Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Záznam ze zasedání technické komise ČKAIT č. 5/2019 dne 31.5.2019

Záznam ze zasedání technické komise ČKAIT č. 5/2019 dne 31.5.2019

Přítomni: Ing. Ladislav Bukovský, Ing. Lubomír Keim, CSc., Ing. Jan Klečka, Ing. Václav Mach, Ing. Šárka Janoušková, Marie Báčová, Ing. Lenka Wiatrová
Omluveni: Ing. Michal Drahorád, Ph.D., Ing. Robert Špalek, Ing. Josef Filip, Ph.D., Ing. Petr Sedlák, Ph.D.
 
Hosté: Ing. Dominika Hejduková (vedoucí Střediska vzdělávání a informací), Ing. Linda Veselá, Ph.D.
Program
 
 1. Normalizace
  • Terminologie – diskutována nesrozumitelnost přeložené normy ČSN ISO 6707-1 – dopis na GŘ ČAS (Mgr. Z. Veselý) – že nabízíme spolupráci, že by to vytvořilo problém v terminologii v návaznosti na právní předpisy ČR nebo analýzy převzetí této normy, na vědomí PS
   • TK znovu projednala stanovisko Komory k návrhu ČSN ISO 6707-1 „Pozemní a inženýrské stavby – Terminologie – Část 1: Obecné termíny“ s tím že považuje za vhodnější vypracovat souhrnný terminologický slovník, protože převzetí uvedené normy překladem neumožnuje do textu normy zapracovat mnohdy nutné komentáře k termínům. Toto stanovisko bude zasláno na ČAS (dopis – Ing. Bukovský a pí. Báčová).
  • návrh – sjednotit terminologii všech norem – vytvořit slovník ČKAIT (Středisko vzdělávání a informací – zveřejnění v Profesisu)
  • přejímané ISO normy, které nejsou kompatibilní s národní terminologií  / zvyky, pak vytváří problém i při výkladu právních předpisů.
  • před vydáním nová ČSN na technické sítě (ČSN 736005 Prostorové uspořádání vedení technického vybavení) – IPR připomínkuje, že chybí ochranná pásma stromů (ta by omezila všechny podzemní sítě) – požádat o připomínkování – Ing. Keim požádá
  • TNK geotechnika – nová TNK bude bez prof. Vaníčka, do nové komise za ČKAIT navrhuje TK jmenovat Ing. V. Macha
  • Technická komise ČKAIT vypracovala a zaslala k rukám Ing. Beneše, vedoucího stavebního oddělení České agentury pro standardizaci, odborné stanovisko k ČSN 73 3451 „Obecná pravidla pro navrhování a provádění keramických obkladů – Pokyny pro navrhování, provádění, údržbu a hodnocení“, s tímto závěrem:
„Vzhledem k tomu, že návrh normy ČSN 73 3451 „Obecná pravidla pro navrhování a provádění keramických obkladů – Pokyny pro navrhování, provádění, údržbu a hodnocení“ se týká navrhování a provádění staveb, je tedy regulativním nástrojem podle stavebního zákona pro provádění staveb a de facto, jak je výše uvedeno, i norem pro navrhování staveb. Návrh normy neobsahuje stručné, jednoznačné a srozumitelné požadavky, umožňuje alternativní interpretaci požadavků a v návaznosti na výše uvedené  s předloženým návrhem normy zásadně nesouhlasíme“ Odborné stanovisko zaslala TK zároveň na vyžádání na MMR, odbor stavebního řádu.
 • V návaznosti na nabídku Komory vypracovávat odborná stanoviska souladu návrhů národních norem pro navrhování a provádění všech staveb a jejich částí na právní předpisy platné ve výstavbě, budou na komoru zasílány návrhy norem. Technická komise zašle k rukám generálního ředitele Agentury Čas nabídku na spolupráci v uvedeném smyslu s žádostí o zasílání návrhů, národních příloh přebíraných evropských norem a nových čistých ČSN pro navrhování a provádění staveb k odbornému stanovisku z pohledu souladu normy s legislativními požadavky na stavby a aplikovatelnosti požadavků v procesu navrhování a provádění staveb. (dopis Ing. Keim)
 • VM – vyřešit metodiku připomínkování, nyní se zkouší možné varianty operativně
Metodika připomínkování norem ze strany ČKAIT:
 • Zřídí se nový email – normy@ckait.cz (správcem SVI)
 • Dořešit statut člena ČKAIT v TNK – Ing. Mach – finálně dořešit; Statut člena TNK existuje
 • pozvat všechny zástupce ČKAIT v TNK na společné setkání
 • ČKAIT nebude mít právo veta
 • připravit koncept ke schválení na Shromáždění delegátů v roce 2020; řešit na všech valných hromadách ČKAIT v roce 2020
 • na základě doporučení představenstva bude rozesílat členům TK a odborníkům z budoucí databáze připomínkujících normy Středisko vzdělávání a informací
 • Ing. Hejduková – SVI pošle normy k připomínkám na TK, předsedům aktivů a zároveň na přihlášené členy z databáze; vznik databáze – hromadná rozesílka všem členům oblastí s dotazem jaká čísla tříd budou připomínkovat; SVI bude vyhledávat všechny normy; připomínky zpracovávat do tabulky – TK už připomínky nebude kontrolovat z časových důvodů; TK bude garant; návrhy norem nesmí být volně distribuovány mimo seznam připomínkovatelů
 • LK – připraví návrh o procesu připomínkování norem pro představenstvo komory
 • TK ve spolupráci s MMR řešit rámec norem pro navrhování a provádění
 • SVI – skupiny expertů komory řešit průběžně
 • ŠJ – nutné vyřešit způsob odměňování či hodnocení členů TNK + připomínkujících
 • Ing. Bukovský – nová norma na navrhování střechy, je dotčena požadavky výrobců s cílem zapracovat do normy např. kritéria pro výběr výrobků
 
