Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Záznam ze zasedání technické komise ČKAIT č. 6/2018 dne 14.9.2018

Záznam ze zasedání technické komise ČKAIT č. 6/2018 dne 14.9.2018

Přítomni: Ing. Ladislav Bukovský, Marie Báčová, Ing. Josef Filip, Ph.D., Ing. Jan Klečka, Ing. Václav Mach, Ing. Petr Sedlák, Ph.D., Ing. Lenka Wiatrová
Omluveni: Ing. Šárka Janoušková, Ing. Michal Drahorád, Ph.D., Ing. Hedviga Klepáčková, Ing. Lubomír Keim, CSc., Ing. Robert Špalek
 
Program
 1. Normalizace
 • LB – smlouva ČKAIT a CAS – byla CAS odmítnuta
 • Projednat možnost úpravy platnosti norem k sjednanému datu 2 x ročně leden a červenec do článku VM
  EN – do ½ doku od zaslání, platnost od 1., pokud MMR požádá, účinnost může být později, sjednat s MMR účinnost
 • VM – článek do Z+i ohledně problematiky národních příloh Eurokódů
 • ČKAIT nemá koncept normalizace; požádat představenstvo o schválení
 • LB – rozeslal aktuální normy k připomínkám všem aktivům ČKAIT, bez odezvy
 • Ing. Špačková požádala o jmenování do TNK 27 Požární bezpečnost staveb – TK souhlasí, LB odešle jmenovací dopis A-ČAS
 • koncept Normalizace ČKAIT – členové TK příště
 • Dohoda o spolupráci mezi MPO, ČAS sekce BIM a Odbornou radou pro BIM; inspirace pro dohodu mezi ČKAIT a ČAS
 
 1. Stavební výrobky
 • JK – podařilo se snížit sankce pro fyzické a právnické osoby na max. 5 mil. Kč
 • Hospodářská komora poslala připomínky
 • zákon by měl být včetně notifikace dokončen do konce t.r.
 
 1. Technické standardy ČKAIT
  1. TS01 návrh výšky místností
 • Návrh formátu specifického ke schválení podle manuálu projednat s DH
 • Ing. Hejduková – TS bude zveřejněn v Profesisu, i tištěné vydání
 • s Ing. Hejdukovou projednat další postup – návrh formátu předložit ke schválení TK
 • MB – zajistí zveřejnění TS
 
 1. TS02 geometrické odchylky schodišť a šikmých ramp
 • VM – poslal připomínky v červenci
 • LB – poslal připomínky v září
 • LB – nejdříve vydat Standard ČKAIT
  1. Vzhled povrchů viditelných
 • navrhování a hodnocení vzhledu povrchů – příprava osnovy
  1. TS odvodnění mostů
 • Návrh a provádění – VM
 
 1. Stínící technika, TS na zakázku (náklady uhradí objednatel)
 • LB a JŠ – schůzka se zástupcem Asociace stínící techniky; katalog stínící techniky – požadavek ČKAIT na detaily ukotvení a osazení; další schůzka na FOR ARCHu
 1. Řešení problémů „odchylky rozměrů staveb a konstrukcí pro PS“
 • LB – problémy v pozemních stavbách; projektanti to neřeší
 • JK – sbírají postupně podklady
 • připravit požadavky na návrh rozborového úkolu
 • v budoucnu jako norma
 
 1. Příprava nového SZ
 • LB – Hospodářská komora připravuje rekodifikaci; účast stejných osob, které připravily Pražské stavební předpisy, právní podpora AK Havel a Holásek
 • JK – Teze věcného záměru rekodifikace stavebního práva (HK)
 • JK – rekodifikace – publikace z MMR
 
 1. BIM
 • JK – 12.9.2018 proběhlo jednání pracovní komise BIM na ČKAITu; vedoucí je prof. Materna; MB a JK jsou členy; informace o celoživotním vzdělávání BIM na vysokých školách (Praha, Brno, Ostrava); akreditace kurzu v rámci ČKAIT; hledají se školitelé; prof. Materna informoval o vzniku rodných listů koordinátorů a specialistů BIM v Národním systému kvalifikací
 • 11.10.2018 – BIM DAY 2018
 • 18.9.2018 – workshop BIM v praxi III. – využití BIM pro efektivní využívání budov
 • JK – ARI (Asociace pro rozvoj dopravní infrastruktury) – stanovisko k metodikám BIM SFDI; negativní postoj
 • MB – Terminologický slovník BIM bude na Profesisu
 • Technologické fórum na FOR ARCHu – účast Ing. Synka za BIM
 • JK – CzBIM – nové představenstvo, volba nového předsedy; členem je Ing. J.Synek, Ph.D.
 • CzBIM – Standard negrafických informací 3D modelu (SNIM); 3 workshopy, poté možno také na ČKAIT
 
Různé
 • Web ČKAIT – bez nových informací
 • JK – materiál Použití bezpečného prosklení ve stavbách (Česká komora lehkých obvodových plášťů); možné využití jako inspirace pro standard ČKAIT
 • JK – 7.-8.2.2019 se bude konat IV. ročník mezinárodní konference digitální Česko 2019
 • JK – portál IoT (Internet of things)
 • LK – poslal dotazník Evropské komise na stavební výrobky
 • Ing. Hnízdil, Ph.D.– dotaz na zábradlí pod oknem na schodišti
 
Úkoly z TK
 
– připravit k projednání možnosti spolupráce s ČAS k vydávání konsolidovaných verzí vybraných norem
Ing. Bukovský, Ing. Keim
T: stálý
– požadavky ČKAIT v rámci přípravy BIM
Báčová
T: stálý
– odchylky rozměrů staveb a konstrukcí pro PS – připravit požadavky na návrh rozborového úkolu
všichni členové TK
T: stálý
– článek do Z+i ohledně problematiky národních příloh Eurokódů
Ing. Mach
T: říjen 2018
– koncept normalizace od ČKAIT
všichni členové TK
T: 19.10.2018
 
Zapsala: Ing. L. Wiatrová
Schválil: Ing. L. Bukovský
 
Příští setkání 19.10.2018 v 9.00 malá zasedačka