Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝBORU OBLASTI PRAHA ČKAIT V LÉTECH 2009 AŽ 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝBORU OBLASTI PRAHA ČKAIT V LÉTECH 2009 AŽ 2011

Oblast Praha soustřeďuje členy ČKAIT bydlící v Praze a ve Středočeském kraji, což tvoří jednu třetinu členů Komory, tedy více než 9000 autorizovaných inženýrů a techniků.
Oblast Praha prožila během posledního volebního období zajímavý vývoj, který se jenom málo projevil na venek, ale výrazně zasáhl do vnitřní struktury vedení oblasti.
Rozsáhlé přestavby v budově ústředí v roce 2010 umožnily vyčlenit ve třetím patře budovy ústředí samostatnou místnost pro předsedu výboru oblasti a po zavedení nových ekonomických pravidel v roce 2011 pak byla pražská oblast hospodářsky osamostatněna. Současně byla z ústředí částečně vyčleněna paní Renáta Zouharová jako sekretářka oblasti (kromě její práce pro Autorizační radu) a pro zajišťování elektronické komunikace byla pro pražskou oblast rovněž částečně vyčleněna i slečna Kateřina Vlčková. Po jednání předsedy výboru oblasti s předsedou Komory byl k prvnímu srpnu 2011 ustanoven Ing. Jan Lukáš Bedrníček tajemníkem oblasti. Tak se ve dvacátém roce novodobé existence ČKAIT stala pražská oblast plnohodnotnou oblastí schopnou vlastními silami řešit povinnosti, které jí z řádů Komory přísluší.

Nyní k vlastní činnosti. Aktivity ve prospěch členů - školení, přednášky, exkurze a společenská setkání - se v pražské oblasti historicky opírají o tři pilíře, a to o spolupráci s pražskou oblastí ČSSI, o spolupráci s Informačním centrem ČKAIT a o aktivity iniciované a organizačně zajišťované členy výboru pražské oblasti.
Akce připravované ČSSI a financované pražskou oblastí ČKAIT - Technické čtvrtky a úterky - se konají dvakrát do měsíce po celý rok, kromě prázdnin, a to v přednáškovém sále sídla ČKAIT v Sokolské ulici. Účast je rozdílná v závislosti na tématu přednášky a pohybuje se od 10 do 50 posluchačů. Obecně větší návštěvnost mají odborné exkurze, kterých se uskutečnilo šest s návštěvností 25 až 60 účastníků. Nejvíce byla navštívena exkurze na jižní dálniční obchvat Prahy, spojená s prohlídkou dokončovaných mostů a tunelu v Komořanech. Z dalších zmíním alespoň návštěvu vodárny v Káraném, výškový objekt na Pankráci, nebo zdařilou exkurzi spojenou s přednáškou o rekonstrukci Karlova mostu. Velký zájem byl o jednodenní zahraniční cestu do Řezna, spojenou s odbornou přednáškou o řezenském gotickém mostě, a o letošní podzimní exkurze do výrobny keramických obkladaček v bavorském příhraničí a na rozestavěný tunel Blanka v úseku Prašný most - Brusnice. Součástí spolupráce s ČSSI je i společné zajištění pravidelných Tříkrálových večerů v prostorách presidia České akademie věd a červnového posezení po poslední exkurzi před prázdninami.
Kromě odborných akcí jsme přispěli i na uspořádání předvánočního divadelního představení v divadle na Palmovce v roce 2010.

Ve spolupráci s Informačním centrem ČKAIT, resp. se Střediskem vzdělávání a informací, se uskutečnilo od ledna 2009 do konce roku 2011 padesát dva vzdělávacích akcí s návštěvností od 15 do 65 posluchačů. Největší zájem byl o přednášky týkající se problematiky „Zelená úsporám“ a "Hodnocení energetické náročnosti budov". Rovněž série tří přednášek zaměřených na vady staveb i série přednášek věnovaná Eurocodům vzbudila velký zájem. Historií se zabývala zajímavá přednáška "Dědictví funkcionalizmu" a i další akce z bohaté nabídky byly rovněž velmi přínosné.

