Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Záznam ze zasedání technické komise ČKAIT č. 6/2019 dne 12. 7. 2019

Záznam ze zasedání technické komise ČKAIT č. 6/2019 dne 12. 7. 2019

Přítomni: Ing. Ladislav Bukovský, Ing. Jan Klečka, Ing. Václav Mach, Ing. Petr Sedlák, Ph.D., Ing. Lenka Wiatrová, Ing. Šárka Janoušková, Marie Báčová, Ing. Lubomír Keim, CSc., Ing. Dominika Hejduková
Omluveni: Ing. Michal Drahorád, Ph.D., Ing. Robert Špalek, Ing. Josef Filip, Ph.D.
 
Hosté: Ing. Žanet Hadžič (MMR ČR), Ing. Vlastimil Rojík (SPS)
 
Program
 1. Normalizace
 • Připravit odpověď ČKAIT na dopis Agentury ČAS ve věci jmenování Ing. Václava Petráše do TNK 105 Komíny – vyřídí Ing. Keim
 • Ing. L. Keim zastupující TK na jednání svolaného Agenturou Čas, jmenovitě Ing. Benešem, ved. odd. stavebnictví, ve věci vysvětlení negativního stanoviska Komory ke konečnému návrhu ČSN 73 3451 – Obecná pravidla pro navrhování a provádění keramických obkladů, zpracovateli návrhu normy Dr. Justovi. Dr. Justa rozporoval na úrovni svých osobních názorů a vizí zdůvodněné zásadní připomínky Komory k textu konečného návrhu normy. Řešitelem normy nebyl v průběhu jednání přeložen žádný návrh na jejich vypořádání.
  Dr. Justa na svých názorech na obsah i rozsah normy trvá, i když jsou ve zjevném rozporu s předmětem a účelem normy i správnou normalizační praxí. Vzhledem k tomu, že názory na obsah normy a rozsah se diametrálně lišily a nebyl nalezen žádný prostor pro konsensus, nebyla akceptována nabídka na spolupráci Komory při dokončení revize normy.
 • Ing. Rojík (SPS) informoval TK o stanovisku SPS k obdržené stížnosti Dr. Justy na doporučení TK nevydat ČSN 73 3451 ve znění konečného návrhu (v rozsahu cca 200 stran). SPS je názoru, že proces tvorby norem je věcí Agentury ČAS a SPS proto nebude ke stížnosti zaujímat stanovisko. Uvedl že, zejména v dnešní době musí být normy pro navrhování a provádění staveb srozumitelné a jednoznačné pro jejich uživatele.  SPS bere na vědomí, připomínky Komory nebyly ze strany řešitele vypořádány.
 • Ing. Bukovský informoval, že ČKA souhlasí s názorem ČKAIT ve věci stanoviska k ČSN 73 3451
 • Ing. Hadžič (MMR), v reakci na projednávané téma uvedla, že MMR na svém negativním stanovisku ke konečnému návrhu normy trvá. Revize normy je obecně vítaná, ale je třeba normu jako celek přepracovat. Normy pro navrhování a provádění staveb musí zejména konkretizovat požadavky právních předpisů na stavby v rozsahu oprávněného zájmu a z tohoto pohledu musí být stručné, jasné a jednoznačné. Ing. Hadžič uvedla, že ČKA souhlasí s názorem ČKAIT.
 • Komora byla oslovena delegovat svého zástupce do Normalizačním výboru pro obecnou normalizaci, poradní orgán Agentury ČAS podle svého statutu. TK navrhuje za člena Normalizačního výboru Ing. L. Bukovského.
 • TK podpořila návrh na zpracování nové ČSN „Prohlídky betonových konstrukcí“, která dosud chybí v systému ČSN. Záměrem je zpracovat postup hodnocení stavu betonových konstrukcí na základě jejich prohlídek a sledování vybraných parametrů s použitím vhodných diagnostických metod. Doporučení TK bude zasláno Ing. Benešovi, Agentura ČAS
 • Ing. Hadžič (MMR) informovala o jednání MMR, ČAS, ČKA k ČSN na prostorové uspořádání sítí, o požadavku IPR zapracovat to znění normu ochranu zeleně. Existuje rozdílný názor ČKA (požaduje do normy doplnit výsadbu zeleně) a ČKAIT (se zařazením problematiky zeleně do této normy nesouhlasí). Jako kompromisní bylo na jednání navrženo, že v případě nových sítí bude pamatováno projektantem na novou zeleň, v případě oprav nikoliv.
 • Ing. Keim – vyšel nový Magazín Čas celý o BIMu – nepřišel na OK Praha, přišel pouze na Středisko vzdělávání a informací (Ing. Hejduková – je uložen v knihovně volně k dispozici); časopis je rozesílán také na všechny oblasti komory
 
