Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Autorizovaná osoba - člen hodnotící komise veřejné zakázky

Autorizovaná osoba - člen hodnotící komise veřejné zakázky

Vážení,

vzhledem k možnému zapojení autorizovaných osob do procesu zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) od 1.1.2014, připravuje ČKAIT pro veřejné zadavatele seznam autorizovaných osob, které by se chtěly k zadávacím podmínkám nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce vyjadřovat nebo být členy v hodnotících komisích pro tyto veřejné zakázky.

Aktuálně platné znění ZVZ totiž od 1.1.2014 vyžaduje zapojení autorizovaných osob do procesu zadávání veřejných zakázek v následujících případech:
  • dle § 44 odst. 12 ZVZ – vyjádření k zadávacím podmínkám nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané veřejným zadavatelem;
  • dle § 74 odst. 5 ZVZ – člen hodnotící komise nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané veřejným zadavatelem.

Bližší a konkrétnější informace byly zveřejněny v Z+i č. 2/2013 a na webových stránkách Komory http://www.ckait.cz/content/autorizovana-osoba-v-procesu-zadavani-verejnych-zakazek

K vlastnímu výkonu těchto povinností lze uvést následující:
  • ZVZ nikterak neupřesňuje, k jakým částem zadávacích podmínek, v jakém rozsahu a s jakými důsledky se má osoba se zvláštní způsobilostí vyjádřit; tato věc bude tedy na jejich uvážení, resp. předmětem dohody se zadavatelem;
  • tyto osoby mají v hodnotící komisi stejné postavení jako jakýkoliv jiný člen (s tím, že nepochybně splňují požadavek na účast osoby odborně způsobilé k předmětu veřejné zakázky); z jejich postavení jim tedy neplyne žádná zvláštní odpovědnost, ani zvláštní práva či povinnosti;
  • ZVZ nestanoví žádné speciální požadavky na jejich účast na jednání hodnotící komise, tj. osoby sice musí být jmenovány, ale jejich nepřítomnost nebrání rozhodování komise, pokud jsou jinak přítomny alespoň 2/3 členů či náhradníků;
  • ustavení těchto osob je zcela v kompetenci zadavatele; ZVZ nedává v tomto směru žádná práva ani povinnosti ČKAIT, MMR či komukoliv jinému;
  • povinnost jejich účasti je jen u nadlimitních veřejných zakázek veřejného zadavatele (autorizovaná osoba jen u stavebních)

ČKAIT se obrací na Ty z Vás, kteří byste měli zájem
  1. vyjadřovat se k zadávacím podmínkám nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané veřejným zadavatelem anebo/a
  2. být členem hodnotící komise nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané veřejným zadavatelem

Svůj zájem projevte emailem na adresu Vaší oblastní kanceláře, ve kterém uvedete základní údaje – jméno, členské číslo, emailovou adresu a mobilní číslo.

Za spolupráci děkujeme.

Ing. Pavel Křeček
předseda ČKAIT

24. 10. 2013