Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Záznam ze zasedání technické komise ČKAIT dne 7.12.2018

Záznam ze zasedání technické komise ČKAIT dne 7.12.2018

Přítomni: Ing. Ladislav Bukovský, Marie Báčová, Ing. Jan Klečka, Ing. Václav Mach, Ing. Šárka Janoušková, Ing. Lubomír Keim, CSc., Ing. Lenka Wiatrová
Hosté: Ing. Milan Zápotocký, Ing. Filip Kalina, Ing. Jaroslav Synek, Ph.D.
Omluveni: Ing. Michal Drahorád, Ph.D., Ing. Hedviga Klepáčková, Ing. Robert Špalek, Ing. Josef Filip, Ph.D., Ing. Petr Sedlák, Ph.D.
 
Program
 1. Ing. Š.Janoušková, Ing. KlečkaTS 01 – příprava k tiskovému vydání, TS vydá IC ČKAIT s.r.o.:
 • chyba ve vzorci 5.1 v Profesisu
 • opravit datum na 2018 v tit. listu
 • namísto kap. Článek (čl.)
 • nutná kontrola textu na Profesisu
 • tisková předloha diskuse
 • na tit. list technický standard
 • přidat definici co je to TS (Báčová, Karasová)
 
 1. Normalizace
 • Normy k připomínkování – e-mailová adresa technickakomise@ckait.cz
 • MB články předá k vytištění do Z+i , vydat 2 články navazující na sebe
 • Návrh 73 1901-4 průsvitné a průhledné střechy – doporučit ved. prac. skupiny doc. Š. Šilarovou, CSc., žádost na Agenturu ČAS – schváleno, čeká se na smlouvu k tvorbě
 • JK – zveřejnění v časopise Z+i – výrobkové a návrhové parametry v prosinci 2018
 • TNK 43 Tywoniak, Z. Svoboda Návrh – draft ČSN 73 0542-2 – 2. návrh Ing. Šály předprojednat s LOP, aby byla řádně dokončena – požadavky na výplně otvorů a prosklené stěny po zabudování
  projednávání v únoru 2019
  požádat návrh k projednání
 • ČKLOP svolá technickou komisi na 2. pol .2019
 • Připomínkování norem za ČKAIT
 • LB – příprava ČSN 73 1901 - 02 – Navrhování střech – k připomínkování
 • Sponzorované určené normy – změna zákona 22/1997 Sb.
 • doc. J.Kaňka zástupce ČKAIT v TNK osvětlení – TK souhlasí, jmenovat
 • Ing. Zápotocký v TNK 60 za ČKAIT v oblasti provádění a navrhování staveb – TK souhlasí
 • generální ředitel ČAS Mgr. Veselý rozhodl, že všechny normy budou posílány Ing. Bukovskému
 • Ing. Keim – návrh normy Skládaná krytina k připomínkám
 • Ing. Keim – MMR bude vydávat speciální normy
 
3. Stavební výrobky
 • ZSV žádná informace, zatím neprošel EK
 
 
4. Technické standardy ČKAIT
 
 1. TS02 geometrické odchylky schodišť a šikmých ramp
 • Ing. Veselá – harmonogram – za cca 3 měsíce 1. návrh (konec února 2019), odsouhlasení znění – 06/2019, vydání – 09/2019
 
 1. Vzhled povrchů viditelných
 • navrhování a hodnocení vzhledu povrchů – příprava osnovy
 • rešerše z norem jako zadání do diplomky nebo bakalářské práce?
 • Ing. Veselá – 6 částí už rozpracováno – Kontrola vzhledu podlahy, Kontrola vzhledu omítky, Kontrola vzhledu – obklady, dlažby, Kontrola vzhledu – pohledový beton, Kontrola vzhledu – SDK, Kontrola vzhledu prosklených výplní otvorů
 
 1. Stínící technika, TS na zakázku (náklady uhradí objednatel)
 • Ing. Lubinová přijala požadavky z hlediska navrhování, proběhly dvě schůzky, jednání pokračuje; zatím žádná odpověď
 • paralelně příprava vzorového řešení detailů v návaznosti na všechny požadavky JK
  1. TS větrání budov – aktiv EPBDII
 • Stanovení výměny vzduchu v budovách pro vzdělávání a návrh vzduchotechnických systémů s příklady
 • Koordinuje p. Martin Jindrák a zpracovává TS za ČKAIT (za školy)
 • HK ČR – větrací koncept – revize
 • ČKLOP bude dělat revizi svého konceptu větrání (doc. Zmrhal) – diskuze s ČKAIT, MMR
  1. Sklo ve stavbách
 • problém užití skla ve stavbách – směrnice OIB-Richtlinie 4 (OIB-330.4-020/15); vydání březen 2015; překlad z němčiny do češtiny – zajistil JK; je nová verze z června 2018
 • Ing. Milan Zápotocký (Česká komora lehkých obvodových plášťů) – spolupráce s TK ČKAIT, autor norem; navrhuje udělat normu podle OiB
 • VM – navrhuje udělat rešerši ze zahraničí
 • JK – materiál Použití bezpečného prosklení ve stavbách (Česká komora lehkých obvodových plášťů); možné využití jako inspirace pro standard ČKAIT
 • TS řešit jako rozborový úkol
 • LB – problémem je sklo ve stavbách
5. Řešení problémů „odchylky rozměrů staveb a konstrukcí pro PS“
 • připravit požadavky na návrh rozborového úkolu
 • v budoucnu jako norma
 
