Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis ze 42. jednání Profesního aktivu autorizovaných oborů TZS a TPS ČKAIT ve dnech 22. a 23. 5. 2019

Zápis ze 42. jednání Profesního aktivu autorizovaných oborů TZS a TPS ČKAIT ve dnech 22. a 23. 5. 2019

Středa 22.5.2019 – zasedací místnost v hotelu Tři věžičky
1.Zahájení aktivu
            Jednání zahájil Ing. Petr Dospiva, vedoucí profesního aktivu. Uvítal přítomných 25 účastníků aktivu a seznámil je s připraveným programem, který podle závěrů z minulého aktivu byl nově rozdělen na dvě tematické části. Kritizoval špatnou koordinaci aktivit ČKAIT (setkání čestných členů v Praze), pro které se někteří stálí účastníci tohoto aktivu nemohli tentokrát zúčastnit. Vyzval přítomné k hledání nového místa pro příští aktiv tak, aby byl lépe dopravně dostupný (nejlépe přímé železniční či autobusové spojení). Bylo diskutováno, zda z důvodů snižování nákladů, pro příští aktivy zajišťovat společnou dopravu autobusem pro kolegy z Prahy.
 
            Ing. Jindřich Pater, místopředseda ČKAIT, podal informace z činnosti Komory za uplynulé období mezi aktivy. Informoval o aktuálních počtech AO v komoře (cca 32 000) a o zvyšujícím se zájmu mladých inženýrů a techniků o členství v komoře. Kritizoval slabou účast členů na valných hromadách jednotlivých oblastí (cca 8% ze všech AO). Dále informoval o závěrech z jednání Představenstva komory a o možné jeho velké personální obměně po příštích volbách (2020) v rámci očekávané generační obměny. Vyzval členy aktivu k aktivnímu výběru a návrhu vhodných kandidátů do nastávajících voleb. V závěru svého vystoupení informoval o některých nových publikacích, vydaných v poslední době ČKAIT.
V následné diskuzi, týkající kritiky malé aktivity členů při připomínkování různých návrhů zákonů a obecně práce pro Komoru, zazněla kritika současné nízké hodinové zúčtovací sazby (350,- Kč) za odbornou práci pro ČKAIT, která není pro členy motivační a měla by být co nejdříve zvýšena minimálně na 500 Kč/hod.
 
2.Rekodifikace stavebního zákona – Ing. Jindřich Pater
Přednášející podal přítomným aktuální informace o stavu přípravy nového stavebního zákona. Na MMR ČR došlo k věcnému záměru asi 3600 připomínek, mezi kterými byly i ty od ČKAIT. Kritizoval velmi malou aktivitu členů komory při zasílání připomínek k předloženému záměru. Na MPO ČR proběhlo závěrečné vypořádací řízení k zaslaným připomínkám za účasti cca 50 zástupců různých institucí, komor, profesních sdružení, atp. Přijato bylo jen velmi malé množství došlých podnětů a připomínek. Zásadní změnou SZ je snaha o zavedení jednotného řízení o povolení stavby, které by bylo vedeno jedním stavebním úřadem a bylo ukončeno jedním rozhodnutím o povolení stavby.  Z dalších navrhovaných změn uvedl jen ty zásadní (možnost vedení stavebního deníku v elektronické formě, zavedení povinné dokumentace pro provádění stavby, omezení povinné kolaudace jen na vybrané případy, snížení počtu dotčených orgánů, zřízení Nejvyššího stavebního úřadu a přechod místních SÚ z obcí pod tento úřad, atp.).
K tomuto tématu proběhla zajímavá diskuze, ve které vystoupila řada přítomných kolegů (kol. Žabička, Machalec a další) se svými názory.
 
3.Praktické zkušenosti z realizace stavby RD v Olomouci – Ing. Miroslav Machalec
 Přednášející prostřednictvím mnoha fotografií z průběhu výstavby zděného rodinného domku, který pro své klienty zajišťoval jistý developer, ukázal zásadní nedostatky a vady, které na této stavbě vznikly zejména proto, že si stavebník nenechal vypracovat projektovou dokumentaci pro provádění stavby, a to zejména v profesi vytápění. Kritizoval rozšířené provádění staveb bez prováděcích projektů.
 
