Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Záznam ze zasedání technické komise ČKAIT č. 3/2019 dne 22.3.2019

Záznam ze zasedání technické komise ČKAIT č. 3/2019 dne 22.3.2019

Přítomni: Ing. Ladislav Bukovský, Marie Báčová, Ing. Jan Klečka, Ing. Václav Mach, Ing. Lenka Wiatrová
Omluveni: Ing. Michal Drahorád, Ph.D., Ing. Robert Špalek, Ing. Josef Filip, Ph.D., Ing. Šárka Janoušková, Ing. Petr Sedlák, Ing. Lubomír Keim, CSc.
Host: Ing. Žanet Hadžič (MMR ČR)
 
Program
 1. Normalizace
 • LB – příprava ČSN 73 1901-02 – Navrhování střech – chtějí vydat do konce 03/2019, probíhá zapracování připomínek (prof. Novotný); problém – připomínky s požadavky výrobců
 • Návrh ČSN 730540-2 – Tepelná ochrana budov – část 2 – Požadavky – zbytečně složité, není jednoznačně řešen problém kondenzace, tedy problém ZP 3; nadměrné odkazy do jiných norem; odstranit energetické požadavky; TNK 43 Stavební tepelná technika – člen Ing. Jaroslav Šafránek, CSc., za ČKAIT
 • ŽH – změna přístupu ke schvalování norem navrhování a provádění, zejména těch, které mají být určené; konzultace předem s MMR
  – komory ČKA a ČKAIT by měly řešit připomínky – vazby na veřejný zájem; nultý návrh – řešit koncepci a obsah před připomínkami – týká se i překládaných norem
  – TK doporučuje toto řešení
  – chybí koncepce jak mají vypadat normy pro navrhování a provádění z věcného hlediska
  – normy návrhové a prováděcí úplným překladem a upravit, aby byly kompatibilní s právními předpisy
  – řešení změn obdobně jako změny právních předpisů
– neexistuje žádná metodika, jak mají normy vypadat; normy by měly být jasné a přesné
– návrh – všechny normy se budou přejímat pouze úplným překladem
– konečný návrh normy musí odsouhlasit MMR
– návrh na vytvoření čtyřstranné dohody mezi MMR, ČAS, ČKA a ČKAIT (konsolidovaný názor)
       – normy se musí dělat primárně pro uživatele; problém – výrobci si prosazují své zájmy
 • ČSN P ISO 6707-1 Pozemní a inženýrské stavby – Terminologie –
  Část 1: Obecné termíny – připomínkování:
  – Báčovánení kompatibilní s řádným překladem, např. „Building“ v dalších významech (stavba, tvorba, záměr apod.), je nutné vysvětlení použití termínu v angličtině
  • chybí termíny podle platných právních předpisů a kompatibilita podle jednotlivých předpisů; špatně technické výrazy
  • cíl normy není naplněn – musí být přesně určen, řídí se právem státu, kde bude
  • Ing. Hadžič – pokud bude problém s právními předpisy – tak písemně nesouhlas poslat na MMR Ing. Hadžič
 • Dílčí závěr nedoporučujeme publikovat jako ČSN – je v rozporu s právními předpisy – zaslat Ing. ŽH dopis
 • Ing. Mach – je připravena nová ČSN 73 1004 Zakládání staveb; zpracovatelem je ČKAIT – doc. Ing. Masopust, CSc.; před rozesláním k připomínkování bude zaslána k vyjádření MMR (viz bod 1.3.)
 
3. Stavební výrobky
 • Zákon o stavebních výrobcích (ZSV) – zatím neprošel notifikací EK kladně – výtka ke 2-3 věcem, ČR má od 15.12.2018 3měsíční lhůtu na vysvětlení v EU – pokud EU přijme vysvětlení tak potom lze pokračovat v ČR; znovu připomínkovací řízení
 • TK doporučuje systém pro nezbytné vlastnosti výrobků, což je jeden ze základních požadavků pro činnost AO – informaci představenstvu – žádost o zřízení pracovní skupiny pro řešení vlastností výrobků – nabídka na spolupráci ČKAIT s Agentury ČAS – podrobné zdůvodnění; nyní je možno vstoupit pro řešení problému
  návrh:
  – LK navrhne dopis pro představenstvo ČKAIT
  – LB rozbor rizik
 • Email na A- ČAS – nabízíme spolupráci ČKAIT a ČAS ohledně stavebních výrobků a BIM – Nechyba (řed. Odb. BIM), informace prof. Materna (dopis na představenstvo)
 • Nové připomínkování – zásadní připomínky upřesnit v dopise
 • Dopis ČAS – 74 3305 norma na zábradlí v rozporu s PSP – JK i článek do časopisu Stavebnictví; problém s terminologií
 
4. Technické standardy ČKAIT
 1. TS02 geometrické odchylky schodišť a šikmých ramp
 • zpoždění s připomínkami –Ing. Veselá – harmonogram – 1. návrh předán 22.2.2019 členům TK k připomínkám, odsouhlasení znění – 06/2019, vydání – 09/2019
 • Ing. Veselá doplní Vyhl. č. 398/2009 Sb. – bezbariérovost; Ing. Hadžič to poté pošle ke kontrole svému kolegovi
 • doplnit také rampy
 
