Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

​Zápis ze zasedání technické komise ČKAIT ze dne 8. 4. 2016

​Zápis ze zasedání technické komise ČKAIT ze dne 8. 4. 2016

Zápis ze zasedání technické komise ČKAIT ze dne 8. 4. 2016 Přítomni: M. Báčová, Ing. L. Bukovský, Ing. Š. Janoušková, Ing. L. Keim, CSc, Ing. J. Klečka PhD, Ing. V. Mach, Ing. arch. Umlášková Omluveni: Ing. R. Špalek, Ing. J. Žabička Ing. M. Drahorád, PhD Obsah jednání:
 1. Technické komise personální technická komise doplněna
 2. Zajištění informací o výrobcích nezbytných pro jejich navrhování do stavby
  • nedostatek informací dle nařízení Rady EU 305/2011 pro jejich návrh do stavby a pro splnění požadavků dle § 156 zákona č. 183/2006 Sb.
  • připravit teze pozičního dokumentu ČKAIT k informacím o výrobcích pro zajištění kvalitního návrhu i kvalitního provedení staveb v návaznosti na odpovědnost AO při navrhování a provádění staveb o spolupráce s Radou pro rozvoj profese ČKAIT
 3. technická politika ČKAIT
  a. zcela chybí, je nutné připravit dlouhodobou koncepci v návaznosti na odpovědnost AO vyplývající z platných předpisů
  • spolupráce s Radou pro rozvoj profese ČKAIT
  • projednání s erudovaným advokátem
 4. Doplnění normalizačních komisí ŠJ – projednala s Ing. J. Kratochvílem UNMZ - doplnění členů za ČKAIT bylo nabídnuto TNK tajemník TNK. TNK 1 TECHNICKÁ DOKUMENTACE PRODUKTU, Ing. Klíma TNK 8 AKUSTIKA, Ing. Drápal TNK 14 ENERGETICKÝ MANAGEMENT A UDRŽITELNÁ SPOTŘEBA ENERGIE Ing. Sersour TNK 24 GEOMETRICKÁ PŘESNOST BUDOV A STAVEB, Ing. Dalibor TNK 32 OCHRANA PROTI KOROZI, Ing. Žiaková TNK 62 OCEL, Ing. Vondrová TNK 90 KOTLE PRO ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ, Ing. Svoboda TNK 107 VÝTAHY, POHYBLIVÉ SCHODY A POHYBLIVÉ CHODNÍKY, Ing. Zajiček TNK 112 CHLADÍCÍ TECHNIKA, Ing. Vondrová TNK 131 PLASTOVÉ POTRUBNÍ SYSTÉMY, Ing. Chalupová TNK 141 ŽELEZNICE, Ing. Vondrová TNK 143 LANOVÉ DRÁHY, Ing. Zajiček
  • LB vyzve předsedy aktivů a oblastí aby předložily návrhy vhodných erudovaných osob, ze kterých následně TK vybere vhodné adepty
  • předběžně navrženi pro TNK 32 ing. Korbelář a TNK 143 Ing. Mráz
 5. příprava ČSN 731901 Navrhování střecha – obecné požadavky
  • snahy o vliv výrobců ovlivnit navrhování střech, resp. ovlivnit požadavky na střechy
  • střechy nelze členit dle sklonu na střechy šikmé a ploché již z důvodu, že se obecně navrhují střechy např. ve tvaru válcových a jiných nepravidelných prostorově tvarovaných ploch, které by v případě klasického členění dle sklonu bylo nutno zahrnout do obou výše uvedených variant, což je z technického hlediska nesmyslné a vytváří riziko chyb a omylů při návrhu střech
  • Doporučené členění střech dle hydroizolace: o povlakové hydroizolace střech (bez ohledu na sklon střechy)
  • skládané hydroizolace střech (bez ohledu na sklon střechy)
  • členění navrhované revize ČSN 73 1901: o základní ustanovení (obsahující zejména upřesnění obecných požadavků)
  • střechy se skládanou hydroizolací
  • střechy s povlakovou hydroizolací
  • střechy vegetační
  • případné další specifické střechy
 6. návrhy přípravy norem –
