Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Záznam ze zasedání technické komise ČKAIT č. 8/2017 dne 24.11.2017

Záznam ze zasedání technické komise ČKAIT č. 8/2017 dne 24.11.2017

 

Přítomni:  Ing. Ladislav Bukovský, Ing. Jan Klečka, Ing. Lubomír Keim, CSc., Ing. Václav Mach, Ing. Petr Sedlák, Ph.D., Ing. Josef Filip, Ph.D., Ing. Šárka Janoušková, Ing. Lenka Wiatrová

Omluveni: Marie Báčová, Ing. Hedviga Klepáčková, Ing. Robert Špalek, Ing. Michal Drahorád, Ph.D.

Program

 1. Normalizace
 • VM – návrh rámce koncepce přístupu ČKAIT k normalizaci a účasti v orgánech; bude opět rozesláno jako příloha zápisu; členové TK pošlou připomínky
 1. Publikace činnosti TK
 • (LK) Z činnosti technické komise ČKAIT v oblasti předpisů a normalizace
 • TK aktualizovala návrh § znění části 5 návrhu zákona o stavebních výrobcích (ZSV), týkající se navrhování a používání stavebních výrobků ve stavbě a uplatnila připomínky k obecné části návrhu zákona s důrazem na skutečnost, aby byly stavební výrobky, na které se nevztahuje nařízení EU č. 305/2001, posouzeny v plném rozsahu určeného použití ve vztahu k § 156 stavebního zákona. ZSV má nahradit současné nařízení vlády č. 163/2002 Sb. v platném znění a zavést kontrolu stavebních výrobků při dodávání na trh a na staveniště.
 • TK uplatnila připomínky k 1. Návrhu nové ČSN 74 6078 Okna a vnější dveře – Třídy a úrovně vlastností podle vhodnosti použití, která má nahradit národní informativní NA „Třídy a úrovně podle vhodnosti použití v ČR“   normy ČSN EN 14351+A1 v tom smyslu, aby norma stanovila požadavky v rozsahu vyhlášky č. 268/2009 Sb. a stanovila další požadavky vlastností podle specifického použití oken a dveří, včetně využití odkazů na normy pro navrhování z oblasti tepelné ochrany, akustiky, apod.
 • TK uplatnila připomínky k návrhu změny ČSN 74 3305 Zábradlí z hlediska bezpečného užívání s tím, že řešitel Ing. Šnajdr (SIPRAL) je neakceptoval z důvodu, že ČKAIT nevykonává činnost při přípravě, ale dodatečně pouze připomínkuje, s odkazem na připomínky k PSP.
 • TK upozorňuje, že návrh ČSN 73 1701 byl v TNK schválen v polovině 2016, leží a nenabyl účinnosti na návrh MPO
 • TK upozorňuje ČSN ISO 6707-1 a ČSN ISO 6707-2 vydány 6.11.2017 – upozorňujeme na neshodu s terminologií platných právních předpisů, doporučujeme zrušit – LK navrhne vhodný postup
 1. Zákon o stavebních výrobcích
 • LB předložil krátký koncept Hlavy III – Podmínky pro navrhování a použití stavebních výrobků do staveb
 • MPO považuje pracovní materiály k ZSV za důvěrné
 • musí se jednat zejména o výrobky, které jsou určené do staveb v ČR
 • odpovědnost distributorů a výrobců za výrobky uváděné na trh v ČR, výrobky pro určené do staveb musí být „vhodné“ a musí mít deklarované všechny nezbytné vlastnosti pro užití ve stavbách v ČR pro bezpečný návrh konstrukce staveb (jak CE, tak CZ)
 • LRV – stanovisko – co řešit
 • LK navrhuje poslat oficiální dopis za Komoru, jaké vlastnosti by měly být deklarovány u výrobků
 1. TS01 návrh výšky místností – Ing. J. Klečka
 • TK schvaluje TS01 s úpravami
 • anotace do příštího čísla časopisu Z+i (JK, k publikaci ŠJ)
 • VM předmluva ke standardům do Z+i
 • TS01 článek napíše JK+ LV + odkaz na Profesis
 • předat do Profesis včetně excelové přílohy – ŠJ
 • TK doporučuje vydat TS01 i tiskem
 1. geometrické odchylky schodišťových stupňů
 • změna ČSN schodiště jen pro navrhování
 • projednání s MMR v návaznosti na hEN
 • Rozbor LV a předpisy norem EU dopracovat, článek, revize, vyhodnotit rizika návrhu
 • TS měření schodišť
 • ŠJ+MB článek do Z+i o bezpečnosti pohybu na schodišti
 1. odchylky rozměrů staveb a konstrukcí pro PS v přípravě
 • návrh rozborového úkolu odchylky normy, a předpisy
 1. Kvalita veřejných zakázek
 • projednat s LV, plánovací list úkolu