 1. Vzhled povrchů viditelných
 • navrhování a hodnocení vzhledu povrchů – TK příprava osnovy – Ing. Klečka na DMS podklady – členové TK doplní podklady do DMS; poté se vytvoří osnova
 • přípustné nedostatky; omítkové povrchy, fasády; problém s výrobci – snaží se prodloužit termín převzetí
 • JK, Ing. Veselá – 6 částí už rozpracováno – Kontrola vzhledu podlahy, Kontrola vzhledu omítky, Kontrola vzhledu – obklady, dlažby, Kontrola vzhledu – pohledový beton, Kontrola vzhledu – SDK, Kontrola vzhledu prosklených výplní otvorů
 
 1. Stínící technika – TS na zakázku (náklady uhradí objednatel)
 • Ing. Lubinová přijala požadavky z hlediska navrhování, proběhly dvě schůzky, jednání pokračuje; zatím žádná odpověď
 • JK – paralelně příprava vzorového řešení detailů v návaznosti na všechny požadavky
 • dočasně vypouštíme ze sledování do doby akce Ing. Lubinové
  1. TS větrání budov – aktiv EPBD II
 • Stanovení výměny vzduchu v budovách pro vzdělávání a návrh vzduchotechnických systémů s příklady
 
 
 1. Sklo ve stavbách
 • problém užití skla ve stavbách – inspirace směrnicí OIB-Richtlinie 4 (OIB-330.4-020/15); nová verze z června 2018
 • Ing. Zápotocký – zpracuje obsah
 • problém – např. skleněné fasády (2 aktuální příklady Praha a Brno), skleněné výtahy, schody
 
5. Řešení problémů „odchylky rozměrů staveb a konstrukcí pro PS“
 • připravit požadavky na návrh rozborového úkolu; v budoucnu jako norma
 • poslat na ČAS dopis – řešení normalizačního úkolu
 
6. Příprava nového SZ
 • Návrh HK připomínkován ČKAIT
 • přišlo cca 1 600 připomínek – vypořádání v 2. pol. března
 • ŽH návrh – nově bude prováděcí dokumentace závazná
 
7. BIM
 • Připomínky odeslané za ČKAIT k PS02 i další odeslány
  • Co s dokumenty a k čemu budou sloužit
  • Dokumenty k BIM – postup vývoje
  • Materiály nejsou navázány na koncepci BIM a k praktickému použití
  • Cílem má být metodika, která nerozvíjí požadavky rozvoje staveb a SZ
  • Nepochopena terminologie, která se užívá
  • Řeší projektové řízení, které není zcela použitelné při výskytu rizik pro AO
  • BIM řeší stavební záměry, příkladem je předložena IT zakázka
  • Průzkumy preferencí BIM na ČAS
 • recenzentský systém – aktivem BIM byl zvolen Ing. Klečka (bim@ckait.cz) – průběžně posílány připomínky ČKAIT
 • Ing. Klečka – problém s tiskem a uložením materiálů zaslaných k připomínkám ČKAIT byl již vyřešen
 
Různé
 • SVI – chyby tisku standardu TS č. 01, opravenka
 • doc. Ing. Jan Kaňka, Ph.D. a Ing. Milan Zápotocký jmenováni ČASem v březnu do TNK 60 a 76 za ČKAIT
 • článek do Z+i – Ing. Klečka – předán
 • Ing. Bukovský – norma na využití recykl. materiálů ve stavebnictví; Technická normalizační informace – katalog druhotných surovin
 • Ing. Hadžič – nový zákon o soudních znalcích je problém – není definice oboru; návrh na nový požadavek – noví soudní znalci budou podle oborů autorizace; problém – autorizovaní architekti můžou razítkovat více oborů
 • Ing. Hadžič – možnost společného stanoviska MMR a ČKAIT
 
 
 
 
Úkoly z TK
 
 
– připravit k projednání možnosti spolupráce s ČAS k vydávání konsolidovaných verzí vybraných norem
Ing. Bukovský, Ing. Keim
T: stálý
– požadavky ČKAIT v rámci přípravy BIM
Báčová
T: stálý
– odchylky rozměrů staveb a konstrukcí pro PS – připravit požadavky na návrh rozborového úkolu
všichni členové TK
T: stálý
– koncept normalizace od ČKAIT z hlediska požadavků v návaznosti na rekodifikaci SZ
všichni členové TK
T: 3.5.2019
– TS – vzhled povrchů viditelných – příprava osnovy
všichni členové TK
T: 3.5.2019
– TS02 geometrická přesnost schodišť – připomínky
všichni členové TK
T: 3.5.2019
– vložit materiály do DMS
všichni členové TK
T: 3.5.2019
– dopis – Nechyba (BIM) a představenstvo ČKAIT
Ing. Bukovský
T: duben 2019
– článek do časopisu Stavebnictví – o normě na zábradlí 74 3305 a PSP
Ing. Klečka
T: po připomínkách dotčených orgánů
– dopis na TNK 24 – řešení odchylek rozměrů staveb
TK
T: duben 2019
 
Zapsala: Ing. L. Wiatrová
Schválil: Ing. L. Bukovský
 
Příští setkání 3.5.2019 v 9.00 malá zasedačka