Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Záznam ze zasedání technické komise ČKAIT č. 2/2019 dne 22.2.2019

Záznam ze zasedání technické komise ČKAIT č. 2/2019 dne 22.2.2019

Přítomni: Ing. Ladislav Bukovský, Marie Báčová, Ing. Lubomír Keim, CSc., Ing. Jan Klečka, Ing. Václav Mach, Ing. Petr Sedlák, Ph.D., Ing. Lenka Wiatrová
Omluveni: Ing. Michal Drahorád, Ph.D., Ing. Robert Špalek, Ing. Josef Filip, Ph.D., Ing. Šárka Janoušková
 
Host: Ing. Filip Kalina (BIM)
Program
 1. TS ČKAIT č.01 – vypouští se ze sledování
 
 1. Normalizace
 • 2 články Ing. Macha a Ing. Veselé – bude publikováno v Z+i č.1/2019
 • JK – zveřejnění v časopise Z+i – článek výrobkové a návrhové parametry v březnu 2019
 • LB – příprava ČSN 73 1901-02 – Navrhování střech – chtějí vydat do konce 03/2019, probíhá zapracování připomínek (prof. Novotný)
 • VM – IG průzkumy – MŽP – chybí odpovědnost zpracovatele
 • VM – Informace o normě průzkumy geologické
 • nový obchodní model prodeje norem ČAS – 3 schůzky – nový prodejní systém – z našeho pohledu systém hledání a třídění – pouze ČKAIT připomínkovalo (připomínky akceptovány), uplatněny požadavky z LIŠKY na funkcionality vyhledávacího systému, představa 2020 – pro ČKAIT nelze ohraničit balíček stavebnictví (nutný přístup k většině norem); cena za celkový přístup má být stejná jako aktuální, sponzorované přístupy pro určené normy k SZ (zaplatí MMR); ČSN online má být nahrazeno jiným systémem
 • změna zákona č. 22/1997 – výrobky – sponzorované přístupy – požadavek na účinnost norem pouze v českém jazyce (některé mohou být v angličtině); rozšířit účinnost pro jiné normy než výrobkové a technické dokumenty
 • VM – požadavek na závaznost a účinnost informací v příloze
 • ČAS – úprava norem určených pro navrhování a provádění
 • Připravit revizi norem navrhování a provádění – ČKAIT – striktní požadavky, jednoznačnost a srozumitelnost
 • Ing. Keim – požadavek na revizi normy na okna
 • Ing. Keim – problém s překladem Eurokódů, poslat zásadní připomínku Ing. Petru Benešovi z ČAS
 • Ing. Mach – poslána připomínka – národní přílohy (NP) by měly být normativní (jsou informativní)
 • Ing. Keim – NP by měly být ČSN, Ing. Mach nesouhlasí
 
3.    Stavební výrobky
 • Zákon o stavebních výrobcích (ZSV) – zatím neprošel notifikací EK kladně – výtka ke 2-3 věcem, ČR má od 15.12.2018 3 měsíční lhůtu na vysvětlení v EU – pokud EU přijme vysvětlení tak potom lze pokračovat v ČR; znovu připomínkovací řízení
 • Veřejná zakázka – vyhláška o vlastnostech k ZSV – vadná koncepce zadání – pouze vlastnosti pro uvedení na trh nikoliv pro návrh a zabudování do stavby, má sloužit i pro databázi BIM – takové řešení je nedostatečné; připomínkové řízení
 • LK – skupiny vlastností, které jsou potřeba k ZSV, BIM a další – následně řešit vlastnosti z ČSN – dále stálost vlastností = životnost, odolnost výrobků atd.
  – chybí vlastnosti, které jsou nezbytné z hlediska správy a údržby a užívání stavby – TK doporučuje systém pro nezbytné vlastnosti výrobků, což je jeden ze základních požadavků pro činnost AO – informaci představenstvu – žádost o zřízení pracovní skupiny pro řešení vlastností výrobků!!!! – nabídka na spolupráci ČKAIT s Agentury ČAS – podrobné zdůvodnění; nyní je možno vstoupit pro řešení problému
  do týdne návrh:
  – LK navrne dopis pro představenstvo ČKAIT
  – LB rozbor rizik
 • Email na A- ČAS – nabízíme spolupráci ČKAIT a ČAS ohledně stavebních výrobků a BIM – Nechyba (řed. Odb. BIM), informace prof. Materna (dopis na představenstvo)
 • Připomínkovací systém ČAS – za organizaci jedno místo (za BIM – adresa bim@ckait.cz), program je nutno upravit tak, aby návrh byl volně ke stažení a bylo jej možno připomínkovat obdobně jako materiály v EKLEPu
 • MB – projektové řízení – fáze výstavbového projektu v rozporu s podmínkami projektového řízení
 • Nové připomínkování – zásadní připomínky upřesnit v dopise
 • Připomínky k BIM koncepce 2022 – zveřejnit – rozeslat Ing. Klepáčková
 • Norma zábradlí 74 3305 – změna pochůzné plochy z hlediska přístupnosti dětí – v budovách obytných požadavky jako mateřské školy – PSP řeší zcela jinak
 • Dopis ČAS – 74 3305 norma na zábradlí v rozporu s PSP – JK i článek do časopisu Stavebnictví; problém s terminologií
 • Ing. Mach – doporučení na vznik systému pro databázi výrobků
 • Ing. Keim – je připraven software pro zadávání parametrů stavebních výrobků; návrh – udělat skupiny vlastností, které se tam budou doplňovat; ČKAIT se může zapojit
 
4.    Technické standardy ČKAIT
 1. TS02 geometrické odchylky schodišť a šikmých ramp
 • Ing. Veselá – harmonogram –1. návrh konec února 2019, odsouhlasení znění – 06/2019, vydání – 09/2019 – bude rozesláno dnes 22.2. (Ing. Klečka rozešle všem členům TK k připomínkám do 22.3.)
 
