Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Záznam z jednání Profesního aktivu oboru GEOTECHNIKA – ČKAIT, konaného 4. 11. 2020

Záznam z jednání Profesního aktivu oboru GEOTECHNIKA – ČKAIT, konaného 4. 11. 2020

C:\Users\jjendruscak\Documents\Záznam z AG 20201104.rtf


Záznam z jednání Profesního aktivu oboru GEOTECHNIKA - ČKAIT, konaného 4. 11. 2020

Přítomni: Benc, Ďurove, Charousková, Grünwald, Ježek, Komárek, Krásný, Mach, Masopust, Remeš, Řičica, Svoboda, Šafařík, Šmejda, Uhrin
Nepřítomni: Komín

Program podle témat ustavujícího jednání AG Pověření úkolem
I. Úvod
Jednání poprvé probíhalo jako videokonference. Na začátku jednání uctili členové minutou ticha památku nedávno zesnulého člena AG Ing. Richarda Barvínka, který se svou dlouholetou prací velmi zasloužil o úroveň oboru geotechnika. AG byl do nového volebního období Komory potvrzen jmenovacími dekrety těch členů, kteří se doposud práce aktivně zúčastňovali. Byl též uvítán jmenovaný trvalý zástupce Představenstva Ing. Martin Šafařík.
AG trvale hledá k doplnění spolupráce praktiky z projektování a provádění staveb a zejména mladé inženýry z oblastí, ČB, HK, Li, Ol, Plz. Chce také vyhledat AI-geotechnika se zaměřením na problémy zemařství v dopravním stavitelství. Na výzvu do oblastí k doplnění členů nedošlo k praktické odezvě. Úkol: trvá.
Pověření úkolem AG

II. Kontrola programu AG podle předchozích záznamů
1 Pozice oboru Geotechnika v současné legislativě
1.1 Novely legislativy
1.1.1 AG trvale sleduje uplatnění svého návrhu v začlenění geotechnických rizik.
Pověření úkolem AG
1.1.2 Návrh ČKAIT k návrhu změny autorizačního zákona v § 18, odst. 2, o překrývání oborů autorizace. AG trvale podporuje původní stanovisko kolegy Macha ze dne 25. 9. 2019 o nevhodnosti této úpravy. AG upozorňuje, že nedostatečná erudice jiných profesních oborů v geotechnice může vést ke zvýšení geotechnického rizika staveb. Kolega Mach zaslal členům aktualizaci tohoto stanoviska k další podpoře - viz příloha 1. Úkol: trvá hledání cest k řešení tohoto problému. Příloha 1
Pověření úkolem AG
1.1.3
Rekodifikace Stavebního práva - podněty ČKAIT a) AG korespondenčně projednal a vydal Stanovisko k dopisu MMR v reakci na článek doc. Ing. Alexandra Rozsypala, CSc. zveřejněný v Z+i 2/20 - téze tohoto článku jsme potvrdili - viz příloha 2. Požádali jsme zástupce Představenstva, aby bylo toto stanovisko předáno v odpovědi MMR b) AG vyjádřil souhlas s návrhem kolegy Macha, aby byla hledána možnost, jak doplnit stávající § 41 a 139 návrhu SZ o potřebu inž. geologického ev. geotechnického průzkumu c) AG doporučuje Komoře k prosazení úprav rekodifikace zajistit jednotný legální lobbing ve směru k předsedovi hospodářského výboru Sněmovny a žádá své členy k poskytnutí osobních kontaktů d) AG vyzvalo členy k předložení zásadních tézí týkajících se geotechniky pro přípravu následných vyhlášek - do příštího jednání AG Úkol: sledovat vývoj a rychle reagovat na další podněty Komory, zejména k přípravě prováděcích vyhlášek. Příloha 2 Předst.
Pověření úkolem AG
1.1.4
Posuzování dokumentace u náročných staveb Kolega Uhrin se dále zabývá touto problematikou v rámci přípravy BIM, obzvláště v otázkách interní i externí kontroly a projektového řízení. Úkol: kolega Uhrin vypracuje pro veřejnost podnět k rozšíření diskuse v článku pro časopis Stavebnictví začátkem roku 2021.
Pověření úkolem AG Uhrin
1.2 Příprava odborného mínění k potřebnému vydání oficiálního stanoviska ČKAIT k problémům geotechnických rizik podle úkolů AG v rámci tiskové besedy. Úkol: vedoucí AG svolá při vhodné mediální příležitosti nejbližší kolegy a spolu připraví vystoupení.
Pověření úkolem AG
1.2.2
Stále je ve výhledu odložena redakční beseda u kulatého stolu na téma současných problémů oboru geotechniky. Úkol: trvá.
Pověření úkolem AG
1.3 Pozice AI oboru Geotechnika AG bude nadále hledat cestu, jak zlepšit diskriminační stav autorizace v oboru geotechnika jen na dílčí řešení stavby - viz též 1.1.2. a 2.3.2 Úkol: trvá.
Pověření úkolem AG