 
2. Rekodifikace SZ
 • Rekodifikace schválena vládou; paragrafové znění musí být předloženo vládě do 31. 1. 2020. Pracovní skupiny obnovují činnost.
 • Technické požadavky na stavby mají být jednotné pro celou ČR
 • V rámci řešení hmotného práva bude provedena revize definic a pojmů, revize odpovědnosti osob ve výstavbě
 • Jednotlivá ministerstva určí svůj veřejný zájem a technické požadavky
 • M. Báčová upozornila na problémem k řešení, že projektant není informován, že jím navržená stavba byla zahájena. Vznikají soudní spory a trestní odpovědnost projektanta, i když vlastní stavbu nemůže ovlivnit; zatím neplatí, že projektant je účastník stavebního řízení, je třeba změnit
 
3.Technické standardy ČKAIT
 1. TS02 geometrické odchylky schodišť a šikmých ramp
 • Ing. Veselá – upravený návrh zaslán členům TK dne 11.7. – členové TK pošlou připomínky do 31.7.
 • v srpnu bude sjednána schůzka pro finalizaci návrhu
 • Ing. Bukovský – problémem je voda na exteriérových schodištích; standart neřeší problém vody a námrazy v návaznosti na geometrickou přesnost
 • Dále byla diskutována další témata: odtok vody ze schodiště, námraza na dlažbě
 
 1. Vzhled povrchů viditelných
 • Ertl, M., Egenhofer, M.: Optische Mängel im Bild, je uložen v knihovně komory; v překladu brání drahá autorská práva
 • Navrhování a hodnocení vzhledu povrchů – TK příprava osnovy – Ing. Klečka na DMS podklady – členové TK doplní podklady do DMS; poté se vytvoří osnova
 • Přípustné nedostatky; omítkové povrchy, fasády apod.
 • Ing. Klečka, Ing. Veselá – 6 částí už rozpracováno: Kontrola vzhledu podlahy; Kontrola vzhledu omítky; Kontrola vzhledu obklady, dlažby; Kontrola vzhledu pohledový beton; Kontrola vzhledu SDK; Kontrola vzhledu prosklených výplní otvorů
 
 1. Sklo ve stavbách
 • problém užití skla ve stavbách – inspirace směrnicí OIB-Richtlinie 4 (OIB-330.4-020/15); nová verze z června 2018
 • Ing. Zápotocký – zpracuje obsah – úkol běží
 
4. Řešení problémů „odchylky rozměrů staveb a konstrukcí pro PS“
 • připravit požadavky na návrh rozborového úkolu. Poslat na ČAS dopis nabídkový list.
 • TNK 24 – Geometrická přesnost budov a staveb, jmenovat dalšího člena za ČKAIT – návrh vyhledat vhodného zástupce
 
5. SPS – dokumentace skutečného provedení stavby
 • Ing. Rojík – uvedl problematiku analyzovanou SPS – změna stavby před dokončením – §118 změny stavby – nepodstatné odchylky (řeší se v rámci kolaudace); všechny ostatní změny – požádat o změnu stavby na stavebním úřadu, ale v praxi se běžně tento postup nerealizuje
 • K presentovanému dokumentu SPS Ing. Hadžič (MMR) uvedla: DSP je ve stavebním zákoně uvedena 2x, proto k této problematice vydalo na žádost ČKAIT MMR stanovisko čj. 23516/2017 ze dne 23. 10. 2017, které uvádí, že v § 121 stavebního zákona je dokumentace skutečného provedení stavby myšlena jako dokumentace, kterou stavebník předloží stavebnímu úřadu, pokud při provádění stavebního záměru došlo k nepodstatným odchylkám oproti vydanému stavebnímu povolení, ohlášení, nebo oproti ověřené projektové dokumentaci. Stavebník tak musí provést úpravu projektové dokumentace, která potřebuje stejnou míru kvalifikace, jako samotná projektová dokumentace. V tom případě je její zpracování možné pouze oprávněnou osobou = AO.
Dále se tento pojem ale objevuje v § 125 stavebního zákona. Stavební zákon zde hovoří o dokumentaci skutečného provedení stavby, nicméně svou podstatou se jedná o zcela jiný institut. V tomto případě jde o dokumentaci, kterou vlastník stavby pořizuje v situaci, kdy dokumentace stavby nebyla pořízena, nedochovala se, nebo není v náležitém stavu. Jedná se o dokumentaci ve smyslu vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, kde v § 4 je uveden přímý odkaz na § 125 stavebního zákona. V tomto případě se jedná o činnost, kterou nemusí vykonat oprávněná, resp. autorizovaná osoba.
 • Stanovisko MMR publikováno v Z+i (povinná dokumentace stavu v rozsahu stavebního provedení). Ing. Hadžič dále uvedla záměr MMR v rámci rekodifikace – Dokumentace skutečného provedení PS – zhotovitel s dokončením stavby odevzdá projektovou dokumentaci skutečného provedení (prováděcí) – bude to povinné
 • Poslanecký návrh poslance Polanského – el. Stavební deník – nejasný návrh a nedořešený v závislosti na změnu SZ. V návaznosti změny autorizačního zákona č. 360/1992 Sb. – § 12 a dále; navrhnout změny článků (elektronický podpis apod.)
 
