Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Záznam z jednání Profesního aktivu oboru GEOTECHNIKA – ČKAIT, konaného 6. 2. 2019

Záznam z jednání Profesního aktivu oboru GEOTECHNIKA – ČKAIT, konaného 6. 2. 2019

Přítomni: Barvínek, Ďurove, Ježek, Komín, Krásný, Mach, Masopust, Řičica, Šmejda
Nepřítomni: Drahorád, Grünwald, Koiš, Komárek, Marek, Remeš, Svoboda, Uhrin, Vlk
Program dle témat ustavujícího jednání AG:
Pověření úkolem:
I. Úvod:
 
AG přijal další členy:
– Ing. Jana Ďurove, ze společnosti SG Geotechnika, Karlovy Vary;
– Ing. Vojtěcha Ježka, ze společnosti Čeněk a Ježek, Praha
 
AG stále hledá k doplnění spolupráce praktiky z projektování a provádění staveb a zejména mladé inženýry z oblastí, ČB, HK, Jihl, Li, Plz. Chce také vyhledat AI-geotechnika se zaměřením na problémy zemařství v dopravním stavitelství.
Úkol: trvá.
 
 
 
AG
 
 
II. Kontrola programu AG dle předchozích záznamů:
 
1. Pozice oboru Geotechnika v současné legislativě
 
  1.  Novely legislativy
 
AG trvale sleduje uplatnění svého návrhu v začlenění geotechnických rizik.
AG
1.1.1 Rekodifikace Stavebního práva
Vedoucí AG informoval o rozpracovanosti tohoto velkého rozbíhajícího se programu, do kterého na výzvu Komory ve spěšném termínu loňského listopadu vložil do Analýz č. 2 a 4 návrhy AG sestavené z výstupů našeho programu. Do těchto prací přizval i kolegy Grünwalda a Uhrina, kteří reagovali velmi zodpovědně a patří jim dík.
Tyto návrhy byly členům AG rozeslány pro informaci v 12/2018.
Úkol: sledovat vývoj a rychle reagovat na podněty Komory
 
 
 
 
 
 
 
 AG
1.1.2 Posuzování dokumentace u náročných staveb
Práce kolegů Grünwalda a Uhrina na návrhu systémového nezávislého posouzení dokumentace náročných staveb, jmenovitě i u geotechnických konstrukcí (např. hluboké kotvené jámy apod.) byla zařazena do návrhu ad 1.1.1
Úkol:   - dále sledovat vývoj
- Kolega Uhrin vypracuje informaci pro veřejnost v článku pro časopis Stavebnictví
 
 
 
 
 
AG 
Uhrin
1.2 Příprava odborného mínění k potřebnému vydání oficiálního stanoviska ČKAIT k problémům geotechnických rizik podle úkolů AG v rámci tiskové besedy
Úkol: vedoucí AG svolá při vhodné mediální příležitosti nejbližší kolegy a spolu připraví vystoupení.
 
 
 AG
1.2.2 Stále je ve výhledu odložena redakční beseda u kulatého stolu na téma současných problémů oboru geotechniky.
Úkol: trvá.
 
 
 
AG
1.3 Pozice AI oboru Geotechnika
AG bude nadále hledat cestu, jak zlepšit diskriminační stav autorizace v oboru geotechnika jen na dílčí řešení stavby
Úkol: trvá.
 
 
 
AG
 
 
2. Nadměrný přenos geotechnických rizik na projektanty a dodavatele
 
2.1 Podpora lepších kontraktačních pravidel
 
2.1.1 AG je přesvědčen o potřebě vydání překladu FIDIC pod-zhotovitele (tzv. malá červená kniha) zdaleka nejen pro geotechniky, ale např. i TZB atd. Bude nadále hledat cesty, jak by ho Komora mohla pro AI zprostředkovat jednáním s CACE. V praxi se již podobně osvědčuje pro samostatné geotechnické práce tzv. zelená kniha FIDIC.
Úkol: trvá.  
 
