Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Záznam z jednání Profesního aktivu oboru GEOTECHNIKA – ČKAIT, konaného 6. 6. 2019

Záznam z jednání Profesního aktivu oboru GEOTECHNIKA – ČKAIT, konaného 6. 6. 2019

Záznam z jednání Profesního aktivu oboru GEOTECHNIKA – ČKAIT, konaného 6. 6. 2019
Přítomni: Ďurove, Grünwald, Ježek, Masopust, Remeš, Řičica, Uhrin
Omluveni: Krásný, Komín, Mach, Svoboda, Šmejda
Nepřítomni: Barvínek, Drahorád, Koiš, Komárek, Marek, Vlk
Program dle témat ustavujícího jednání AG:
Pověření úkolem:
I. Úvod:
 
AG vyzývá členy, kteří se dlouhodobě nezúčastňují jednání, aby se zapojili, nebo přehodnotili svou účast v Aktivu.
 
AG stále hledá k doplnění spolupráce praktiky z projektování a provádění staveb a zejména mladé inženýry z oblastí, ČB, HK, Jihl, Li, Plz. Chce také vyhledat AI – geotechnika se zaměřením na problémy zemařství v dopravním stavitelství.
Úkol: trvá.
 
 
 
AG
 
 
II. Kontrola programu AG dle předchozích záznamů:
 
1. Pozice oboru Geotechnika v současné legislativě
 
1.1 Novely legislativy
 
AG trvale sleduje uplatnění svého návrhu v začlenění geotechnických rizik.
AG
1.1.1 Rekodifikace Stavebního práva
Situace je momentálně velmi komplikovaná, jak ukazují informace vydávané Komorou.
Úkol: sledovat vývoj a rychle reagovat na podněty Komory.
 
  
 
  AG
1.1.2 Posuzování dokumentace u náročných staveb
Práce kolegů Grünwalda a Uhrina na návrhu systémového nezávislého posouzení dokumentace náročných staveb, jmenovitě i u geotechnických konstrukcí (např. hluboké kotvené jámy apod.) je hodnotná a zasluhuje další uplatnění.
Úkol: dále sledovat vývoj.
  • Kolega Uhrin vypracuje informaci pro veřejnost v článku pro časopis Stavebnictví do konce roku 2019.
 
 
 
 
 
AG
Uhrin
1.2 Příprava odborného mínění k potřebnému vydání oficiálního stanoviska ČKAIT k problémům geotechnických rizik podle úkolů AG v rámci tiskové besedy
Úkol: vedoucí AG svolá při vhodné mediální příležitosti nejbližší kolegy a spolu připraví vystoupení.
 
 
 AG
1.2.2 Stále je ve výhledu odložena redakční beseda u kulatého stolu na téma současných problémů oboru geotechniky.
Úkol: trvá.
 
 
AG
1.3 Pozice AI oboru Geotechnika
AG bude nadále hledat cestu, jak zlepšit diskriminační stav autorizace v oboru geotechnika jen na dílčí řešení stavby
Úkol: trvá.
 
 
 
AG
 
 
2. Nadměrný přenos geotechnických rizik na projektanty a dodavatele
 
2.1 Podpora lepších kontraktačních pravidel
 
2.1.1 AG je přesvědčen o potřebě vydání překladu FIDIC pod-zhotovitele(tzv. malá červená kniha) zdaleka nejen pro geotechniky, ale např. i TZB atd. Bude nadále hledat cesty, jak by ho Komora mohla pro AI zprostředkovat jednáním s CACE.
Rýsuje se možnost uplatnění v rámci BIM.
Úkol: trvá.  
 
 
 
 
AG
2.1.2 AG nadále považuje za účelný záměr na vydání překladu návodu ASCE „Geotechnical baseline reports“ jako pomůcku zařazenou do PROFESISu pro řízení rizik dle těchto doporučených postupů.
Úkol: trvá.  
 
 
 
 
AG
2.1.3 AG podporuje průřezovou skupinu z oblasti výstavby pro vytvoření českého smluvního standardu obdobného vzorům FIDIC pro obor Pozemních staveb, vedenou JUDr. Klee.
Tato skupina se nyní orientuje na postupy prostřednictvím BIM, proto bude od příště veden tento bod programu AG pod uvedeným označením.
AG na žádost JUDr.Klee o zapojení geotechniky do týmu BIM pověřil tímto kolegu Uhrina, a spoluprací též kolegu Ďuroveho.
Úkol: trvá.  
 
