Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Záznam z jednání Profesního aktivu oboru GEOTECHNIKA – ČKAIT, konaného 11. 6. 2020

Záznam z jednání Profesního aktivu oboru GEOTECHNIKA – ČKAIT, konaného 11. 6. 2020

Přítomni: Charousková, Grünwald, Ježek, Komárek, Mach, Masopust, Remeš, Řičica, Svoboda, Šmejda, Uhrin
Omluveni: Barvínek, Komín, Krásný
Nepřítomni: Ďurove, Drahorád, Vlk

Program podle témat ustavujícího jednání AG Pověření úkolem
I. Úvod
AG přijal kandidaturu nového člena, za oblast Jihlava: Ing. Radek Benc  - absolvent VUT Brno, fakulta stavební, zaměření Konstrukce a dopravní stavby, specializace Geotechnika, autorizovaný inženýr od r. 2011, praxe v geotechnice - projektování od r. 2006.
AG stále hledá k doplnění spolupráce praktiky z projektování a provádění staveb a zejména mladé inženýry z oblastí, ČB, HK, Li, Ol, Plz. Chce také vyhledat AI-geotechnika se zaměřením na problémy zemařství v dopravním stavitelství. Na výzvu do oblastí k doplnění členů nedošlo k praktické odezvě.  Úkol: trvá.      AG

II. Kontrola programu AG podle předchozích záznamů
1 Pozice oboru Geotechnika v současné legislativě
1.1 Novely legislativy
1.1.1 AG trvale sleduje uplatnění svého návrhu v začlenění geotechnických rizik. AG
1.1.2 Návrh ČKAIT k návrhu změny autorizačního zákona v § 18, odst. 2, o překrývání oborů autorizace. AG dále podporuje původní stanovisko kolegy Macha ze dne 25. 9. 2019 s tím, že: · tak závažné změny lze rozhodovat až po široké diskusi celé Komory; · takový návrh je proti principu Komory a veřejného zájmu v otázce bezpečnosti staveb. AG upozorňuje, že nedostatečná erudice jiných profesních oborů v geotechnice může vést ke zvýšení geotechnického rizika staveb.  Úkol: trvá hledání cest k řešení tohoto problému.            AG
1.1.3 
Rekodifikace Stavebního práva - podněty  ČKAIT · do návrhu změny autorizačního zákona byl zahrnut i původní návrh AG o rozšíření pravomoci AI v Čl. X, § 18, odst. 1, bod f): f) provádět stavebně technické, geotechnické nebo inženýrské průzkumy · do návrhu novely Stavebního zákona byl v § 84 vložen nový odst 1), který upřesňuje podklady v povinnosti zajištění stavebníkem podle: b) výsledky průzkumných prací, jako je geologický, geotechnický a hydrogeologický průzkum…   Úkol: sledovat vývoj a rychle reagovat na další podněty Komory, zejména k přípravě prováděcích vyhlášek.             AG
1.1.4 Posuzování dokumentace u náročných staveb Kolega Uhrin se dále zabývá touto problematikou v rámci přípravy BIM, obzvláště v otázkách interní i externí kontroly a projektového řízení.  Úkol: kolega Uhrin vypracuje pro veřejnost podnět k rozšíření diskuse v článku pro časopis Stavebnictví během roku 2020.     AG Uhrin
1.2 Příprava odborného mínění k potřebnému vydání oficiálního stanoviska ČKAIT k problémům geotechnických rizik podle úkolů AG v rámci tiskové besedy.  Úkol: vedoucí AG svolá při vhodné mediální příležitosti nejbližší kolegy a spolu připraví vystoupení.     AG
1.2.2 
Stále je ve výhledu odložena redakční beseda u kulatého stolu na téma současných problémů oboru geotechniky.  Úkol: trvá.      AG
1.3 Pozice AI oboru Geotechnika AG bude nadále hledat cestu, jak zlepšit diskriminační stav autorizace v oboru geotechnika jen na dílčí řešení stavby.  Úkol: trvá.    AG

