Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Záznam z jednání Profesního aktivu oboru GEOTECHNIKA – ČKAIT, konaného 2. 10. 2019

Záznam z jednání Profesního aktivu oboru GEOTECHNIKA – ČKAIT, konaného 2. 10. 2019

Záznam z jednání Profesního aktivu oboru GEOTECHNIKA – ČKAIT, konaného 2. 10. 2019
Přítomni: Barvínek, Grünwald, Ježek, Mach, Masopust, Remeš, Řičica
Omluveni: Ďurove, Krásný, Svoboda, Šmejda, Uhrin, Vlk
Nepřítomni: Drahorád, Komín, Koiš, Komárek, Marek
Program podle témat ustavujícího jednání AG:
Pověření úkolem:
I. Úvod:
 
AG vyzývá členy, kteří se dlouhodobě nezúčastňují jednání, aby se zapojili nebo přehodnotili svou účast v Aktivu. Vedoucí AG byl pověřen obrátit se na tyto členy osobním přípisem a rovněž tak na předsedy oblastí. Vyzvat k navržení náhradníků, není-li chuť se zapojit.
Ři 
AG stále hledá k doplnění spolupráce praktiky z projektování a provádění staveb a zejména mladé inženýry z oblastí, ČB, HK, Jihl, Li, Plz. Chce také vyhledat AI-geotechnika se zaměřením na problémy zemařství v dopravním stavitelství.
Úkol: trvá.
 
 
 
AG
 
 
II. Kontrola programu AG podle předchozích záznamů:
 
1. Pozice oboru Geotechnika v současné legislativě
 
1.1 Novely legislativy
 
1.1.1 AG trvale sleduje uplatnění svého návrhu v začlenění geotechnických rizik.
AG
1.1.2 Návrh ČKAIT k novele autorizačního zákona
AG podpořil stanovisko kolegy Macha ze dne 25. 9. 2019, s tím, že:
1) tak závažné změny lze rozhodovat až po široké diskusi celé Komory
2) takový návrh je proti principu Komory a veřejného zájmu v otázce bezpečnosti staveb
Úkol: vedoucí AG předá dopisem stanovisko AG do Legislativní komise i Představenstvu
 
 
 
Ři
Leg. kom.
Předst.
1.1.3 Rekodifikace Stavebního práva
Situace je čím dál komplikovanější, jak ukazují informace vydávané Komorou. Hrozí nereálné termíny pro připomínkování paragrafovaného znění.
Úkol: sledovat vývoj a rychle reagovat na podněty Komory. Žádat průběžnou informovanost.
 
 
 
 
Ři
AG
1.1.4 Posuzování dokumentace u náročných staveb
Práce kolegů Grünwalda a Uhrina na návrhu systémového nezávislého posouzení dokumentace náročných staveb, jmenovitě i u geotechnických konstrukcí (např. hluboké kotvené jámy apod.) je hodnotná a zasluhuje další uplatnění.
Úkol:- dále sledovat vývoj
  • Kolega Uhrin vypracuje informaci pro veřejnost v článku pro časopis Stavebnictví do konce roku 2019 – úkol trvá.
 
 
 
 
 
AG
Uhrin
1.2 Příprava odborného mínění k potřebnému vydání oficiálního stanoviska ČKAIT k problémům geotechnických rizik podle úkolů AG v rámci tiskové besedy
Úkol: vedoucí AG svolá při vhodné mediální příležitosti nejbližší kolegy a spolu připraví vystoupení – úkol trvá.
 
 
 AG
1.2.2 Stále je ve výhledu odložena redakční beseda u kulatého stolu na téma současných problémů oboru geotechniky.
Úkol trvá.
 
 
 
AG
1.3. Pozice AI oboru Geotechnika
AG bude nadále hledat cestu, jak zlepšit diskriminační stav autorizace v oboru geotechnika jen na dílčí řešení stavby – viz též 1.1.2
Úkol: trvá.
 
 
 
AG
 
 
2. Nadměrný přenos geotechnických rizik na projektanty a dodavatele
 
2.1 Podpora lepších kontraktačních pravidel
 
2.1.1 AG je přesvědčen o potřebě vydání překladu FIDIC pod-zhotovitele (tzv. malá červená kniha) zdaleka nejen pro geotechniky, ale např. i TZB atd. Bude nadále hledat cesty, jak by ho Komora mohla pro AI zprostředkovat jednáním s CACE.
Rýsuje se možnost uplatnění v rámci BIM.
Velmi pozitivní je nová zpráva, že je v rámci SFDI je překládána Smaragdová kniha FIDIC - nejnovější standard pro podzemní stavby a také speciální zakládání.
Úkol: trvá.  
 