 

 1. Spolupráce / součinnost v oblasti technické normalizace a působnosti stavebního zákona a její ukotvení
 • článek do Z+i – hledají se noví členové TNK za ČKAIT, zajistí ŠJ

9.Technické návody

•       akustika – JK doporučí vhodnou osobu, nenalezena vhodná osoba

 • Ing. Filip doporučil kontaktovat svého známého, který je akustik; LK pošle pracovní náplň

 

Profesis

 • Online Profesis – nahraje se vše do počítače
 • prověřit přístupy ke konkrétním materiálům (zobrazení více než 1 min.), vytipovat části, která má smysl průběžně aktualizovat – zajistit garanty na aktualizaci dat, ostatní archivačně
 • možnost využití předpisů na portal.gov
 • právní předpisy, které nejsou používané – má to smysl?
 • nově řešit koncepci a použitelnost pro AO vzhledem na potřeby AO v praxi řešit na RPRP
 • garanti

Různé

 • jak zajišťovat odborně zdatné osoby v rámci ČKAIT? - systémové řešení – definovat, článek v Z+i nábor
 • požadavky na časopisy –informovat (v plném znění novel) o změnách autorizačního zákona – anotace
 • LK připravil článek do Z+i o činnosti TK v roce 2017; publikování zajistí ŠJ
 • VM zašle návrh k ČSN
 • Ing. M. Komínek je zástupce v Gremiální radě IPR– zasílat zápisy TK pro zajištění efektivní spolupráce
 • zdroje technických informací (osoby erudované – osobní kontakty, ale i publikované www.stránky)
 • termínová listina akcí i ostatních celostátních na intranetu Komory, aby nedocházelo ke kolizím
 • je nutno řešit zamykání únikových cest!!!
 • BIM JK – schválení koncepce, připravuje se Agentura pro standardizaci, která řeší teorii projektů, JK rozešle slovník terminologie BIM
 • JF se zamyslí nad řešením vztahu normalizace, spolupráce s Agenturou a činností osob ze ČKAIT
 • VM doporučuje připravit návrh na úpravu vyhlášky č. 268/2009 Sb., první návrh zašle emailem
 • Je k dispozici prEN 1990:2017, která by mohla zajímat značný počet autorizovaných osob. Protože text této normy je získán prostřednictvím TNK, není možné jej dále rozšiřovat (platí zákaz dále rozšiřovat jakékoliv informace získané v TNK). Je nutné tuto problematiku řešit.
 • Na webu ÚNMZ je jako TNI v angličtině 6 částí připravovaných norem pro zemní práce (TNI prEN 16907-1 až 6)

 

Organizační:

cesťáky a práce, prosím zaslat informativně do 26.11. včetně informace DPP x fakturace, následně výzva k zaslání

 

Zapsala: Ing. L. Wiatrová

Schválil: Ing. L. Bukovský

 

Příští setkání 19.1. 2018 v 9.00 malá zasedačka