Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Záznam ze zasedání technické komise ČKAIT č. 5/2017 dne 8. 9. 2017

Záznam ze zasedání technické komise ČKAIT č. 5/2017 dne 8. 9. 2017

 

Přítomni: Marie Báčová, Ing. Ladislav Bukovský, Ing. Jan Klečka, Ing. Lubomír Keim, CSc, Ing. Václav Mach, Ing. Petr Sedlák, Ph.D., Ing. Josef Filip, Ph.D., Ing. Lenka Wiatrová

Omluveni: Ing. Robert Špalek, Ing. Hedviga Klepáčková, Ing. Michal Drahorád, Ph.D., Ing. Josef Filip, Ing. Šárka Janoušková

Program

 1. Finanční plán 2018
 • činnost technické komise – 60000,- Kč
 • zástupci ČKAIT v TNK – připomínkování návrhů technických norem, návrh stanovisek, zástupci ČKAIT horizontálních skupinách pro tvorbu technických návodů náhrady – 120000,- Kč
 • tvorba technických standardů - 200000,- Kč
 • vzdělávání AO Kvalita veřejných zakázek, ZZVZ 180000,- Kč
 • vzdělávání AO – databáze parametrů stavebních výrobků a parametrů dle ČSN a hEN, hodnocení komplexní kvality budov ve vazbě na zavádění BIM - 140000,- Kč
 1. TS01 návrh výšky místností – Ing. J. Klečka
 • konečné znění – dopracování statistiky 95 % kvantil
 • návrh TS01 bude rozeslán členům TK k závěrečným připomínkám s koncem do 30.9.
 1. geometrické odchylky schodišťových stupňů
 • jazykový výklad ÚJČ AV ČR vvi předpisu/normy – rozměry nemusí být zcela stejné, jsou přípustné odchylky, je nutno dořešit mezní bezpečné odchylky
 • návrh – analýza MTS – upravit do příště navrhnout třídu přesnosti zejména z hlediska bezpečnosti užívání
 • vyhodnocení dle norem jiných států např. DIN
 • Prac. skupina pro předběžný návrh technického řešení LV, JK, LB, LK, Ing. Klas CSc?
 • Vzhledem k tomu, že se jedná o právní požadavek technického charakteru pro navrhování a realizaci schodišť – rizikové stavební konstrukce, a jeho nesoulad s požadavky příslušných norem, doporučuji pro řešení jejich sjednocení a jednoznačnosti ustavit při TK ČKAIT expertní skupinu, složenou z odborníků dotčených oblastí.
 • následně technický standard schodiště a jejich hodnocení a měření (kontroly)
 1. odchylky rozměrů staveb a konstrukcí
 • ČSN – Stavební výrobky pro použití ve stavebnictví, národní normy stanovující minimální úrovně/třídy výrobků označovaných CE navrhovaných a používaných do staveb v souladu s § 156 SZ. není předmětem řešení připravovaného ZSV
 • ČSN použití výrobků ve stavebnictví – požadavky užití ve stavbě – nejsou definovány v rámci požadavků o vlastnostech – v návaznosti na ZSV
 1. Kvalita veřejných zakázek
 • semináře (roadshow) – kvalifikace AO pro technické specifikace k ZZVZ
 • připravit obsah LB+MB včetně terminologie
 • upřesnění příště, dosud nemáme všechny přednášející
 1. Zákon o stavebních výrobcích (ZSV) Ing. Serafín
 • LB a Ing. Pater (za ČKAIT) a JK (za SPS) v prac. skupině MPO
 • POV v rámci národního, výrobce posuzuje vlastnosti tak, aby stavba mohla být navržena, neodpovídá nařízení 305/2011, pokud bude zachován princip TN, pak pro ČKAIT vyhovuje
 • ZSV musí zachovat princip stanovení technických požadavků na výrobky při posuzování shody před jejich uvádění na trh, to je, aby byly posuzována vlastnosti výrobků pro to, aby stavba mohla být navržena a provedena ve smyslu § 156 SZ – tyto vlastnosti musí obsahovat POV bez možnosti označování NPD dle rozhodnutí výrobce. Tedy i nadále postupovat dle TN – tento princip vyhovuje ČKAIT.  Neodpovídá nařízení 305/2011, protože tyto vlastnosti mají být stanoveny na národní úrovni.
 • Proto jsou zástupci ČAKIT v horizontálních pracovních skupinách pro tvorbu TN; požadavky by měl stanovit ČKAIT a § 156
 • rozšířit určené normy pro použití výrobků ve stavbách

 

