Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Záznam ze zasedání technické komise ČKAIT č. 4/2019 dne 3.5.2019

Záznam ze zasedání technické komise ČKAIT č. 4/2019 dne 3.5.2019

Přítomni::  Ing. Ladislav Bukovský, Ing. Jan Klečka, Ing. Václav Mach, Ing. Petr Sedlák, Ph.D., Ing. Šárka Janoušková, Marie Báčová, Ing. Lenka Wiatrová
Omluveni: Ing. Michal Drahorád, Ph.D., Ing. Robert Špalek, Ing. Josef Filip, Ph.D., Ing. Lubomír Keim, CSc.
Hosté: Ing. Žanet Hadžič (MMR ČR), Jaroslav Nechyba (ředitel odboru Koncepce BIM – ČAS)
 
Program
 
 1. Normalizace
 • Ing. ŽH – nový přístup k návrhovým a prováděcím normám staveb – LB rozešle členům TK připomínky MMR k návrhu ČSN 73 6058 – Jednotlivé, řadové a hromadné garáže (problém – např. nedostatečná šířka stání pro běžná auta)
  • MMR připravuje vytvoření dokumentu řešící přípravu návrhových a prováděcích norem ve spolupráci s ČKAIT, ČAS a ČKA; návrh – posílat 1. připomínkový návrh všech nových norem nejdříve MMR; normy mají řešit pouze nejdůležitější věci z hlediska základních požadavků
  • normy pro výkon činnosti AO musí řešit garant = MMR ČR
  • požadavek na vytvoření Koncepce, jak mají vypadat normy pro navrhování a provádění
  • požadavek na srozumitelnost norem i pro středoškoláky, nepřípustné jsou vědecké studie
  • návrh trojstranné dohody k návrhovým a prováděcím normám i předpisům
  • MMR už nebude jako zástupce v TNK, bude mít pouze právo veta; MMR hájí veřejný zájem stavebnictví; MMR je gestor SZ
  • návrh na spolupráci MMR a TK – MMR bude posílat TK k připomínkám normy, příp. pošle také své připomínky; společné jednání MMR a ČKAIT a ČKA
 • TK schválen návrh jmenování do TNK Ing. Václava Petráše – AI pro požární bezpečnost a pozemní stavby ČKAIT (č. 0201505) – do TNK 126 Komíny
 • členové TNK – informovat ČKAIT o připravovaných normách, jednou ročně schůzka zástupců ČKAIT v TNK na půdě ČKAIT (až bude zpracována metodika na normy)
 • problém EN norem:
  • akademická sféra, normy nejsou srozumitelné a použitelné, jedná se o vědecká díla (např. nová tepelně technická norma – příliš dlouhá a složitá)
  • normy podléhají lobbingu výrobců i v rozporu s chráněnými zájmy státu
  • normy by měli zpracovávat odborníci z praxe
  • ČSN 73 1901-02 – Navrhování střech – připomínkováno ČKAIT, probíhá zapracování připomínek
  • nový email ČKAIT na připomínkování norem – normy@ckait.cz
  • Ing. Mach – nová norma ČSN 73 1004 Navrhování základů staveb (zpracovatel ČKAIT) poslána k připomínkám Ing. Hadžič
  • představenstvo ČKAIT – TK má předložit představenstvu návrh, jakým způsobem má ČKAIT řešit proces normalizace
  • TK předložilo návrh Shromáždění delegátů 30.3.2019 na vznik nové pracovní pozice na zajištění informací o normách pro členy komory a pro připomínkování norem (obdobně jako je to u legislativy)
  • připomínkování norem je řešit režim oběhu návrhů v omezené skupině odborníků ČKAIT
 
2.  Rekodifikace SZ
 • není návrh hmotného stavebního práva
 • dokumentace na centrálním úložišti – riziko bezpečnosti vlastníků
 • digitalizace – propojení systémů veřejné správy a kompatibilita
 • požadavek na přesné definování Dokumentace, která má být uložena v archivech SÚ pro veřejné a soukromé stavebníky
 