Do skupiny akcí uspořádaných z podnětu členů výboru a zorganizovaných členy výboru patří dvě přednášky prof. Karla Kabeleho, Mgr. Teichera a Ing. Urbana na téma „Energetická náročnost budov“, přednáška prof. Holického „Hodnocení spolehlivosti konstrukcí“, přednáška Ing. arch. Patrika Kotase „Kolejová doprava ve městech, přestupní uzel v Praze 6, nová tramvaj T15“, exkurze do Kolínské tepelné elektrárny, přednáška prof. Gabriela v Masarykově výzkumném ústavu vodohospodářském "Problematika splavnění hraničního úseku Labe" - přednáška byla doplněna předvedením hydraulického modelu vodního díla Děčín , přednáška doc. Jany Markové a Ing. Karla Junga na téma „Zásady navrhování a zatížení stavebních konstrukcí podle Eurokodů“ a doc. Jany Markové, Ing. Miroslava Sýkory a Ing. Karla Junga "Hodnocení existujících konstrukcí", přednášky Ing. Jaromíra Krále, CSc. a Ing. Marie Studničkové, CSc. z Kloknerova ústavu na téma zatížení větrem a zatížení sněhem dle Eurocodů.

Rozvíjí se i spolupráce s českou pobočkou britské ICE - exkurze do tunelu Blanka v úseku Letná - Trója, exkurze na most přes Lochkovské údolí, návštěva fotovoltaické elektrárny na střeše objektu Median a exkurze na staveniště budovy Classic 7 a ve spolupráci s Czech Green Building Club diskuse na téma "Jak naložit se stávajícími budovami z pohledu úspor energií".

Další aktivitou zajišťovanou členy výboru jsou setkání s vedoucími stavebních úřadů městských částí i zástupců Magistrátu hl. m. Prahy a Krajského úřadu Středočeského kraje, která se uskutečnila v květnu roku 2009 i 2010. Setkání proběhla na téma „Některé zásadní odlišnosti nového stavebního zákona od zákona starého“ v roce 2009 a „Zateplení stavebních objektů v památkově chráněných zónách Prahy“ v roce 2010. Vždy se zaujatě diskutovalo a bylo zajímavé porovnat náš pohled na problematiku s pohledem pracovníků stavebních úřadů.
Dne 23. března 2010 se předseda výboru účastnil setkání představitelů naší Komory s představiteli Bavorské komory na téma „První zkušenosti s používáním Eurokodů v praxi“. Zkušenosti jsou prakticky shodné s našimi – nepřehlednost a přílišný rozsah. Národní přílohy činí z Eurokodů ve skutečnosti národní normy. Podnětné bylo i podzimní setkání s představiteli Bulharské inženýrské komory v Praze.
Z iniciativy výboru pražské oblasti ČKAIT se letos v srpnu uskutečnilo jednání s představiteli pražské oblasti Svazu podnikatelů o zásadách soutěže o nejlepší stavbu Středočeského kraje. Po jednání zástupců ABF se středočeským hejtmanem se podařilo soutěž vyhlásit již v letošním roce. Byla ustavena rada programu sestavená ze zástupců hejtmanství Středočeského kraje, Nadace ABF, pražských oblastí ČKAIT, ČSSI, Svazu podnikatelů, České komory architektů, České obce architektů a Hospodářské komory. Byly připraveny soutěžní podmínky a jmenováni členové poroty. Více informací je uvedeno na webových stránkách.
Z pověření představenstva ČKAIT a pod vedením člena představenstva ČKAIT Ing.Pavla Štěpána a předsedy ČKA Ing.arch.akad.arch.Jana Vrany byla v roce 2010 ustavena společná komise ČKAIT a ČKA s úkolem vypracovat standardy projektových prací. Práce komise za ČKAIT se účastnili členové pražského výboru ČKAIT Ing.Jan Matějka a Ing.Michael Trnka st., dále členové legislativní komise Ing.Karel Blecha, Ing.Jaromír Šišma, Ing.Michael Trnka ml., členové pražské oblasti Ing.Petr Blažka, Ing.Jan Korbel, Ing.Václav Mach, poradkyně předsedy ČKAIT paní Marie Báčová a pracovnice kanceláře ČKAIT Ing.Hedviga Klepáčková.
Při pražské oblasti pracuje poradenské středisko akce „Zelená úsporám“, které vede Ing. Eva Patáková. V roce 2009 bylo vydáno 5 stanovisek a 68 konzultací, v roce 2010 nebylo vydáno žádné stanovisko, proběhlo 59 konzultací v roce 2011 proběhlo 29 konzultací a nebylo vydáno žádné stanovisko (od roku 2010 vydává stanoviska OK v Hradci Králové.

