Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Záznam ze zasedání technické komise ČKAIT č. 7/2019 dne 13.9.2019

Záznam ze zasedání technické komise ČKAIT č. 7/2019 dne 13.9.2019

Program
 1. Normalizace
 • Ing. Keim – jmenování Ing. Václava Petráše do TNK 105 Komíny – Ing. Petráš obdržel pozvání na příští zasedání komise TNK 105 v září
 • návrh ČSN 73 3451 – Obecná pravidla pro navrhování a provádění keramických obkladů – návrh normy byl v rozporu se zadáním – nebyly tam řešeny skleněné obklady, zpracovatelem návrhu je Dr. Justa; bude zasedat nová komise – norma bude zpracována celá znovu – autorem bude opět Dr. Justa; bylo zasláno stanovisko ČKAIT – požadavek na stručnost a srozumitelnost normy (musí tomu všichni rozumět – mimo jiné také stavbyvedoucí apod.); do původní normy byla začleněna i ISO norma z USA
 • Ing. Kliner – informace z jednání 5.9. na MPO k revizi ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení (revizi zpracovává TNK 66 Inženýrské sítě) – jednání bylo za účasti zástupců odborů MPO, ředitele ČAS Mgr. Z. Veselého a asociací v EK (Ing. Kliner se zúčastnil jako zástupce ČAT – Česká asociace telekomunikací) – jednání se bohužel nezúčastnili zástupci IPR, MMR a Sweco – závěrem bylo doporučeno a ČAS přijato stanovisko, aby 5. návrh revize ČSN 73 6005 nebyl přijat a bylo doporučeno přijmout předcházející 4. návrh (tam nebyly uplatňovány požadavky IPR na ochranu zeleně) – ČKAIT se zařazením problematiky zeleně do této normy nesouhlasil a byly poslány připomínky k 5. verzi revize na MMR – z MMR byla poté odeslána připomínka (koordinovaná s ČKA a ČKAIT) s tím, že požadavek IPR nemá platit pro původní sítě a zeleň nemá být obsažena v této normě
 • Komora byla oslovena delegovat svého zástupce do Normalizačním výboru pro obecnou normalizaci, poradní orgán Agentury ČAS podle svého statutu. TK navrhuje za člena Normalizačního výboru Ing. L. Bukovského
 • Ing. Keim – vyšlo nové číslo Magazínu Čas – zjistit, jestli přišlo na všechny oblasti komory; na OK Praha byly poslány 2 ks; zjistit, jestli přišlo číslo do knihovny (Středisko vzdělávání a informací – Ing. Hejduková)
 • Ing. Keim – nový Magazín ČAS – vyšel článek o ochraně autorských práv
 • MMR sponzoruje veřejně přístupné normy
 • SPS strategie stavebnictví 2030 – posoudit strategii ČAS v technické normalizaci, rozpracovat podněty/připomínky k normalizaci a normám; Ing. Klečka bude připomínkovat normy za SPS; ČKAIT a SPS společné stanovisko
 • Ing. Bukovský – byla vydána nová norma ČSN Ochrana staveb proti radonu – SÚJB má kontrolovat vlastnosti výrobků; zahrnuje plastové fólie a asfaltové pásy; Ing. Keim – radon nemá TNK – TNK 68 Hydroizolace neřeší problematiku radonu
 • ČAS vydal Základy technické normalizace – vstupní výuka technické normalizace pro učitele odborných předmětů SŠ; je to zdarma; 10 ks pro ČKAIT (knihovna v Praze a na všechny oblasti komory); bylo zasláno na všechny SŠ
 • Ing. Hejduková – požadavek na PDF verzi publikace Základy technické normalizace, která by se zveřejnila na Profesisu (Středisko vzdělávání a informací zveřejní odkazy na články z Magazínu ČAS)
 • Ing. Keim – tvoří se nová norma ČSN na recykláty ve stavebnictví
 • z ČKAIT budou posílána zásadní odborná stanoviska – např. MMR požádá o odborné stanovisko ČKAIT
 • email na připomínkování norem členy ČKAIT – normy@ckait.cz
 
2. Rekodifikace SZ
 • návrh paragrafového znění je už možná na MMR
 • technické požadavky na stavby mají být jednotné pro celou ČR
 • jednotlivá ministerstva určí svůj veřejný zájem a technické požadavky
 • HZS odmítli digitální připomínkování projektů – chtějí to pouze papírově a osobně – bude to problém především pro BIM (projekt požární bezpečnosti chtějí dodat vytištěný na papíru)
 • Ing. Mach – problémem bude centrální úložiště pro BIM; stále budou projektanti, kteří zpracovávají projekty na papíru
 
3.Technické standardy ČKAIT
 1. TS 02 Geometrické odchylky schodišť a šikmých ramp
 • Ing. Veselá vypořádává připomínky členů TK; předložení na zasedání TK 18.10.
 • Ing. Klečka – v polovině srpna proběhla schůzka s připomínkovateli TS
 
 1. TS 03 Vzhled povrchů viditelných
 • Ertl, M., Egenhofer, M.: Optische Mängel im Bild, je uložen v knihovně komory v Domě ČKAIT v Praze; v překladu brání drahá autorská práva
 • Navrhování a hodnocení vzhledu povrchů – TK příprava osnovy – Ing. Klečka na DMS podklady – členové TK doplní podklady do DMS; poté se vytvoří osnova
 • Ing. Veselá – 6 částí už rozpracováno: Kontrola vzhledu podlahy; Kontrola vzhledu omítky; Kontrola vzhledu obklady, dlažby; Kontrola vzhledu pohledový beton; Kontrola vzhledu SDK; Kontrola vzhledu prosklených výplní otvorů
 • Ing. Bukovský navrhuje zpracovat nejdřív samostatně povrchy
 
