Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Záznam z jednání Profesního aktivu oboru GEOTECHNIKA – ČKAIT, konaného 26. 9. 2018

Záznam z jednání Profesního aktivu oboru GEOTECHNIKA – ČKAIT, konaného 26. 9. 2018

Přítomni: Barvínek, Grünwald, Krásný, Mach, Masopust, Müller, Remeš, Řičica, Uhrin
Nepřítomni: Drahorád, Koiš, Komárek, Komín, Marek, Svoboda, Šmejda, Vlk
Program dle témat ustavujícího jednání AG:
Pověření úkolem:
I. Úvod:
 
AG přijal dalšího člena – Ing. Otakara Krásného ze společnosti GeoTec Pardubice.
 
AG stále hledá k doplnění spolupráce praktiky z projektování a provádění staveb a zejména mladé inženýry z oblastí, ČB, HK, Jihl, KV, Li (místo zesnulého Ing. P. Šenka), Plz. Chce také vyhledat AI-geotechnika se zaměřením na problémy zemařství v dopravním stavitelství.
Úkol: trvá.
 
 
 
AG
 
 
II. Kontrola programu AG dle předchozích záznamů:
 
1. Pozice oboru Geotechnika v současné legislativě
 
  1. Novely legislativy
 
AG trvale sleduje uplatnění svého návrhu v začlenění geotechnických rizik.
AG
1.1.1 Nový SZ
AG krátce diskutoval možnosti vložit své návrhy v rámci rozbíhajícího programu rekodifikace veřejného stavebního práva v rámci ČKAIT do PS 03 pro oblast stavebního práva hmotného v jeho analýzách bodu 10 s těmito tématy:
  • geotechnická rizika
  • vybrané x servisní činnosti (např. inženýrsko-geologický průzkum)
  • řetězec pravomocí a zodpovědností ve výstavbě.
Upřesněním pro návrh je téma dle následujícího bodu 1.1.2.
Úkol: trvá.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AG
1.1.2 Posuzování dokumentace u náročných staveb
AG vysoce ocenil práci kolegů Grünwalda a Uhrina na předloženém návrhu systémového nezávislého posouzení dokumentace náročných staveb, jmenovitě i u geotechnických konstrukcí (např. hluboké kotvené jámy apod.).
AG doporučuje zahrnutí institutu povinně provedené nezávislé kontroly projektové dokumentace pro náročné stavby od stupně DSP do legislativního procesu (Zákon č. 183/2006 Sb.) v souladu se zásadami ČSN EN 1990 ed.2 + Z4, únor 2011 kap.2 a příloha B.
 
Kolega Grünwald předložil rozbor podkladů a bylo dohodnuto, že je potřeba provést závěr a návrh jeho uplatnění, přinejmenším
Úkol:
  • Autoři návrhu navážou prostřednictvím kolegy Drahoráda kontakt s Aktivem Statika pro společný další postup a budou k dispozici s podporou při řešení nebo přípravě detailů. Zejména ve směru úprav legislativy ad předchozí 1.1.
  • Kolega Uhrin vypracuje informaci pro veřejnost v článku pro časopis Stavebnictví
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grünw
Uhrin
Drahor
1.2 Příprava odborného mínění k potřebnému vydání oficiálního stanoviska ČKAIT k problémům geotechnických rizik podle úkolů AG v rámci tiskové besedy
Úkol: vedoucí AG svolá při vhodné mediální příležitosti nejbližší kolegy a spolu připraví vystoupení.
 
 
 AG
1.2.2 Po informační ofenzívě AG v časopise Stavebnictví od roku 2015 až doposud je stále ve výhledu přislíbena a nadále odložena redakční beseda u kulatého stolu.
Úkol trvá.
 
 
 
AG
1.3. Pozice AI oboru Geotechnika
AG bude nadále hledat cestu, jak zlepšit diskriminační stav autorizace v oboru geotechnika jen na dílčí řešení stavby (viz článek v Z+i 2/2017).
Úkol: trvá.
 