 

2 Nadměrný přenos geotechnických rizik na projektanty a dodavatele
2.1 Podpora lepších kontraktačních pravidel
2.1.1 AG je přesvědčen o potřebě podporovat vydání překladů mezinárodních FIDIC vzorů smluv a jejich užívání. V současnosti je v CACE rozpracován překlad tzv. Smaragdové knihy pro podzemní stavby a také speciální zakládání -práce jsou přerušeny, zatím není znám termín vyskladnění. Úkol: trvá.
Pověření úkolem AG
2.1.2 AG nadále považuje za účelný záměr na vydání překladu návodu ASCE „Geotechnical baseline reports“ jako pomůcku zařazenou do PROFESIS <https://www.profesis.cz/>u pro řízení rizik podle těchto doporučených postupů. Vítá nabídku kolegy Šafaříka prověřit aktuální možnost podpory nového Představenstva.
Úkol: trvá.
Pověření úkolem Šaf AG
2.1.3 BIM AG podporuje průřezovou skupinu z oblasti výstavby pro postupy prostřednictvím BIM. Je známo, že existují rozpory v základních otázkách terminologie apod. Údajně dobře pokračují práce na standardu pro pozemní stavby. Zástupci AG prověří aktuální situaci. Úkol: trvá.
Pověření úkolem Uhr, Ďur AG
2.2 Častá nedostatečnost geotechnických průzkumů
2.2.1 Technická pomůcka ČKAIT „Revizní protokol pro ověření dostatečnosti geotechnického průzkumu“ byla vydána v rámci PROFESIS <https://www.profesis.cz/>u (v systému označena TP 1.9.8 <https://www.profesis.cz/parser/go/4c7a692f314e323970395138556b6f49504a76394d682b3079616745324974466a4575552b6c61664b57464630446d34533766465a51634157713473474b6637>).
Poskytuje také základní informace pro zadání geotechnického průzkumu.
AG trvale vyzývá k jejímu využití - zejména k zavedení do nových prováděcích vyhlášek k novele SZ!¨Úkol: sledovat využívání a publikovat.
Pověření úkolem AG
2.2.2 Problematika stížností na kvalitu průzkumů AG považuje tuto problematiku trvale za velmi závažnou a bude se nadále trvale těmito problémy ze širšího obecného hlediska zabývat. Příčiny jsou systémové - zejména v diskontinuitě zákonně definovaných vybraných odpovědností ve výstavbě a odlišných pravomocí pro geologické práce - viz též 1.1.3 a), 2.3.1. V poslední době je objektivně zaznamenán nárůst kvality doplňkových průzkumů u projektů dopravních staveb - to může přispět k celkovému směru. Předseda Komory navázal kontakt s MŽP k projednání této problematiky a požádal předsedu AG o podklad tézí k jednání, které byly poskytnuty těsně po jednání AG jako interní - viz příloha 3. Úkol: jednání s MŽP - interní Téze - Řičica. AG příloha 3 Pověření úkolem PŘEDS. AG Ři
2.2.3 Zodpovědnost stavebníka k zadávání geotechnického průzkumu AG považuje prověření a vyjasnění tohoto aspektu výstavbového procesu a jeho formulaci za mimořádně aktuální. AG poukazuje na povinnost AO upozorňovat odběratele na nedostatečnost geotechnických podkladů a případnou nutnost jejich doplnění - viz též 2.2.1. Je potřebné vydat k tomu výhledově alespoň stanovisko AG.AG k tomu zajistilo předání aktuálních zkušeností ze sousedního Rakouska předloženým informativním článkem pro odbornou veřejnost od Ing. Račanského, Ph.D., připraveného k publikování v Z+i po vypracování komentáře a stanoviska AG. V široké diskusi bylo dohodnuto, že shrnutí všech dosavadních zkušeností bude zpracováno kolegou Krásným až po získání dalších aktuálních informací z prací na TP 76 v ŘSD, jež by měly být po dlouhých odkladech uzavřeny. Úkol: trvá - čeká se na podklad kolegy Krásného.