 
Čtvrtek 23.5.2019 – přednáškový sál Střední školy stavební v Jihlavě
 
Druhý den ráno se účastníci aktivu přesunuli do Jihlavy, kde se v prostorách Střední školy stavební, uskutečnila mini konference na téma „Moderní parkovací systémy ve městě“, a to za účasti nejenom členů aktivu TZS a TPS, ale i studentů z tamní střední školy stavební v Jihlavě a zástupců samosprávy / státní správy z Jihlavy a okolních obcí.
V úvodu přítomným posluchačům Ing. Pater krátce představil ČKAIT, se zaměřením na zákonnou povinnost, mít oprávnění ČKAIT k činnosti v profesích projektant staveb v různých oborech (ČKAIT sdružuje odborníky 13 oborů a specializací) a stavbyvedoucí.
 
4.Přestavba železničního tunelu v Litoměřicích na parkovací dům
Ing. Josef Filip – Projekce dopravní Filip s.r.o.
Přednášející představil přípravu projektu, který by po jeho realizaci měl městu Litoměřice přinést 160 nových parkovacích míst pro osobní automobily v blízkosti centra města v jinak nevyužitém prostoru. Jedná se o zakladačový systém s pojezdovými vozíky v tunelu délky cca 300 metrů. V současné době je projekt ve fázi stavebního řízení.
 
5.Biketower – zařízení pro automatické zakládání a úschovu jízdních kol
            Ing. Boris Fukátko, jednatel společnosti Systematica s.r.o., Pardubice
 
Přítomným posluchačům byl systém BIKETOWER, který je technologickou stavbou, umožňující bezpečné uložení až 118 jízdních kol. Čas na uložení či vyzvednutí kola je 30 sekund. Projekční příprava se týká úprav pozemku, základů pro usazení vlastní stavby věže, přípojky NN, internetu a kanalizace. V současné době je již v provozu v ČR 12 věží, dvě jsou ve výstavbě. Z hlediska stavebního řízení při povolování staveb tohoto typu se jedná o umístění výrobku plnícího funkci stavby.
6.Car tower – parkovací věž pro osobní automobily
            Ing. Roman Samek, obchodní zástupce společnosti GRAVIS Industry s.r.o., Staré Město
 
S pomocí modelu a doprovodného videa byl přítomným účastníkům konference představen systém CARTOWER, který je též technologickou stavbou, samostatně stojící konstrukcí a představuje zařízení pro uložení 6 až 16 osobních automobilů v otáčivém systému nad sebou. Celá tato parkovací věž zabere půdorysně pouze dvě standardní parkovací místa (rozměry 6,5 x 5 x 17,2 m).  Čas na uložení či vyzvednutí auta je 24 – 50 sekund v závislosti na velikosti věže. V ČR zatím žádná podobná věž nestojí. Z hlediska stavebního řízení při povolování staveb tohoto typu se jedná o umístění výrobku plnícího funkci stavby.
 
7.Car Parking Sytém – MyKim Eguipment JSC, Vietnam
 Ing. Petr Dospiva
Posledním představeným způsobem různé konstrukce parkovacích domů, byly ukázky z několika takových staveb z vietnamské Hanoi, kde jsou běžné parkovací věže bez opláštění.
           
 
8.Závěry jednání a doporučení
Účastníci byli opět vyzváni k hledání nových (mladých) kolegů, kteří by se mohli a chtěli zapojit do práce v aktivu TZS a TPS, a to ze všech oblastí činností.
Ing. Petr Dospiva zhodnotil celý průběh 42. Profesního aktivu TZS a TPS jako úspěšný a přínosný nejen pro jeho členy, ale i pro účastníky mini konference na téma parkovacích systémů.
Celý přednáškový blok mini konference bude nabídnut i jiným aktivům (např. Dopravní stavby); ze strany SVI ČKAIT bude nabídnuta KCŽV možnost uspořádání přednáškového bloku v rámci celoživotního vzdělávání v kancelářích Komory nebo uspořádání webináře.
Příští zasedání Profesního aktivu TZS a TPS by se mělo uskutečnit ve termínu 15 až 16.10.2019 nebo 6 až 7.11.2019, pravděpodobně na stejném místě. Budou i nadále hledány možnosti zajištění aktivu v jiné lokalitě, která bude poskytovat stejné dopravní, ubytovací a přednáškové možnosti, jako poskytuje hotel Tři věžičky.
 
O vybraném termínu a místě příštího aktivu budou jeho členové včas informováni.
 
Zapsal Ing. Ladislav Čmelík