Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Záznam zasedání technické komise ČKAIT č 1/2017 dne 24. 2. 2017

Záznam zasedání technické komise ČKAIT č 1/2017 dne 24. 2. 2017

 
Přítomni Marie Báčová, Ing, Hedviga Klepáčková,  Ing. Šárka Janoušková, Ing. Václav Mach, Ing. Ladislav. Bukovský,
Host: Ing. Linda Veselá Ph.D.
Omluveni:, Ing. Zdeněk Žabička, Ing. arch. Zdena Umlášková, Ing. Robert Špalek, Ing. Jan Klečka, Ing. Michal Drahorád, PhD., Ing Lubomír Keim, CSc
 
Návrh programu
 1. TS návrh výšky místností --Ing. Veselá PhD, L.
 • zašle upravený TS návrh do týdne
 • následně připomínkové řízení (Ing. Pater, Ing. Košťálová, Ing. M. Horák a další)
 1. žádost o vyjádření k nemožnosti dosahovat ve stavební výrobě rozměry bez odchylek - - k jednání s SPS na MMR Ing. Synek
 • návrh změn zejména se zaměření na schody připraví AO z MTS včetně metodiky měření
 • do plánu změny 268/2009 Sb. úprava požadavků na změnu požadavků na přesné rozměry
 1. Kvalita veřejných zakázek
 • Tisková konference ČKAIT 15.3.2017
 • normy jako podklad k specifikaci díla VZ (seznam norem by měl být součástí dokumentace, co chybí je popsat rozsah specifikace pro VZ), pozor na kolize požadavků ČSN
 • semináře (roadshow) – kvalifikace AO pro technické specifikace k ZVZ
 • dořešit pojištění, odpovědnost AO. definice činnosti AO při práci na VZ
 • semináře připraví středisko vzdělávání – po oblastech?
 1. Atomový zákon a povinnosti projektantů/zhotovitelů (informace zaslána předem a zveřejněna LB)
 • z průvodní zprávy vyplývá povinnost objednatele díla zajistit nezbytné průzkumy
 • semináře - výklad pro AO Středisko vzdělávání (pracovníci SUJB)
 1. Spolupráce / součinnost v oblasti technické normalizace a působnosti stavebního zákona a její ukotvení
 • vizi platformy spolupráce, priority vůči úřadu z hlediska národních norem, neopomenutelný účastník ČKAIT a priority, příprava memoranda (LK+LB) …
  • řešení přístupu do norem a aktuální verze…
 • TK nebude řešit jednotlivé normy, musí řešit specialisté – osoby či pracovní skupiny na normu
 • nezbytné stanovení koncepce včetně odměn pracovníkům LB projedná s Ing. Paterem
 • podpořit vydání schváleného návrhu ČSN 73 1901-1- - dopis ČKAIT na UNMZ, obdobné ČKA a MMR
 • návrh ČSN 73 1901-2 odmítnout části k provádění, omezuje použití některých výrobků, zejména DHF, odmítnout informativní přílohy, jejichž věrohodnost není doložena.
 • návrh ČSN 73 6077 požadavky na zabudování – zpracován pouze a jenom z hlediska výplně otvoru nikoliv z hlediska komplexního působení ve stavbě nech´t připomínkuje Ing. Miloš Horák, Ing. Kulhánek
  • neobsahuje požadavky na navrhování, kombinuje s požadavky na zabudování, není zřejmé, co a v jaké části dokumentace má být specifikováno
  • chybí požadavky na mechanickou odolnost kotvení, pokud je okno ve funkci zábradlí
  • řeší kondenzaci vody na oknech, což převážné nesouvisí se zabudováním, koliduje s ČSN 73 0540
  • zavádí požadavky na těsnnění připojovací spáry tam, kde o není nutné
 • ČKAIT musí definovat požadavky pro projednání – členové TK připraví návrhy do příštího jednání, VM - připraví koncepci návrhu projednání
Různé:
 • zástupci ČKAIT do TNK –připravit koncepci status
 • WEB – příprava návrhu – je nutno řešit koncepci, informace pro veřejnost, tak i informace pro členy – rozsah a doporučení březen 2017 – celý web řešit nově – přizvat Ing VM, návrh struktury; nesouhlasíme s zadáním technické stránky pokud není obsah a organizační zajištění, riziko ztráty peněz za zbytečné práce, pokračovat v drobných úpravách současných stránek přinese škody
 • informace pro stavebníky do web, nabídka soutěží, veřejné zakázky
 • na základě jednání s ČSSI návrh status člena TNK – návrh  VM
 
Návrh obsahu činnosti TK v roce 2017
 • metodika řešení návrhových vlastností výrobků do staveb i v návaznosti na přípravu zákona o stavebních výrobcích
 • ověřování deklarovaných vlastností výrobků při jejich přejímání (Ing. L. Keim)
 
 
činnosti TK v roce 2017
 • technická standardy,
 • normalizace, normy, činnost AO v normalizaci a spolupráce s UNMZ
 • metodika řešení návrhových vlastností výrobků do staveb i v návaznosti na přípravu zákona o stavebních výrobcích
 • ověřování deklarovaných vlastností výrobků při jejich přejímání (Ing. L. Keim)
 
 
 
Příští schůzka 31.3. v 9.00 hod
Připravil L. Bukovský