Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Usnesení Shromáždění delegátů ČKAIT 2013

Datum a začátek jednání: 16. března 2013 v 9.30 hod.
Místo konání: Velký sál Národního domu na Smíchově, náměstí 14. října 82/16, Praha 5
Program: viz pozvánka delegátům s přílohami z 25. 2. 2013
Přítomni: 179 delegátů z 200 pozvaných (viz prezenční listiny uložené v KK ČKAIT Praha)
 

 1. Shromáždění delegátů schvaluje:
  1. Výroční zprávu ČKAIT za rok 2012, tištěnou jako součást materiálů (viz příloha pozvánky) projednávaných na tomto Shromáždění delegátů 2013 a doplněnou vystoupením předsedy ČKAIT Ing. Pavlem Křečkem.
  2. Výroční zprávu o hospodaření ČKAIT za rok 2012, tištěnou jako součást Výroční zprávy ČKAIT za rok 2012 a doplněnou vystoupením místopředsedy ČKAIT Ing. Františkem Mrázem.
  3. Rozpočet ČKAIT pro rok 2013 v rozsahu jednotlivých kapitol, tištěný jako součást Výroční zprávy za rok 2012 a doplněný místopředsedou ČKAIT Ing. Františkem Mrázem.
  4. Zprávu dozorčí rady ČKAIT za rok 2012, tištěnou jako součást Výroční zprávy ČKAIT za rok 2012 a doplněnou předsedou dozorčí rady Ing. Jaromírem Vrbou CSc.
  5. Vyhlášení X. ročníku Ceny inženýrské komory pro rok 2013 ve vazbě na vystoupení předsedy hodnotitelské poroty Ing. Pavla Pejchala, CSc.
  6. Změnu Profesního a etického řádu ČKAIT, § 6 nový odst. 7 a Disciplinárního a smírčího řádu, § 9 odst. 3 tištěnou jako součást materiálů (viz příloha pozvánky) projednávaných na tomto Shromáždění delegátů 2013.
  7. Změnu Organizačního řádu ČKAIT, § 3 odst. 4 uloženou bodem B. 18 Usnesení Shromáždění delegátů 2012 a předanou tištěnou formou delegátům Shromáždění delegátů 2013 při prezentaci.
  8. Základní členský poplatek – příspěvek člena pro rok 2014 ve výši 3.000 Kč. Výše sníženého poplatku je beze změn.

 2. Shromáždění delegátů ukládá představenstvu ČKAIT:
  1. Do 30. 6. 2013 projednat a schválit konečnou zprávu o hospodaření ČKAIT v roce 2012.
  2. Do 30. 6. 2013 dopracovat a schválit rozpočet pro rok 2013.
  3. Do 30. 6. 2013 vyhodnotit diskusní příspěvky z jednání Shromáždění delegátů 2013 předložené písemně, nebo registrované na místě ve zvukové podobě. Diskutujícím písemně odpovědět a výsledky vyhodnocení zveřejnit v mediálních prostředcích ČKAIT a promítnout je do činnosti ČKAIT v dalším období.
  4. Pokračovat v plnění povinností a ochraně práv plynoucích ze zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
  5. Realizovat a pravidelně vyhodnocovat V. běh CŽV ČKAIT vyhlášený ČKAIT pro roky 2013 až 2015.
  6. Hájit oprávněné zájmy a postavení členů ČKAIT ve společnosti.
  7. Spolupracovat se státní správou a samosprávou na úrovni představenstva a výborů oblastí ve věcech týkajících se výstavby zejména při odstraňování nedostatků ve stavebním zákoně a s ním souvisejících právních předpisech.
  8. Rozvíjet vzájemné vztahy s vysokými, středními a středními odbornými školami, podporovat diskusi o profilu absolventů ve vztahu ke studijním programům a podporovat spolupráci členů ČKAIT při výuce na těchto školách.
  9. Zasazovat se i nadále o zvyšování prestiže technického vzdělávání.
  10. Spolupracovat se subjekty profesního a podnikatelského charakteru shodného nebo obdobného s ČKAIT působícími v ČR, usilovat o koordinovaný postup k otázkám výstavby v rámci SIA - Rady výstavby ČR a podporovat vzájemnou výměnu informací v oblasti výstavby.
  11. Spolupracovat se zahraničními subjekty profesního a podnikatelského charakteru shodného nebo obdobného s ČKAIT, podporovat výměnu informací v oblasti výstavby a jednat o podmínkách působení členů ČKAIT v zahraničí v souladu se současnými právními předpisy ČR a EU.
  12. Rozvíjet činnosti související s členstvím ČR v EU, zejména z pohledu vhodné a účelné aplikace technických právních předpisů a technických norem EU v ČR.
  13. Aktivně získávat pro práci v orgánech ČKAIT nové kandidáty, zejména z řad mladých členů a v tomto smyslu naplňovat platné řády ČKAIT, zejména Volební a jednací řád, § 9 odst. 4.
  14. Působit na členy ČKAIT ve smyslu vyvarování se poškozování kolegů nepřiměřeně nízkými cenovými nabídkami, které jsou v rozporu s platnými obecně závaznými předpisy, dobrými mravy a etikou ve vazbě na profesní a etický řád, §5 odst. 5.
  15. Sledovat možnost hodnocení existujících konstrukcí panelových domů také jinými cestami, než jen pomocí Eurokódů, a to zapracováním odpovídajících zásad do nově vznikající evropské normy na hodnocení existujících konstrukcí.
  16. Iniciovat změnu vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů v oblasti povinnosti dokládání tzv. Průkazu energetické náročnosti budovy v projektové dokumentaci pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení, příloha č. 5 část E/E.5 této vyhlášky.
  17. Ověřit dostupnost právních předpisů, technických předpisů a norem platných pro oblast výstavby v rusky mluvících zemích vč. možností jejich zajišťování pro potřeby členů ČKAIT.
  18. Usilovat o znovu zavedení uceleného dlouhého inženýrského studia na technických vysokých školách – uloženo bodem B. 7 Usnesení Shromáždění delegátů 2012.
  19. Informovat o průběhu a závěrech tohoto Shromáždění delegátů 2013 prostřednictvím delegátů tohoto shromáždění, orgánů ČKAIT, na web stránkách a v dalších mediálních prostředcích ČKAIT členy ČKAIT a zapojit je do činností a plnění úkolů tohoto Usnesení Shromáždění delegátů 2013 a všech následných rozhodnutí orgánů ČKAIT.