2 Nadměrný přenos geotechnických rizik na projektanty a dodavatele
2.1 Podpora lepších kontraktačních pravidel
2.1.1 AG je přesvědčen o potřebě podporovat vydání překladů mezinárodních FIDIC vzorů smluv a jejich užívání. V současnosti je v CACE zpracováván překlad tzv. Smaragdové knihy pro podzemní stavby a také speciální zakládání - zatím není znám termín vyskladnění.  Úkol: trvá.       AG
2.1.2 AG nadále považuje za účelný záměr na vydání překladu návodu ASCE „Geotechnicalbaselinereports“ jako pomůcku zařazenou do PROFESIS <https://www.profesis.cz/>u pro řízení rizik podle těchto doporučených postupů.
Úkol: trvá.     AG
2.1.3 BIM AG podporuje průřezovou skupinu z oblasti výstavby pro  postupy prostřednictvím BIM. Je známo, že existují rozpory v základních otázkách terminologie apod.  Úkol: trvá.     Uhr, Ďur AG
2.2 Častá nedostatečnost geotechnických průzkumů
2.2.1 Technická pomůcka ČKAIT „Revizní protokol pro ověření dostatečnosti geotechnického průzkumu“ byla vydána v rámci PROFESIS <https://www.profesis.cz/>u  (v systému označena TP 1.9.8 <https://www.profesis.cz/parser/go/4c7a692f314e323970395138556b6f49504a76394d682b3079616745324974466a4575552b6c61664b57464630446d34533766465a51634157713473474b6637>).
Poskytuje také základní informace pro zadání geotechnického průzkumu.
AG vyzývá k jejímu využití - zejména zavedení do nových prováděcích vyhlášek k novele SZ!
Úkol: sledovat využívání a publikovat.         AG
2.2.2 Problematika stížností na kvalitu průzkumů AG považuje tuto problematiku trvale za velmi závažnou a bude se nadále trvale těmito problémy ze širšího obecného hlediska zabývat. Příčiny jsou systémové - zejména v diskontinuitě zákonně definovaných vybraných odpovědností ve výstavbě a odlišných pravomocí pro geologické práce. V poslední době je objektivně zaznamenán nárůst kvality doplňkových průzkumů u projektů dopravních staveb - to může přispět k celkovému směru. AG poukazuje na povinnost AO upozorňovat odběratele na nedostatečnost geotechnických podkladů a případnou nutnost jejich doplnění - viz též 2.2.1.  Úkol: trvá.              AG
2.2.3 Zodpovědnost stavebníka k zadávání geotechnického průzkumu AG považuje prověření a vyjasnění tohoto aspektu výstavbového procesu a jeho formulaci za mimořádně aktuální. Je potřebné vydat k tomu výhledově alespoň stanovisko AG. AG k tomu zajistilo předání aktuálních zkušeností ze sousedního Rakouska předloženým informativním článkem pro odbornou veřejnost od Ing. Račanského, Ph.D., připraveného k publikování v Z+i po vypracování komentáře a stanoviska AG. V široké diskusi bylo dohodnuto, že shrnutí všech dosavadních zkušeností bude zpracováno kolegou Krásným až po získání dalších aktuálních informací z prací na TP 76 v ŘSD, jež by měly být po dlouhých odkladech uzavřeny.  Podklad kolegy Krásného.                  Krás AG
2.3 Problémy autorizace
2.3.1 Zkušební komise Geotechnika zaznamenává setrvalý vyšší zájem o autorizace. Je zvažována možnost uskutečnit na katedře geotechniky Fakulty stavební ČVUT studijní kurz, jehož absolvování by umožnilo lepší výsledky při rozdílové zkoušce.  Úkol: AG bude problém dále sledovat.     AG
2.3.2 AG byl nedávno vyzván vedením Komory k urychlenému předložení zástupce za obor Geotechnika do Autorizační rady. Jednoznačně byl navržen kolega Grünwald.  Úkol: AG očekává zprávu o přijetí kandidáta.     AR
 

3 Účast na tvorbě technických norem v ČAS
3.1 Norma pro inženýrsko-geologický průzkum ČSN Pr 73 1005
AG byl seznámen s odpovědí ČAS na podnět ADSZS, s tím, že je připravováno přepracování uvedené prozatímní normy. Není zatím k dispozici další konkrétní informace o zařazení do plánu ČAS, ačkoli již probíhají neoficiální jednání AG s ČAIG.  Úkol: AG žádá Představenstvo, aby se ČKAIT přihlásila k tomuto úkolu u ČAS.      Předst.
3.2 Informace o plánu normalizace
Návrh doplňků plánu technické normalizace, ke kterému bylo možno se vyjádřit, není stále po převedení ÚNMZ na ČAS k dispozici. AG žádá Komoru a její Technickou komisi o obnovení tohoto informačního toku. Zatím nebylo vydáno oficiální sdělení o výsledku . Úkol: trvá -prověří kolega Mach.     Komora TK, Mach
3.3 
Informace z TNK41 - Geotechnika V současné době se dokončuje proces překladu evropských norem a jeho schválení: · ČSN EN 12716: Provádění speciálních geotechnických prací - Trysková injektáž (aktualizované znění 2019), Ing. Řičica - zavedeno 03/2020; · ČSN EN ISO 22477-5: Geotechnický průzkum a zkoušení - Zkoušení geotechnických konstrukcí - Část 5: Zkoušení injektovaných kotev (1. vydání 2019), doc. Masopust - předáno k vydání 06/2020.  Úkol: prosazovat užívání těchto norem.           AG  
3.4 Vydání ČSN 73 1004 Navrhování základových konstrukcí - Stanovení požadavků pro výpočetní metody V současnosti je norma odsouhlasena a má být vydána do konce července 2020.  Úkol: prosazovat užívání této normy.    AG
 