 1. Vzhled povrchů viditelných
 • navrhování a hodnocení vzhledu povrchů – TK příprava osnovy – Ing. Klečka na DMS podklady – členové TK doplní podklady do DMS; poté se vytvoří osnova
 • přípustné nedostatky
 • omítkové povrchy, fasády
 • JK, Ing. Veselá – 6 částí už rozpracováno – Kontrola vzhledu podlahy, Kontrola vzhledu omítky, Kontrola vzhledu – obklady, dlažby, Kontrola vzhledu – pohledový beton, Kontrola vzhledu – SDK, Kontrola vzhledu prosklených výplní otvorů
 
 1. Stínící technika – TS na zakázku (náklady uhradí objednatel)
 • Ing. Lubinová přijala požadavky z hlediska navrhování, proběhly dvě schůzky, jednání pokračuje; zatím žádná odpověď
 • JK – paralelně příprava vzorového řešení detailů v návaznosti na všechny požadavky
  1. TS větrání budov – aktiv EPBD II
 • Stanovení výměny vzduchu v budovách pro vzdělávání a návrh vzduchotechnických systémů s příklady
 
 1. Sklo ve stavbách
 • problém užití skla ve stavbách – inspirace směrnicí OIB-Richtlinie 4 (OIB-330.4-020/15); nová verze z června 2018
 • Ing. Zápotocký – zpracuje obsah
 
5. Řešení problémů „odchylky rozměrů staveb a konstrukcí pro PS“
 • připravit požadavky na návrh rozborového úkolu
 • v budoucnu jako norma
 • poslat na ČAS dopis – řešení normalizačního úkolu
 • TNK 24 – Geometrická přesnost budov a staveb – jmenovat dalšího člena za ČKAIT
 
6. Příprava nového SZ
– Návrh HK připomínkován ČKAIT
– Báčová – pražské stavební předpisy budou zrušeny po rekodifikaci (v návrhu)
 
7. BIM
 • recenzentský systém – aktivem BIM byl zvolen Ing. Klečka dne 13.2.2019 (projednáno s prof. Maternou); nová adresa – bim@ckait.cz (správcem Ing. Klečka)
 • Ing. Klečka – problém s tiskem a uložením materiálů zaslaných k připomínkám ČKAIT
 • Ing. Filip Kalina – informace k BIM
  • 3 programy na vzdělávání BIM
  • Koncepce BIM 2022
 • Veřejné připomínkování návrhů ČAS – na odkazu drafts.unmz.cz – připomínkování malými firmami nařízení 1025 EU
 • Dokumenty za státní peníze nejsou přístupné veřejnosti
 • PS02 – připomínky k návrhům řešení
 • Smluvní vztahy a BIM nejsou v koncepci ČAS
 
Různé
 • Ing. Keim přinesl všem členům TK 1. tištěné vydání Magazínu ČAS č.1/2019
 • DMS pro TK na sdílení dokumentů – Ing. Klečka vložil dokumenty, členové TK přidají další materiály
 • 24. ročník mezinárodní konference RECYCLING 2019 – 4.-5.4.2019 v Brně v hotelu Santon
 
Úkoly z TK
 
– připravit k projednání možnosti spolupráce s ČAS k vydávání konsolidovaných verzí vybraných norem
Ing. Bukovský, Ing. Keim
T: stálý
– požadavky ČKAIT v rámci přípravy BIM
Báčová
T: stálý
– odchylky rozměrů staveb a konstrukcí pro PS – připravit požadavky na návrh rozborového úkolu
všichni členové TK
T: stálý
– koncept normalizace od ČKAIT z hlediska požadavků v návaznosti na rekodifikaci SZ
všichni členové TK
T: 22.3.2019
– TS – vzhled povrchů viditelných – příprava osnovy
všichni členové TK
T: 22.3.2019
– článek do Z+i –návrhové vs. výrobkové parametry
Ing. Klečka
T: březen 2019
– TS02 geometrická přesnost schodišť – připomínky
všichni členové TK
T: 22.3.2019
– vložit materiály do DMS
všichni členové TK
T: 22.3.2019
– dopis – Nechyba (BIM) a představenstvo ČKAIT
Ing. Bukovský
T: březen 2019
– článek do časopisu Stavebnictví – o normě na zábradlí 74 3305 a PSP
Ing. Klečka
T: duben 2019
– dopis na TNK 24 – řešení odchylek rozměrů staveb
TK
T: březen 2019
 
Zapsala: Ing. L. Wiatrová
Schválil: Ing. L. Bukovský
 
Příští setkání 22.3.2019 v 9.00 malá zasedačka