Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Záznam ze zasedání technické komise ČKAIT č. 4/2017 dne 5. května 2017 od 9:00 hod.

Záznam ze zasedání technické komise ČKAIT č. 4/2017 dne 5. května 2017 od 9:00 hod.

 

Přítomni Marie Báčová, Ing. Hedviga Klepáčková, Ing. Ladislav Bukovský, Ing. Jan Klečka, Ing. Lubomír Keim, CSc, Ing. Václav Mach

Omluveni:, Ing. Zdeněk Žabička, Ing. arch. Zdena Umlášková, Ing. Michal Drahorád, PhD., Ing. Robert Špalek, Ing. Šárka Janoušková,


 

Návrh programu

 1. TS návrh výšky místností - Ing. J. Klečka

 • ze současných připomínek konsolidované znění, rozeslat na AO k připomínkám,

 • pro UR a DPS tabulkové mezní přirážky, pro DPS i možné přesnější hodnoty v závislostech na přesném zadání

 • podklad konečné znění + připomínkovací tabulka metodika připomínkování

 1. žádost o vyjádření k nemožnosti dosahovat ve stavební výrobě rozměry bez odchylek - - k jednání s SPS na MMR Ing Klečka

 • navrhovaná změna – přidat slovo návrhová

 1. odchylky rozměrů staveb a konstrukcí

 • ČSN použití výrobků ve stavebnictví – požadavky užití ve stavbě

 • iniciativa – převod národních příloh do ČSN – tlak ČKAIT, nejpozději při změně normy

 1. Kvalita veřejných zakázek

 • semináře (roadshow) – kvalifikace AO pro technické specifikace k ZZVZ

 • školení LK doklady k výrobkům

 • připravit obsah LB+MB včetně terminologie

 1. Spolupráce / součinnost v oblasti technické normalizace a působnosti stavebního zákona a její ukotvení

 • nezbytné stanovení koncepce včetně odměn pracovníkům LB projedná po statutu s Ing. Paterem – středisko TK – LB projedná na poradě RPRP, zda je vhodné podporovat naši činnost v normalizaci

 • ČKAIT musí definovat požadavky pro projednání – členové TK připraví návrhy do příštího jednání, VM - připraví koncepci návrhu projednání

 • zástupci ČKAIT – národní přílohy a ČSN, informace o EN navrhování a provádění, informace o tvorbě nových

 • vzájemná spolupráce a informování,

 • TK doporučí národní přílohy,

 • organizační zástupce ČKAIT

 • projednat použití informací člena TNK v rámci ČKAIT s UNMZ

 • návaznost na BIM knihovny, vložit do koncepce zavedení BIM

 1. Technické návody – zástupci od TZUS - ověřování funkčních vlastností bez ohledu na ČSN, stálost vlastností?

 • do horizontálních pracovních skupin zástupce ČKAIT 32 (ZP 3), 35 (ZP 7), volná i 34 podskupina ZP 6
  ZP 2 - Ing. Vl. Špačková Ing. Hnízdlem jmenována

 • ČKAIT již zastupuje Ing. Jiří Šála CSc ve skupině 34 podskupina k (ZP 6)


 

Různé:

 • zástupci ČKAIT do TNK –připravit koncepci status , předat na RPRP (návrh VM)

 • WEB – připravena maketa jako podklad k zadávacímu řízení


 

Návrh obsahu činnosti TK v roce 2017

 • metodika řešení návrhových vlastností výrobků do staveb i v návaznosti na přípravu zákona o stavebních výrobcích

 • ověřování deklarovaných vlastností výrobků při jejich přejímání (Ing. L. Keim)


 

činnosti TK v roce 2017

 • technická standardy,

 • normalizace, normy, činnost AO v normalizaci a spolupráce s UNMZ

 • metodika řešení návrhových vlastností výrobků do staveb i v návaznosti na přípravu zákona o stavebních výrobcích

 • ověřování deklarovaných vlastností výrobků při jejich přejímání (Ing. L. Keim) návrh TS

 • TS seznam nezbytných dokladů JK – předal e-mailem

 • TS vzhled a hodnocení vzhledu

 • Optische mangel in Bild - publikace objednat do knihovny, zvážit překlad a vydání v ČR

 • prediktivní údržba staveb


 

Operativní:

 • vhodný článek byt nebo atelier

 • Ing. arch. Umlášková odstupuje z členství z TK, TK akceptuje a děkuje za spolupráci

 • Ing. Žabička odstupuje z členství z TK, TK akceptuje a děkuje za spolupráci

 • Ing. Petr Sedlák, Ph.D. navržen OK Brno do TK,TK souhlasí a zve jej na příští zasedání

 • Ing. V Mach navrhuje za člena Ing. Filipa z Ústecké oblasti, pozve jej na příští zasedání TK

Příští schůzka 23.6.2017. v 9.00 hod v budově ČKAIT Sokolovská

Připravil L. Bukovský