Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Záznam z jednání Profesního aktivu oboru GEOTECHNIKA – ČKAIT, konaného 21. února 2018

Záznam z jednání Profesního aktivu oboru GEOTECHNIKA – ČKAIT, konaného 21. února 2018

Přítomni: Barvínek, Komín, Mach, Masopust, Řičica, Šmejda,
Nepřítomni: Drahorád, Grünwald, Charousková, Koiš, Marek, Remeš, Svoboda, Uhrin, Vlk
Program dle témat ustavujícího jednání AG:
Pověření úkolem:
I. Úvod:
 
Vedoucí aktivu omluvil nepřítomnost předsedy ČKAIT, kolegy Křečka, který původně přislíbil přijít prodiskutovat problémy oboru, zejména ad bod 1.2.
 Úkol trvá.
 
 
 
Křeček
AG přivítal nové členy z oblastí:
  • Ing. Martina Komína - ved. stř. inž.geol. a geotechniky firmy AZ CONSULT, spol.s r.o. Ústí n.L.
     - Ing. Petra Šenka - projektant ateliéru Mosty a Tunely firmy VALBEK, spol. s r.o., Liberec (omluven pro nemoc)
 
AG stále hledá k doplnění spolupráce praktiky z projektování a provádění staveb a zejména mladé inženýry z oblastí Plz, ČB, Jihl, HK, KV. Chce také vyhledat AI-geotechnika se zaměřením na problémy zemařství v dopravním stavitelství.
Úkol trvá.
 
 
 
 
AG 
 
 
II. Kontrola programu AG dle předchozích záznamů:
 
 
 
1. Pozice oboru Geotechnika v současné legislativě
 
1.1 Novela SZ apod.
 
AG bude trvale sledovat uplatnění svého návrhu  v začlenění geotechnických rizik.
AG
1.1.1 Nový SZ
.AG diskutoval návrh kolegy Barvínka začít připravovat návrhy pro nový st.zákon a většinově se shodl na vyčkání předložení nové vládní koncepce
 
 
AG
1.1.2 Posuzování dokumentace u náročných staveb
AG považuje za potřebné zavést do legislativy systémový prvek nezávislého posouzení dokumentace náročných staveb, jmenovitě i u geotechnických konstrukcí (např. hluboké kotvené jámy apod.).
Úkol: Pro potřeby podrobnější diskuse v AG bude k tomuto tématu vypracován pracovní podklad podle existujících příkladů – termín předložení k diskusi AG posunut – duben 2018
 
 
 
 
 
Grünw
1.2 Příprava odborného mínění k potřebnému vydání oficiálního stanoviska ČKAIT k problémům geotechnických rizik podle úkolů AG. – viz úvod a přislíbené jednání s kolegou Křečkem
 
1.2.1 Další pokrok ve směru této přípravy byl dočasně přerušen kolizí na jednání s Redakční radou (RR) časopisu Stavebnictví dne 13.12.2017. AG přijal zprávy kolegů Masopusta a Řičici a sjednotil se na kritickém stanovisku k jednání RR, jež neprojevila elementární slušnost a vstřícnost k legitimní skupině svých zákazníků z ČKAIT.
Stále je možnost, že RR své jednání přehodnotí a nabídne smírčí řešení, jelikož je na ní řada.
AG zváží další postup na svém příštím jednání.
 
 
 
 
 
 
AG
1.2.2 Po informační ofenzívě v časopise Stavebnictví od  roku 2015 až doposud, je stále ve výhledu přislíbená a nadále odložená redakční beseda u kulatého stolu.
Úkol trvá.
 