 3. Shromáždění delegátů bere na vědomí:
  Usnesení Shromáždění delegátů 2012 bylo beze zbytku naplněno (viz zápisy orgánů ČKAIT uložené v KK ČKAIT) s výjimkou původního bodu B. 7 a B. 15.
  Bod B. 7 představoval úkol: Usilovat o znovuzavedení uceleného dlouhého inženýrského studia na technických vysokých školách.
  Tato problematika byla a nadále bude diskutována na pravidelných setkáních se zástupci VŠ, na kterých se definují potřeby praxe na profil absolventů VŠ a univerzit jako podklad pro pokračující diskuzi o připravovaném novém vysokoškolském zákonu.
  Tento bod byl opětovně zařazen pod novým bodem B. 18 Usnesení Shromáždění delegátů 2013.
  Bod B. 15 představoval úkol: Prověřit důvod k omluvě inženýrům židovského původu.

  Již na Shromáždění delegátů 2009 bylo ČKAIT uloženo prověřit skutečnost, zda je důvod k omluvě inženýrům židovského původu v souvislosti s memorandem adresovaným vládě dne 14. 10. 1938.
  Shromáždění delegátů 2012 konstatovalo, že z dostupných prověřování nebyla zjištěna konkrétní perzekuce. Shromáždění delegátů 2012 uložilo nadále pokračovat v pátrání případných konkrétních důsledků dopisu č. j. 389/39 IK ze dne 21. 3. 1939. Z dostupných historických prací ani z archivních materiálů se nepodařilo ani v roce 2012 prokázat aktivní účast Inženýrské komory na perzekuci členů Inženýrské komory židovského původu.

  Bod B. 15 byl vyřazen z další evidence a nebyl opětovně zařazen do Usnesení Shromáždění delegátů 2013.


Schváleno: ve 13.00 hod. přítomnými delegáty Shromáždění delegátů 2013 takto
Výsledek hlasování - 176 pro, 1 proti, 2 se zdrželi ze 179 přítomných delegátů
Usnesení Shromáždění delegátů 2013 bylo schváleno v souladu s řády ČKAIT

Návrhová komise pracovala ve složení schváleném delegáty Shromáždění delegátů 2013:
Předseda zvolený členy návrhové komise: Ing. Jindřich Pater – OK Ostrava
Členové:
Ing. Josef Filip – OK Ústí nad Labem
Ing. Milan Komínek – RK Praha
Ing. Jiří Švub – OK Olomouc
Ing. arch. Zdena Umlášková – RK Brno