Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Záznam ze zasedání technické komise ČKAIT č. 1/2019 dne 25.1.2019

Záznam ze zasedání technické komise ČKAIT č. 1/2019 dne 25.1.2019

Přítomni: Ing. Ladislav Bukovský, Marie Báčová, Ing. Josef Filip, Ph.D., Ing. Jan Klečka, Ing. Václav Mach, Ing. Šárka Janoušková, Ing. Petr Sedlák, Ph.D., Ing. Lenka Wiatrová

Omluveni: Ing. Michal Drahorád, Ph.D., Ing. Hedviga Klepáčková, Ing. Robert Špalek, Ing. Lubomír Keim, CSc.
 
Program
 1. TS ČKAIT č.01 – Stanovení minimální návrhové světlé výšky místností
 • Ing. Š. Janoušková – TS vydalo tiskem IC ČKAIT s.r.o., tisk předán členům TK, k dispozici v Profesisu a tiskem v prodejně
 • autoři – Ing. Jan Klečka a Ing. Linda Veselá, Ph.D.
 
 1. Normalizace
 •  2 články navazující na sebe (Ing. Mach, Ing. Veselá) do Z+i – předáno Ing. Kohoutové, čekáse na vydání
 • JK – zveřejnění v časopise Z+i – článek výrobkové a návrhové parametry v únoru 2019
 • LB – příprava ČSN 73 1901-2 – Navrhování střech – přišlo cca 650 připomínek
 • JK – ČSN 73 0540-2 – do konce února 2019 bude předložen 1. návrh normy
 • VM – ČAS a ČKAIT – podepsaná smlouva – nová norma na Zakládání plošné i hlubinné (zpracovatel doc. Ing. Jan Masopust, CSc.), termín září 2019
 • Ing. Mach, Ing. Bukovský, Ing. Keim, Ing. Klečka – schůzka na agentuře ČAS dne 24.1.2019 – jednání o novém obchodním modelu prodeje norem, návrh ČAS – systém balíčků – TK ČKAIT tento systém odmítl; požadavek komory na možnost kopírování norem, ČAS neplánuje automatickou údržbu, dosud nelze tisknout normy oboustranně, důvod změny obchodního modelu – programový systém je zastaralý, není majetkem ČAS; problém s terminologií, vyhledávání v normách je složité, problém s balíčkem stavebnictví – nelze rozdělit podle oborů
 • Ing. Klečka – slovenské normy jsou rozděleny na balíčky, stejné názvy a čísla jako v ČR, jsou pro stavební praxi drahé a firmy se vrátili k papírové distribuci
 • Ing. Janoušková – ÚRS chce také zavést balíčky na ceníky od r. 2019, dojde ke zdražení
 • Ing. Mach – národní přílohy jsou informativní, normy nejsou závazné, článek zatím nelze napsat – čeká se na odpověď na dopis
 
3. Stavební výrobky
 • Zákon o stavebních výrobcích – má v ČR zpoždění, zatím neprošel notifikací EK kladně – výtka ke 2-3 věcem, ČR má 3 měsíce na vysvětlení v EU – pokud EU přijme vysvětlení tak potom lze pokračovat v ČR
 
4. Technické standardy ČKAIT
 1. TS02 geometrické odchylky schodišť a šikmých ramp
 • Ing. Veselá – harmonogram – 1. návrh 02/2019, odsouhlasení znění – 06/2019, vydání – 09/2019
 
 
 1. Vzhled povrchů viditelných
 • navrhování a hodnocení vzhledu povrchů – příprava osnovy – členové TK do příště
 • LB – metodiku hodnocení vzhledu chtějí zaplatit firmy
 • Ing. Veselá – 6 částí už rozpracováno – Kontrola vzhledu podlahy, Kontrola vzhledu omítky, Kontrola vzhledu – obklady, dlažby, Kontrola vzhledu – pohledový beton, Kontrola vzhledu – SDK, Kontrola vzhledu prosklených výplní otvorů
 • Podklady budou nahrány na DMS ČKAIT – členové TK do příště
 
 1. Stínící technika – TS na zakázku (náklady uhradí objednatel)
 • Ing. Lubinová přijala požadavky z hlediska navrhování, proběhly dvě schůzky, jednání pokračuje; stále ovšem žádná odpověď
 • JK – paralelně příprava vzorového řešení detailů v návaznosti na všechny požadavky
  1. TS větrání budov – aktiv EPBDII
 • Stanovení výměny vzduchu v budovách pro vzdělávání a návrh vzduchotechnických systémů s příklady
 • konference Energetická náročnost budov – prof. Kabele – 28.-29.11.2019 na ČKAIT; účast Ing. Klečka (SPS), Ing. Petlach (ČKAIT)
 • pracovní skupina EPBD II na ČKAIT – členem pí. Báčová, nejsou zcela čitelné zápisy na webu komory
 
