Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis zasedání technické komise ČKAIT č 5/2016 dne 20. 05. 2016 od 9:00 hod

Zápis zasedání technické komise ČKAIT č 5/2016 dne 20. 05. 2016 od 9:00 hod

Přítomni: Ing. L. Bukovský, Ing. Š. Janoušková, Ing. L. Keim, CSc, Ing. J. Klečka
Předem se omluvili: Ing. Z. Žabička, Ing. Václav Mach, pí. Báčová, Ing. arch. Umlášková, Ing. M. Drahorád, PhD Ing. R. Špalek

Projednáno:
 1. Připomínky návrhu zásad Zákona o stavebních výrobcích
  • připomínky byly odeslány
  • zásadní připomínky měly i MMR, MF
  • je třeba řešit zkoušení výrobků pro zabudování do stavby, jedná se o zcela jiné postupy než pro uvádění výrobků na trh (je nutná jednak identifikace výrobku fyzikálními parametry, jednak stanovení minimálních hodnot vlastností pro navržení a použití výrobku ve stavbě; pro sledovanou vlastnost je třeba zkoušet i další určující vlastnosti – identifikační vlastnosti, pro správnou identifikaci zkoušek pro návrh a použití výrobku ve stavbě)
  • ČKAIT by se měl podílet na specifikaci vlastností nezbytných pro použití výrobku ve stavbě
 2. Doplnění normalizačních komisí
  • bude řešeno příště
 3. Vztahy a vliv ČKAIT při přípravě norem
  • LK příprava ČSN 73 1901
  • je text dostatečný pro navrhování střechy? LB předal třetí návrh aktivu PS k vyjádření, zda je možno podle tohoto navrhovat střechy, SJ + LK seznámí aktiv v pondělí 23.5.2016
  • stanovisko ČKAIT do 26.5.2016
 4. Změna názvu na „Technická komise“ ve zkratce TK i TK ČKAIT odsouhlasena, a užívá se viz web
 5. Příprava jmenování zástupce ČKAIT v normalizačním výboru namísto Ing. Dvořáčka
  • bude řešeno příště
 6. Příprava statusu zástupců ČKAIT v TNK, který určí limity a povinnosti zástupců
  • bude řešeno příště
 7. Upozornění na zjevná rizika a chyby ČSN
  ČSN 49 2120 – Dřevěné podlahy – příprava dopisu s požadavkem na úpravy UNMZ
 8. Pražské stavební předpisy
  • notifikace
  • úkol ČKA prosadit PSP
  • finální text nemáme oficiálně, LB rozešle poslední známou verzi členům TK
  • připomínky ke sporným částem textu
  • po notifikaci musí ČKAIT připravit stanovisko k předpisu
  • informace o Metropolitním plánu – zaslat odkazy členům TK
 9. ČSN přejímané v původním znění bez překladu
  • ČSN ISO 6707-1 – termíny PS!!!, původní ČSN P ISO 6707-1 byla přeložena do čj
  • zda normy, které jsou v rozporu s národními normami, zejména ISO, kde nemá ČR vliv na text, vůbec přijímat jako ČSN
  • ČKAIT by se měl předem vyjadřovat k přejímání norem v návaznosti na platné předpisy
  • projednat v rámci spolupráce s UNMZ možnost připomínkování norem, které ovlivňují stavby, jejich navrhování a provádění jako neopomenutelné připomínkující místo
 10. Rozsah a obsah projektové dokumentace
  TK by měla připomínkovat návrhy dokumentů k projektování staveb, tak aby se hodnotilo i v rámci ČKAIT z různých pohledů
  LB požádá Ing. Blažku o informování o nových materiálech
 11. Větrací koncept
  • v rámci ČKAIT zatím řeší pracovní skupina pro EPBD II při ČKAIT
  • seznámení s konceptem č. 22
  • příčinou jsou zájmy některých prodejců zejména větracích štěrbin do oken a reklamace kondenzace na nevhodných oknech a LOP
  • přívod vzduchu v EN je dostatečně specifikován pro obytné místnosti, neřešen přívod pro topidla
  • připravit žádost na UNMZ na převedení informativní přílohy ČSN EN 15665 Z1, která řeší větrání budov prostřednictvím zezávazněnou normou ČSN 73 4301 Z3 a vyhláškou č. 268/2009 Sb. jako ČSN včetně rozšíření na větrání dalších prostor domů
  • návrh č. 22 konceptu neodpovídá relevantní DIN a není zřejmý přínos takového dokumentu pro AO jak pro navrhování, tak provádění staveb, riziko různých výkladů
 12. Cíl činnosti komise
  • připomínkovat a koordinovat vše co negativně můře ovlivnit činnost AO v technické oblasti zejména z hlediska na předpisy a normy.
 13. Různé
  • JK zákon 309/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,,, a nařízení vlády 591/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví...– novely z. 88/2016 a NV 136/2016 – zásadní změny z hlediska – změny z hlediska nákladů na BOZ při výběrovém řízení – zhotovitel vybírá podle plánu BOZP – při veřejné zakázce musí být plán BOZP?, v příl. 6 je deklarován obsah a rozsah plánu BOZP, ve vyhl. 499/2006 Sb. jsou uvedeny zásady plánu BOZP, ty nejsou vzájemně koordinované, co když to bude jinak ke škodě AO?
  • LK systém HK ČR – pravidla správné praxe - dle zákona 22/1997, akreditace HK ČR komise, projednat vstup ČKAIT jako připomínkovacího místa v případě pravidel pro stavby, jejich navrhování a provádění
  • LB informoval o přípravách metodiky na zkoušení skluznosti a zkušebního zařízení zkoušky podlah in situ – zejména u keramických a kamenných podlah výrazně odlišné hodnosty od hodnocení samostatných dlažebních prvků
  • TK ČKAIT navrhuje zpracovat předpis (DOS) na hodnocení vzhledu stavebních konstrukcí, kde nejsou výrobkové normy pro vzhled...; nejprve analýza norem a předpisů, pomůcka pro navrhování a hodnocení vzhledu (spolupráce s cechy, AO dle zákona 22/1997 Sb. sdruženími...)
  • TK doporučuje, aby předseda TK požádal MMR o účast Ing. Hadžič v TK
  • písemné jmenování členů dotaz na Ing. Patera
  • zvážit zřízení specialistů na informování členů ČKAIT o novinkách v oblasti technické (zejména specialisté stanovení aktivy)
  • web – technické informace strukturované.
  • odkazy na právní předpisy a MMR
  • vysvětlivky na dotazy ČKAIT na WEB
  • Zásobník námětů v budoucnu řešit přímou spolupráci s UNMZ

Příští technická komise 17.6.2016 od 9.00 hod. v budově ČKAIT Sokolská 15

31.5.2016
Zpracoval L. Bukovský