Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Záznam ze zasedání technické komise ČKAIT dne 23. 6. 2017

Záznam ze zasedání technické komise ČKAIT dne 23. 6. 2017

Přítomni: Marie Báčová, Ing. Ladislav Bukovský, Ing. Jan Klečka, Ing. Lubomír Keim, CSc, Ing. Václav Mach, Ing. Šárka Janoušková, Ing. Petr Sedlák, Ph.D., Ing. Josef Filip, Ph.D., Ing. Lenka Wiatrová

Omluveni: Ing. Michal Drahorád, PhD., Ing. Robert Špalek, Ing. Hedviga Klepáčková

Návrh programu
 1. TS návrh výšky místností – Ing. J. Klečka
  • podklad konečné znění + připomínkovací tabulka metodika připomínkování
  • navrhovaná změna – přidat slovo návrhová
  • připomínky VM budou zapracovány do 10.7.2017 (LB účast na schůzce)
 2. geometrické odchylky schodišťových stupňů
  • jazykový výklad ÚJČ AV ČR vvi předpisu/normy – rozměry nemusí být zcela stejné, jsou přípustné odchylky, je nutno dořešit mezní bezpečné odchylky
  • v plánu změna ČSN Fakulta stavební VUT 4Q 2017, řeší doc. Ing. Štěpánek, CSc.
  • LB konzultoval problém s ČSPSP, JUDr. Marečkem, s výsledkem:
  Vzhledem k tomu, že se jedná o právní požadavek technického charakteru pro navrhování a realizaci schodišť – rizikové stavební konstrukce, a jeho nesoulad s požadavky příslušných norem, doporučuji pro řešení jejich sjednocení a jednoznačnosti ustavit při TK ČKAIT expertní skupinu, složenou z odborníků dotčených oblastí.
  Do skupiny doporučuji zástupce:
  • MMR – gestor TPS
  • MPO – gestor standardizace
  • MPSV – požadavky na pracoviště a pracovní prostředí
  • Státní zdravotní ústav – požadavky na pracoviště a pracovní prostředí z hlediska ochrany zdraví
  • Fakulta stavební ČVUT a příslušná TNK
  • Česká společnost pro stavební právo
 3. odchylky rozměrů staveb a konstrukcí
  • ČSN použití výrobků ve stavebnictví – požadavky užití ve stavbě – nejsou definovány v rámci požadavků o vlastnostech
  • iniciativa – převod národních příloh do ČSN – tlak ČKAIT, nejpozději při změně normy; VM splnění národních příloh je nutné pro splnění normy; VM navrhuje dát národní přílohu jako přílepek normy
 4. Kvalita veřejných zakázek
  • semináře (roadshow) – kvalifikace AO pro technické specifikace k ZZVZ
  • připravit obsah LB+MB včetně terminologie
 5. Spolupráce / součinnost v oblasti technické normalizace a působnosti stavebního zákona a její ukotvení
  • vybrat skupiny norem, které je nutné/ vhodné sledovat
  • ČKAIT musí definovat požadavky pro projednání – členové TK připraví návrhy do příštího jednání, VM – připraví koncepci návrhu projednání
  • zástupci ČKAIT – národní přílohy a ČSN, informace o EN navrhování a provádění, informace o tvorbě nových
  • TK a aktivy doporučí národní přílohy
  • organizační zástupce ČKAIT
  • projednat použití informací člena TNK v rámci ČKAIT s ÚNMZ
  • návaznost na BIM knihovny, vložit do koncepce zavedení BIM
  • nezbytné stanovení koncepce včetně odměn pracovníkům – LB projedná Statut člena Technické normalizační komise za ČKAIT na RPRP v září 2017; VM pošle návrh na Statut člena členům TK
  • Ing. Keim informoval o vzniku nové České agentury pro standardizaci od října 2017 – bude to státní příspěvková organizace se sídlem v Praze; bude podřízena ÚNMZ; v čele Agentury bude generální ředitel; Agentura bude zajišťovat tvorbu, vydávání a distribuci českých technických norem; TK bude řešit navázání spolupráce a společné koncepce s novou Agenturou
  • požadavek, aby ČKAIT byl neopomenutelný účastník při připomínkování norem
 6. Technické návody – zástupci od TZÚS – ověřování funkčních vlastností bez ohledu na ČSN, stálost vlastností?
  • navrhnout do horizontálních pracovních skupin zástupce ČKAIT 32 (ZP 3 – Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí), 35 (ZP 7 – Udržitelné využívání přírodních zdrojů), volná je i 34 podskupina ZP 5 (Ochrana proti hluku)
  • ČKAIT již zastupuje Ing. Jiří Šála, CSc. ve skupině 34 podskupina k ZP 6 (Úspora energie a tepla) a skupina 33 (ZP 2 – Požární bezpečnost) Ing. Vl. Špačková
  • kontaktovat Ing. Zuzanu Mathauserovou (ZP 3 – Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí), LB kontaktuje Ing. Smolu (ZP 7 – Udržitelné využívání přírodních zdrojů) a Ing. Marcela Pelecha (ZP 5 – Ochrana proti hluku)
  • LW obešle aktivy