 1. Sklo ve stavbách
 • problém užití skla ve stavbách – inspirace směrnicí OIB-Richtlinie 4 (OIB-330.4-020/15); nová verze z června 2018
 • VM – navrhuje udělat rešerši ze zahraničí
 • TS řešit jako rozborový úkol
 
5. Řešení problémů „odchylky rozměrů staveb a konstrukcí pro PS“
 • připravit požadavky na návrh rozborového úkolu
 • v budoucnu jako norma
 
6. Příprava nového SZ
 • HK – teze k rekodifikaci veřejného stavebního práva
 • na ČKAIT vytvořeny 4 skupiny na připomínkování – zadáno komoře jako zakázka z MMR, termín prosinec 2018
 • Ing. Bukovský byl garantem analýzy č.1 – Analýza souhrnného přehledu veškeré dotčené legislativy
 • analýza č. 2 – Analýza veškeré dotčené legislativy upravující rozsah a obsah dokumentace nebo projektové dokumentace včetně požadovaných oprávnění na zpracovatele (garant Ing. P. Štěpán)
 • analýza č. 3 – Analýza kategorií (druhů) staveb s rozborem nezbytnosti jejich posouzení stavebním úřadem z důvodu veřejného zájmu ve vazbě na budoucí úpravu vedení jednoho řízení a vydání jednoho povolení (garant Ing. J. Kliner)
 • analýza č.4 – Poznatky z činnosti autorizovaných osob podle platné právní úpravy (stavební zákon, autorizační zákon, další právní předpisy) – garant Ing. R. Loukota
 
7. BIM
 • Pracovní skupinu ČKAIT vede prof. Ing. Materna
 • Ing. Klečka, Ing. Keim – schůzka na ČAS 24.1.2019 s Nechybou – ČAS chce od dubna 2019 spustit recenzentský systém, za TK nutno zvolit 1 osobu, která dokument převezme a předá TK – TK souhlasí, aby byl zvolen Ing. Klečka (projednat předem s prof. Maternou)
 • BIM koncepce 2022 – 6 pracovních skupin (PS01-PS06) – ve 3 skupinách jsou zástupci ČKAIT
 • JK navrhuje, aby TK připomínkovala ve 2 skupinách – tedy v PS03 – Datové a informační standardy a v PS06 – Terminologie a normy
 • Vazba na ČSN – úloha ČKAIT – pracovní schůzka s GŘ ČAS
 • Podpora kompatibility s normami, publikovat – článek do Z+i připraví Ing. F. Kalina
 • JK + Kalina – 31.1.2019 přednáška o BIMu pro ČSPSP
 • ČAS bude vydávat Věstník – budou 2 články ČKAIT k BIMu
 • pozvat Ing. J. Synka, Ph.D., na příští zasedání TK
 
Různé
 • DMS pro TK na sdílení dokumentů – hesla byla předána v lednu 2019; Ing. Janoušková neobdržela heslo - členové TK nahrají související podklady na DMS
 • M. Báčová – ČKAIT archivuje typové podklady k panelovým soustavám; IC ČKAIT s.r.o. vydalo několik knih o vadách panelových domů; výzva členům na valné hromadě oblasti Praha 15.1.2019 – komora přijme podklady, které můžou poskytnout, ozval se 1 člen
 • M. Báčová – účast na zasedání SIA
 
Úkoly z TK
 
– připravit k projednání možnosti spolupráce s ČAS k vydávání konsolidovaných verzí vybraných norem
Ing. Bukovský, Ing. Keim
T: stálý
– požadavky ČKAIT v rámci přípravy BIM
Báčová
T: stálý
– odchylky rozměrů staveb a konstrukcí pro PS – připravit požadavky na návrh rozborového úkolu
všichni členové TK
T: stálý
– koncept normalizace od ČKAIT
všichni členové TK
T: 22.2.2019
– TS – vzhled povrchů viditelných – příprava osnovy
všichni členové TK
T: 22.2.2019
– článek do Z+i – výrobkové a návrhové parametry
Ing. Klečka
T: únor 2019
 
Zapsala: Ing. L. Wiatrová
Schválil: Ing. L. Bukovský
 
Příští setkání 22.2.2019 v 9.00 malá zasedačka