2.Technické standardy ČKAIT
 1. TS02 geometrické odchylky schodišť a šikmých ramp
 • Ing. Veselá – harmonogram – 2. doplněný návrh byl rozeslán Ing. Klečkou dne 11.5.2019 členům TK k připomínkám, odsouhlasení znění – 06/2019, vydání – 09/2019 – návrh odeslán e-mailem Ing. ŽH
 • Ing. Veselá zapracuje navíc připomínky, které obdržela od členů TK na jednání dne 31.5.
 • Ing. Ž. Hadžić předá bezbariérovost ke kontrole kolegovi
 
 
 1. Vzhled povrchů viditelných
 • navrhování a hodnocení vzhledu povrchů – TK příprava osnovy – Ing. Klečka na DMS podklady – členové TK doplní podklady do DMS; poté se vytvoří osnova
 • JK, Ing. Veselá – 6 částí už rozpracováno – Kontrola vzhledu podlahy, Kontrola vzhledu omítky, Kontrola vzhledu – obklady, dlažby, Kontrola vzhledu – pohledový beton, Kontrola vzhledu – SDK, Kontrola vzhledu prosklených výplní otvorů
 
 1. Sklo ve stavbách
 • problém užití skla ve stavbách – inspirace směrnicí OIB-Richtlinie 4 (OIB-330.4-020/15); nová verze z června 2018
 • Ing. Zápotocký – zpracuje obsah, LW urguje
 
3. Řešení problémů „odchylky rozměrů staveb a konstrukcí pro PS“
 • připravit požadavky na návrh rozborového úkolu; v budoucnu jako norma
 • poslat na ČAS dopis – řešení normalizačního úkolu
 • TNK 24 – Geometrická přesnost budov a staveb – jmenovat dalšího člena za ČKAIT – návrh vyhledat vhodného zástupce
 • v rámci přechodu na BIM bude nutno zcela jiným způsobem řešit geometrickou přesnost konstrukcí
 