 
 
 
Uhr, Ďur
AG
2.2 Častá nedostatečnost geotechnických průzkumů
 
2.2.1 Technická pomůcka ČKAIT „Revizní protokol pro ověření dostatečnosti geotechnického průzkumu“ byla vydána v rámci PROFESISu (v systému označena TP 1.9.8). – AG vyzývá k jejímu využití!
Úkol: sledovat využívání a publikovat.
 
 
 
 
AG
2.2.2 Problematika stížností na kvalitu průzkumů
AG považuje tuto problematiku trvale za velmi závažnou a bude se nadále těmito problémy ze širšího obecného hlediska zabývat. Příčiny jsou systémové – zejména v diskontinuitě zákonně definovaných vybraných odpovědností ve výstavbě a odlišných pravomocí pro geologické práce.
AG upozorňuje na povinnost AO upozorňovat odběratele na nedostatečnost geotechnických podkladů a případnou nutnost jejich doplnění.
Úkol trvá.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AG
2.2.4 Zodpovědnost stavebníka k zadávání geotechnického průzkumu
AG považuje prověření a vyjasnění tohoto aspektu výstavbového procesu a jeho formulaci za mimořádně aktuální. Je potřebné vydat k tomu výhledově alespoň stanovisko AG.
AG k tomu zajistilo předání aktuálních zkušeností ze sousedního Rakouska předloženým informativním článkem pro odbornou veřejnost od Ing. Račanského, Ph.D., připraveného k publikaci v Z+i po vypracování komentáře a stanoviska AG.
V široké diskusi bylo dohodnuto, že shrnutí všech dosavadních zkušeností bude zpracováno kolegou Krásným až po získání dalších aktuálních informací z prací na TP 76 v ŘSD, jako podklad pro příští jednání AG.
Úkol: podklad kolegy Krásného.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Krás
AG
2.2.5 Vyjádření k žádosti RNDr. I. Poula, Ph.D. z 11. 3. 2019
V uvedené žádosti jde o výklad doporučení ČSN P 73 1005, v odst. 7.2.1, „zda je možné pro mechanické vlastnosti zemin brát zrušenou normu ČSN 73 1001 – zejména inženýrskými geology oblíbené směrné normové charakteristiky, jako ´místní zkušenost, stanovení empiricky nebo jiné relevantní zdroje“.
AG k tomu sděluje své odborné stanovisko, že citované tabulky ze zrušené normy nepovažujeme za relevantní údaj. Účelem inženýrsko-geologického průzkumu je tyto údaje stanovit.
 
 
 
 
 
 
AG
2.3 Problémy autorizace
 
2.3.1 Zkušební komise Geotechnika zaznamenává setrvalý vyšší zájem o autorizace.
AG bude problém dále sledovat.
 
 
AG
2.3.2 Vyžadování AO u cizích firem
Začaly se vyskytovat případy, že zahraniční firma provádí práce v ČR a nemá pověřenou AO. Stavební úřady nemají kapacitu zasáhnout. Úkol: Dotaz na Legislativní komisi Komory, jaký je správný postup, jak této situaci čelit.
 
 
 
 
Legisl. kom.
 
 
3. Účast na tvorbě technických norem v ČAS
 
3.1 Norma pro inženýrsko-geologický průzkum ČSN P 73 1005
 
AG byl seznámen s odpovědí ČAS na podnět ADSZS, s tím, že je připravováno přepracování uvedené prozatímní normy.
Úkol: trvá – sledovat.
 
 
AG
3.2 Informace o plánu normalizace
 
Návrh doplňků plánu technické normalizace, ke kterému bylo možno se vyjádřit, není již po převedení úkolu z ÚNMZ na agenturu ČAS  k dispozici.
AG žádá Komoru a její Technickou komisi o obnovení tohoto informačního toku.
Zatím nebylo vydáno oficiální sdělení o výsledku.
 
 
Komora
TK 
3.3 Informace z TNK41 – Geotechnika
Nově byly zařazeny na naši žádost k překladu do češtiny normy:
ČSN EN 12716 Provádění speciálních geotechnických prací – Trysková injektáž.
ČSN EN ISO 22477-5: . Geotechnický průzkum a zkoušení – Zkoušení geotechnických konstrukcí – Část 5: Zkoušení injektovaných kotev
 
Dále vyšla v oficiálních jazycích norma:
ČSN EN ISO 22477-1 Geotechnický průzkum a zkoušení - Zkoušení geotechnických konstrukcí - Část 1: Zkoušení pilot: statická zatěžovací zkouška v tlaku
 
AG žádá Komoru a další organizace prostřednictvím svých členů, aby vzhledem k důležitosti této normy požádaly ČAS o její zavedení v českém překladu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Komora
AG
 
3.4. Tvorba ČSN 73 1004 o navrhování geotechnických konstrukcí
V současnosti se zpracovávají připomínky pro definitivní návrh k proceduře zavedení. AG žádá všechny své členy o plnou podporu jejího rychlého projednání a zavedení.
 