Pověření úkolem AG Krás
2.3 Problémy autorizace
2.3.1 Zkušební komise Geotechnika zaznamenává setrvalý vyšší zájem o autorizace a upozorňuje na širší problematiku rozdílových zkoušek. AG se sjednotil po široké diskusi na názoru, že náplně oblastí přírodovědného a stavebního vzdělání nejsou rovnocenné a je třeba je jasně odlišovat. Není možno poskytovat přístup osobám s přírodovědným vzděláním k jinému stupni autorizace ČKAIT než jen AT. Ucelené stavební vzdělání nelze nahradit žádným kurzem. Při vzniku ČKAIT bylo mylně umožněno vydávat autorizace i geologům, na základě fiktivně předpokládané „srovnatelnosti“ vzdělání. Vycházelo se tehdy zejména ze skutečnosti, že na PřF-UK existovala systematická výuka inženýrské geologie s důrazem na sbližování se stavitelstvím, kterou tehdy reprezentovali zejména prof. Ing. Škopek, DrSc. a prof. Ing. Pašek, CSc. V té době rovněž existovala poměrně početná skupina stavebních inženýrů, kteří svou kariéru cele věnovali práci na poli inženýrské geologie. Vstřícně se tak považovalo za slibné, že dojde k jakémusi dalšímu sbližování a prolínání s obory stavebními. Během uplynulých tří desetiletí však došlo k naprosto opačnému vývoji. Obor inž. geologie ustoupil ve studijních přírodovědných programech úplně do pozadí a ústraní. Tyto programy se zcela rozvolnily a v kombinaci s rozdělením na bakalářský a magisterský stupeň nelze již nic zaručit. - K podobnému rozvolnění studijních programů ovšem došlo i na stavebních fakultách. Byl zde též omezen původní rozsah výuky inž. geologie a geotechnických předmětů. Takže vzdělání v geotechnickém oboru mají jen někteří absolventi, a to ještě v různém rozsahu např. pro KD, PS, V a TB na ČVUT. V takových případech je nezbytné vyžadovat k autorizaci na AI rozdílovou zkoušku a předtím se musí zkouškou absolvovat dodatečný několikasemestrální kurz v geotechnice. AG doporučuje jej zorganizovat s účastí ČKAIT. - Obdobný kurz se stejnou rutinou zkoušky, ale na nižší úrovni by měl být při žádosti na AT dostatečně k dispozici pro absolventy stavebních průmyslovek nebo přírodovědného oboru inženýrské geologie. AG žádá zástupce kolegu Grünwalda, aby tento názor přednesl na AR a požádal o radu jak dále postupovat ke změnám vnitřního předpisu Komory popřípadě i jiným, jež musí schválit nejbližší shromáždění delegátů. Podle prozkoumání současného stavu legislativy kolegou Machem v současné době již v předpisech Komory není žádný dokument, který by určoval příbuzné vzdělání a rozsah doplňkové zkoušky. Úkol: AG bude problém dále sledovat.
Pověření úkolem Gr AG
2.3.2 Kolega Grünwald se stal trvalým zástupcem za obor Geotechnika v Autorizační radě. V souvislosti s korespondenční diskusi AG o návrhu uskutečnit na katedře geotechniky Fakulty stavební ČVUT studijní kurz, jehož absolvování by umožnilo lepší výsledky při rozdílové zkoušce, a diskusi na jednání - viz bod 2.3.1 - předloží kolega Grünwald konkrétní návrh pro AR. Úkol: návrh řešení rozdílové zkoušky v AR.
Pověření úkolem AR Gr.
3 Účast na tvorbě technických norem v ČAS