  • ČKAIT uplatní požadavky na tvorbu norem pro navrhování, provádění a kontrolu staveb, resp. pro stavební konstrukce a objekty v návaznosti na požadavky vyhlášky č. 268/2009 Sb.
  • TK očekává návrhy zejména od profesních aktivů a od odborných komisí
 7. status zástupců ČKAIT v TNK
  • člen TNK na návrh TK bude projednán s UNMZ
  • práva a povinnosti – teze návrh k připomínkám o zastupuje ČKAIT v TNK
  • řeší zejména normy pro navrhování, provádění a kontrolu staveb a jejich částí, resp dokumentaci staveb
  • formuluje odborná stanoviska, která předá zástupci TK vzhledem k rizikům pro AO vyplývajících z navrhovaných změn či o skutečnostech, o kterých se dozví
  • jednou ročně informuje o činnosti v TNK formou příspěvku do Z+I
  • má nárok na odměnu za čas strávený účelně při činnosti TNK
  • VM dodatečně zaslal návrh statutu, bude projednán příště
 8. Upozornění na zjevná rizika a chyby ČSN
  • ČSN 49 2120 – Dřevěné podlahy – LB připraví dopis pro UNMZ
 9. sledovat přípravu databáze BIM, spolupráce s CZ BIM
  • MB a JK
 10. VM přinesl náměty pro práci TK – k jednotné technické politice, budou plně projednány na příští schůzi
  1. Technické informace pro členy ČKAIT
   • školení – náměty IC a oblastem
   • publikace – náměty ER
   • Profesis- náměty RRP
   • komorové časopisy
   • obnovit rubriku „zkušenosti soudního znalce“ (spíše rizika pro AO)
   • webové stránky (plně textové, plné vyhledávání, jednotný systém s hlavní doménou ČKAIT ze které se lze dostat na všechny ostatní, jeden editor, jeden publikační systém v plném ovládání ČKAIT, aktuální technické informace pro členy ČKAIT)
   • návrh obsahu a struktury webu ČKAIT – navrhnout konkrétní teze obsahu z hlediska technické politiky
  2. Působení na tvorbu ČSN
   • aktivní spolupráce s vedením UNMZ
   • členství v Radě pro technickou normalizaci a v Normalizačním výboru
   • členství ve vybraných TNK
   • požadavky na zástupce ČKAIT
   • účast na rozhodujících jednání vybraných TNK
   • tvorba TNK v CTN ČKAIT
  3. Působení na tvorbu technických (právních) předpisů
   • výběr kolizních míst v současných předpisech
   • např. kontrola hotové stavby třetí osobou s ohledem na požadavky na stavby (výrobky) – upřesní aktiv statika
   • hledání nedostatečně ošetřených problematických míst v předpisech
   • např. dokumentace pro provedení stavby, podle které by se dalo stavět (mimo výrobní dokumentaci)
   • návrh řešení výše uvedených problémů
   • připomínkování norem, které nevyhovují praxi z pohledu ČKAIT
  4. Účast ČKAIT při řešení odborné problematiky ve výstavbě (v úrovni obcí)
   • účast zástupců oblastí při přípravě územních plánů
   • účast zástupců oblasti Praha v Gremiální radě Institutu plánování a rozvoje HMP
   • působení na veřejnost
  5. Sledování problematiky BIM a Design-Build
   • národní knihovna - zajištění hodnověrnosti důvěryhodnosti informací
  6. Ostatní - následně
   • setkání s předsedou Rady pro rozvoj profese, Legislativní komise ČKAIT, redakční rady – rozdělení okruhů činnosti a způsoby spolupráce
 11. Příští schůzka 20.5.2016 v 9:00 hod v budov ČKAIT z důvodu řešení připomínek k návrhu zákona o stavebních výrobcích
 12. Mimořádné jednání ve věci zákona o stavebních výrobcích 6.5.2016
V Praze 160421 Za správnost L. Bukovský