Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Bezpečnost na staveništích – koordinátor BOZP, plán BOZP na staveništi a oznámení oblastnímu úřadu práce o zahájení prací - seminář

Bezpečnost na staveništích – koordinátor BOZP, plán BOZP na staveništi a oznámení oblastnímu úřadu práce o zahájení prací - seminář

Přednášející: Ing. Jindřich Pater

Anotace: Gestorem oblasti BOZP je MPSV ČR. BOZP patří mezi základní požadavky na stavby ve stavebním zákonu, který se v tomto smyslu odvolává právě na zákony, vyhlášky a nařízení vlády v gesci MPSV ČR. V zákoníku práce, zákonu o zaměstnanosti, zákonu o státním odborném dozoru, zákonu o inspekci práce atd. Rozhodujícím právním předpisem k BOZP na staveništi pro účastníky výstavby je zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a k němu vydané prováděcí nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

Program:

  1. Zákoník práce č. 262/2006 Sb.,
  2. Zákon o státním odborném dozoru nad bezpečnosti práce č. 174/1978 Sb.,
  3. Zákon o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb.,
  4. Zákon o inspekci práce č. 309/2006 Sb.,
  5. Požadavky na BOZP ve stavebním zákoně č. 183/2006 Sb.,
  6. Další podmínky zajištění BOZP na pracovišti v zákoně č. 309/2006 Sb.,
  7. Koordinátor BOZP na staveništi,
  8. Plán BOZP na staveništi,
  9. Oznámení o užívání stavby na oblastní inspektorát práce,
  10. Prezentace pomůcek PROFESIS 2020 k BOZP,

Místo konání: Budova ČKAIT, Praha 2, Sokolská 15, 1. patro

Datum konání: 7.9.2020

Čas konání: 14.00 - 18.00 hod.

Organizační garant: Ing. Ladislav Bukovský

Kontaktní osoba: K.Pazderková tajemnice oblasti, tel.: 227 090 128, e-mail: praha@ckait.cz

Seminář byl akreditován v rámci projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Účast na semináři je ohodnocena 1 kreditním bodem. Pro členy ČKAIT zdarma.

Výbor oblasti Praha ČKAIT, v souvislosti s nekolegiálním přístupem některých autorizovaných osob k registraci účasti na semináře, byl nucen přistoupit k následujícímu kroku. Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden - prosinec) dosáhne tři neomluvené absence, nebude od data třetí absence umožněna on-line registrace na dalších 12 měsíců.

Termín
Celková kapacita
70
Seznam přihlášených osob - počet volných míst 70
ID Členské číslo Autorizovaná osoba