 1. TS 04 Sklo ve stavebnictví
 • problém užití skla ve stavbách – inspirace směrnicí OIB-Richtlinie 4 (OIB-330.4-020/15); nová verze z června 2018
 • Ing. Zápotocký nezpracuje obsah (neodpovídá)
 • Ing. Jan Klečka – poučný list sklo na fasádách (vydal Metrostav) – tento poučný list může sloužit jako vzor pro TS
 
4. Řešení problémů „odchylky rozměrů staveb a konstrukcí pro PS“
 • připravit požadavky na návrh rozborového úkolu; poslat na ČAS dopis nabídkový list
 • TNK 24 – Geometrická přesnost budov a staveb, jmenovat dalšího člena za ČKAIT – návrh vyhledat vhodného zástupce
 • TNK 24 – komise se sešla naposledy asi před 2-3 lety (Ing. Sedlák je členem komise za firmu Qualiform, Ing. Veselá za Metrostav)
 • ČSN 73 0205 Geometrická přesnost ve výstavbě, Navrhování geometrické přesnosti (účinnost od 04/1995)
 • ČAS by musel zadat revizi normy – Ing. Bukovský navrhuje zpracovat novou normu
 
5. SPS – dokumentace skutečného provedení stavby
 • TK – pokračovat v dobré spolupráci ČKAIT a SPS (Ing. Rojík)
 • návrh – zvát Ing. Rojíka co 3 měsíce na zasedání TK a informovat ho o novinkách
 • Ing. Klečka – Ing. Rojík zapracoval připomínky ohledně dokumentace skutečného provedení – SPS vydá dokument – Ing. Klečka pošle stanovisko
 
6.BIM
 • Ing. Klečka – poslány připomínky ke koncepci metodik a výstupů smluv – bez odpovědi
 • připomínky k DSS (datový standard ve stavebnictví), připomínky ke smlouvě na výstavbu, aktuálně připomínky k metodice pro SPŠ stavební – BIM základní pohled
 • Ing. Keim – ČKAIT je asi jediným hromadným připomínkovacím místem CzBIM
 • ČAS/BIM vypořádává připomínky jednostranně; dokument je vnímán poté za konečnou verzi; odpovědi nejsou akceptovány a srozumitelně nereagují na připomínku; chybí tedy zpětná vazba, tj. připomínky se neprojednají obdobně jako při tvorbě a připomínkování norem
 • spolupráce ČKAIT a ČAS – Ing. Klečka poslal email 12.8. Tomáši Prokešovi (ČAS odbor Koncepce BIM), že připomínkový systém ČAS k BIMu nefunguje správně – zatím žádná odpověď
 • prof. Materna odešle dopisy na ČAS odbor Koncepce BIM ohledně problému s připomínkováním
 • Ing. Mach – zveřejnit v časopise Z+i, že je problém s připomínkováním metodik BIM
 • založení BIM Hub – diskuzní platforma – poslat email, že se ČKAIT ráda diskuze zúčastní
 • Kulatý stůl RK Praha k BIM – se bude konat koncem října nebo začátkem listopadu 2019; bude zveřejněn článek v časopisu Stavebnictví (pozvat Ing. Duškovou) nebo v Z+i (Ing. Kohoutová)
 • workshopy ČAS – leták
 
Různé
 • paní Báčová informovala o nových podmínkách zkoušení energetických specialistů
 • Ing. Mach – na Libeňský most bude vypsán tendr takzvanou metodou Design & Build
 • Ing. Klečka – diskuse k odchylce PENB – změna v metodické příloze novely vyhlášky – je vhodné do legislativy zavést nějakou toleranci hodnot; bude ČKAIT vyhlášku připomínkovat?
 • DMS – pozvat zástupce Střediska IT ohledně školení vkládání materiálů do DMS
Úkoly z TK
– připravit k projednání možnost spolupráce Komory s Agenturou ČAS k publikaci norem s historií. Obdobně jako zákonů.
Ing. Bukovský,
Ing. Keim
T: stálý
– požadavky ČKAIT v rámci přípravy BIM
Báčová
T: stálý
– odchylky rozměrů staveb a konstrukcí pro PS – připravit požadavky na návrh rozborového úkolu
všichni členové TK
T: stálý
– koncept normalizace od ČKAIT z hlediska požadavků v návaznosti na rekodifikaci SZ
všichni členové TK
T: stálý
– TS – vzhled povrchů viditelných – příprava osnovy
všichni členové TK
T: 18.10.2019
– vložit materiály do DMS
všichni členové TK
T: stálý
– dopis – Nechyba (BIM) a představenstvo ČKAIT
Ing. Bukovský
T: stálý
– článek do časopisu Stavebnictví – o normě na zábradlí 74 3305 a PSP
Ing. Klečka
T: po připomínkách dotčených orgánů
– dopis na TNK 24 – řešení odchylek rozměrů staveb
TK
T: stálý
Ing. Keim
T: stálý
– návrh na jmenování Ing. Macha do nové TNK geotechnika
Ing. Bukovský
T: stálý
– poslední verze TS 02 Geometrické odchylky schodišť a šikmých ramp – připomínky
členové TK
T: 18.10.2019
– dopisy na ČAS ohledně připomínkování (prof. Materna)
Ing. Klečka
T: říjen 2019
 
Zapsala: Ing. L. Wiatrová
Schválil: Ing. L. Bukovský
 
Příští setkání 18.10.2019 v 9:00 malá zasedačka