Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Záznam z jednání Profesního aktivu oboru GEOTECHNIKA – ČKAIT, konaného 14. 6. 2018

Záznam z jednání Profesního aktivu oboru GEOTECHNIKA – ČKAIT, konaného 14. 6. 2018

Přítomni: Barvínek, Grünwald, Mach, Masopust, Müller, Řičica, Šmejda, Uhrin
Nepřítomni: Drahorád, Koiš, Komín, Marek, Remeš, Svoboda, Vlk
Program dle témat ustavujícího jednání AG:
Pověření úkolem:
I. Úvod:
 
Přítomní prodiskutovali problémy oboru s předsedou ČKAIT, kolegou Křečkem. AG přijal návrh ad bod 1.2. pro uspořádání tiskové besedy až u vhodné mediální příležitosti nějakého problému zajímajícího širší veřejnost.
 
 
AG přijal přihlášení dalšího člena – Ing. Tomáše Komárka ze společnosti CT project Brno.
 
AG stále hledá k doplnění spolupráce praktiky z projektování a provádění staveb a zejména mladé inženýry z oblastí Plz, ČB, Jihl, HK, KV. Chce také vyhledat AI-geotechnika se zaměřením na problémy zemařství v dopravním stavitelství.
Úkol: trvá.
 
 
 
AG
 
 
II. Kontrola programu AG dle předchozích záznamů:
 
1. Pozice oboru Geotechnika v současné legislativě
 
  1. Novely legislativy
 
AG trvale sleduje uplatnění svého návrhu v začlenění geotechnických rizik.
AG
1.1.1 Nový SZ
AG diskutoval možnosti vložit své návrhy v rámci rozbíhajícího programu rekodifikace veřejného stavebního práva v rámci ČKAIT do PS 03 pro oblast stavebního práva hmotného v jeho analýzách bodu 10 s těmito tématy:
  • geotechnická rizika
  • vybrané x servisní činnosti (např. inž.-geologický průzkum)
  • řetězec pravomocí a zodpovědností ve výstavbě.
Upřesněním možností těchto vstupů se bude zabývat příští AG.
 
 
 
 
 
 
 
 
AG
1.1.2 Posuzování dokumentace u náročných staveb
AG považuje za potřebné zavést do legislativy systémový prvek nezávislého posouzení dokumentace náročných staveb, jmenovitě i u geotechnických konstrukcí (např. hluboké kotvené jámy apod.). Kolega Grünwald předložil rozbor podkladů a bylo dohodnuto, že je potřeba provést závěr a návrh jeho uplatnění, přinejmenším ad 1.1.
Úkol: Formulace závěru a jeho nasměrování k dalšímu uplatnění pro odsouhlasení na příštím jednání AG.
 
 
 
 
 
 
Grünw
Uhrin
1.2 Příprava odborného mínění k potřebnému vydání oficiálního stanoviska ČKAIT k problémům geotechnických rizik podle úkolů AG v rámci tiskové besedy – viz úvodní přislib kolegy Křečka.
Úkol: vedoucí AG svolá při vhodné mediální příležitosti nejbližší kolegy a spolu připraví vystoupení.
 
 
 
1.2.1 AG se v tomto trvalém úkolu nechce vracet k minulé kolizi s Redakční radou (RR) časopisu Stavebnictví AG a vyhlíží možnost budoucí pozitivní spolupráce.
 
AG
1.2.2 Po informační ofenzívě AG v časopise Stavebnictví od roku 2015 až doposud je stále ve výhledu přislíbena a nadále odložena redakční beseda u kulatého stolu.
Úkol trvá.
 
 
 
AG
1.3. Pozice AI oboru Geotechnika
AG bude nadále hledat cestu, jak zlepšit diskriminační stav autorizace v oboru geotechnika jen na dílčí řešení stavby (viz článek v Z+i 2/2017).
Úkol: trvá.
 
 
 
AG
 
 
2. Nadměrný přenos geotechnických rizik na projektanty a dodavatele
 
2.1 Podpora lepších kontraktačních pravidel
 
2.1.1 AG je přesvědčen o potřebě vydání překladu FIDIC pod-zhotovitele zdaleka nejen pro geotechniky (ale např. i TZB atd.) a bude nadále hledat cesty, jak by ho Komora mohla pro AI zprostředkovat.
Úkol: trvá.  
 