3.1 Norma pro inženýrsko-geologický průzkum ČSN Pr 73 1005
AG byl seznámen s odpovědí ČAS na podnět ADSZS, s tím, že je připravováno přepracování uvedené prozatímní normy. Není zatím k dispozici další konkrétní informace o zařazení do plánu ČAS, ačkoli již probíhají neoficiální jednání AG s ČAIG. Úkol: AG podá žádost Technické komisi ČKAIT o přepracování prozatímní normy. Pověření úkolem TK ČKAIT
3.2 Informace o plánu normalizace
Návrh doplňků plánu technické normalizace, ke kterému bylo možno se vyjádřit, není stále po převedení ÚNMZ na ČAS k dispozici. Komoru a její Technická komise přislíbila obnovení tohoto informačního toku. . Úkol: trvá - prověří kolega Mach. Pověření úkolem Komora TK, Mach
3.3
Informace z TNK41 - Geotechnika V současné době nejsou informace o dalším plánu k dispozici Úkol: sledovat
Pověření úkolem AG

4 Standardy profesních výkonů a souvisejících činností v rámci PROFESISu
4.1 Zapojení geotechniky do tvorby standardů v rámci PROFESISu (dokument v PROFESISu A 4.1)
Zapojení do tvorby standardů pro geotechniku je s uvedením prvních standardů Komory do praxe velmi aktuální téma další práce AG. Připojují se ke spolupráci kolegové Benc a Ježek. Úkol: kolega Remeš kontaktoval Ing. Štěpána pro přípojné informace a spolupráci - práce pro karanténu přerušeny, informace na příštím jednání AG.
Pověření úkolem Rem

5 Zvyšování bezpečnosti organizace výstavby
5.1 ČSN EN 16228-1 až 7, o bezpečnosti strojů pro zakládání staveb
Probíhá připomínkování k opakované revizi. Již existuje systematické odvolání na tuto normu ve všech textech nových revizí euronorem provádění geotechnických konstrukcí. Úkol: trvá - sledovat.
Pověření úkolem AG
5.2 Předpis na parametry zpevněných pracovních ploch pro speciální zakládací stroje Technická komise ČKAIT zavedla zpracování tohoto předpisu do svého programu a odsouhlasila autora Ing. Račanského, Ph.D. Práce opožděny v důsledku karantény. Úkol: trvá- informace na příštím jednání AG.
Pověření úkolem AG
5.3
Nedostatečnost projektů v části zemních prací a zejména POV
Důležitost tohoto problému je v programu AG trvale sledována. Zatím nedošlo k systémovému řešení prostřednictvím ustavení Aktivu POV ČKAIT. Souvisí též úzce s předchozím bodem. Úkol: trvá - sledovat.
Pověření úkolem AG