Zvláštní pozornost výboru je věnována spolupráci se středními průmyslovými školami. Ing. Michael Trnka se každý rok účastní, jako člen komise, školního kola soutěže SOČ (Středoškolská odborná činnost) v Průmyslové škole stavební v Dušní ulici i ve Stavební průmyslové škole Josefa Gočára. Je nutno konstatovat, že úroveň prezentovaných prací je na obou školách mimořádně vysoká. Autoři vítězných projektů byli odměněni odbornými knihami, které poskytla pražská oblast. Na základě požadavků poskytuje naše oblast průmyslovým školám zdarma odborné publikace vydávané Informačním centrem.
Samozřejmostí je pravidelná návštěva pražských středních odborných škol předsedou a členy výboru v den otevřených dveří – akce v rámci Dnů stavitelství a architektury.
Členové pražské oblasti zasedají každý rok ve státních zkušebních komisích pro závěrečné zkoušky bakalářského, magisterského i doktorandského studia.
Velmi přínosná jsou výjezdní zasedání výboru v bývalých okresních městech Středočeského kraje, na která jsou zváni členové ČKAIT bydlící v tom kterém okrese. Každý rok se uskuteční dvě výjezdní zasedání – jedno na jaře, druhé na podzim. Účast se pohybuje mezi 8 – 17 % z pozvaných. Součástí každého výjezdního zasedání je odborná přednáška na aktuální téma. Paní JUDr. Václava Koukalová nebo JUDr. Zdeňka Vobrátilová probírají některé kapitoly Stavebního zákona, paní Marie Báčová pravidelně informuje o problematice akce „Zelená úsporám“ (na loňském jarním zasedání v Kutné Hoře ji zastoupil Ing. Karel Vaverka), paní ředitelka Ing. Lenka Zimová vysvětluje podstatu a důležitost celoživotního vzdělávání. Na výjezdních zasedáních se vždy rozvine široká a věcná diskuse, do které aktivně zasahují přítomní členové výboru.
Po celé volební období pokračovala spolupráce s Hasičským záchranným sborem Středočeského kraje. Členové výboru a další vybraní statici z pražské oblasti byli několikrát vyzýváni operačním důstojníkem HZS k posouzení aktuálního stavu zasaženého objektu, a to jednou v případě zříceného lešení, v několika případech při požáru či prolomení střechy pod zatížením sněhem, ve dvou případech byl posuzován stav po destrukci zcela zanedbaného a neudržovaného krovu, ve dvou případech se jednalo o náraz nákladního vozidla do budovy, v jednom případě o výbuch plynu v rodinném domě i velice varující a devastující výbuch elektrického boileru rovněž v rodinném domě a v jednom případě zřícení podmáčené opěrné zdi. Při těchto akcích je vyžadováno posouzení momentálního stavu objektu, a to již během zásahu hasičského sboru. Tyto akutní výjezdy jsou sice časově náročné, ale z odborného hlediska velice poučné.
Na závěr této zprávy o činnosti dovolte abych poděkoval všem, kteří se podíleli na aktivitách oblasti i těm, kteří sice stojí často v pozadí, ale bez kterých by činnost pražské oblasti v minulém období nebyla možná – tajemníkovi oblasti panu Ing.Janu Bedrníčkovi, paní Renátě Zouharové, slečně Kateřině Vlčkové a celému sekretariátu ústředí, v čele s paní ředitelkou Ing.Lenkou Zimovou, který až do poloviny loňského roku vykonával práce, které v ostatních oblastech zajišťuje kancelář oblasti.

9. ledna 2012

Ing. Michael Trnka, CSc

10. 01. 2012