 
 
 
AG
2.1.2 AG nadále považuje za účelný záměr na vydání překladu návodu ASCE „Geotechnical baseline reports“ jako pomůcku zařazenou do PROFESISu pro řízení rizik podle těchto doporučených postupů.
Úkol: trvá.
 
 
 
 
 
AG
2.1.3 AG podporuje průřezovou skupinu z oblasti výstavby pro vytvoření českého smluvního standardu obdobného vzorům FIDIC pro obor Pozemních staveb, vedenou JUDr. Klee.
Tato skupina se nyní orientuje na postupy prostřednictvím BIM, proto bude od příště veden tento bod programu AG pod uvedeným označením.
AG na žádost JUDr. Klee o zapojení geotechniky do týmu BIM pověřil tímto kolegu Uhrina, a spoluprací též kolegu Ďuroveho.
Úkol: trvá.
 
 
 
 
 
Uhr, Ďur
AG
2.2 Častá nedostatečnost geotechnických průzkumů
 
2.2.1 Technická pomůcka ČKAIT „Revizní protokol pro ověření dostatečnosti geotechnického průzkumu“ byla vydána v rámci PROFESISu (v systému označena TP 1.9.8).
AG vyzývá k jejímu využití! Byla již zavedena například do systému firmy Metrostav.
Úkol: sledovat využívání a publikovat.
 
 
 
 
AG
2.2.2 Problematika stížností na kvalitu průzkumů
AG považuje tuto problematiku trvale za velmi závažnou a bude se nadále těmito problémy ze širšího obecného hlediska zabývat. Příčiny jsou systémové – zejména v diskontinuitě zákonně definovaných vybraných odpovědností ve výstavbě a odlišných pravomocí pro geologické práce.
AG upozorňuje na povinnost AO upozorňovat odběratele na nedostatečnost geotechnických podkladů a případnou nutnost jejich doplnění.
Úkol: trvá.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AG
2.2.3 Zodpovědnost stavebníka k zadávání geotechnického průzkumu
AG považuje prověření a vyjasnění tohoto aspektu výstavbového procesu a jeho formulaci za mimořádně aktuální. Je potřebné vydat k tomu výhledově alespoň stanovisko AG.
AG k tomu zajistilo předání aktuálních zkušeností ze sousedního Rakouska předloženým informativním článkem pro odbornou veřejnost od Ing. Račanského, Ph.D., připraveného k publikaci v Z+i po vypracování komentáře a stanoviska AG.
V široké diskusi bylo dohodnuto, že shrnutí všech dosavadních zkušeností bude zpracováno kolegou Krásným až po získání dalších aktuálních informací z prací na TP 76 v ŘSD, jako podklad pro příští jednání AG. Kolega Krásný podal písemně aktuální informaci ze svého pověření v práci na TP 76:
  • byl prosazen název „Geotechnický průzkum“
  • nastala diskuse o potřebě obojího „geologického i geotechnického“ razítka u fyzické osoby řešitele průzkumu.
AG považuje toto téma za kontroverzní a proti duchu prosazované týmové spolupráce pověřených osob.
 
Úkol: prověřit okolnosti informace od kolegy Krásného a zaujmout stanovisko AG.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Krás
AG
2.2.4 Vyjádření ke komunikaci s RNDr. I. Poulem
Vedoucí AG je písemně zpravován o úspěších, které tento kolega dosáhl ve faktickém prosazování programu AG, zejména při zavádění přítomnosti AI-geotechnika již u zadávání průzkumu.
Úkol: AG prověřil svého vedoucího ke kontaktu s RNDr. I. Poulem a k vyjádření.
 
 
 
 
Ři
2.3 Problémy autorizace
 
2.3.1 Zkušební komise Geotechnika zaznamenává setrvalý vyšší zájem o autorizace.
AG bude problém dále sledovat.
 
 
AG
2.3.2 Vyžadování AO u cizích firem
Začaly se vyskytovat případy, že zahraniční firma provádí práce v ČR a nemá pověřenou AO. Stavební úřady nemají kapacitu zasáhnout. Úkol: Legislativní komise zodpověděla dotaz k tomuto problému – je uvedeno v příloze tohoto zápisu.
 