6. Příprava nového SZ
 • LB – Hospodářská komora – návrh z 12.10.2018
 • Koncepce bytové politiky
 • Indikativní odkazy na normy (sponzorované přístupy pro určené normy)
 • z HK 3.12. další verze teze k rekodifikaci veřejného stavebního práva
7. BIM
 • Pracovní skupina ČKAIT vede Ing. Materna
  • aktiv BIM na ČKAIT – národní systém kvalifikací, VŠ grant – vzdělávací programy na BIM
 • Jednání s vedením ČAS ve věci návrhových hodnot výrobků a kompatibility s BIM a využitelnosti BIP pro navrhování a provádění staveb
 • JK – metodiky – CzBIM – změna datových standardů a BEP
 • ČAS – teoretické řešení z akademické sféry, opožděné letošní výstupy, návrhy výstupů se rozcházejí s potřebami navrhování a realizace staveb, důvodné pochybnosti o kompetenci osob k BIM na ČAS
  • ČAS nepřihlíží k závěrům CEN a návrhům norem EN ISO
  • riziko špatného přístupu k přípravě projektů podle výstupů ČAS
  • paralelní SFDI a pozemní stavby, není koordinované
  • akademické závěry nesouvisí a nejsou kompatibilní s realizací staveb
  • PS02 – nevhodné a nekompatibilní řešení
  • za 3 roky platnost – vytvářejí postupy v rozporu s EN ISO, financují ze státního rozpočtu
 • prof. Materna k postupu BIM – národní kvalifikace profesí pro státní správu; rodné listy k 6 koordinátorům BIM do konce roku 2018
 • prof. Materna vztah k normalizaci
 • informace pro představenstvo ČKAIT k přístupu k BIM (pouze informační podpora) – nutná i zpětná vazba
 • Ing. Synek – 7 let v odborné radě pro BIM (CzBIM), člen CEN 342
 • ABF – recenze portál www.koncepcebim.cz – BIM koncepce 2022
 • BIM koncepce 2022 – pracovní skupiny:
  • PS01 – Pilotní projekty
  • PS02 – Zadávání, projektové řízení a smlouvy
  • PS03 – Datové a informační standardy
  • PS04 – Podklady pro oceňování
  • PS05 – Vzdělávání, PR
  • PS06 – Terminologie a normy
 • Vazba na ČSN – úloha ČKAIT – prac schůzka s GŘ AČAS
 • Vedení v AČAS nejsou stavaři, a nejsou ochotni přijímat informace k potřebám stavebnictví
 • TNK 152 – přejímání EN bez změn
 • Návrhové a výrobkové parametry – neřeší TNK, pouze informace k rozporu s návrhem EN 12006
 • Podpora kompatibility s normami, publikovat – připraví
 • Ing. F. Kalina (člen CEN 342/TC 442/WG4, PS06)
  • V AČAS nejsou zohledňovány přípravy v CEN v ČR – předhlasovací normy od roku 2019, některé již vyšly
  • Agentura vytvořila koncepci v rozporu s návrhy řešenými v CEN
  • Chybí PDT návaznosti – propojení dat o výrobcích do projektové dokumentace
  • Systém TDSS (koncepce) není kompatibilní s daty pro použití v BIM
  • ISO 19650-1,2 vychází
  • Normy IT řeší data pro stavby a návaznosti dat není kompatibilní (jiný) xml formát pro různé – návaznost pro deklaraci vlastností výrobků včetně parametrů pro navrhování
  • ISO 19650 v rozporu s AČAS, AČAS navrhuje pouze jeden systém s nepřenositelným formátem
  • ISO 23386 a 23387 není v souladu s návrhy koncepce AČAS
  • Ing. Š.Tomanová – vedoucí prac. skupiny PS06
 
 
Různé
 • DMS pro TK na sdílení dokumentů – požádat Ing. Hnízdila, Ph.D.- hesla – urgovat
 • Web ČKAIT – schůzka 6.11. – jedna nabídka – objednáno
 
Organizační
 • členové TK poslat vyplněné DPP a faktury za práci v TK
Úkoly z TK
 
– připravit k projednání možnosti spolupráce s ČAS k vydávání konsolidovaných verzí vybraných norem
Ing. Bukovský, Ing. Keim
T: stálý
– požadavky ČKAIT v rámci přípravy BIM
Báčová
T: stálý
– odchylky rozměrů staveb a konstrukcí pro PS – připravit požadavky na návrh rozborového úkolu
všichni členové TK
T: stálý
– koncept normalizace od ČKAIT
všichni členové TK
T: 25.1.2019
 
Zapsala: Ing. L. Wiatrová
Schválil: Ing. L. Bukovský
 
Příští setkání 25.1.2019 v 9.00 malá zasedačka