6 Spolupráce se složkami ČKAIT
6.1 Technická komise
AG žádá TK, aby zajistila zpřístupnění informací z jednotlivých TNK, které jsou zasílány „uzamčené“ zástupcům Komory v ČAS, pro patřičné aktivy - viz též 3.2.
Pověření úkolem TK
6.2 PROFESIS <https://www.profesis.cz/>
6.2.1 Zástupci AG se pravidelně zúčastňují jednání RPRP a za obor geotechnika navrhují publikování článků do Z+i - v roce 2020 probíhalo kvůli karanténním opatřením jednání pouze zúžené RPRP. Kolega Masopust předložil v podzimním Z+i článek o problematice kotvení, kolega Řičica o nové knize „Geotechnika v historii technologií“, vydané ADSZS. Úkol: hledat další témata k prezentaci AG.
Pověření úkolem AG
6.2.2
Doplnění a revize slovníku „Geotechnika a zakládání staveb“ o nové pojmy vyplývající z postupného zavádění euronorem provádění geotechnických konstrukcí. 2. upravené vydání vypracují dosavadní většinoví překladatelé dotčených nově zavedených norem, kolegové Masopust a Řičica, zhruba do konce roku. AG v této souvislosti odsouhlasil stanovisko k nadužívání výrazu „podloží“ v poslední době pro odbornou komunikaci - viz příloha 4. Úkol: - odevzdat do ediční rady. příloha 4.
Pověření úkolem Ma, Ři
6.3 Organizování webinářů/workshopů
Webinář AG bude v původním podzimním termínu formou videokonference 19. listopadu od 14:00 hod s názvem „Geotechnické konstrukce - navrhování a provádění“. Prezentace připraví kolegové · Ježek: Možné chyby v geotechnice -příčiny i důsledky · Šmejda: Klimatické vlivy, voda a sucho z geotechnického hlediska · Ďurove: Sanace nestabilních náspů zemního tělesa traťového úseku Hájek-Dalovice Úkol: trvá.
Pověření úkolem AG
6.4 Webstránka/adresa AG na portálu ČKAIT
Idea mít samostatný slot s aktuální náplní i trvalými odkazy nebo prezentacemi zatím stále neuskutečněna - záměr trvá.
6.5 Tisková beseda ČKAIT na téma Geotechniky
Záměr trvá - viz ad. 1.2.
6.6 Časopis Stavebnictví
AG vyzývá pro informování odborné veřejnosti o problémech oboru geotechniky k umístění alespoň jednoho článku každý rok. Úkol: trvá.
Pověření úkolem AG
6.7
Oborové konference Komory .7
Nové Představenstvo plánuje zavést pravidelné konference profesních oborů na podporu předávání praktických znalostí a zkušeností zejména mezi AO projektantů a dodavatelů ve výstavbě - po vzoru konferencí statiků v Plzni. To se týká i geotechniky. AG doporučil po diskusi postupovat nejprve paralelně po dvou směrech: a) Zavést samostatný blok na téma Geotechnika přidruženě u konference statiků b) Navázat oficiální kontakt za Představenstvo Komory s ČGtS ČSSI a jednat o možnosti podstatného podílu na organizaci tradiční zavedené konference Zakládání-Brno. Úkol: kolega Šafařík by mohl kontaktovat oba zmíněné subjekty Komory k dalším krokům
Pověření úkolem Šaf Předst.

 

7. Různé - aktuálně Byla představena nová kniha partnerské organizace ADSZS, vydaná letos nekomerčně pro podporu oboru geotechnika - „Geotechnika v historii technologií“. Po naplnění distribučního plánu bude kniha k dispozici pro studijní účely na stránce www.adszs.cz a s odkazem i v PROFESISu.
8 Termín příštího jednání AG je zadán ve středu 3. února 2021 od 13:00 hod ve velké zasedačce ČKAIT
Pověření úkolem AG


Zaznamenal: Ing. Jindřich Řičica - 9. 11. 2020
Ověřil: doc. Ing. Jan Masopust, CSc.