Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Záznam z jednání Profesního aktivu oboru GEOTECHNIKA – ČKAIT, konaného 27. září 2017

Záznam z jednání Profesního aktivu oboru GEOTECHNIKA – ČKAIT, konaného 27. září 2017

Přítomni: Barvínek, Grünwald, Charousková, Mach, Masopust, Remeš, Řičica, Uhrin,

Nepřítomni: Drahorád, Koiš, Marek, Svoboda, Šmejda, Vlk

Program dle témat ustavujícího jednání AG:
Pověření úkolem:
I. Úvod:
 
AG přivítal nového člena ing. Lukáše Grünwalda, ze SATRA s.r.o., zastupujícího zejména problematiku disciplíny podzemního stavitelství
 
AG stále hledá k doplnění spolupráce praktiky z projektování a provádění staveb a zejména mladé inženýry z oblastí Plz, ČB, Jihl, HK, KV, Lib a UL. Chce také vyhledat AI-geotechnika se zaměřením na problémy zemařství v dopravním stavitelství.
Úkol trvá.
 
 
 
 
AG 
 
 
II. Kontrola programu AG dle předchozích záznamů:
 
 
 
1. Pozice oboru Geotechnika v současné legislativě
 
1.1 Novela SZ apod.
 
K obecné potřebě lépe formulovat v legislativě pravomoc AI-geotechnika k úkonům a zodpovědnost stavebníka při zadání geotechnického průzkumu byl předán Legislativní komisi ČKAIT
návrh změny § 152 odst.1 stavebního zákona k zavedení pojmu geotechnického rizika.
 
1.1.1 Nový SZ
AG podává podnět Představenstvu k vypracování vlastních zásad Komory pro nový SZ, ve kterém by byla zohledněna zodpovědnost stavebníka za geotechnická rizika a řádný geotechnický průzkum.
 
Předst.
 
1.1.2 Posuzování dokumentace u náročných staveb
AG považuje za potřebné zavést do legislativy systémový prvek nezávislého posouzení dokumentace náročných staveb, jmenovitě i u geotechnických konstrukcí (např. hluboké kotvené jámy apod.).
Úkol: Pro potřeby podrobnější diskuse v AG bude k tomuto tématu vypracován pracovní podklad podle existujících příkladů
 
 
 
 
 
Grünw
1.2 Příprava odborného mínění k potřebnému vydání oficiálního stanoviska ČKAIT k problémům geotechnických rizik podle úkolů AG.
 
1.2.1 Další pokrok ve směru této přípravy byl potvrzen článkem Ing. V. Ježka v časopise Stavebnictví 05/17. V čísle 08/17 téhož časopisu byl k tomu uveřejněn rozsáhlý diskusní článek doc. Rozsypala, oponující i článkům kolegů Masopusta a Řičicy, uveřejněných však v jiných publikacích ČKAIT, a to v souhlase se stanovisky AG. Oba dotčení kolegové upustili v dopise redakci od další diskuse, s odůvodněním z předchozí obdobné marné zkušenosti. Upozornili však na nesrovnalosti a předpokládali, že bude logicky umožněna odpověď autorovi článku Ing. V. Ježkovi. Redakce ale další článek Ing. V. Ježka, konkrétně reagující na řadu pochybných názorů doc. Rozsypala i jeho zjevných omylů a faktických chyb, potom odmítla. AG s tímto postupem redakce Stavebnictví vyslovuje nesouhlas.
Úkoly:
AG se usnesl interpelovat Představenstvo ve věci řádné funkce tohoto tiskového orgánu Komory pro legitimní potřeby jejích spolupracujících členů a nikoli pro zveřejnění pouze jednostranné kritiky od jedince, hájícího zájmy jiné profese.
 
AG doporučil kolegům Masopustovi a Řičicovi, aby se obrátili na redakci Stavebnictví s žádostí o zveřejnění jejich stanoviska k tomuto případu.
 
AG doporučil vyhledat jiný odborně zaměřený časopis pro zveřejnění odmítnutého článku Ing. V. Ježka - například časopis ZAKLÁDÁNÍ.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Předst.
 