 
 
 
 
 
 
3. Účast na tvorbě technických norem v ČAS
 
3.1 Norma pro inženýrsko-geologický průzkum ČSN P 73 1005
 
AG byl seznámen s odpovědí ČAS na podnět ADSZS, s tím, že je připravováno přepracování uvedené prozatímní normy. Další informace není k dispozici.
Úkol: trvá - sledovat.  
 
 
 
AG
3.2 Informace o plánu normalizace
 
Návrh doplňků plánu technické normalizace, ke kterému bylo možno se vyjádřit, není již po převedení ÚNMZ na ČAS k dispozici.
AG žádá Komoru a její Technickou komisi o obnovení tohoto informačního toku.
Zatím nebylo vydáno oficiální sdělení o výsledku.
Úkol: trvá.
 
 
Komora
TK 
3.3 Informace z TNK41 – Geotechnika
Nově byly zařazeny na naši žádost k překladu do češtiny normy:
ČSN EN 12716 Provádění speciálních geotechnických prací – Trysková injektáž
ČSN EN ISO 22477-5: Geotechnický průzkum a zkoušení - Zkoušení geotechnických konstrukcí – Část 5: Zkoušení injektovaných kotev.
 
Dále vyšla v oficiálních jazycích norma:
ČSN EN ISO 22477-1: Geotechnický průzkum a zkoušení - Zkoušení geotechnických konstrukcí - Část 1: Zkoušení pilot: statická zatěžovací zkouška v tlaku.
Zatím nebyly překlady potvrzeny.
 
Úkol: trvá.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AG
 
3.4 Tvorba ČSN 73 1004 o navrhování geotechnických konstrukcí
V současnosti se zpracovávají poslední připomínky pro definitivní odsouhlasení k proceduře zavedení. AG žádá všechny své členy o plnou podporu jejího rychlého projednání a zavedení.
Úkol: trvá.
 
 
 
AG
 
 
4. Technické standardy ČKAIT
 
4.1 Zapojení geotechniky do tvorby standardů v rámci PROFESISu.
 
Zapojení do tvorby standardů pro geotechniku je s uvedením prvních standardů Komory do praxe velmi aktuální téma další práce AG. Kolega Remeš kontaktoval Ing. Štěpána pro přípojné informace a navrhne jako počáteční zapojení geotechniky do standardu PS.
Úkol: trvá – informace na příštím jednání AG.
 
 
 
Rem
 
 
5. Zvyšování bezpečnosti organizace výstavby
 
5.1 ČSN EN 16228-1 až 7, o bezpečnosti strojů pro zakládání staveb
 
Byla schválena revize a dojde k jejímu zavedení v ČAS.
Úkol: trvá.
AG
5.2 Předpis na parametry zpevněných pracovních ploch pro speciální zakládací stroje
Byly předloženy příklady německé a rakouské směrnice k systémové změně dosavadních přístupů. AG prověří možnost vypracovat a zavést podle těchto příkladů obdobnou směrnici jako Technický standard Komory.
Úkol: Vedoucí AG projedná tuto možnost na RPRP a možnost ustavení pracovní skupiny pod vedením Ing. Račanského.
 
 
 
 
 
 
Ři
5.3 Nedostatečnost projektů v části zemních prací a zejména POV
 
Důležitost tohoto problému je v programu AG trvale sledována. Nově by měla být systémově řešena prostřednictvím ustavení Aktivu POV ČKAIT. Souvisí též úzce s předchozím bodem.
Úkol: trvá.
 
 
AG
 
 
6. Spolupráce se složkami ČKAIT
 
6.1 Technická komise
 
AG žádá TK, aby zajistila zpřístupnění informací z jednotlivých TNK, které jsou zasílány „uzamčené“ zástupcům Komory v ČAS, pro patřičné aktivy.
Úkol: trvá.
 
 
TK
AG
 
6.2.1 Zástupci AG se pravidelně zúčastňují jednání RPRP a za obor geotechnika navrhují publikaci článků do Z+i.
 
6.2.2 Aktualizace publikace „Navrhování základových a pažících konstrukcí…“ byla vydána a je k dispozici v pobočkách Komory do rozebrání.
 
6.2.3 Doplnění elektronické formy slovníku „Geotechnika a zakládání staveb“ o nové pojmy vyplývající z postupného zavádění euronorem provádění geotechnických konstrukcí.
Úkol: dodatek vypracují dosavadní většinoví překladatelé dotčených norem, kolegové Masopust a Řičica, po zavedení aktuálních revizí.
 
 
 
Ma,Ři
6.3 Organizování webinářů/workshopů
 
Webinář AG byl stanoven na tradiční podzimní termín dne 31. října 2019 na téma „Navrhování a provádění geotechnických konstrukcí“.
 