 1. Spolupráce / součinnost v oblasti technické normalizace a působnosti stavebního zákona a její ukotvení

•     statut člena TNK za ČKAIT – VM přidat k zápisu

 • vztah k normalizaci VM přiložit, připomínky do příště
 • dopravní stavby – vyřešeno v směrnici MD pro projektování národní přílohy nutné pro plnění normy (odkaz zašle JK)
 • dopravní stavby – plnění národní přílohy je nutné pro plnění normy – vyřešeno ve směrnici MD pro projektování staveb pozemních komunikací
 • Směrnice Ministerstva dopravy na odkazu ke stažení: http://www.pjpk.cz/data/USR_001_2_11_METODICKE_POKYNY/SDS_PK_2017.pdf
 • ŘSD – chybí zástupce ČKAIT pro řešení
 • vybrat skupiny norem, které je nutné/ vhodné sledovat –

•       TK a aktivy doporučí národní přílohy – obeslat aktivy

•       požadavek, aby ČKAIT byl neopomenutelný účastník při připomínkování norem pro navrhování a provádění – upřesnit

 • operativní prac. skup. okolo zástupce k řešení významných norem,

8.Technické návody

•       navrhnout zástupce ČKAIT do horizontálních pracovních skupin zástupce ČKAIT 32 (ZP 3 – Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí) Ing. Mathauserová, 35 (ZP 7 – Udržitelné využívání přírodních zdrojů) Ing. arch Smola,  34 podskupina ZP 5 (Ochrana proti hluku) Ing. M. Pelech – ještě chce projednat osobně

Zaslat: pro ZP2 PAVUS a. s.

 pro ZP 3 ITC Zlín Ing Vaněk, VUPS Ing. L. Keim, CSc

pro, ZP 7 Ing. P. Keim

Různé:

 • LB - Rada pro koordinaci plánování a tvorby Pravidel praxe

Označení pravidla

Název  

Garant

Ev. číslo

Datum registrace

TPW 170 01

Koncept větrání

Česká komora lehkých obvodových plášťů

HKCR/4/17/01

16.8.2017

TPK 01-02

Kontrola spalinových cest

Společenstvo kominíků ČR

HKCR/4/17/02

16.8.2017

TPK 02-02

Vložkování komínů

Společenstvo kominíků ČR

HKCR/4/17/03

 
 • LB, jako zástupce ČKAIT poslal své stanovisko Radě: Pravidla nesmí řešit navrhování staveb, které řeší Stavební zákon a prováděcí vyhlášky, případně další právní předpisy, bez odpovědi.
 • Neshoda publikovaných PP s zápisem z jednání Rady pro koordinaci napsat předsedovi komise - http://www.komora.cz/pro-podnikani/legislativa-a-normy/pravidla-praxe/seznam-registrovanych-pravidel-praxe/seznam-registrovanych-pravidel-praxe.aspx
 • LK poslal své stanovisko jako člen OKR  za Radu pro TNk registraci Konceptu větrání HK ČR, Připomínky LK rozeslat členům TK, oficiální stanovisko k pravidlům praxe, vypadlo řemeslná praxe.
 • Připravit oficiální stanovisko pro předsedu ČKAIT v obecné poloze pro PP HK.
 • Připomínky k překladu normy ČSN P ISO 6707-1 – už převzata; řeší se nový překlad do češtiny; poslat Stanovisko ČKAIT – Komora doporučuje zrušení normy, protože neodpovídá EU normám
 • Koncept větrání konference 22.2.2018 v ABF

 

Návrh obsahu činnosti TK v roce 2018:

 • zástupci ČKAIT TNK, horizontálních prac. skup. TN
 • tvorba technických standardů
 • vzdělávání AO Kvalita veřejných zakázek a ZZVZ
 • spolupráce na tvorbě databází výrobků a parametrů dle ČSN a hEN ve vazbě na zavádění BIM + školení AO
 • vzdělávání databází výrobků a parametrů dle ČSN a hEN ve vazbě na zavádění BIM
 • metodika řešení návrhových vlastností výrobků zabudovávaných do staveb i v návaznosti na přípravu zákona o stavebních výrobcích
 • pravidla pro navrhování a vady či rizika – spolupráce s aktivem statika
 • ověřování deklarovaných vlastností výrobků při jejich přejímání (Ing. L. Keim)
 • prediktivní údržba staveb, požadavky na údržbu; existuje PC program + IFMA a BIM (facility management)

 

Operativní:

 • 12.10.2017 se uskuteční BIM DAY 2017
 • článek do Z+i o činnosti TK připravuje LB
 • článek do Z+i o činnosti TK – jak vyhledávat platné české technické normy (LK)
 • MB – Používání a výklad termínu objekt (stavební objekt)
 • Česká agentura pro standardizaci – je koordinátorem BIM ČR; kontaktovat Agenturu s nabídkou na spolupráci při schvalování všech norem na pro navrhování a provádění staveb jako nepominutelný účastník řízení
 • vhodný článek byt nebo atelier MB?
 • web TK pro řešení technických informací (aktuální verze ČSN, aktuální informace k technickým problémům).

Po ukončení zasedání zaslal JK návrh ČSN 74 7250 k připomínkám členům TK.

 

Příští setkání 13.10.2017 v 9.00 hod v budově ČKAIT Sokolská.

 

Zapsala: Ing. L. Wiatrová

Schválil: Ing. L. Bukovský