktivů TZS a TPS.

  Zapsal Ing. Ladislav Čmelík