Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Aplikace zásad odpovědného zadávání ve veřejných zakázkách na projektové práce

Aplikace zásad odpovědného zadávání ve veřejných zakázkách na projektové práce

Dne 1. 1. 2021 nabyla účinnosti novela zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), která do § 6 ZZVZ zavádí v podobě nového odstavce 4 povinnost sociálně a environmentálně odpovědného veřejného zadávání a inovací ve veřejných zakázkách. Zadavatelé jsou tak nově povinni dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací (zásady OVZ).

Pracovní komise ČKAIT pro ZZVZ vypracovala metodiku Aplikace zásad odpovědného zadávání ve veřejných zakázkách na projektové práce. Účelem této metodiky je pomoci zadavatelům projektových prací ve stavebnictví při stanovení návrhů vhodných zásad a institutů OVZ včetně praktického návodu, jak zvolit vhodné instituty OVZ při stanovení zadávacích podmínek, podmínek kvalifikace a hodnocení nabídek.

Tato metodika představuje podpůrný (nezávazný) materiál pro přípravu zadávacích podmínek veřejných zakázek na projektové práce. Odpovědnost za stanovení zadávacích podmínek, tedy i podmínek odpovědného zadávání má vždy zadavatel; této odpovědnosti se nelze zbavit např. odkazem na tuto metodiku a postupem dle ní.

07. 06. 2021