4. BIM
 • vypořádání připomínek ČAS – „Metodika pro smluvní standardy v BIM“ a „Doporučení ke smlouvám a projektovému řízení v BIM“ – připomínky nebyly řešeny, nyní zase vadně, nebyly předány přílohy k připomínkovanému materiálu, zcela formální vypořádání, použitelnost v praxi není prokázána
 • ČKAIT poslalo připomínky k navrženým metodikám
 • ředitel p. Nechyba nezaslal slíbené požadavky na klasifikační systém, nelze spolupracovat s ČAS pokud nebudou reakce
 • Klasifikační systém – podklad M. Báčová pro ČAS – např. ČSN EN nutno respektovat, předán JK, je potřeba klasifikačního systému? Nezdůvodněno
 • Klasifikační systém CoClass ze Švédska je terminologicky v rozporu s obvyklou terminologií a členěním staveb, není kompatibilní s právním systémem ČR
 • alternativa klasifikace – např. patentové třídění
 • výtka z MPO – dvě komise v rámci ČKAIT – prioritně komise BIM (Ing. Klečka – bim@ckait.cz – hlavní komunikační kanál k CAS a MPO), TK pouze přímá návaznost na technické předpisy a dokumenty; vše musí být schváleno komisí BIM ČKAIT
 • vydána Metodika smluv – BIM:
  • vadně termíny a terminologie
  • nelze vše řešit FIDIC, jak navrženo, návrh je zmatečný a v praxi nepoužitelný zejména u pozemních staveb
  • nejedná se o metodiku univerzální, ale o metodiku pro dopravní stavby (nejedná se o druhou publikaci téhož)
 • dopis na ČAS ohledně informace o struktuře Komory, osoby/komise/aktivy; osoby komise oprávněné k připomínkám materiálů / metodik od pracovních skupin odboru BIM na Času za Komoru, připomínkování dokumentů on-line za Komoru (Ing. Klečka) apod. – jmenovitě + funkce
 • Ing. Klečka pošle na ČAS p. Nechybovi stanovisko TK k BIMu (pouze se souhlasem prof. Materny)
 
Různé
 • vyúčtování členů za ½ roku podle pravidel komory!!!
 • on-line technický stavební slovník ČKAIT??? Veřejně přístupný!
  • SVI příprava slovníku (zveřejnění na Profesisu – odkaz na 1. stránce)
  • plně otevřený
  • Ing. Hejduková – část Profesisu je už veřejně přístupná
  • Ing. Bukovský – nutnost používat ve smlouvách stejnou terminologii (používá se často špatná terminologie – např. termín rekonstrukce, základová deska), soudní spory – potřeba sloučení termínů
 • na dokumentech k publikování na webu komory neuvádět emailové adresy (GDPR)
 • 23.5.2019 bylo jednání zástupců TK (Ing. Bukovský, Ing. Keim, Ing. Zimová) s delegací zástupců ÚNMZ, Moldávie a Bosny a Hercegoviny v Domě ČKAIT na Sokolské 15; hlavním tématem bylo zavádění Eurokódů v ČR, dále také informace o činnostech ČKAIT (vzdělávání, obory autorizace apod.)
 • návrh – Ing. Dominika Hejduková bude novým členem TK, členové TK souhlasí
 • Ing. Bukovský – připravit financování na rok 2020
 
Úkoly z TK
– připravit k projednání možnosti spolupráce s ČAS k vydávání konsolidovaných verzí vybraných norem
Ing. Bukovský, Ing. Keim
T: stálý
– požadavky ČKAIT v rámci přípravy BIM
Báčová
T: stálý
– odchylky rozměrů staveb a konstrukcí pro PS – připravit požadavky na návrh rozborového úkolu
všichni členové TK
T: stálý
– koncept normalizace od ČKAIT z hlediska požadavků v návaznosti na rekodifikaci SZ
všichni členové TK
T: červenec 2019
– TS – vzhled povrchů viditelných – příprava osnovy
všichni členové TK
T: červenec 2019
– vložit materiály do DMS
všichni členové TK
T: stálý
– dopis – Nechyba (BIM) a představenstvo ČKAIT
Ing. Bukovský
T: červenec 2019
– článek do časopisu Stavebnictví – o normě na zábradlí 74 3305 a PSP
Ing. Klečka
T: po připomínkách dotčených orgánů
– dopis na TNK 24 – řešení odchylek rozměrů staveb
TK
T: červenec 2019
– článek do Z+i o BIMu
Ing. Klečka
T: červenec 2019
– dopis na ČAS –
Ing. Bukovský, Báčová
T: červenec 2019
– návrh na posuzování norem v komoře pro představenstvo ČKAIT na zasedání dne 14.6.2019
Ing. Keim
T: do 13.6.2019
Ing. Keim
T: červenec 2019
– návrh na jmenování Ing. Macha do nové TNK geotechnika
Ing. Bukovský
T: červenec 2019
Zapsala: Ing. L. Wiatrová
Schválil: Ing. L. Bukovský
 
Příští setkání 12.7.2019 v 9.00 malá zasedačka