Byly přihlášeny příspěvky:
  • Ing. V. Račanský, Ph.D.: Zkoušení prvků speciálního zakládání – nová generace norem
  • doc. Ing. J. Masopust, CSc.: Nová ČSN 73 1004
  • Ing. M. Uhrin: Ražba v jílech metodou SCL, mechanické vlastnosti jílů
  • Ing. J. Ďurove: Sanace podloží dopravních staveb.
Úkol: upozornění na seminář v rozesílce SVI ČKAIT, organizační příprava.
 
 
 
 
 
 
 
 
Ma, Uh, Ďu, Ři
AG
6.4 Webstránka/adresa AG na portálu ČKAIT.
 
Idea mít samostatný slot s aktuální náplní i trvalými odkazy nebo prezentacemi zatím stále neuskutečněna – záměr trvá, viz ad. 1.2
AG
6.5 Tisková beseda ČKAIT na téma Geotechniky
Úkol: trvá.
AG
6.6 Časopis Stavebnictví
 
AG vyzývá pro informování odborné veřejnosti o problémech oboru geotechniky k umístění alespoň jednoho článku každý rok.
Úkol: trvá.
 
 
 
 AG
 
 
 
7. Termín příštího jednání AG je
 
předběžně ve čtvrtek 13. 2. 2020 ve 13:00 hod. na obvyklém místě ČKAIT
 
Pozor:
 
 
dodatečně ZMĚNA TERMÍNU na středu 4. 3. 2020 ve 13:00 hod na obvyklém místě ČKAIT
 
AG
 
Zaznamenal: Ing. Jindřich Řičica –11. 10. 2019
Ověřil: doc. Ing. Jan Masopust, CSc. 
 
 Příloha k bodu 2.3.2 ):
Stavební podnikatel (firma), český nebo zahraniční, má povinnost realizovat stavbu na základě živnostenského oprávnění (§ 2 odst. 2 písm. b) SZ) – musí mít vázanou živnost Provádění staveb jejich změn a odstraňování. Možnosti  odborné způsobilosti pro tuto činnost jsou uvedeny v příloze č. 2 k zákonu č. 455/1991 Sb.
 
Podle § 160 odst. 1 SZ
Provádět stavbu může jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím, pokud v odstavcích 3 a 4 není stanoveno jinak. Dále je povinen zabezpečit, aby práce na stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění49), vykonávaly jen osoby, které jsou držiteli takového oprávnění.
Dále SZ (Přestupky)
  • v § 180 se uvádí, že fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 158 SZ provádí vybrané činnosti ve výstavbě bez oprávnění podle zvláštního předpisu. Za tento přestupek lze uložit pokutu do 200 000 Kč.
  • v § 181 se uvádí, že stavební podnikatel se dopustí přestupku tím, že poruší některou z povinností podle § 160 odst. 1. Za tento přestupek lze uložit pokutu do 500 000 Kč.
  • § 182 stanovil, že přestupky v prvním stupni projednává příslušný dozorující stavební úřad, který pokuty vybírá a vymáhá (§ 183).
 
Vaše konstatování - Stavební úřady nemají kapacitu zasáhnout – Komora řešit nemůže. A nemůže řešit ani provinění stavebních podnikatelů a fyzických osob bez autorizace.   
 
Správný zákonný postup jsem Vám napsala a jak situaci jí čelit?
Napsat na MMR ČR – konkrétně – který stavební úřad z kapacitních důvodů nemůže dostát svých zákonných povinností.
Pokud o stavbách, kde není zabezpečena autorizovaná osoba v pozici stavbyvedoucího víte, pak jako člen Komory máte možnost uplatnit svou zákonem stanovenou povinnost chránit veřejné zájmy ve výstavbě tím, že na nedodržování stavebního zákona upozorníte konkrétní dozorující stavební úřad (prokazatelným způsobem). A dále tato povinnost Vám vyplývá i z  § 2902 občanského zákoníku
Kdo porušil právní povinnost, nebo kdo může a má vědět, že ji poruší, oznámí to bez zbytečného odkladu osobě, které z toho může újma vzniknout, a upozorní ji na možné následky. Splní-li oznamovací povinnost, nemá poškozený právo na náhradu té újmy, které mohl po oznámení zabránit.
 
S pozdravem
Hedviga Klepáčková
 
Ing. Hedviga Klepáčková
Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
Sokolská 15, 120 00 Praha 2
 
Tel.: 00 420 227 090 116