 
 
AG  
1.3. Pozice AI oboru Geotechnika
AG byl seznámen legislativní komisí s nedostatečně známým výkladem zákona stanoviskem MMR ze dne 21.4.2009. Tímto stanoviskem je určeno, že autorizace profese geotechnika se vztahuje jen na dílčí řešení stavby (viz článek v Z+i 2/2017).
Představenstvo opakovaně odmítlo se tímto diskriminačním stavem autorizace v geotechnice zabývat..
Úkol:
AG bude dále hledat alternativní cestu jak tuto nepříznivou situaci vyřešit – například ve spolupráci s návrhem stejně postiženého oboru statika. Kontaktem jsou pověřeni kolegové Masopust a Řičica.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ma, ŘI
 
 
2. Nadměrný přenos geotechnických rizik na projektanty a dodavatele
 
2.1 Podpora lepších kontraktačních pravidel
 
2.1.1  AG je přesvědčen o potřebě vydání překladu FIDIC pod-zhotovitele zdaleka nejen pro geotechniky a bude nadále hledat cesty, jak by ho Komora mohla pro AI zprostředkovat.
Úkol trvá.  
 
 
 
AG
2.1.2 RPRP ČKAIT zamítla žádost o vydání překladu návodu ASCE „Geotechnical baseline reports“ jako pomůcku zařazenou do PROFESISu pro řízení rizik dle těchto doporučených postupů,
AG nadále považuje tento záměr za účelný a inicioval  jeho.
vysvětlení širší odborné veřejnosti článkem v časopise Stavebnictví.
 
Úkol - kolega Uhrin vypracoval informační článek pro časopis Stavebnictví a předložil k uveřejnění v únoru 2018.               
Uh
2.1.3 AG sleduje a podporuje průřezovou skupinu z oblasti výstavby pro vytvoření českého smluvního standardu obdobného vzorům FIDIC pro obor Pozemních staveb, vedenou JUDr. Klee.
Úkol trvá.  
 
 
 
AG 
2.2 Častá nedostatečnost geotechnických průzkumů
 
2.2.1 Technická pomůcka ČKAIT „Revizní protokol pro ověření dostatečnosti geotechnického průzkumu“ byla vydána v rámci PROFESIS. – 4.1.7
AG sleduje a podporuje její využití. Zatím ji do svých systémů zapojila firma Metrostav a ADSZS.
Úkol trvá.  
 
 
 
AG  
2.2.2 Problematika stížností na kvalitu průzkumů
 
AG považuje tuto problematiku trvale za velmi závažnou. Příčiny jsou systémové – zejména v diskontinuitě zákonně definovaných odpovědností ve výstavbě a pravomocí pro geologické práce.
AG již vydal všeobecné stanovisko a bude se nadále trvale těmito problémy zabývat.
Úkol trvá.  
 
 
 
 
 
 
AG
2.2.4 Zodpovědnost stavebníka k zadávání geotechnického průzkumu
 
AG považuje prověření tohoto aspektu výstavbového procesu a jeho formulaci za mimořádně aktuální. Je potřebné vydat k tomu opětně alespoň stanovisko AG.
AG k tomu zajistilo předání aktuálních zkušeností ze sousedního Rakouska informativním článkem pro odbornou veřejnost.
Po shrnutí všech dosavadních zkušeností bude stanovisko  projednáno na příštím jednání AG.
Úkol: článek Ing. Račanského, PhD. o zkušenostech v Rakousku navržen do Z+i v únoru 2018
 
 
 
 
 
 
AG
Ři
2.3 Problémy autorizace
 
Zkušební komise Geotechnika zaznamenává setrvalý zájem o autorizace, zřejmě v důsledku dokladování ve výběrových řízení..
AG bude problém dále sledovat.
 AG
 
 
3. Účast na tvorbě technických norem v ÚNMZ
 
3.1 Norma pro inženýrsko-geologický průzkum v TNK 41
 
Zásadně nesouhlasné stanovisko AG trvá. AG očekává zásadní vylepšení v této oblasti s revizí Eurokódu 7 v blízkých letech.
 