 
 
 
AG
2.1.2 AG nadále považuje za účelný záměr na vydání překladu návodu ASCE „Geotechnical baseline reports“ jako pomůcku zařazenou do PROFESISu pro řízení rizik dle těchto doporučených postupů.
Úkol: trvá.  
 
 
 
 
 
AG
2.1.3 AG podporuje průřezovou skupinu z oblasti výstavby pro vytvoření českého smluvního standardu obdobného vzorům FIDIC pro obor Pozemních staveb, vedenou JUDr. Klee.
Úkol: trvá.  
 
 
 
AG
2.2 Častá nedostatečnost geotechnických průzkumů
 
2.2.1 Technická pomůcka ČKAIT „Revizní protokol pro ověření dostatečnosti geotechnického průzkumu“ byla vydána v rámci PROFESISu (v systému označena TP 1.9.8). – 4.1.7
AG vyzývá k jejímu využití!.
Úkol: sledovat využívání a publikovat.
 
 
 
 
AG
2.2.2 Problematika stížností na kvalitu průzkumů
AG považuje tuto problematiku trvale za velmi závažnou a bude se nadále trvale těmito problémy ze širšího obecného hlediska zabývat. Příčiny jsou systémové – zejména v diskontinuitě zákonně definovaných vybraných odpovědností ve výstavbě a odlišných pravomocí pro geologické práce.
AG upozorňuje na povinnost AO upozorňovat odběratele na nedostatečnost geotechnických podkladů a případnou nutnost jejich doplnění.
Úkol: trvá.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AG
2.2.4 Zodpovědnost stavebníka k zadávání geotechnického průzkumu
AG považuje prověření a vyjasnění tohoto aspektu výstavbového procesu a jeho formulaci za mimořádně aktuální. Je potřebné vydat k tomu výhledově alespoň stanovisko AG.
AG k tomu zajistilo předání aktuálních zkušeností ze sousedního Rakouska předloženým informativním článkem pro odbornou veřejnost od Ing. Račanského, Ph.D., připraveného k publikaci v Z+i po vypracování komentáře a stanoviska AG.
V široké diskusi bylo dohodnuto, že shrnutí všech dosavadních zkušeností bude zpracováno kolegou Krásným až po získání dalších aktuálních informací jako podklad pro příští jednání AG.
Úkol: podklad kolegy Krásného.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Krás
AG
2.3 Problémy autorizace
 
Zkušební komise Geotechnika zaznamenává setrvalý vyšší zájem o autorizace.
AG bude problém dále sledovat.
 
 
AG
 
 
3. Účast na tvorbě technických norem v ČAS
 
3.1 Norma pro inženýrsko-geologický průzkum ČSN Pr 73 1005
 
AG byl seznámen s podáním zásadní námitky ADSZS proti této normě, jež je opřena o vypracovaný právní názor. AG zvolí další postup po seznámení s odezvou ČAS na tento podnět.
Úkol: trvá.  
 
 
 
AG
3.2 Informace o plánu normalizace
 
Návrh doplňků plánu technické normalizace, ke kterému bylo možno se vyjádřit, není již po převedení ÚNMZ na ČAS k dispozici.
AG žádá Komoru a její Technickou komisi o obnovení tohoto informačního toku.
 
 
Komora
TK 
3.3 Informace z TNK41 – Geotechnika
Předsedou byl ustaven prof. Ing. Pavel Kuklík, CSc. z katedry mechaniky Fakulty stavební ČVUT.
Nově byly revidovány normy: 
ČSN EN 1537 Provádění speciálních geotechnických prací – Horninové kotvy a 
ČSN EN 12716 Provádění speciálních geotechnických prací – Trysková injektáž.
Dále vyšla zcela nová norma EN ISO 22477-5: Zkoušení geotechnických konstrukcí – Zkoušení horninových kotev.
Tyto normy jsou k dispozici pouze v původních jazycích (angl., něm, fr.)
 
AG žádá Komoru a další organizace prostřednictvím svých členů, aby vzhledem k důležitosti těchto norem, požádaly ČAS o zavedení těchto norem v českém překladu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Komora
AG
 
3.4 Tvorba ČSN 73 1004 o navrhování geotechnických konstrukcí
Komora se dohodla s ČAS o převzetí této tvorby a vydání pod střediskem CTI ČKAIT, autorem doc. Ing. Janem Masopustem, CSc.
V současnosti je již připraven nový 1. návrh k proceduře zavedení. AG žádá všechny své členy o plnou podporu jejího rychlého projednání a zavedení.
 