 
 
AG
2.1.2 AG nadále považuje záměr na vydání překladu návodu ASCE „Geotechnical baseline reports“ jako pomůcku zařazenou do PROFESISu pro řízení rizik dle těchto doporučených postupů za účelný. Informační článek kolegy Uhrina v časopise Stavebnictví 03/18 podal vysvětlení širší odborné veřejnosti.
Úkol: trvá.  
 
2.1.3 AG sleduje a podporuje průřezovou skupinu z oblasti výstavby pro vytvoření českého smluvního standardu obdobného vzorům FIDIC pro obor Pozemních staveb, vedenou JUDr. Klee.
Úkol: trvá.  
 
 
 
AG
2.2 Častá nedostatečnost geotechnických průzkumů
 
2.2.1 Technická pomůcka ČKAIT „Revizní protokol pro ověření dostatečnosti geotechnického průzkumu“ byla vydána v rámci PROFESIS (tv systému označena TP 1.9.8). – 4.1.7
AG sleduje a podporuje její využití. Zatím ji do svých systémů zapojila firma Metrostav a ADSZS.
Úkol: sledovat využívání.  
 
 
 
AG
2.2.2 Problematika stížností na kvalitu průzkumů
AG považuje tuto problematiku trvale za velmi závažnou. Příčiny jsou systémové – zejména v diskontinuitě zákonně definovaných odpovědností ve výstavbě s pravomocemi pro geologické práce.
AG již vydal všeobecné stanovisko a bude se nadále trvale těmito problémy zabývat.
Úkol trvá.
 
 
 
 
 
 
AG
2.2.4 Zodpovědnost stavebníka k zadávání geotechnického průzkumu
AG považuje prověření a vyjasnění tohoto aspektu výstavbového procesu a jeho formulaci za mimořádně aktuální. Je potřebné vydat k tomu opětně alespoň stanovisko AG.
AG k tomu zajistilo předání aktuálních zkušeností ze sousedního Rakouska informativním článkem pro odbornou veřejnost.
Po shrnutí všech dosavadních zkušeností bude stanovisko projednáno na příštím jednání AG.
Úkol: článek Ing. Račanského, PhD. o zkušenostech v Rakousku byl z osobních důvodů autora odložen a navržen do Z+i v létě 2018.
 
 
 
 
 
 
 
 
AG
Ři
2.3 Problémy autorizace
 
Zkušební komise Geotechnika zaznamenává setrvalý vyšší zájem o autorizace, zřejmě v důsledku dokladování ve výběrových řízeních.
AG bude problém dále sledovat.
AG
 
 
3. Účast na tvorbě technických norem v ÚNMZ
 
3.1 Norma pro inženýrsko-geologický průzkum v TNK 41
 
Zásadně nesouhlasné stanovisko AG trvá. AG očekává zásadní vylepšení v této oblasti s revizí Eurokódu 7 v blízkých letech. Asociace zakládání ADSZS zvažuje zadání právního posudku této normy. AG je připraven podat zásadní námitku proti zavedení této normy do praxe.
Úkol: trvá.  
 
 
 
 
AG
3.2 Informace o plánu normalizace
 
Předseda AG přeposílá každý měsíc návrh doplňků plánu technické normalizace, ke kterému je možno se vyjádřit. V návrhu jsou uvedeny termíny zpracování a autoři nově tvořených nebo měněných norem.
Kolega Mach informoval o návrhu na vydávání úplného znění technických norem, s možností odskoku do předchozího znění, obdobně jako je to v PROFESISu u právních předpisů.
Aktiv geotechnika plně podporuje vydávání úplných znění technických norem a je připraven na pilotním řešení spolupracovat.
 
 
 
 
 
 
AG
3.3. Vedení TNK41
 
AG nemá aktuální informace o činnosti této komise po převedení pod ČAS. Vyzývá zástupce oboru v komisi k aktivní podpoře pozitivní změny jejího vedení ve smyslu k dosavadnímu úpadku úrovně práce v této komisi.
AG rovněž vyjadřuje zásadní nesouhlas s absencí delegáta ČAS v procesu normotvorby na jednáních CEN a upozorňuje tímto na tuto neblahou situaci představenstvo ČKAIT.
 