4 Technické standardy ČKAIT
4.1 Zapojení geotechniky do tvorby standardů v rámci PROFESISu
Zapojení do tvorby standardů pro geotechniku je s uvedením prvních standardů Komory do praxe velmi aktuální téma další práce AG.  Úkol: kolega Remeš kontaktoval Ing. Štěpána pro přípojné informace a spolupráci - práce pro karanténu přerušeny, informace na příštím jednání AG.   Rem

5 Zvyšování bezpečnosti organizace výstavby
5.1 ČSN EN 16228-1 až 7, o bezpečnosti strojů pro zakládání staveb
Probíhá připomínkování k opakované revizi. Již probíhá systematické odvolání na tuto normu ve všech textech nových revizí euronorem provádění geotechnických konstrukcí.  Úkol: trvá - sledovat.   AG
5.2 Předpis na parametry zpevněných pracovních ploch pro speciální zakládací stroje Technická komise ČKAIT zavedla zpracování tohoto předpisu do svého programu a odsouhlasila autora Ing. Račanského, Ph.D.  Úkol: trvá- práce pro karanténu přerušeny, informace na příštím jednání AG.    AG
5.3 
Nedostatečnost projektů v části zemních prací a zejména POV
Důležitost tohoto problému je v programu AG trvale sledována. Zatím nedošlo k systémovému řešení prostřednictvím ustavení Aktivu POV ČKAIT. Souvisí též úzce s předchozím bodem.  Úkol: trvá - sledovat.   AG

6 Spolupráce se složkami ČKAIT
6.1 Technická komise
AG žádá TK, aby zajistila zpřístupnění informací z jednotlivých TNK, které jsou zasílány „uzamčené“ zástupcům Komory v ČAS, pro patřičné aktivy. TK
6.2 PROFESIS <https://www.profesis.cz/>
6.2.1 Zástupci AG se pravidelně zúčastňují jednání RPRP a za obor geotechnika navrhují publikování článků do Z+i - letos v I. pololetí proběhlo kvůli karanténním opatřením jednání pouze zúžené RPRP.  Úkol: kolega Masopust předloží v podzimním Z+i článek o problematice kotvení, která je mimořádně náročnou disciplínou geotechniky, málo obeznámenou AI v jiných oborech.     Ma
6.2.2 
Doplnění elektronické formy slovníku „Geotechnika a zakládání staveb“ o nové pojmy vyplývající z postupného zavádění euronorem provádění geotechnických konstrukcí.  Úkol: dodatek vypracují dosavadní většinoví překladatelé dotčených nově zavedených norem, kolegové Masopust a Řičica, koncem roku.       Ma, Ři
6.3 Organizování webinářů/workshopů
Webinář AG bude připravován na podzimní termín 19. listopadu od 14:00 hod  s názvem „Geotechnické konstrukce - navrhování a provádění“. Předběžně přislíbili prezentace kolegové · Ježek: Co se dá pokazit v geotechnice · Krásný, Šmejda: ? · Grünwald: Pražský okruh ? Definitivní upřesnění korespondenčně během léta AG.  Úkol: trvá.            AG
6.4 Webstránka/adresa AG na portálu ČKAIT
Idea mít samostatný slot s aktuální náplní i trvalými odkazy nebo prezentacemi zatím stále neuskutečněna - záměr trvá.
6.5 Tisková beseda ČKAIT na téma Geotechniky
Záměr trvá - viz ad. 1.2.
6.6 Časopis Stavebnictví
AG vyzývá pro informování odborné veřejnosti o problémech oboru geotechniky k umístění alespoň jednoho článku každý rok.  Úkol: trvá.    AG
 

7 Různé - aktuálně Krátká informace o osobní snaze kolegy V. Ježka kandidovat ve volbě do Představenstva ČKAIT.
 

8 Termín příštího jednání AG je    předběžně ve středu 21. října 2020 od 13:00 hod ve velké zasedačce ČKAIT     AG  


Zaznamenal: Ing. Jindřich Řičica - 14. 6. 2020
Ověřil: doc. Ing. Jan Masopust, CSc.