3.  Další předpisy
 • Báčová – Zákon o odpadech – připomínky MMR – není kompatibilní s rekodifikací
 • ŽH – Prašnost staveb – odmítlo MMR, Ministerstvo životního prostředí souhlasilo, ale bude to doporučené – vydání společně s MMR
4.      Technické standardy ČKAIT
 1. TS02 geometrické odchylky schodišť a šikmých ramp
 • Ing. Veselá – harmonogram – 1. návrh předán 22.2.2019 členům TK k připomínkám, odsouhlasení znění – 06/2019, vydání – 09/2019 – návrh odeslán e-mailem Ing. ŽH
 • 2. doplněný návrh bude rozeslán Ing. Klečkou členům TK k připomínkám 11.5.2019 – termín odeslání připomínek Ing. Veselé je do konce května 2019
 • Ing. Ž. Hadžič předá bezbariérovost ke kontrole kolegovi
 
 1. Vzhled povrchů viditelných
 • navrhování a hodnocení vzhledu povrchů – TK příprava osnovy – Ing. Klečka na DMS podklady – členové TK doplní podklady do DMS; poté se vytvoří osnova
 • přípustné nedostatky
 • omítkové povrchy, fasády
 • JK, Ing. Veselá – 6 částí už rozpracováno – Kontrola vzhledu podlahy, Kontrola vzhledu omítky, Kontrola vzhledu – obklady, dlažby, Kontrola vzhledu – pohledový beton, Kontrola vzhledu – SDK, Kontrola vzhledu prosklených výplní otvorů
 
 1. Sklo ve stavbách
 • problém užití skla ve stavbách – inspirace směrnicí OIB-Richtlinie 4 (OIB-330.4-020/15); nová verze z června 2018
 • Ing. Zápotocký – zpracuje obsah, LW urguje
 
5.   Řešení problémů „odchylky rozměrů staveb a konstrukcí pro PS“
 • připravit požadavky na návrh rozborového úkolu
 • v budoucnu jako norma
 • poslat na ČAS dopis – řešení normalizačního úkolu
 • TNK 24 – Geometrická přesnost budov a staveb – jmenovat dalšího člena za ČKAIT – návrh vyhledat vhodného zástupce
 
