Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Záznam z jednání Profesního aktivu oboru GEOTECHNIKA – ČKAIT, konaného 4. 3. 2020

Záznam z jednání Profesního aktivu oboru GEOTECHNIKA – ČKAIT, konaného 4. 3. 2020

Přítomni: Barvínek, Ďurove, Grünwald, Ježek, Komín, Krásný, Mach, Masopust, Remeš, Řičica, Šmejda
Omluveni: Komárek, Svoboda, Uhrin
Nepřítomni: Drahorád, Vlk

Návštěva hostů: Na pozvání AG přišli na úvod jednání oficiální zástupci ČAIG, předseda RNDr. Jiří Tomášek a tajemnice Ing. Šárka Jechová k debatě o možné spolupráci na tématech společného zájmu. Po základním osvětlení vzájemného přístupu k takovým tématům v diskusi obou stran se přítomní dohodli, že je potřeba v tomto dialogu trvale pokračovat a podrobněji se soustředit na vymezení dalších konkrétnějších kroků pro skutečnou spolupráci.

Program podle témat ustavujícího jednání AG Pověření úkolem
I. Úvod
AG trvale opustili s omluvou pro zaneprázdnění kolegové Koiš a Marek.
AG stále hledá k doplnění spolupráce praktiky z projektování a provádění staveb a zejména mladé inženýry z oblastí, ČB, HK, Jihl, Li, Ol, Plz. Chce také vyhledat AI-geotechnika se zaměřením na problémy zemařství v dopravním stavitelství.
Na výzvu do oblastí k doplnění členů nedošlo k praktické odezvě.
Úkol: trvá.
AG
II. Kontrola programu AG podle předchozích záznamů
1. Pozice oboru Geotechnika v současné legislativě
1.1 Novely legislativy
1.1.1 AG trvale sleduje uplatnění svého návrhu v začlenění geotechnických rizik. AG
1.1.2 Návrh ČKAIT k novele autorizačního zákona
AG podpořil stanovisko kolegy Macha ze dne 25. 9. 2019 s tím, že:
1) tak závažné změny lze rozhodovat až po široké diskusi celé Komory
2) takový návrh je proti principu Komory a veřejného zájmu v otázce bezpečnosti staveb
Legislativní komise však v rámci připomínkování toto stanovisko zamítla. AG zváží možnosti svého dalšího postupu.
Úkol: trvá.
AG
1.1.3 Rekodifikace Stavebního práva
Situace v projednávání připomínek je překotná. Po celodenním jednání na Komoře v prosinci 2019, kterého se zúčastnili kolegové Mach a Řičica, byly následně připomínky hlavního zájmu AG na MMR odmítnuty.
Díky velmi vstřícné spolupráci s Ing. Klepáčkovou však Komora znovu podala naši zásadní připomínku k § 78 v březnu 2020.
Je ale třeba realisticky očekávat, že hlavní úsilí nás čeká až v přípravě dalších podzákonných předpisů.
Úkol: sledovat vývoj a rychle reagovat na podněty Komory.
AG
1.1.4 Posuzování dokumentace u náročných staveb
Práce kolegů Grünwalda a Uhrina na návrhu systémového nezávislého posouzení dokumentace náročných staveb, jmenovitě i u geotechnických konstrukcí (např. hluboké kotvené jámy apod.) je hodnotná a zasluhuje další uplatnění.
Kolega Uhrin měl v tomto smyslu příspěvek na Valné hromadě oblasti Praha.
Úkol: dále sledovat vývoj.
Kolega Uhrin vypracuje informaci pro veřejnost v článku pro časopis Stavebnictví během roku 2020.
AG
Uhrin
1.2 Příprava odborného mínění k potřebnému vydání oficiálního stanoviska ČKAIT k problémům geotechnických rizik podle úkolů AG v rámci tiskové besedy.
Úkol: vedoucí AG svolá při vhodné mediální příležitosti nejbližší kolegy a spolu připraví vystoupení.
 AG
1.2.2 Stále je ve výhledu odložena redakční beseda u kulatého stolu na téma současných problémů oboru geotechniky.
Úkol: trvá.
