Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis zasedání technické komise ČKAIT č 6/2016 dne 17. 06 2016 od 9:00 hod v budově ČKAIT

Zápis zasedání technické komise ČKAIT č 6/2016 dne 17. 06 2016 od 9:00 hod v budově ČKAIT

Přítomni: Ing. L. Bukovský, Ing. Š. Janoušková, Ing. V. Mach, Ing. J. Klečka
Předem se omluvili: Ing. Z. Žabička, pí. Báčová, Ing. arch. Umlášková, Ing. M. Drahorád, PhD Ing. R. Špalek, Ing. L. Keim, CSc

Projednáno:
 1. Řešení připomínek k návrhu zásad Zákona o stavebních výrobcích
  • připomínky vypořádání LB a JK
  • je třeba řešit deklaraci vlastností výrobků pro použití do stavby, jedná se často o jiné vlastnosti, než pro uvádění na trh
  • ČKAIT by se měl podílet na specifikaci vlastností nezbytných pro použití výrobku ve stavbě
 2. Doplnění normalizačních komisí
  • návrhy vyžádat od aktivů
 3. Vztahy a vliv ČKAIT při přípravě technických norem
  • LK příprava ČSN 73 1901‐1
   • projednáno na aktivu PS a na představenstvu (nutná oprava chyby v zápisu)
   • text schválen na TNK 65, na žádost výrobců skládaných krytin, doplňkových folií a MPO bude účinnost až od 1.1.2017
  • VM informoval o projednávání ČSN P 73 1005
  • VM – TK nemůže detailně řešit jednotlivé normy. Pokud jde o zásadní problém, musí vytvořit pracovní skupinu nebo se obrátit na příslušný aktiv
 4. Činnost TK
  • navrhujeme v rámci ČKAIT přípravu TECHNICKÝCH STANDARDÚ ČKAIT ve smyslu §25 odst. 4 písm. c) zákona č. 360/1992 Sb. (jako technických dokumentů volně navazujících na původní DOS T), navrhujeme řešit:
   • rozměrové standardy staveb
   • navrhování a hodnocení vzhledu konstrukcí a povrchů
   • postupy vzorkování (zajištění dodavatelské jakosti)
  • JK prezentoval excelovou kalkulačku pro hodnocení návrhových světlých výšek místností Metrostavu – doporučeně neprodleně zařadit do PROFESISu (na základě souhlasu MTS – viz následující bod)
  • JK zprostředkuje, aby LB projednal s Metrostavem možnosti spolupráce včetně možnosti využití některých metodických pomůcek, které již MTS využívá pro interní potřebu.
 5. Zástupce ČKAIT v normalizačním výboru Ing. Dvořáčka
  • projednat s Ing. Dvořáčkem zastupování zájmů ČKAIT v normalizačním výboru
 6. Upozornění na zjevná rizika a chyby ČSN
  • ČSN 49 2120 – Dřevěné podlahy – dopisu s upozorněním nedostatky a požadavkem na úpravy UNMZ - LB zašle Mgr. ZV
  • TK bude shromažďovat náměty na opravy, úpravy a tvorbu ČSN a tyto dále projednávat
 7. Pražské stavební předpisy
  • informace o nedostatcích nařízení 10/2016, které mohou ohrozit bezpečnost uživatelů staveb
  • tisková konference 22.6.2016 popisující nedostatky předpisu včetně modelu přípustného extrémního řešení přístupového schodiště
 8. ČSN přejímané v původním znění bez překladu
  • lze důvodně pochybovat o účinnosti norem přejímaných v původním jazyce (s výjimkou slovenštiny), doporučuje zpracovat právní rozbor problému ‐ MB
  • přejímané ČSN musí být v českém jazyce, při individuálních překladech dochází ke značným odchylkám a nesmyslnostem
  • ČSN ISO 6707 – Pozemní a inženýrské stavby ‐ Terminologie část 1 i 2 převzaty v originálu, původní ČSN P ISO 6707‐1 byla přeložena do českého jazyka
  • ČKAIT by se měl předem vyjadřovat k relevantním přejímání vybraných norem v návaznosti na platné předpisy
  • VM navrhuje: ČKAIT na to nemá kapacitu a pokud se nevyjádříme, bude to považováno za souhlas. Řešit tento problém individuálně, na základě požadavku nebo upozornění (např. od členů ČKAIT).
  • projednat v rámci spolupráce s UNMZ možnost připomínkování vybraných norem, které ovlivňují stavby, jejich navrhování a provádění jako neopomenutelné připomínkující místo, pokud se ČKAIT k připomínkování přihlásí
   Poznámka VM k oběma předchozím bodům. Bylo by nutné stanovit, kdo to v Komoře bude vykonávat. Statut pro tuto činnost by muselo schválit Shromáždění delegátů.
 9. Rozsah a obsah projektové dokumentace
  • TK by měla připomínkovat návrhy dokumentů k projektování staveb tak, aby se hodnotilo i v rámci ČKAIT z různých pohledů, zejména z pohledu osob odpovídající za provádění staveb
  • LB požádal Ing. Blažku o informování o návrhu změny vyhl. 499/2006 bez výsledku,
  • JK navrhuje do A. Průvodní zpráva všech stupňů projektu přidal položku rozhodného data platnosti legislativy a norem z důvodu jednoznačnosti během navrhování, realizace, reklamací, soudních sporů apod. v návaznosti na § 119 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb.
  • dosavadní přístup pří přípravě standardů projektové dokumentace vyvolává dojem, že v rámci přípravy ve ČKAIT převažují zájmy větších projektových organizací, naopak máme dojem, že jsou opomíjeny zájmy menších projektových firem, samostatných projektantů a zcela jsou opomenuty zájmy AO pracujících v realizaci staveb.
 10. Cíl činnosti komise
  • připomínkovat a koordinovat vše co negativně můře ovlivnit činnost AO v technické oblasti zejména z hlediska na předpisy a normy.
 11. Různé
  • písemné jmenování členů ‐ dotaz na Ing. Patera
  • zvážit zřízení specialistů na informování členů ČKAIT o novinkách v oblasti technické (zejména specialisté stanovení aktivy)
  • JK krátce informoval o konferenci BIM ve stavebnictví 2016 a otevřel diskusi na téma, kdo v ČR bude zajišťovat budoucí provoz Národní BIM knihovny. Diskutována možnost „firmy“ pod vlivem ČKAITu (obdoba IC s. r. o.), doporučujeme představenstvu k projednání
  • web ČKAIT – probíhají návrhy změn, účastní se ŠJ a LB
  • Zásobník námětů v budoucnu řešit přímou spolupráci TK s UNMZ

  Příští technická komise 9.9.2016 od 9.00 hod. v budově ČKAIT Sokolská 15
  V Praze 160620
  Zpracoval L. Bukovský