 
 
 
 
Představ.
3.4. Podnět k tvorbě geotechnických norem
 
Kolega Mach předložil na předchozím jednání písemný návrh žádosti na ČAS k urychlenému řešení situace v posuzování bezpečnosti geotechnických konstrukcí – AG návrh odsouhlasil a předal Představenstvu, to jej však zatím neprojednalo a přesunulo na své příští jednání.
Kolega Mach zajistil též přímo na Komoře odeslání svého návrhu k vyjasnění názoru na „Národně stanovené parametry v převzatých evropských normách“ u ÚNMZ.
 
Představ.
 
 
4. Technické standardy ČKAIT
 
4.1 Zapojení geotechniky do tvorby standardů v rámci Profesis.
 
Zapojení do tvorby standardů pro geotechniku je s uvedením prvních standardů Komory do praxe velmi aktuální téma další práce AG.
Úkol: kolega Remeš bude kontaktovat Ing. Blažku pro přípojné informace
Re
 
 
5. Zvyšování bezpečnosti organizace výstavby
 
5.1 ČSN EN 16228, 1-7, o bezpečnosti strojů pro zakládání staveb
 
Sledovat případné revize z kolize s ISO normami.
AG
5.2 Předpis na parametry zpevněných pracovních plošin pro speciální stroje
 
Je připravován návrh mezinárodního předpisu nyní z podnětu EFFC a DFI. Následně bude seznámena s těmito informacemi naše odborná veřejnost.
AG
5.3 Nedostatečnost projektů v části zemních prací a zejména POV
 
Pro důležitost tohoto záměru je v programu AG trvale sledován.
AG
 
 
6. Spolupráce se složkami ČKAIT
 
6.1 Technická komise
 
Zatím nic pro AG.
 
6.2 Spolupráce na PROFESIS
 
6.2.1 Zástupci AG se pravidelně zúčastňují jednání RPRP a za obor geotechnika navrhují publikaci článků do Z+i.
 
 
6.2.3 Z jednání RPRP vyplynul požadavek na doplnění alespoň elektronické formy slovníku „Geotechnika a zakládání staveb“ o nové pojmy vyplývající z postupného zavádění euronorem.
Úkol: dodatek vypracují dosavadní většinoví překladatelé dotčených norem, kolegové Masopust a Řičica.
 
 
 
Ma.Ři
6.3 Organizování webinářů/workshopů
 
Další webinář stanoven na termín čtvrtek 18. října 2018 a téma „Aktuality v navrhování a provádění geotechnických konstrukcí“.
Členové AG předloží své návrhy na účast a prezentaci během doby do příštího jednání AG. Zatím se rýsují tři příspěvky:
  • Ing. Uhrin: Informace o dokumentu GBR
  • Doc. Masopust: Chyby v provádění speciálního zakládání
  • Ing. Řičica: Informace o postupu zřízení bezpečné pracovní plošiny pro zařízení zakládání staveb
Avizován jsou též příspěvek kolegy Remeše
 
 
 
 
 
 
AG
6.4 Webstránka/adresa AG na portálu ČKAIT.
 
Idea mít samostatný slot s aktuální náplní i trvalými odkazy nebo prezentacemi zatím stále neuskutečněna – záměr trvá.
 
6.5 Tisková beseda ČKAIT na téma Geotechniky
 
Záměr trvá – viz ad. 1.2
 
6.6 Časopis Stavebnictví
 
Je třeba výhledově využívat tuto nejširší platformu pro informování odborné veřejnosti o problémech oboru geotechniky. AG podpoří umístění jednoho článku každý rok.
V nedávném čísle 04/18 byl bez vědomí AG uveřejněn velmi odborně nekvalitní článek z oboru, který v titulku vzýval progresivní technologii, ale prezentoval starou metodu, která byla již před sedmdesáti lety opuštěna jako málo účinná a chybná. Článek nebyl odborně lektorován.
Úkol: trvá.  
 
 
 
 
 
 
 
AG
 
 
 
7. Termín příštího jednání AG je
 
ve středu 26. září 2018 ve 13:00 hod. na obvyklém místě ČKAIT
 
AG
 
 
 
Zaznamenal: Ing. Jindřich Řičica –18. 6. 2018
Ověřil: doc. Ing. Jan Masopust, CSc.