AG
1.3. Pozice AI oboru Geotechnika
AG bude nadále hledat cestu, jak zlepšit diskriminační stav autorizace v oboru geotechnika jen na dílčí řešení stavby.
Úkol: trvá. AG
2. Nadměrný přenos geotechnických rizik na projektanty a dodavatele
2.1 Podpora lepších kontraktačních pravidel
2.1.1 AG je přesvědčen o potřebě podporovat vydání překladů mezinárodních FIDIC vzorů smluv a jejich užívání. V současnosti je v CACE zpracováván překlad tzv. Smaragdové knihy pro podzemní stavby a také speciální zakládání
Rýsuje se možnost uplatnění v rámci BIM.
Úkol: trvá.
AG
2.1.2 AG nadále považuje za účelný záměr na vydání překladu návodu ASCE ?Geotechnicalbaselinereports? jako pomůcku zařazenou do PROFESISu pro řízení rizik podle těchto doporučených postupů.
Úkol: trvá.
AG
2.1.3 BIM
AG podporuje průřezovou skupinu z oblasti výstavby pro
postupy prostřednictvím BIM.
AG na žádost JUDr.Klee o zapojení geotechniky do týmu BIM pověřil tímto kolegu Uhrina, a spoluprací též kolegu Ďuroveho. Uhr, Ďur
Úkol: trvá. AG
2.2 Častá nedostatečnost geotechnických průzkumů
2.2.1 Technická pomůcka ČKAIT ?Revizní protokol pro ověření dostatečnosti geotechnického průzkumu? byla vydána v rámci PROFESISu (v systému označena TP 1.9.8).
Poskytuje také základní informace pro zadání geotechnického průzkumu.
AG vyzývá k jejímu využití!
Úkol: sledovat využívání a publikovat.
AG
2.2.2 Problematika stížností na kvalitu průzkumů
AG považuje tuto problematiku trvale za velmi závažnou a bude se nadále trvale těmito problémy ze širšího obecného hlediska zabývat. Příčiny jsou systémové ? zejména v diskontinuitě zákonně definovaných vybraných odpovědností ve výstavbě a odlišných pravomocí pro geologické práce.
AG upozorňuje na povinnost AO upozorňovat odběratele na nedostatečnost geotechnických podkladů a případnou nutnost jejich doplnění.
Úkol: trvá.
AG
2.2.3 Zodpovědnost stavebníka k zadávání geotechnického průzkumu
AG považuje prověření a vyjasnění tohoto aspektu výstavbového procesu a jeho formulaci za mimořádně aktuální. Je potřebné vydat k tomu výhledově alespoň stanovisko AG.
AG k tomu zajistilo předání aktuálních zkušeností ze sousedního Rakouska předloženým informativním článkem pro odbornou veřejnost od Ing. Račanského, Ph.D., připraveného k publikaci v Z+i po vypracování komentáře a stanoviska AG.
V široké diskusi bylo dohodnuto, že shrnutí všech dosavadních zkušeností bude zpracováno kolegou Krásným až po získání dalších aktuálních informací z prací na TP 76 v ŘSD, jež nejsou stále uzavřeny.
Úkol: podklad kolegy Krásného.
Krás
AG
2.3 Problémy autorizace
2.3.1 Zkušební komise Geotechnika zaznamenává setrvalý vyšší zájem o autorizace.
Je zvažována možnost uskutečnit na katedře geotechniky Fakulty stavební ČVUT studijní kurz, jehož absolvování by umožnilo lepší výsledky při rozdílové zkoušce.
AG bude problém dále sledovat. AG
3. Účast na tvorbě technických norem v ČAS
3.1 Norma pro inženýrsko-geologický průzkum ČSN Pr 73 1005
AG byl seznámen s odpovědí ČAS na podnět ADSZS, s tím, že je připravováno přepracování uvedené prozatímní normy. Není k dispozici další konkrétní informace.
Úkol: trvá - sledovat.
AG
3.2 Informace o plánu normalizace
Návrh doplňků plánu technické normalizace, ke kterému bylo možno se vyjádřit, není již po převedení ÚNMZ na ČAS k dispozici.
AG žádá Komoru a její Technickou komisi o obnovení tohoto informačního toku.