3.2 Informace o plánu normalizace
 
Předseda AG přeposílá každý měsíc návrh doplňků plánu technické normalizace, ke kterému je možno se vyjádřit. V návrhu jsou uvedeny termíny zpracování a autoři nově tvořených nebo měněných norem. Konkrétním podnětem je návrh kolegy Macha pro TK – viz bod 6.1.
 
3.3. Vedení TNK41
 
AG byl informován kolegou Barvínkem o aktuální situaci v ÚNMZ v souvislosti s restrukturací. Údajně je zvažována možnost nového vedení komise, avšak kandidát Ing.Roman Smolík  (Inset)se pro předchozí manipulace přijetí do komise své kandidatury vzdal. AG zatím nevidí jiného vhodného kandidáta k podpoře. Vyzývá zástupce oboru v komisi k aktivní podpoře pozitivní změny ve smyslu k dosavadnímu úpadku úrovně práce v této komisi
 
 
 
 
 
 
AG
3.4. Podnět k tvorbě geotechnických norem
 
Kolega Mach předložil písemný návrh žádosti k urychlenému řešení situace v posuzování bezpečnosti geotechnických konstrukcí – viz příloha. AG návrh odsouhlasil apředá Představenstvu.
Úkol: požádat Představenstvo, aby byl tento podnět formálně předán České agentuře pro standardizaci
Kolega Mach rovněž nabídl rozeslat k diskusi návrh na vyjasnění názoru na  „Národně stanovené parametry v převzatých evropských normách“. Tento návrh bude komunikován k emailové diskusi AG
 
 
Představ.
 
 
4. Technické standardy ČKAIT
 
4.1 Zapojení geotechniky do tvorby standardů v rámci Profesis.
 
Zapojení do tvorby standardů pro geotechniku je s uvedením prvních standardů Komory do praxe  velmi aktuální téma další práce AG.
 
Úkol: kolega Remeš bude kontaktovat Ing. Blažku pro přípojné informace
 Re
 
 
5. Zvyšování bezpečnosti organizace výstavby
 
5.1 ČSN EN 16228, 1-7, o bezpečnosti strojů pro zakládání staveb
 
Sledovat případné revize z kolize s ISO normami.
 AG
5.2 Předpis na parametry zpevněných pracovních plošin pro speciální stroje
 
Je připravován návrh euronormy z podnětu FIEC a EFFC. Následně bude seznámena s těmito informacemi naše odborná veřejnost.
 AG
5.3 Nedostatečnost projektů v části zemních prací a zejména POV
 
Pro důležitost tohoto záměru je v programu AG trvale sledován.
 AG
 
 
6. Spolupráce se složkami ČKAIT
 
6.1 Technická komise
 
Zatím nic pro AG
 
6.2 Spolupráce na PROFESIS
 
Zástupci AG se pravidelně zúčastňují jednání RPRP a za obor geotechnika navrhují publikaci článků do Z+i.
 
 
6.3 Organizování webinářů/workshopů
 
 
 
Další webinář bude zřejmě stanoven na obvyklý říjnový termín. Členové AG předloží své návrhy na účast a prezentaci do příštího jednání AG.
 
AG
6.4 Webstránka /adresa AG na portálu ČKAIT
 
Idea mít samostatný slot s aktuální náplní i trvalými odkazy nebo prezentacemi zatím neuskutečněna - záměr trvá.
 
6.5 Tisková beseda ČKAIT na téma Geotechniky
 
Záměr trvá.
 
6.6 Časopis Stavebnictví
 
Je třeba přes současný konflikt výhledově využívat tuto nejširší platformu pro informování odborné veřejnosti o problémech oboru geotechniky. AG podpoří umístění jednoho článku každý rok.
AG
Úkol trvá.  
 
 
7. Termín příštího jednání AG je
 
ve čtvrtek 14. června 2018 ve 13:00 na obvyklém místě ČKAIT
 
 
AG
 
 
 
Zaznamenal: Ing. Jindřich Řičica – 23/2/2018
Ověřil: doc. Ing. Jan Masopust, CSc.