Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Záznam ze zasedání technické komise ČKAIT č. 4/2018 dne 18.5.2018

Záznam ze zasedání technické komise ČKAIT č. 4/2018 dne 18.5.2018

Přítomni: Ing. Ladislav Bukovský, Ing. Jan Klečka, Ing. Václav Mach, Ing. Šárka Janoušková, Ing. Hedviga Klepáčková, Ing. Petr Sedlák, Ph.D., Marie Báčová, Ing. Lubomír Keim, CSc, Ing. Lenka Wiatrová

Host: Ing. Dominika Hejduková

Omluveni: Ing. Robert Špalek, Ing. Michal Drahorád, Ph.D., Ing. Josef Filip, Ph.D.
Program
 1. Normalizace
 • projednání návrhu ČSN okna – rozpor za ČKAIT z hlediska absence dalších požadavků na stavby – akceptovalo MMR
 • LK platné/konzolidované znění norem z hlediska Agentury CAS nejde – muselo by se jednat o novou službu (přejímáme normy v PDF formátu), ale připravuje se zpřístupnění ČSN přes ASPI
 • LB + LK připraví k projednání možnosti spolupráce s CAS k vydávání konsolidovaných verzí vybraných norem – z počátku po projednání konkrétních požadavků na aktivu statika
 • ČKAIT se může dohodnout na obchodním modelu – aktuální znění, nejedná se však o ČSN; komentář k normě – max. 50 % textu normy
  společenstvo kominíků – ČAS vydá komentované znění, které není ČSN
 • Směrování publikace norem do budoucnosti – digitalizace a publikace v XML
 • Požadavek přes Ing. Loukotu (digitalizace) a článek – VM
Projednat možnost úpravy platnosti norem k sjednanému datu 2 x ročně leden a červenec do článku VM
EN – do ½ doku od zaslání, platnost od 1., pokud MMR požádá, účinnost může být později,
 • Náměty VM
  • Geotechnické konstrukce – aktiv geotechniků zaslal dopis
  • VM staženo – Národní stanovené parametry (NSP) uvedené v přílohách EN, jsou v ČR informativní
  • pošle dotaz ke splnění příloh ČSN
 • Technická politika komory
  Text ČKAIT a technická normalizace od VM – email z 31.3.2018 – všichni poslat připomínky
 • poslat k připomínkování aktivům
 • LK –  Koncepce technické normalizace předkládá ÚNMZ – jako dokument MPO – stavebnictví, všechny komory, neopomenutelný zájem (stavebnictví), koncepce ČAS – stavebnictví neveřejné!
  stavebnictví oprávněný zájem, mě by platit stát
  - projednat s předsedou
 • Řešit technickou politiku – poziční dokument
 • Ing. Klepáčková – zástupci ČKAIT ve 3 pracovních skupinách – Ing. Hladík (prac.sk. pro hmotné a stavební právo), Ing. Loukota + Ing. Hnízdil (digitalizace), Ing. Vaverka (úz. plánování); všechny 3 skupiny už zasedaly – zápisy budou zveřejněny
 • ISO 6707 – terminologická – mezinárodní norma, jak vnímat ISO normy
 1. Stavební výrobky
 • Aktuálně bude zpracován návrh zákona zřejmě v červnu t.r.
 • HK – mezirezortní vypořádání připomínek k zákonu o staveb. výrobcích (15.6.) – schůzka TK v červnu
 1. Technické standardy ČKAIT
 • Autorské či úřední dílo – diskuse, nevhodnost a rizika autorského díla, nevhodnost autorské smlouvy, připomínkující jsou též autory, řešit na RPRP
  buletin advokacie JUDr. Horák, Ph.D. – 20.10.2014
 • Nezbytné aktualizace, musí proti vůli autora akceptovat potřeby ČKAIT a respektovat právní předpisy
 • upravit návrh osnovy dle ČSN, aby byl možný jednoduchý přechod
 • Báčová – licenční nakladatelská smlouva x osobnostní práva, podlicence
  1. TS01 návrh výšky místností – připraveno k vytištění, hotovo
  2. TS02 geometrické odchylky schodišť a ramp
 • Veselá, Klečka – všichni pošlou připomínky Ing. Klečkovi do 10 dní
  1. TS odchylky rozměrů staveb a konstrukcí pro PS – v přípravě
 • návrh rozborového úkolu
  1. Vzhled povrchů viditelných
   Norma pro omítkové povrchy
   Navrhování a hodnocení vzhledu povrchů – příprava osnovy
  2. TS odvodnění mostů
   Návrh a provádění – VM
  3. Stínící technika, TS na zakázku (náklady uhradí objednatel)
 • TS – návaznost a přednormy pro vlastnosti výrobků, které nejsou definovány a jsou nezbytné pro navrhování výrobků do staveb
 • osnova vyjde za ČKAIT, potom jako norma ČSN
 • technické listy
Řízení standardů – pravidelná aktualizace
 