 
 
 
 
Ma. Ři
 
 
 
Ři
1.2.2 Po informační ofenzívě v časopise Stavebnictví od  roku 2015 až doposud, je stále ve výhledu přislíbená a nadále odložená redakční beseda u kulatého stolu.
Úkol trvá.
 
 
 
AG  
1.3. Pozice AI oboru Geotechnika
AG byl seznámen legislativní komisí s nedostatečně známým výkladem zákona stanoviskem MMR ze dne 21.4.2009. Tímto stanoviskem je určeno, že autorizace profese geotechnika se vztahuje jen na dílčí řešení stavby (viz článek v Z+i 2/2017).
AG opakovaně požádal Představenstvo, aby se tímto diskriminačním stavem autorizace v geotechnice důkladně zabývalo a pozitivně ho vyřešilo. Do tohoto jednání nebylo oficiálně stanovisko Představenstva známo.
Úkol:
AG bude hledat alternativní cestu jak tuto nepříznivou situaci vyřešit – například ve spolupráci s návrhem stejně postiženého oboru statika. Kontaktem jsou pověřeni kolegové Masopust a Řičica.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ma, ŘI
 
2. Nadměrný přenos geotechnických rizik na projektanty a dodavatele
 
2.1 Podpora lepších kontraktačních pravidel
 
2.1.1 Komora nepodpořila žádost k CACE o vydání též překladu FIDIC pod-zhotovitele. Je zřejmé, že široký význam FIDIC není v Komoře vyjasněn a doceněn, a že převládají dílčí zájmy.
AG je přesvědčen o potřebě tohoto dokumentu zdaleka nejen pro geotechniky a bude nadále hledat cesty, jak by ho Komora mohla pro AI zprostředkovat.
AG trvale žádá v rámci komunikace uvnitř Komory o podporu aktivů profesí Dopravní stavby, Mosty a inženýrské konstrukce a Technologická zařízení staveb, které mají k těmto zájmům nejblíže.
Úkol trvá.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AG
2.1.2 RPRP ČKAIT a Ediční rada zamítla žádost o vydání překladu návodu ASCE „Geotechnical baseline reports“ jako pomůcku zařazenou do PROFESISu pro řízení rizik dle těchto doporučených postupů,
AG nadále považuje tento záměr za účelný a bude hledat další cesty k jeho prosazení.
Je potřeba vysvětlit podrobněji podstatu účelu a využití této významné pomůcky širší odborné veřejnosti.
 
Úkol trvá - kolega vypracuje Uhrin informační článek pro časopis Stavebnictví koncem roku 2017.                                
Uh
2.1.3 AG sleduje a podporuje průřezovou skupinu z oblasti výstavby pro vytvoření českého smluvního standardu obdobného vzorům FIDIC pro obor Pozemních staveb, vedenou JUDr. Klee.
Úkol trvá.  
 
 
 
AG 
2.2 Častá nedostatečnost geotechnických průzkumů
 
2.2.1 (původní náplň tohoto bodu se vývojem pozměnila a byla proto přesunuta do tématicky odpovídajícího nového bodu 1.3)
.
2.2.2 Technická pomůcka ČKAIT „Revizní protokol pro ověření dostatečnosti geotechnického průzkumu“ byla vydána v rámci PROFESIS. – 4.1.7
AG bude nadále sledovat a propagovat její využití. Zatím ji do svých systémů zapojila firma Metrostav a ADSZS.
Úkol trvá.  
 
 
 
AG  
2.2.3 Problematika stížností na kvalitu průzkumů
 
AG považuje tuto problematiku za velmi závažnou. Příčiny jsou systémové – zejména v diskontinuitě zákonně definovaných odpovědností ve výstavbě a pravomocí pro geologické práce.
AG již vydal všeobecné stanovisko a bude se nadále trvale těmito problémy zabývat. Týká se jí podstatná část webináře ČKAIT 3.10.2017
Úkol trvá.  
 