 
 
AG
 
 
2. Nadměrný přenos geotechnických rizik na projektanty a dodavatele
 
2.1 Podpora lepších kontraktačních pravidel
 
2.1.1 AG je přesvědčen o potřebě vydání překladu FIDIC pod-zhotovitele (tzv. malá červená kniha) zdaleka nejen pro geotechniky, ale např. i TZB atd. Bude nadále hledat cesty, jak by ho Komora mohla pro AI zprostředkovat jednáním s CACE. V praxi se již podobně osvědčuje pro samostatné geotechnické práce tzv. zelená kniha FIDIC.
Úkol: trvá.  
 
 
 
 
AG
2.1.2 AG nadále považuje za účelný záměr na vydání překladu návodu ASCE „Geotechnical baseline reports“ jako pomůcku zařazenou do PROFESIS [1]u pro řízení rizik dle těchto doporučených postupů. Informace bude prezentovaná kolegou Uhrinem na nadcházejícím webináři (viz bod 6.3).
Úkol: trvá.  
 
 
 
 
 
AG
2.1.3 AG podporuje průřezovou skupinu z oblasti výstavby pro vytvoření českého smluvního standardu obdobného vzorům FIDIC pro obor Pozemních staveb, vedenou JUDr. Klee. Podle posledních zpráv o pokroku je připraven úvodní návrh a bude předložen koncem roku.
Úkol: trvá.  
 
 
 
AG
2.2 Častá nedostatečnost geotechnických průzkumů
 
2.2.1 Technická pomůcka ČKAIT „Revizní protokol pro ověření dostatečnosti geotechnického průzkumu“ byla vydána v rámci PROFESIS [1] (v systému označena TP 1.9.8 [2]). – 4.1.7
AG sleduje a podporuje její využití, očekává informace o příkladech z praxe a vyzývá k jejich publikaci pro veřejnost.
Úkol: sledovat využívání a publikovat.
 
 
 
 
 
AG
2.2.2 Problematika stížností na kvalitu průzkumů
AG považuje tuto problematiku trvale za velmi závažnou a bude se nadále trvale těmito problémy ze širšího obecného hlediska zabývat. Příčiny jsou systémové – zejména v diskontinuitě zákonně definovaných vybraných odpovědností ve výstavbě a  odlišných pravomocí pro geologické práce.
AG byl požádán o stanovisko ke zcela specifickému případu RNDr. I. Poulem, Ph.D. AG nemá pravomoc vyjadřovat se k takovýmto jednotlivým případům, a proto stanovisko nebude vydávat.
Úkol trvá.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AG
2.2.4 Zodpovědnost stavebníka k zadávání geotechnického průzkumu
AG považuje prověření a vyjasnění tohoto aspektu výstavbového procesu a jeho formulaci za mimořádně aktuální. Je potřebné vydat k tomu výhledově alespoň stanovisko AG.
AG k tomu zajistilo předání aktuálních zkušeností ze sousedního Rakouska předloženým informativním článkem pro odbornou veřejnost od Ing. Račanského, Ph.D., připraveného k publikaci v Z+i. V diskusi bylo zdůrazněno, že tento příklad není navržen k následování, ale k dalšímu prohloubení debaty.
Shrnutí všech dosavadních zkušeností bude zpracováno kolegou Krásným s ohledem a komentářem pro společné zveřejnění s uvedeným článkem v Z+i k projednání na příštím AG.
Úkol: článek kolegy Krásného pro společnou publikaci v Z+i.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AG
Krás
2.3 Problémy autorizace
 
Zkušební komise Geotechnika zaznamenává setrvalý vyšší zájem o autorizace, zřejmě v důsledku dokladování ve výběrových řízeních.
AG bude problém dále sledovat.
 
 
AG
 
 
3. Účast na tvorbě technických norem v ČAS
 
3.1 Norma pro inženýrsko-geologický průzkum ČSN Pr 731005
 
Zásadně nesouhlasné stanovisko AG trvá. AG očekává zásadní vylepšení v této oblasti s revizí Eurokódu 7 v blízkých letech. AG je připraven podat zásadní námitku proti zavedení této normy do praxe.
Úkol: trvá.  
 