 
6. BIM
 • problém – v týmu pracovní skupiny chybí zástupci pozemních staveb – není jednotná metodika
 • ředitel J. Nechyba (odbor Koncepce BIM):
  • nabídnout veřejnosti určité standardy (FIDIC) dopravní stavby, alternativa pro pozemní stavby
  • Klasifikační systém (KS) – je systém třídění (8 komponentů – celý životní cyklus stavby), datový standard stavebnictví, sdílení dat ve stavebním procesu; komplexní problematika, rešerše systémů; evoluční systém, nabízený pro sektor stavebnictví
  • 3 možnosti KS – Anketa – 1.) implementace zahraničního klasifikačního systému s možností aktivní spolupráce s tvůrci klasifikačního systému, 2.) derivát zahraničního klasifikačního systému – jednorázové převzetí a pak následný nezávislý vývoj v ČR, 3.) vývoj vlastního českého klas. systému – 63 % hlasovalo pro návrh č. 1
  • ČAS má zájem koupit KS CoClass ze Švédska – workshop s prezentací CoClass 7.5.
  • JN – bude zajištěno, že KS bude možno implementovat do jiných SW
  • VM – požadavek na kompatibilitu ve střední Evropě – neřešen
  • MB – Stavební terminologie
  • standardizace – kompatibilita se SW hlavních výrobců, výrobci se musí přizpůsobit nebo vytvořit převodní můstek
  • inovační segment stavebnictví
  • srozumitelnost v českém jazyce
  • konstrukce x stavební výrobky – KS není vybrán; JN – zahájena intenzivní práce na výběru systému – 1. termín do konce června 2019
  • TZÚS – bude řešit vlastnosti výrobků i nad rámec regulace
  • Ing. Keim – aktuálně se pořizují základní data výrobků, ve 2. fázi bude digitalizace dat
  • JN doporučuje sledovat portál – www.koncepcebim.cz – kde jsou všechny aktuální informace (články, pilotní projekty, pracovní skupiny, koncepce BIM a další)
  • JN – standardizovaná smlouva a zavedené systémy projektového řízení – metodika – není to závazné, bude zveřejněno, slouží pouze jako podklad pro další využití; záměrem je výběr ze standardů
  • není řešeno použití a rozsah BIM pro stavební řízení
 • řeší zejména odborníci na dopravní stavby
  • nejsou řešeny pozemní stavby
  • smlouvy FIDIC velmi omezeně použitelné pro pozemní stavby
 • JN – nový Online systém ČASu na připomínkování dokumentů – nutné přihlašovací údaje do systému; umožněna možnost vyhledávání v textu, kopírování a tisk
 • J. Nechyba – článek do časopisu Stavebnictví o klasifikačním systému
 • Ing. Klečka – článek do Z+i o BIMu (s odkazy na web ČAS)
 • Ing. Hadžič – nadlimitní veřejné zakázky (nad 5 mil. Kč) budou v BIMu povinné od roku 2022; ŽH je členem pracovní skupiny vlády za MMR ke koncepci BIMu
 • Báčová – rakouská komora má SW na archivaci projektů v BIMu na období 50 let, mají zajištěnu pravidelnou údržbu databáze
 • Ing. Mach – problém se stárnutím SW, některé dokumenty už teď nejdou otevřít – např. starší verze PDF
 • Ing. ŽH – nutno vyřešit problém s tištěnou dokumentací (jak novou, tak i starší), bude nutná její postupná digitalizace?
 
Různé
 • ŽH – Azbest – metodika MMR SDO 2019 průzkumy, nelze, aby do projektové dokumentace zasahovaly osoby neautorizované
 • 24. ročník mezinárodní konference RECYCLING 2019 – 4.-5.4.2019 v Brně v hotelu Santon – zástupce ČKAIT Ing. Bukovský, paní M. Báčová – MŽP nepochopila provádění staveb, berou jen velké dopravní stavby a na to připravují předpisy, pro drobné stavby zejména pozemní požadavky nesmyslné
 • VM – žádný přístup komory k trestným činům AO (fiktivním i skutečným)
 
 
Úkoly z TK
 
– připravit k projednání možnosti spolupráce s ČAS k vydávání konsolidovaných verzí vybraných norem
Ing. Bukovský, Ing. Keim
T: stálý
– požadavky ČKAIT v rámci přípravy BIM
Báčová
T: stálý
– odchylky rozměrů staveb a konstrukcí pro PS – připravit požadavky na návrh rozborového úkolu
všichni členové TK
T: stálý
– koncept normalizace od ČKAIT z hlediska požadavků v návaznosti na rekodifikaci SZ
všichni členové TK
T: květen 2019
– TS – vzhled povrchů viditelných – příprava osnovy
všichni členové TK
T: květen 2019
– TS02 geometrická přesnost schodišť – připomínky
všichni členové TK
T: konec května 2019
– vložit materiály do DMS
všichni členové TK
T: stálý
– dopis – Nechyba (BIM) a představenstvo ČKAIT
Ing. Bukovský
T: červen 2019
– článek do časopisu Stavebnictví – o normě na zábradlí 74 3305 a PSP
Ing. Klečka
T: po připomínkách dotčených orgánů
– dopis na TNK 24 – řešení odchylek rozměrů staveb
TK
T: květen 2019
– článek do Z+i o BIMu
Ing. Klečka
T: červen 2019
 
Zapsala: Ing. L. Wiatrová
Schválil: Ing. L. Bukovský
 
Příští setkání 31.5.2019 v 9.00 malá zasedačka (téma normalizace v ČKAIT), pozvat Ing. D Hejdukovou