Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Záznam ze zasedání technické komise ČKAIT č. 3/2017 dne 30. 3. 2017 od 9:00 hod.

Záznam ze zasedání technické komise ČKAIT č. 3/2017 dne 30. 3. 2017 od 9:00 hod.

 
Přítomni Marie Báčová, Ing. Hedviga Klepáčková, Ing. Šárka Janoušková, Ing. Ladislav Bukovský, Ing. Jan Klečka, Ing. Ing Lubomír Keim, CSc
Omluveni:, Ing. Zdeněk Žabička, Ing. arch. Zdena Umlášková, Ing. Michal Drahorád, PhD., Ing. Robert Špalek, Ing. Václav Mach

 
Návrh programu
 1. TS návrh výšky místností - Ing. Veselá PhD, L.
 • připomínkové řízení (Ing. Pater „zápis Př k TS. 1. ukázka by se měla předložit nejprve Př a potom to začít propagovat, např. v Z+i, v OK apod. Bylo by vhodné taky pro jednání Př vysvětlit vazbu TS na ČSN, ČSN EN dané problematiky. Na SD bych doporučil informaci v diskuzi, že je to po připomínkách na světě, a vyzvat delegáty k návrhům dalších témat TS. Za sebe iniciativu AK velice vítám a budu ji v Př podporovat.“
 • připomínky Ing. M. Horák
 • LK – tolerance rozměrů – jednoduchý, návrhová výška např. - +2 cm, v rámci vrstvení konstrukcí vyrovnávací vrstva nebo analýzy, která řeší minimální požadovanou výšku
  projektant navrhne o doložitelnou rozměr vyšší v DUR a DSP konkrétní doporučené (orientační) hodnoty, pro DPS přesnější výpočet
 • metodiku a výpočty doporučuje ponechat jako důvodovou zprávu
 • pro rozpočtování stávajícími rozpočtovými systémy se užívá provádění stavby podle platných norem, v navrženém případě dojde u veřejných zakázek k neshodě mezi požadavky PD a platných ČSN a k neshodě s popisovníky rozpočtových systémů, což lze hodnotit jako vadu zadání dle NOZ
 1. žádost o vyjádření k nemožnosti dosahovat ve stavební výrobě rozměry bez odchylek - - k jednání s SPS na MMR Ing. Synek
 • návrh změn zejména se zaměření na schody připraví AO z MTS včetně metodiky měření
 • TP správná praxe schody - komunikace s orgánem zajišťujícím bezpečnost – nutná vrstva vyrovnávající odchylky
 1. odchylky rozměrů staveb a konstrukcí
 • LK výrobce nedeklaruje tolerance rozměrů výrobků
 1. Kvalita veřejných zakázek
 • semináře (roadshow) – kvalifikace AO pro technické specifikace k ZVZ
 • školení LK doklady k výrobkům
 1. Spolupráce / součinnost v oblasti technické normalizace a působnosti stavebního zákona a její ukotvení
 • probíhá rekonstrukce normalizačního orgánu z důvodu legislativních změn
 • vizi platformy spolupráce, priority vůči úřadu z hlediska národních norem, neopomenutelný účastník ČKAIT a priority, příprava memoranda (LK+LB) …
  • řešení přístupu do norem a aktuální verze…
  • do doby změny normalizačního orgánu nelze řešit
 • TK nebude řešit jednotlivé normy, musí řešit specialisté – osoby či pracovní skupiny na normu
 • ČSN pro navrhování a provádění – 49, 72, 73, 74 – odborníky v návaznosti „rekonstrukce“ TNK jako nevládní organizace s přeneseným výkonem státní správy = oblast uživatelé norem
 • nezbytné stanovení koncepce včetně odměn pracovníkům LB projedná po statutu s Ing. Paterem – středisko TK
 • odeslán dopis předsedy ČAKIT Ing. Křečka k podpoře vydání schváleného návrhu ČSN 73 1901-1- - dopis ČKAIT na UNMZ, obdobné ČKA a MMR, UNMZ váže vydání na vydání všech dle požadavku MPO
 • návrh ČSN 73 1901-2 odmítnout části k provádění, omezuje použití některých výrobků, zejména DHF, odmítnout informativní přílohy, jejichž věrohodnost není doložena.
 • ČKAIT musí definovat požadavky pro projednání – členové TK připraví návrhy do příštího jednání, VM - připraví koncepci návrhu projednání
 1. Technické návody – zástupci od TZUS - ?ověřování funkčních vlastností bez ohledu na ČSN, stálost vlastností?
 • ověřování deklarovaných vlastností pro navrhování –
 • do horizontálních pracovních skupin zástupce ČKAIT 32-až 35 (Ing. Praxl, Ing. Špačková)

 
Různé:
 • zástupci ČKAIT do TNK –připravit koncepci status
 • porada WEB – není zápis
 • na základě jednání s ČSSI návrh status člena TNK – návrh VM (neodsouhlasil, nepřítomen)

 
Návrh obsahu činnosti TK v roce 2017
 • metodika řešení návrhových vlastností výrobků do staveb i v návaznosti na přípravu zákona o stavebních výrobcích
 • ověřování deklarovaných vlastností výrobků při jejich přejímání (Ing. L. Keim)

 
činnosti TK v roce 2017
 • technická standardy,
 • normalizace, normy, činnost AO v normalizaci a spolupráce s UNMZ
 • metodika řešení návrhových vlastností výrobků do staveb i v návaznosti na přípravu zákona o stavebních výrobcích
 • ověřování deklarovaných vlastností výrobků při jejich přejímání (Ing. L. Keim) návrh TS
 • TS seznam nezbytných dokladů JK
 • TS vzhled a hodnocení vzhledu
 • Optische mangel in Bild - publikace objednat do knihovny, zvážit překlad a vydání v ČR
 • prediktivní údržba staveb

 
Operativní:
 • vhodný článek byt nebo atelier
 • Ing. arch. Umlášková navrhuje své odstoupení z členství z TK
Příští schůzka
Připravil L. Bukovský