 1. GDPR
 • Předělávají se smlouvy
 • Podpůrné a základní zpracování – AO – podpůrné zpracování a oprávněný zájem
 • Báčová – ČKAIT vydá kodex, pověřenec Komory, není zatím adaptační zákon
 
 
 1. Příprava SZ
 • Veřejný zájem – definovat
 • Diskuse k veřejnému zájmu – vytvořit pracovní skupiny
  kterou část si vezme kdo k analýze
 1. BIM
 • Prac. skupina 7 – MPO zdigitalizovat parametry CPR jako základ standardizace výrobků -  nesouhlas
 • Parametry výrobků dle použití
 • Vztahy – ČAS – MPO – BIM – ovlivňování výrobci
  grafické informace pro PS na prvcích konstrukčního charakteru
  ČAS rešerše standardů
 • Zástupci ČKAIT – požadavky na výrobky do BIM
 • Koncepce ČKAIT k BIMu projednat s ČAS
 • Jak odborníci AO vstupují do systému přípravy BIM
  Účasti AO na tvorbě obsahu BIM – autorství, připomínky oponentace je možná pozdě
 • V pracovní skupině vlády prof. Materna za ČKAIT
 • V pracovních skupinách ČAS oponenti AO
 • Vedení ČKAIT by mělo koordinovat snažení, aby byli zástupci v přípravě koordinovaní
 • Publikovat požadavky ČKAIT vzhledem k MPO v rámci přípravy BIM, informovat členskou základnu, zajistit AO schopné řešit oponentury – připraví MB
 • Dohoda s CAS jak normy, tak BIM, neopomenutelný účastník k připomínkám
 
Různé
 • Navrhujeme zřídit termínovou listinu ČKAIT s přesahem nejméně 3 roky, systém změn RSS
 • ZSV 15. 6. 2018
 • Asfaltové směsi – NTO – 3 měsíce – nutné do měsíce
  - ověřování výrobků pro jednu stavbu
 • JK – změna PSP; vyšly ČSN P ISO 6707 – 1,2 - Pozemní a inženýrské stavby – Terminologie; návrh na další TS – okna
Organizační
 • Ing. Pater zvýšení rozpočtu TK – převod z nefunkčních komisí
 • V červnu pozvat zástupce CTN Ing. J. Korbela + SVI Ing. DH – projednání spolupráce TS a normy ovlivňující činnost AO, činnost CTN do budoucna
 • Pozvání zástupce ČAS na příští jednání
Úkoly z TK
 
– připravit k projednání možnosti spolupráce s ČAS k vydávání konsolidovaných verzí vybraných noremIng. Bukovský, Ing. KeimT: stálý
– připomínky k TS02všichni členové TKT: 22.6.2018
– připomínky k textu technické normalizace od Ing. Machavšichni členové TKT: 22.6.2018
– článek k normalizaciIng. MachT: červen 2018
– požadavky ČKAIT v rámci přípravy BIMBáčováT: stálý
 
Zapsala: Ing. L. Wiatrová
Schválil: Ing. L. Bukovský
 
Příští setkání 22. 6. 2018 v 9.00 malá zasedačka