 
 
 
 
AG
 
 
2.2.4 Zodpovědnost stavebníka k zadávání geotechnického průzkumu
 
AG považuje prověření tohoto aspektu výstavbového procesu a jeho formulaci za mimořádně aktuální. Je potřebné vydat k tomu opětně alespoň stanovisko AG.
AG zajistilo předání zkušeností ze sousedního Rakouska informativním článkem pro odbornou veřejnost.
AG vyzývá své členy, aby po shrnutí všech dosavadních zkušeností navrhli uvedené stanovisko k projednání na příštím jednání.
Úkol: článek Ing. Račanského, PhD. o zkušenostech Z+i
 
 
 
 
 
 
AG
Ři
2.3 Problém autorizace u osob s nestavebním vzděláním
 
Zkušební komise Geotechnika zpřísnila rozdílové zkoušky při autorizačním procesu.
AG bude tento problém dále sledovat.
 
 
 
3. Účast na tvorbě technických norem v ÚNMZ
 
3.1 Norma pro inženýrsko-geologický průzkum v TNK 41
 
Zásadně nesouhlasné stanovisko AG trvá. AG očekává zásadní vylepšení v této oblasti s revizí Eurokódu 7 v blízkých letech.
 
3.2 Informace o plánu normalizace
 
Předseda AG přeposílá každý měsíc návrh doplňků plánu technické normalizace, ke kterému je možno se vyjádřit. V návrhu jsou uvedeny termíny zpracování a autoři nově tvořených nebo měněných norem. Zatím nejsou žádné konkrétní podněty.
 
3.3. Vedení TNK41
 
AG byl informován o nepřehledné situaci v ÚNMZ před očekávanou restrukturací.
 
 
 
 
 
4. Technické standardy ČKAIT
 
4.1 Zapojení geotechniky do tvorby standardů v rámci Profesis.
 
Zapojení do tvorby standardů pro geotechniku se předpokládá později, po ověření praxe s prvními standardy Komory.
 
Úkol: kolega Remeš bude kontaktovat Ing. Blažku pro aktuální informace
 Re
 
 
 
5. Zvyšování bezpečnosti organizace výstavby
 
5.1 ČSN EN 16228, 1-7, o bezpečnosti strojů pro zakládání staveb
 
Sledovat případné revize z kolize s ISO normami.
 
5.2 Předpis na parametry zpevněných pracovních plošin pro speciální stroje
 
Je připravován návrh euronormy z podnětu FIEC. Následně bude seznámena s těmito informacemi naše odborná veřejnost.
 
5.3 Nedostatečnost projektů v části zemních prací a zejména POV
 
Pro důležitost tohoto záměru je v programu AG trvale sledován.
 
 
 
6. Spolupráce se složkami ČKAIT
 
6.1 Technická komise
 
Práce byla zahájena v základní sestavě s tím, že si vyžádá účast zástupců oborů dle potřeby.
 
6.2 Spolupráce na PROFESIS
 
Zástupci AG se pravidelně zúčastňují jednání RPRP a za obor geotechnika navrhují publikaci článků do Z+i.
 
 
6.3 Organizování webinářů/workshopů
 
 
 
Další webinář je stanoven na 3.10.2017, 14:00 – 18:00
 
6.4 Webstránka /adresa AG na portálu ČKAIT
 
Idea mít samostatný slot s aktuální náplní i trvalými odkazy nebo prezentacemi zatím neuskutečněna - záměr trvá.
 
6.5 Tisková beseda ČKAIT na téma Geotechniky
 
Záměr trvá.
 
6.6 Časopis Stavebnictví
 
Je třeba využívat tuto nejširší platformu pro informování odborné veřejnosti o problémech oboru geotechniky. AG podporuje umístění jednoho článku každý půlrok.
 
Úkol trvá.  
 
 
7. Termín příštího jednání AG je
 
ve středu 7. února 2017 ve 13:00 na obvyklém místě ČKAIT
 
 
AG
 
 

 

 

Zaznamenal: Ing. Jindřich Řičica – 4/10/2017

Ověřil: doc. Ing. Jan Masopust, CSc.