Zatím nebylo vydáno oficiální sdělení o výsledku.
Úkol: trvá - sledovat. Komora
TK 
3.3. Informace z TNK41 ? Geotechnika
V současné době se dokončuje proces překladu a jeho schválení evropských norem:
-       ČSN EN 12716: Provádění speciálních geotechnických prací ? Trysková injektáž (aktualizované znění 2019), ing. Řičica;
-       ČSN EN ISO 22477-5: Geotechnický průzkum a zkoušení ? Zkoušení geotechnických konstrukcí ? Část 5: Zkoušení injektovaných kotev (1. vydání 2019), doc. Masopust.
Je předpoklad, že obě tyto používané normy vyjdou v letošním roce.
Úkol: prosazovat užívání těchto norem.
AG
3.4. Vydání ČSN 73 1004 o navrhování geotechnických konstrukcí
V současnosti je norma odsouhlasena a bude vydána do poloviny roku 2020.
Úkol: prosazovat užívání této normy. AG
4.Technické standardy ČKAIT
4.1 Zapojení geotechniky do tvorby standardů v rámci PROFESISu
Zapojení do tvorby standardů pro geotechniku je s uvedením prvních standardů Komory do praxe velmi aktuální téma další práce AG.
Úkol: kolega Remeš kontaktoval Ing. Štěpána pro přípojné informace a spolupráci ? informace na příštím jednání AG. Rem
5. Zvyšování bezpečnosti organizace výstavby
5.1 ČSN EN 16228-1 až 7, o bezpečnosti strojů pro zakládání staveb
Probíhá připomínkování k opakované revizi. Je třeba zohlednit odvolání na tuto normu ve všech nových revizích euronorem provádění geotechnických konstrukcí.
Úkol: trvá ? sledovat.
AG
5.2 Předpis na parametry zpevněných pracovních ploch pro speciální zakládací stroje
Technická komise ČKAIT zavedla zpracování tohoto předpisu do svého programu a odsouhlasila autora Ing. Račanského, Ph.D.
Úkol: trvá- sledovat.
 AG
5.3 Nedostatečnost projektů v části zemních prací a zejména POV
Důležitost tohoto problému je v programu AG trvale sledována. Zatím nedošlo k systémovému řešení prostřednictvím ustavení Aktivu POV ČKAIT. Souvisí též úzce s předchozím bodem
Úkol: trvá - sledovat.
AG
6. Spolupráce se složkami ČKAIT
6.1 Technická komise
AG žádá TK, aby zajistila zpřístupnění informací z jednotlivých TNK, které jsou zasílány ?uzamčené? zástupcům Komory v ČAS, pro patřičné aktivy.
TK 
6.2 PROFESIS
6.2.1 Zástupci AG se pravidelně zúčastňují jednání RPRP a za obor geotechnika navrhují publikaci článků do Z+i.
6.2.2 Doplnění alespoň elektronické formy slovníku ?Geotechnika a zakládání staveb? o nové pojmy vyplývající z postupného zavádění euronorem provádění geotechnických konstrukcí.
Úkol: dodatek vypracují dosavadní většinoví překladatelé dotčených norem, kolegové Masopust a Řičica, po zavedení aktuálních revizí.
Ma,Ři
6.3 Organizování webinářů/workshopů
Webinář AG bude připravován na tradiční podzimní termín na téma ?Navrhování a provádění geotechnických konstrukcí? ? upřesnění na příštím jednání AG.
Úkol: trvá.
AG
6.4 Webstránka/adresa AG na portálu ČKAIT
Idea mít samostatný slot s aktuální náplní i trvalými odkazy nebo prezentacemi zatím stále neuskutečněna ? záměr trvá.
6.5 Tisková beseda ČKAIT na téma Geotechniky
Záměr trvá ? viz ad. 1.2.
6.6 Časopis Stavebnictví
AG vyzývá pro informování odborné veřejnosti o problémech oboru geotechniky k umístění alespoň jednoho článku každý rok.
Úkol: trvá.  AG
7. Termín příštího jednání AG je
AG
předběžně ve čtvrtek 11.června 2020 ve 13:00 hod.
na obvyklém místě ČKAIT