 
 
AG
3.2 Informace o plánu normalizace
 
Předseda AG přeposílá každý měsíc návrh doplňků plánu technické normalizace, ke kterému je možno se vyjádřit. V návrhu jsou uvedeny termíny zpracování a autoři nově tvořených nebo měněných norem.
Aktiv geotechnika plně podporuje vydávání úplných znění technických norem a je připraven na pilotním řešení spolupracovat.
 
 
 
 
 
AG
3.3. Vedení a zastoupení v TNK41
 
AG nemá oficiální informace o činnosti této komise po převedení pod ČAS.
 
 
3.4. Tvorba ČSN 73 1004 o navrhování geotechnických konstrukcí
Ze zprávy o neúspěšném hlasování o poslední verzi této normy vyplývá patová situace. AG po své diskusi vyzývá Komoru, aby se v případě dalších neúspěšných jednání o této záležitosti zasadila o převzetí tvorby této normy pod CTN ČKAIT.
 
 
 
Předst.
 
 
4. Technické standardy ČKAIT
 
4.1 Zapojení geotechniky do tvorby standardů v rámci Profesis [1].
 
Zapojení do tvorby standardů pro geotechniku je s uvedením prvních standardů Komory do praxe velmi aktuální téma další práce AG.
Úkol: kolega Remeš bude kontaktovat Ing. Blažku či Ing. Štěpána pro přípojné informace.
 
Rem
 
 
5. Zvyšování bezpečnosti organizace výstavby
 
5.1 ČSN EN 16 228, 1-7, o bezpečnosti strojů pro zakládání staveb
 
Sledovat případné revize z kolize s ISO normami.
Úkol: trvá
AG
5.2 Předpis na parametry zpevněných pracovních plošin pro speciální stroje
 
Je připravován návrh mezinárodního předpisu nyní z podnětu EFFC a DFI.
Úkol: S úvodními informacemi bude seznámena naše odborná veřejnost na webináři AG, kolegou Řičicou (viz bod 6.3).
AG
 
Ři
5.3 Nedostatečnost projektů v části zemních prací a zejména POV
 
Pro důležitost tohoto záměru je v programu AG trvale sledován.
AG
 
 
6. Spolupráce se složkami ČKAIT
 
6.1 Technická komise
 
Zatím nic pro AG.
 
6.2 Spolupráce na PROFESIS [1]
 
6.2.1 Zástupci AG se pravidelně zúčastňují jednání RPRP a za obor geotechnika navrhují publikaci článků do Z+i.
 
 
6.2.3 Doplnění alespoň elektronické formy slovníku „Geotechnika a zakládání staveb“ o nové pojmy vyplývající z postupného zavádění euronorem provádění geotechnických konstrukcí.
Úkol: dodatek vypracují dosavadní většinoví překladatelé dotčených norem, kolegové Masopust a Řičica.
 
 
 
Ma.Ři
6.3 Organizování webinářů/workshopů
 
Webinář AG stanoven na termín čtvrtek 18. října 2018 a téma „Aktuality v navrhování a provádění geotechnických konstrukcí“.
 
http://www.ckait.cz/content/seminar-svi-navrhovani-provadeni-geotechnickych-konstrukci
 
 
 
 
AG
6.4 Webstránka/adresa AG na portálu ČKAIT.
 
Idea mít samostatný slot s aktuální náplní i trvalými odkazy nebo prezentacemi zatím stále neuskutečněna – záměr trvá.
 
6.5 Tisková beseda ČKAIT na téma Geotechniky
 
Záměr trvá – viz ad. 1.2
 
6.6 Časopis Stavebnictví
 
Je třeba výhledově využívat tuto nejširší platformu pro informování odborné veřejnosti o problémech oboru geotechniky umístěním jednoho článku každý rok.
Úkol: trvá.  
 
 
 
 AG
 
 
 
7. Termín příštího jednání AG je
 
ve středu 6. února 2019 ve 13:00 hod. na obvyklém místě ČKAIT
 
AG
 
 
 
Zaznamenal: Ing. Jindřich Řičica –1. 10. 2018
Ověřil: doc. Ing. Jan Masopust, CSc.