 
 
AG
 
 
4. Technické standardy ČKAIT
 
4.1 Zapojení geotechniky do tvorby standardů v rámci PROFESISu
 
Zapojení do tvorby standardů pro geotechniku je s uvedením prvních standardů Komory do praxe velmi aktuální téma další práce AG.
Úkol: kolega Remeš kontaktoval Ing. Štěpána pro přípojné informace a spolupráci – informace na příštím jednání AG.
 
Rem
 
 
5. Zvyšování bezpečnosti organizace výstavby
 
5.1 ČSN EN 16228-1 až 7, Vrtací zařízení a zařízení pro zakládání staveb
 
Probíhá připomínkování k revizi.
Úkol: trvá.
AG
5.2 Předpis na parametry zpevněných pracovních ploch pro speciální zakládací stroje
Bude nutná systémová změna dosavadních přístupů, s vyčleněním samostatné položky POV. AG bude hledat způsob v delším časovém horizontu.
Úkol: trvá.
 
 
 
 AG
5.3 Nedostatečnost projektů v části zemních prací a zejména POV
 
Důležitost tohoto problému je v programu AG trvale sledována. Nově by měla být systémově řešena prostřednictvím ustavení Aktivu POV ČKAIT. Souvisí též úzce s předchozím bodem.
AG
 
 
6. Spolupráce se složkami ČKAIT
 
6.1 Technická komise
 
AG žádá TK, aby zajistila zpřístupnění informací z jednotlivých TNK, které jsou zasílány „uzamčené“ zástupcům Komory v ČAS, pro patřičné aktivy.
TK 
 
6.2.1 Zástupci AG se pravidelně zúčastňují jednání RPRP a za obor geotechnika navrhují publikaci článků do Z+i.
 
6.2.2 Aktualizace publikace „Navrhování základových a pažicích konstrukcí“byla vydána knižně a je k dispozici zdarma pro AO v oboru Geotechnika, Statika a dynamika staveb, Mosty a inženýrské konstrukce (k vyzvednutí pouze osobně na oblastních kancelářích Komory do vyčerpání zásob).
 
6.2.3 Doplnění alespoň elektronické formy slovníku „Geotechnika a zakládání staveb“ o nové pojmy vyplývající z postupného zavádění euronorem provádění geotechnických konstrukcí.
Úkol: dodatek vypracují dosavadní většinoví překladatelé dotčených norem, kolegové Masopust a Řičica, po zavedení aktuálních revizí.
 
 
 
Ma,Ři
6.3 Organizování webinářů/workshopů
 
Webinář AG byl stanoven na tradiční podzimní termín dne 31. října 2019 na téma „Navrhování a provádění geotechnických konstrukcí“.
 
Byly přihlášeny příspěvky:
  •  Ing. V. Račanský, Ph.D.: K novým normám provádění geotechnických konstrukcí;
  • doc. Ing. J. Masopust, CSc.: Nová ČSN 73 1004;
  • Ing. M. Uhrin: Ražba v jílech;
  • Ing. Ďurove: Sanace podloží.
Úkol: autoři zašlou do 30. 6. 2019 Ing. Charouskové přesné názvy a krátké anotace, spolu se souhlasem s webinářem, pro včasné uvedení v Termínové listině na webu ČKAIT.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ma, Uh, Ďu, Ři
AG
6.4 Webstránka/adresa AG na portálu ČKAIT
 
Idea mít samostatný slot s aktuální náplní i trvalými odkazy nebo prezentacemi zatím stále neuskutečněna – záměr trvá.
 
6.5 Tisková beseda ČKAIT na téma Geotechniky
 
Záměr trvá – viz ad. 1.2
 
6.6 Časopis Stavebnictví
 
AG vyzývá pro informování odborné veřejnosti o problémech oboru geotechniky k umístění alespoň jednoho článku každý rok.
Úkol: trvá.  
 
 
 
 AG
 
7. Termín příštího jednání AG je
 
ve středu 2. října 2019 ve 13:00 hod. na obvyklém místě ČKAIT
 
AG
 
 
 
Zaznamenal: Ing. Jindřich Řičica –10. 6. 2019
Ověřil: doc. Ing. Jan Masopust, CSc.