6.BIM
 • Ing. Klečka – do dnešního dne lze vyplnit průzkum (Průzkum využívání metody BIM),
 • BIM protokol – předáno jednostranné vypořádání připomínek – PS-02 (JUDr. Klee)
 • ČAS/ BIM – připomínkové řízení dokumentů. ČAS/BIM vypořádává připomínky jednostranně, dokument je vnímán poté za konečnou verzi.  Odpovědi nejsou akceptovány, a srozumitelně nereagují na připomínku, chybí tedy zpětná vazba, tj. připomínky se neprojednají obdobně jako při tvorbě a připomínkování norem. Připomínkové řízení není časově operativní.
 • Metodiky nejsou konkrétně použitelné, jedná se o obecné zásady na úrovni studie, v praxi omezeně přímo použitelné, zejména vzhledem k projektovému řízení a FIDIC
 • Není vymezena odpovědnost zpracovatelů metodik, za výsledné zprávy
 • Je diskutována koordinace mezi materiály vydávané SFDI, ČAS.
 • Ing. Klečka – novinky BIM – informace rozeslány členům TK – všechny novinky je možné průběžně sledovat na odkazu: https://www.koncepcebim.cz/souhrn-clanku?f=1
 • byl vydán dokument „Vize metodik a výstupů PS02 – Zadávání, projektové řízení a smlouvy“; dokumenty jsou k dispozici v sekci dokumenty pracovní skupiny 02 –  https://www.koncepcebim.cz/dokumenty?f=101
 • Ing. Klečka připraví podklad pro dopis prof. Materny na generálního ředitele Agentury ČAS reagující na současný stav věcného řešení metodik. 
 
Úkoly z TK
– připravit k projednání možnost spolupráce Komory s Agenturou ČAS k publikaci norem s historií. Obdobně jako zákonů.
Ing. Bukovský,
Ing. Keim
T: 15.8.
– požadavky ČKAIT v rámci přípravy BIM
Báčová
T: 15.8.
– odchylky rozměrů staveb a konstrukcí pro PS – připravit požadavky na návrh rozborového úkolu
všichni členové TK
T: 15.8.
– koncept normalizace od ČKAIT z hlediska požadavků v návaznosti na rekodifikaci SZ
všichni členové TK
T: 15.8.
– TS – vzhled povrchů viditelných – příprava osnovy
všichni členové TK
T: 13.9.2019
– vložit materiály do DMS
všichni členové TK
T: stálý
– dopis – Nechyba (BIM) a představenstvo ČKAIT
Ing. Bukovský
T: 13.9.2019
– článek do časopisu Stavebnictví – o normě na zábradlí 74 3305 a PSP
Ing. Klečka
T: po připomínkách dotčených orgánů
– dopis na TNK 24 – řešení odchylek rozměrů staveb
TK
T: 13.9.2019
– článek do Z+i o BIMu
Ing. Klečka
T: srpen 2019
Ing. Keim
T:červenec 2019
– návrh na jmenování Ing. Macha do nové TNK geotechnika
Ing. Bukovský
T: 15.8.2019
– poslední verze TS02 – připomínky
členové TK
T: 31.7.2019
– dopis na ČAS ohledně připomínkování (prof. Materna)
Ing. Klečka
T: srpen 2019
 
Zapsala: Ing. L. Wiatrová
Schválil: Ing. L. Bukovský
 
Příští setkání 13.9.2019 v 9.00 malá zasedačka