Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zpravodaj 5/19

Zpravodaj 5/19

ZPRAVODAJ pro členy ČKAIT oblast Hradec Králové, oblastní pobočky ČSSI Hradec Králové a SPS Hradeckého a Pardubického kraje

Obsah
Pozvánka na valnou hromadu
Jednotný program činnosti 1. pol. 2020
Elektronický deník autorizované osoby
Odborná exkurze po stopách Friedensreicha Hundertwassera
Stavba roku 2019 Betlémská kaple v Praze 21. 10. 2019
Firma roku 2018 VALC, s.r.o.
Směrnice českého svazu stavebních inženýrů pro ochranu osobních údajů
Dokumenty pro dopravní stavby
Změny v navrhování protiradonových opatření podle revidované ČSN 73 0601
Vsakování srážkových vod metodická pomůcka ministerstva pro místní rozvoj
Foto z odborných exkurzí
Pozvánka na přednášku

Ročník 29

Prosinec
2019

13. 12. 2019