  Různé:
  • zástupci ČKAIT do TNK – připravit koncepci, status, předat na RPRP (návrh VM)
  • WEB – nejsou nové informace v jaké fázi je příprava nového webu Komory
  • Ing. J. Klečka – drobné body k doplnění:
   • Připomínky k překladu normy ČSN P ISO 6707-1 – už převzata; řeší se nový překlad do češtiny; poslat Stanovisko ČKAIT – Komora doporučuje zrušení normy, protože neodpovídá EU normám
   • Připomínky ke koncepci BIM – verze 4 – Klečka+Báčová, posláno
   • revize normy ČSN 74 3305 – ochranná zábradlí
   • Informace z TNK 43 – stavební tepelná technika – schválena revize závazné normy ČSN 73 0540-2 (autoři Svoboda, Šála, Tywoniak)
  • zástupce do Hospodářské komory pro správnou praxi – LB
  • informace prof. Ing. Miloš Novotný, CSc. – změna ČSN Schodiště – prof. Štěpánek, změna, že platí jen pro navrhování (což není smysluplné, jsou tam požadavky na provedení)
  • publikace ochrana výškových staveb proti požáru – Stavebnictví
  • VM pošle metodické pokyny pro technické standardy – ze standardu udělat obecnou šablonu a LB předloží na RPRP v září 2017; standard je schválený TK

  Návrh obsahu činnosti TK v roce 2017:

  • metodika řešení návrhových vlastností výrobků do staveb i v návaznosti na přípravu zákona o stavebních výrobcích
  • ověřování deklarovaných vlastností výrobků při jejich přejímání (Ing. L. Keim)
  • Optische mangel in Bild – publikace předána ŠJ – zvážit překlad a vydání v ČR
  • požadavky na vzhledové vlastnosti staveb a jejich částí v ČR v normách a jejich hodnocení – JK navrhne jako diplomovou práci
  • prediktivní údržba staveb – Ing. Keim, požadavky na údržbu; existuje PC program

  Operativní:
  vhodný článek byt nebo atelier
  Ing. Petr Sedlák, Ph.D. je novým členem TK
  Ing. Josef Filip, Ph.D. je novým členem TK
  informace k požáru Grenfell Tower, publikace a řešení – bude článek v časopise Stavebnictví (autor Ing. Václav Kratochvíl, Ph.D.)
  Ing. Jan Zdeněk (návrh od předsedy Ing. Křečka) publikace Vady staveb – bude nová rubrika o vadách staveb v časopise Stavebnictví (víceoborové články); kontaktovat členy aktivů
  Příští schůzka 8.9.2017 v 9.00 hod v budově ČKAIT Sokolská.

  Zapsala: Ing. L. Wiatrová
  Schválil: Ing. L. Bukovský