 
 
AG
 
 
4. Technické standardy ČKAIT
 
4.1 Zapojení geotechniky do tvorby standardů v rámci Profesis.
 
Zapojení do tvorby standardů pro geotechniku je s uvedením prvních standardů Komory do praxe velmi aktuální téma další práce AG.
Úkol: kolega Remeš bude kontaktovat Ing. Blažku či Ing. Štěpána pro přípojné informace
 
Rem
 
 
5. Zvyšování bezpečnosti organizace výstavby
 
5.1 ČSN EN 16228 1-7, o bezpečnosti strojů pro zakládání staveb
 
Sledovat případné revize z kolize s ISO normami.
Úkol: trvá
AG
5.2 Předpis na parametry zpevněných pracovních ploch pro speciální zakládací stroje
Základní a úvodní informace pro všechny AO byly poskytnuty na webináři AG kolegou Řičicou, dne 18. 10. 2018. Je třeba šířit osvětu o této záležitosti a nalézt cestu, jak ji zapracovat do postupů ČKAIT.
Úkol: kolega Ježek prověří cestu, jak to promítnout a zapracovat do standardů staveb pro geotechnické konstrukce.
 
 
 
 AG
Jež
5.3 Nedostatečnost projektů v části zemních prací a zejména POV
 
Důležitost tohoto problému je v programu AG trvale sledována. Nově by měla být systémově řešena prostřednictvím ustavení Aktivu POV ČKAIT.
AG
 
 
6. Spolupráce se složkami ČKAIT
 
6.1 Technická komise
 
AG žádá TK, aby zajistila zpřístupnění informací z jednotlivých TNK, které jsou zasílány „uzamčené“ zástupcům Komory v ČAS, pro patřičné aktivy.
TK 
 
6.2.1 Zástupci AG se pravidelně zúčastňují jednání RPRP a za obor geotechnika navrhují publikaci článků do Z+i.
 
6.2.2 Aktualizace již rozebrané publikace „Navrhování základových a pažicích konstrukcí…“ s rozšířením jejího věcného obsahu je v závěrečném stadiu přípravy do tisku.
Ma
6.2.3 Doplnění alespoň elektronické formy slovníku „Geotechnika a zakládání staveb“ o nové pojmy vyplývající z postupného zavádění euronorem provádění geotechnických konstrukcí.
Úkol: dodatek vypracují dosavadní většinoví překladatelé dotčených norem, kolegové Masopust a Řičica.
 
 
 
Ma,Ři
6.3 Organizování webinářů/workshopů
 
Webinář AG bude stanoven na tradiční termín v říjnu 2019 a téma „Navrhování a provádění geotechnických konstrukcí“.
 
Zatím je přihlášen příspěvek Ing. V. Račanského, Ph.D., k novým normám provádění geotechnických konstrukcí.
AG vyzývá k přihlášení dalších příspěvků.
 
 
 
 
AG
6.4 Webstránka/adresa AG na portálu ČKAIT.
 
Idea mít samostatný slot s aktuální náplní i trvalými odkazy nebo prezentacemi zatím stále neuskutečněna – záměr trvá.
 
6.5 Tisková beseda ČKAIT na téma Geotechniky
 
Záměr trvá – viz bod 1.2
 
6.6 Časopis Stavebnictví
 
AG vyzývá pro informování odborné veřejnosti o problémech oboru geotechniky k umístění alespoň jednoho článku každý rok.
Úkol: trvá.  
 
 
 
 AG
 
 
 
7. Termín příštího jednání AG je
 
ve středu 5. června 2019 ve 13:00 hod. na obvyklém místě ČKAIT
 
AG
 
 
 
 
 
Zaznamenal: Ing. Jindřich Řičica – 7. 2. 2019
Ověřil: doc. Ing. Jan Masopust, CSc.